Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія України (Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С.) скачати онлайн

Історія України (Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С.)

Історія України (Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С.)

Зміст

1.1. Початок формування людської цивілізації на території України

1.2. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор’я

1.3. Східні слов’яни в VI—XI ст.

2.1. Походження Давньоруської держави

2.2. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.)

2.3. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)

2.4. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

2.5. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга

2.6. Політичний устрій

2.7. Соціально-економічний розвиток

2.8. Етнічний розвиток

2.9. Хрещення Русі

2.10. Характерні ознаки та особливості розвитку культури Київської Русі

2.11. Походження і суть національного символу — тризуба

3.1. Утворення, піднесення і занепад Галицько-Волинської держави

3.2. Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності

4.1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського

4.2. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст.

4.3. Люблінська унія

4.4. Утворення Кримського ханства і його експансія на українські землі

4.5. Соціально-економічні процеси в XIV—XVI ст.

4.6. Церковне життя. Берестейська унія

4.7. Культура України в XIV—XVI ст.

5.1. Феномен козацтва: генезис, характерні ознаки та особливості

5.2. Запорозька Січ

5.3. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст.

5.4. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя

6.1. Причини, характер, періодизація революції

6.2. Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 — серпень 1657 р.)

6.3. Утворення Української гетьманської держави

6.4. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)

6.5. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.)

7.1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

7.2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст

7.3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.

7.4. Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII —у XVIII ст.

7.5. Культура України наприкінці XVII — у XVIII ст.

8.1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії

8.2. Суспільні рухи

8.3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство

8.4. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії

9.1. Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна

9.2. Суспільні течії і рухи другої половини XIX ст. 9.2.1. Народницький рух

9.2.2. Соціал-демократичний рух

9.2.3. Ліберальний рух

9.2.4. Національний рух

9.3. Соціально-економічний розвиток у пореформений період

9.4. Українська культура в другій половині XIX ст.

10.1. Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.

10.2. Національний рух на початку XX ст.

10.3. Україна в період першої російської революції 1905—1907 pp.

10.4. Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень 1914 р.)

10.5. Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст.

10.6. Українські землі в роки Першої світової війни

10.7. Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі XIX і XX ст.

11.1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну

11.2. Проголошення автономії України

11.3. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР

11.4. Гетьманат П. Скоропадського

11.5. Директорія УНР

11.6. Західноукраїнська Народна Республіка

11.7. Політика радянської влади в Україні 1919 р.

11.8. Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 р.

11.9. Радянсько-польська війна та Україна

12.1. УСРР на початку 20-х років

12.2. Нова економічна політика

12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності

12.4. Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні ознаки, особливості і наслідки

12.5. Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 pp.

12.6. Культурне будівництво у 20—30-ті роки

12.7. Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин

12.8. Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР

13.1. Українські землі в складі Польщі

13.2. Українські землі в складі Румунії

13.3. Українські землі в складі Чехословаччини

14.1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України

14.2. Роль «українського питання» в німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова—Ріббентропа

14.3. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР

14.4. Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941—1942 pp.

14.5. Місце України у планах фашистів

14.6. Встановлення фашистського окупаційного режиму

14.7. Радянський партизанський рух на окупованій території України

14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 pp.

14.9. Визволення України

15.1. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни

15.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР

15.3. Особливості процесу відбудови народного господарства України

15.4. Рівень життя і побуту населення

15.5. Радянізація західних областей України

15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною

15.7. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла»

15.8. Культурно-ідеологічні процеси в Україні

16.1. Суспільно-політичне життя і політична боротьба в УРСР

16.2. Соціально-економічний розвиток України

16.3. Духовне життя в Україні: основні тенденції і характерні ознаки

17.1. Соціально-економічний розвиток УРСР

17.2. «Стабілізація» і закритість суспільно-політичного життя

17.3. Духовний розвиток суспільства: ідеологічний диктат

17.4. Дисидентський рух

18. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991 р.) 18.1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови

18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України

19. Україна на шляху незалежності 19.1. Стартові умови розгортання державотворчого процесу

19.2. Становлення владних структур

19.3. Конституційний процес

19.4. Формування багатопартійності

19.5. На шляху творення національної економіки (1991 — перша половина 1994 р.)

19.6. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу і його наслідки (друга половина 1994 — 2005 р.)

