Головна Головна -> Підручники -> Підручник Гроші та кредит - Конспект лекцій (Савлук) скачати онлайн

Гроші та кредит – Конспект лекцій (Савлук)

Гроші та кредит – Конспект лекцій (Савлук)

1.1. Походження грошей. роль держави у створенні грошей

1.2. Сутність грошей. гроші як гроші і гроші як капітал

1.3. Форми грошей та їх еволюція

1.4. Вартість грошей

1.5. Функції грошей

1.6. Якісні властивості грошей

1.7. Роль грошей у розвитку економіки

Висновки

2.1. Сутність та економічна основа грошового обороту

2.2. Модель грошового обороту. грошові потоки та їх балансування

2.3. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів

2.4. Маса грошей в обороті. грошові агрегати та грошова база

2.5. Швидкість обігу грошей

2.6. Закон грошового обігу

2.7. Механізм зміни маси грошей в обороті. грошово-кредитний мультиплікатор

Висновки

3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку

3.2. Інституційна модель грошового ринку

3.3. Структура грошового ринку

3.4. Попит на гроші

3.5. Пропозиція грошей

3.6. Графічна модель грошового ринку. рівновага на грошовому ринку та процент

3.7. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

ВИСНОВКИ

4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи

4.2. Види грошових систем та їх еволюція

4.3. Створення і розвиток грошової системи України

4.4. Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики

4.5. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти

4.6. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні

ВИСНОВКИ

5.1. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції

5.2. Причини інфляції

5.3. Економічні та соціальні наслідки інфляції

5.4. Державне регулювання інфляції

5.5. Особливості інфляції в Україні

5.6. Сутність та види грошових реформ

5.7. Особливості проведення грошової реформи в Україні

ВИСНОВКИ

6.1. Сутність валюти та валютних відносин. конвертованість валюти

6.2. Валютний ринок. види операцій на валютному ринку

6.3. Валютний курс

6.4. Валютні системи та валютна політика. особливості формування валютної системи України

6.5. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

6.6. Світова та міжнародна валютні системи

6.7. Міжнародні ринки грошей та капіталів

ВИСНОВКИ

7.1. Класична кількісна теорія грошей

7.2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей

7.3. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

7.4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії

7.5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей

7.6. Грошово-кредитна політика україни в перехідний період у світлі монетаристської теорії

ВИСНОВКИ

8.1. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту

8.2. Сутність кредиту. теоретичні концепції кредиту

8.3. Стадії та закономірності руху кредиту

ВИСНОВКИ

9.1. Форми, види та функції кредиту

9.2. Характеристика основних видів кредиту

9.3. Економічні межі кредиту взаємозв’язки

9.4. Позичковий процент

9.5. Роль кредиту в розвитку економіки

9.6. Розвиток кредитних відносин в україні в перехідний період

ВИСНОВКИ

10.1. Сутність, призначення та види фінансового посередництва

10.2. Банки як провідні субєкти

10.3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн

10.4. Небанківські фінансово-кредитні установи

ВИСНОВКИ

11.1. Призначення, статус та основи організації центрального банку

11.2. Функції центрального банку

11.3. Походження та розвиток центральних банків

11.4. Становлення центрального банку в Україні

Висновки

12.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків

12.2. Походження та розвиток комерційних банків

12.3. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків

12.4. Пасивні операції банків

12.5. Активні операції банків

12.6. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів

12.7. Банківські послуги

12.8. Стабільність банків і механізм її забезпечення

12.9. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні

ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 13 МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

13.1. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні

13.2. Світовий банк

13.4. Європейський банк реконструкції та розвитку

13.5. Банк міжнародних розрахунків

ВИСНОВКИ