Головна Головна -> Підручники -> Підручник Політологія (Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько) скачати онлайн

Право

Антикапіталістичні теорії першої половини 19 ст.

Критично-утопічний соціалізм і комунізм

Особливості російської політичної думки

Марксистське вчення про політику

Ленінська концепція політики

Тема 7. Українська політична думка нової доби

Розвиток революційно-демократичних політичних ідей

Політико-правові погляди Т.Г. Шевченка

Сутність ліберально-демократичних ідей та особливості соціалістичної думки

Конституціоналізм. Права людини за М. Драгомановим

Іван Франко та марксизм

Леся Українка і соціалізм та соціал-демократизм

Тема 8. Політичні концепції українських мислителів 20 ст.

Теорія національного самовизначення за М. Грушевським

Державницька ідея В. Винниченка

Націоналізм Д. Донцова

Монархічно-гетьманська концепція В. Липинського

Тема 9. Сучасна західна політологічна думка

Основні напрями досліджень політичної науки країн Заходу

Американська політологічна школа

Політична наука у Великій Британії

Політична наука в Німеччині

Французька політологічна школа

Французька політологічна школа

Розділ ІІІ. ПОЛІТИЧНА СФЕРА СУСПІЛЬСТВА Тема 1. Політика і влада

Сутність і функції політичної влади

Реалізація державної влади. Політичні режими

Тема 2. Соціально-політична структура суспільства

Соціальна структура як чинник організації політичного життя суспільства

Суб´єкт і об´єкт політики

Особа як первинний суб’єкт і об’єкт політики

Тема 3. Етнонаціональна політика

Етнонаціональні спільності як суб’єкти й об’єкти політики

Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин

Етнонаціональна політика в Україні

Тема 4. Політична соціалізація

Політична соціалізація як суспільна проблема

Політична соціалізація особи в умовах становлення Української держави

Тема 5. Політична свідомість і політична культура

Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві

Структура політичної свідомості

Політична культура та її сутність

Структура і функції політичної культури

Тема 6. Політична ідеологія

Ідеологія як конституційований елемент політики

Структура і функції політичної ідеології

Основні політичні ідеології сучасності

Тема 7. Політика і право

Сутність і функції права

Взаємозв’язок політики і права в суспільному житті

Тема 8. Політика і релігія

Релігія й церква як суб’єкти політики

Релігійно-клерикальні доктрини сучасності

РОЗДІЛ IV. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС Тема 1. Система детермінації політичного процесу

Зміст і структура політичного процесу

Стадії політичного процесу

Політична діяльність

Політична поведінка

Тема 2. Демократія як форма і спосіб організації суспільного життя

Генеза демократії в історії суспільної думки

Сутність сучасних концепцій демократії

Особливості становлення й розвитку демократії в сучасній Україні

Тема 3. Бюрократія й бюрократизм у політичному житті суспільства

Сутність бюрократії й бюрократизму

Передумови бюрократизації суспільного життя

Командно-бюрократична система як наслідок тоталітаризму і всевладдя номенклатури

Основні етапи бюрократизації радянського суспільства

Бюрократія в демократичному суспільстві

Типологія бюрократії

Сучасна корпоративна бюрократія

Бюрократія в сучасному українському суспільстві

Тема 4. Політичне лідерство і політичні еліти

Поняття політичного лідерства

Головні риси політичного лідера

Типологія політичного лідерства

Політичні еліти

Сучасні теорії еліт

Типологія політичних еліт

Тема 5. Політичні конфлікти і шляхи долання їх

Поняття політичного конфлікту

Основні методи врегулювання конфліктів

Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні

РОЗДІЛ V. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТИ Тема 1. Політична система й тенденції її розвитку в Україні

Сутність, структура і функції політичної системи

Типологія політичних систем

Основні напрями становлення й розвитку політичної системи України

Тема 2. Держава як основний інститут політичної системи

Генеза, сутність і функції держави

Форми державного правління

Форми державного устрою

Тема 3. Політичні режими

Сутність і типологія політичних режимів

Тоталітарний режим

Авторитарний режим

Демократичний режим

Закономірності трансформації недемократичних режимів у сучасні демократії

Криза авторитарного режиму і лібералізація його

Установлення демократії

Консолідація демократії

Тема 4. Парламент і парламентаризм

Парламент і парламентаризм: поняття й сутність

Статус парламентаріїв

Функції парламенту

Тема 5. Інститут президентства

Конституційний статус й особливості сучасних моделей президентства

Вибори президентів, їхні повноваження та умови припинення повноважень

Взаємини президента з партіями, парламентом і держапаратом

Тема 6. Громадянське суспільство і правова держава

Громадянське суспільство як сфера самоврядування громадян

Правова держава. Соціальна держава

Співвідношення соціального і правового принципів

Тема 7. Громадсько-політичні об’єднання в політичній системі суспільства

Громадсько-політичні організації та рухи — своєрідні форми вияву політичної активності людей

Політичні партії як суб’єкти політичного процесу суспільства

Партійні системи та їх типологія

Політичні партії в умовах трансформації українського суспільства. Генеза багатопартійності в Україні

РОЗДІЛ VІ. ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ Тема 1. Вибори і виборчі системи

Вибори, їх класифікація й особливості при різних політичних режимах

Демократичні принципи виборчого права

Моделі виборчих систем

Тема 2. Процедура та інфраструктура виборчої кампанії

Етапи, учасники і процедури виборчої кампанії

Виборча інфраструктура

Технологія и основні стадії виборчої кампанії

Тема 3. Політичний менеджмент як інструмент управління політичними процесами

Менеджмент як теорія й практика управління

Поняття, функції та види політичного менеджменту

Менеджмент виборчої кампанії

Менеджмент правлячої команди

Тема 4. Політичний маркетинг — специфічний ринок у системі суспільних відносин

Особливості функціонування ринку влади в суспільстві

Виборча інженерія в процесі завоювання й збереження політичної влади

Політичне рекламування в системі політичного маркетингу

Тема 5. Політична іміджологія

Поняття “імідж”. Загальне й особливе в іміджі організації та її лідерів

Формування іміджу організації та політичних лідерів

Актуалізація іміджу

Поняття соціально-політичного передбачення й прогнозування

Основні науково-теоретичні засади політичного прогнозування

Верифікація прогнозу

РОЗДІЛ VІI. СВІТОВА ПОЛІТИКА Тема 1. Діалектика загальноцивілізаційного, національно-державного й регіонального розвитку

Багатовимірність цивілізаційного розвитку

Міжнародні відносини і міжнародна політика

Національні й регіональні інтереси у сфері міжнародних відносин

Філософія сучасної світової політики та основні її принципи

Тема 2. Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства

Суперечності геополітичного визначення

Українсько-російські відносини й політика Заходу

Тема 3. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

Сутність і походження глобальних проблем сучасності

Характеристика ключових глобальних проблем сучасності

Політична філософія виживання людства

Зміст

1. Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення 1.1. Політологія як наука і навчальна дисципліна

Політологія в системі суспільних наук

Предмет політології

Структура та функції політології

Методологія політології

1.2. Політика як соціальне явище

1.2. Політика як соціальне явище

Сутність, структура й функції політики

Політика й сучасний розвиток українського суспільства

1.3. Виникнення та еволюція світової політичної думки

Суспільно-політичні уявлення Давнього світу

Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя

Політична думка Нового часу

1.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X — початок XX ст.)

Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави

Суспільно-політична думка доби українського національного відродження

1.5. Утвердження політології як науки

Інституювання й теоретичні передумови формування політичної науки

Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології

1.6. Українська політична думка XX століття

Націонал-комуністична течія української політичної думки

Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: Дмитро Донцов, В´ячеслав Липинський

Суспільно-політична думка повоєнної української еміграції: Володимир Винниченко, Іван Лисяк-Рудницький

Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні

2.1. Громадянське суспільство

Поняття та особливості громадянського суспільства

Становлення й утвердження інституту громадянства

Права людини в сучасних міжнародних відносинах

Культура громадянства в сучасному світі

2.2. Політичне життя суспільства

Політичне життя у структурно-функціональному вимірі

Виборча система

Один із найважливіших критеріїв зрілості суспільства — ступінь його демократичності (рівень демократії).

2.3. Демократія в політичному житті сучасного світу

Демократія та її роль у політичному процесі

Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства

2.4. Людина і політика

Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи

Людина як суб´єкт політики та основні параметри її діяльності

2.5. Етнонаціональні відносини й національна політика

Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація

Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів

2.6. Етнонаціональна політика в Україні

Мета і завдання вітчизняної етнонаціональної політики

Зміст, принципи і суб´єкти етнонаціонального розвитку

Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства

3.1. Політична влада

Влада як системоутворюючий чинник політичної системи

Основні концепції політичної влади

Форми та механізм політичної влади

Поняття легітимності та принцип поділу влади

3.2. Політична система суспільства

Поняття і структура політичної системи

Функції й типологія політичних систем

3.3. Політична система України

Проблема становлення політичної системи України

Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні

Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України

3.4. Держава в політичній системі суспільства

Поняття «держава» і теорії її походження

Типи, структура і функції держави

Структура держави

Форми державного правління і державного устрою

Демократична, соціальна, правова держава

Майбутність держави

3.5. Політичні режими

Поняття й типологія політичних режимів

Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму

3.6. Політичні партії

Поняття і типологія політичних партій та партійних систем

Роль і функції партій у суспільно-політичному житті

Політичні партії в парламентах і урядах

Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи

3.7. Громадські об´єднання і рухи

Поняття, права та функції громадських об´єднань і рухів

Класифікація громадських об´єднань

3.8. Політична еліта і політичне лідерство

Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії

Природа, концепції та класифікація політичного лідерства

4.1. Політична культура та ідеологія

Сутність політичної культур

Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури

Типи політичної культури

Походження та функції політичної ідеології

4.2. Світові політико-ідеологічні доктрини

Лібералізм і неолібералізм

Консерватизм і неоконсерватизм

Соціалізм і сучасна соціал-демократія

Фашизм і неофашизм

4.3. Політика і мораль

Діалектика взаємовпливу політики і моралі

Політика в морально-етичному вимірі

4.4. Політична етика

Етичне тлумачення політики: наукові критерії та вітчизняна традиція

Політика і мораль в умовах реформування українського суспільства

4.5. Політика і релігія

Релігія як чинник політичного життя суспільства