19.7. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах перехідного періоду

19.8. Основні тенденції розвитку сучасної української культури

19.9. Характерні ознаки релігійного життя

19.10. Роль національної ментальності в житті суспільства

19.11. Формування концепції зовнішньополітичного курсу

19.12. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України

19.13. Західний напрям зовнішньої політики

19.14. Україна і СНД

Хронологічна таблиця

Короткий термінологічний словник

Література

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Первіснообщинний лад на території України. Київська Русь 1.1. Формування і розвиток первісного ладу на території України

1.2. Східні слов’яни

1.3. Київська Русь (ІХ–ХІІ ст.)

1.4. Культура Київської Русі

Розділ 2. Українські землі у XII – першій половині XIV ст. 2.1. Розпад Давньоруської держави на окремі князівства-землі

2.2. Виникнення Галицько-Волинського князівства і його розвиток у XII-першій половині XIII ст.

2.3. Монголо-татарська навала в Україну

2.4. Галицько-Волинське князівство у другій половині XIII – на початку XIV ст.

Розділ 3. Становище України у другій половині XIV–XVI ст. 3.1. Захоплення українських земель Литовським князівством і Польщею

3.2. Соціально-економічний розвиток України у другій половині XIV – першій половині XVI ст.

3.3. Розвиток культури наприкінці XIV – у першій половині XVI ст.

Розділ 4. Становлення українського козацтва 4.1. Виникнення українського козацтва

4.2. Запорозька Січ

4.3. Національно-релігійний рух і культура України наприкінці XVI -на початку XVII ст.

4.4. Селянсько-козацькі повстання в Україні наприкінці XVI -на початку XVII ст.

Розділ 5. Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. 5.1. Початковий період визвольної війни (1648-1649 pp.)

5.2. Військові дії в 1650-1653 рр.

5.3. Переяславський договір

Розділ 6. Руйнування української державності 6.1. Україна після смерті Б.Хмельницького. Поділ земель України між Росією і Польщею

6.2. Суспільство. Економіка. Культура

Розділ 7. Україна у другій половині XVIII ст. 7.1. Економіка. Соціально-політичний розвиток. Поділ земель України між Росією й Австрією

7.2. Культура і наука

Розділ 8. Україна в першій половині XIX ст. 8.1. Наддніпрянщина під владою самодержавства

8.2. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії

8.3. Розвиток культури України в першій половині ХІХ ст.

Розділ 9. Україна у другій половині XIX ст. 9.1. Україна після скасування кріпосного права

9.2. Західноукраїнські землі у другій половині XIX ст.

9.3. Розвиток культури України в другій половині XIX ст.

Розділ 10. Політичний та економічний розвиток України в період між буржуазно-демократичними революціями (1905 -лютий 1917 pp.) 10.1. Наддніпрянська Україна на початку XX ст.

10.2. Західноукраїнські землі в 1900-1917 рр.

10.3. Розвиток культури України в 1900-1917 рр.

Розділ 11. Національно-визвольна революція в Україні 11.1. Проголошення Української Народної Республіки

11.2. Війна радянської Росії проти УНР

Розділ 12. Україна в боротьбі за державну незалежність (1918-1920 pp.) 12.1. Брестський мир і Україна

12.2. Військово-політичне становище України (1918-1920 pp.)

Розділ 13. Соціально-економічне та політичне життя України у 20-30-ті роки 13.1. Україна і утворення Союзу РСР

13.2. Соціально-економічні та політичні перетворення в 1924-1938 рр.

13.3. Українська культура 20-30-х років

Розділ 14. Західноукраїнські землі у 20-30-х роках

Розділ 15. Україна в роки Другої світової війни. Возз’єднання українських земель (1939-1945 pp.) 15.1. Перший етап Другої світової війни і Україна

15.2. Початок Великої Вітчизняної війни і Україна

15.3. Корінний перелом у ході війни (листопад 1942 – 1943 p.). Початок визволення України

15.4. Завершення війни (1944 – вересень 1945 p.). Остаточне визволення території України

Розділ 16. Україна в повоєнні роки. Криза тоталітаризму 16.1. Відбудова народного господарства України в перше повоєнне десятиріччя

16.2. Суспільно-політичне та культурне життя в Україні (друга половина 40-х – 50-ті роки)

16.3. Діяльність України на міжнародній арені після Другої світової війни

16.4. Суспільно-економічні, політичні процеси і розвиток культури України (середина 50 – перша половина 60-х років)

16.5. Наростання кризових явищ у соціально-економічному і політичному житті України (друга половина 60 – середина 80-х років)

Розділ 17. Нове національне відродження українського народу

Розділ 18. Україна на шляху незалежності (1991-1999 pp.) 18.1. Розгортання державотворчого процесу і творення національної економіки

18.2. Зовнішньополітичний курс незалежної України

18.3. Розвиток культури в умовах перехідного періоду

Список використаної та рекомендованої літератури