Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 1.1. Теорії ціноутворення

1.2. Вплив попиту і пропозиціїна формування ринкових цін

1.3. Конкуренція і монополіяяк чинники ціноутворення

РОЗДІЛ 2. ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ЦІН 2.1. Основні види цін

2.2. Функції цін

РОЗДІЛ 3. СКЛАД ЦІНИ ТА ФОРМУВАННЯ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ 3.1. Склад та структура ціни

3.2. Витрати та їхня роль у формуванні ціни

3.3. Визначення прибутку в ціні

3.4. Формування в ціні товарних податків

3.5. Посередницькі надбавки (знижки) в ціні

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 4.1. Витратні методи ціноутворення

4.2. Методи, що спираються на попит

4.3. Методи з орієнтацією на конкуренцію

Розділ 5. Облік запасів 5.1. Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація

5.2. Облік надходження виробничих запасів

5.3. Облік витрат виробничих запасів

5.4. Облік виробництва (облік залишків незавершеного виробництва)

5.5. Облік виробничого браку

5.7. Облік готової продукції

5.8. Облік переоцінки запасів і результатів їх інвентаризації

Розділ 6. Облік гроШових коштів і дебіторської заборгованості 6.1. Облік грошових коштів на рахунках у банку

6.2. Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах

6.3. Облік касових операцій

6.4. Дебіторська заборгованість,критерії її визнання та види

6.5. Облік розрахунків з покупцями і замовниками

6.6. Облік розрахунків з підзвітними особами

6.7. Облік резерву сумнівних боргів

Розділ 7. Облік власного капіталу 7.1. Власний капітал, критерії визнання та види

7.2. Облік формування статутного капіталу

7.3. Облік додаткового капіталу

7.4. Облік резервного капіталу

7.5. Облік не розподіленого прибутку (непокритих збитків).

7.6. Облік неоплаченого та вилученого капіталу

Розділ 8. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 8.1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація

8.2. Облік довгострокових зобов’язань

8.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками

8.4. Облік короткострокових кредитів банків

8.5. Облік праці і розрахунків з оплати праці

8.6. Облік розрахунків зі страхування

8.7. Облік забезпечень

8.8. Облік розрахунків з бюджетом

8.9. Облік розрахунків з допомогою векселів

Розділ 9. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 9.1. Витрати підприємства,критерії визнання, класифікація

9.2. Облік витрат за елементами

9.3. Облік витрат за видами діяльності

Розділ 10. ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 10.1. Доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація

10.2. Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності

10.3. Облік доходів від іншої звичайної діяльності

10.4. Облік доходу від надзвичайних подій

10.5. Облік доходів від фінансових операцій

10.6. Порядок визначення фінансових результатів підприємства за видами діяльності

Розділ 11. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 11.1. Суть та призначення звітності,основні вимоги та принципи її побудови

11.2. Склад та елементи фінансової звітності,порядок її складання і подання

11.3. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»

11.4. Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати

11.5. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів

11.6. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про власний капітал

11.7Примітки до річної фінансової звітності

Розділ 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Завдання 1 ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Розділ 13. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ОБЛІК ЗАПАСІВ

ОБЛІК ГРО ШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

Фінансова звітність

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА