Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович) скачати онлайн

Облік та аудит у комерційних банках (Герасимович)

Облік та аудит у комерційних банках – Герасимович

ГЛАВА 1 РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ. 1.1. Реформа обліку і звітності в Україні

1.2. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку

1.3. Фінансовий та управлінський облік: зміст і призначення

ГЛАВА 2 ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ. 2.1. Об’єкти обліку і бухгалтерські рахунки

2.2. План рахунків і принципи його побудови

2.3. Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку

2.4. Параметри і форми аналітичного обліку

2.5. Банківська документація

ГЛАВА 4 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ. 4.1. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку

4.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку

ГЛАВА 5 ОБЛІК МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ.5.1. Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків

5.3. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій

5.4. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами

5.5. Правила виконання та обліку НБУ операцій за кореспондентським рахунком комерційного банку при наявності ухвали судів України щодо арешту грошових коштів, а також безспірне списання коштів

ГЛАВА 6 ПЛАТІЖНІ РАХУНКИ І ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ. 6.1. Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку

6.2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями

6.3. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями

6.4 Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами дорученнями

6.5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками

6.6. Облік операцій при розрахунках акредитивами

6.7. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення коштів

ГЛАВА 7 ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ.7.1. Організація обліку кредитних операцій

7.2. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру

7.3. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів

7.4. Облік операцій кредитного характеру

7.5. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру

ГЛАВА 8 ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.8.1. Організація касової роботи

8.2. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки

8.3. Облік операцій видаткових кас

8.4. Інкасація грошової виручки

8.5. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах

8.6. Ревізія цінностей

8.7. Синтетичний облік касових операцій

ГЛАВА 9 КАСОВЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. 9.1. Організація касового виконання Державного бюджету України

9.2. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України

9.3. Касове виконання місцевих бюджетів

ГЛАВА 10 ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ І ДОВІРЧИХ ОПЕРАЦІЙ.10.1. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій

10.2. Облік депозитних операцій

10.3. Облік довірчих операцій

ГЛАВА 12 ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ.12.1. Сутність валютних операцій

12.3. Неторговельні операції з валютними цінностями

12.4. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків 12.4.1. Запровадження кореспондентських відносин. Організація міжнародних розрахунків припускає вибір видів і способів платежу, валютної ціни, валюти платежу і форми розрахунків. У міжнародних торгових розрахунках

12.4.2. Облік експортно-імпортних операцій клієнтів Система безготівкових розрахунків уособлює сукупність принципів організації розрахунків, вимог до них, форм і способів розрахунків.

12.5. Інші валютні операції

ГЛАВА 13 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА МАТЕРІАЛІВ.13.1. Документальне забезпечення обліку

13.2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів

13.3. Облік зношення основних засобів

13.4. Облік вибуття об’єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатна передача

13.5. Облік оперативного лізингу

13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту

13.7. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів

13.8. Облік нематеріальних активів

13.9. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів

ГЛАВА 14 ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. 14.1. Об’єкти обліку в складі доходів і витрат банку

14.2. Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком

14.3. Облік доходів і витрат банку

14.4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку

ГЛАВА 15 ОБЛІК ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ І ВНЕСКІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ. 15.1. Види податків, які сплачують комерційні банки

15.2. Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян

15.4. Облік внесків до державних цільових фондів

15.5. Облік місцевих податків і зборів

15.6. Фінансові санкції та їх облік

15.7. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків

ГЛАВА 16 ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.16.1. Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів

16.2. Класифікація звітності комерційних банків

16.3. Характеристика звітності комерційних банків

ГЛАВА 17 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. 17.1. Внутрішньо-банківський аудит у системі внутрішнього контролю

17.2. Внутрішній аудит касових операцій

17.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій

17.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій

17.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій

17.6. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами

17.7. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат

17.8. Внутрішній аудит оподаткування банку