Головна Головна -> Підручники -> Підручник Психологія (Варій М.Й.) скачати онлайн

Право

18.4. Психологічні закономірності й моделі семантичної обробки

18.5. Суб’єктивна психосемантика

Глава 19. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ 19.1. Розуміння емоцій та почуттів

19.2. Класифікація емоцій та почуттів

19.3. Експресивний компонент емоційного реагування

19.4. Характеристика різних видів емоційного реагування

19.5. Теорії емоцій

19.6. Роль і функції емоцій у керуванні поведінкою та діяльністю

19.7. Прикладна роль емоцій

Глава 20. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ЕМОЦІЙ 20.1. Емоції очікування й прогнозу

20.2. Фрустраційні емоції

20.3. Комунікативні емоції

20.4. Інтелектуальні емоції, або афективно-когнітивні комплекси

20.5. Характеристика емоційних станів, які виникають у процесі діяльності

20.6. Емоційні властивості людини

Глава 21. РОЗУМІННЯ ЕМОЦІЙ ІНШОЇ ЛЮДИНИ ТА УПРАВЛІННЯ СВОЇМИ ЕМОЦІЯМИ 21.1. Розуміння емоцій інших людей та емоційна здатність

21.2. Ідентифікація емоцій за мімікою та пантомімікою

21.3. Керування емоціями

Глава 22. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ПОЧУТТІВ

Глава 23. ЕМОЦІЙНО ЗУМОВЛЕНА ПОВЕДІНКА ТА ЕМОЦІЙНІ ТИПИ 23.1. Емоційна поведінка

23.2. Емоційні типи

Глава 24. ПРОФЕСІЙНІ, ВІКОВІ, СТАТЕВІ ТА ПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ЛЮДИНИ 24.1. Особливості емоційної сфери у представників деяких професій

24.2. Вікові й статеві особливості емоційної сфери особистості

24.3. Емоції при патології

Глава 25. ВОЛЯ 25.1. Поняття волі та її функцій

25.2. Типи критеріїв волі та локус контролю. Вольові дії

25.3. Фази та ознаки вольових дій, їх стимулювання

25.4. Вольові якості

Глава 26. ЗДІБНОСТІ 26.1. Поняття здібностей та їхнього розвитку

26.2. Види здібностей

26.3. Розвиток здібностей

Глава 27. СОЦІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ 27.1. Досвід

27.2. Характер

27.3. Акцентуації характеру

27.4. Спрямованість

Глава 28. ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ «СВІДОМІСТЬ-САМОСВІДОМІСТЬ» 28.1. Свідомість особистості

28.2. Самосвідомість особистості

28.3. «Я-концепція»

Глава 29. ПСИХІЧНІ СТАНИ 29.1. Сутність психічних станів

29.2. Класифікація психічних станів

29.3. Особливості психічних станів

29.4. Фізіологічні основи і зовнішні вияви психічних станів

29.5. Психічні стани особистості в різних ситуаціях життєдіяльності

29.6. Стан страху та шляхи його подолання

29.6. Стан страху та шляхи його подолання

Глава 30. УВАГА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 30.1. Поняття уваги

30.2. Фізіологічне підґрунтя уваги

30.3. Теорії уваги

30.4. Методи дослідження уваги

30.5. Моделі уваги

30.6. Основні властивості та види уваги

Глава 31. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 31.1. Поняття діяльності

31.2. Психологічна структура діяльності

31.3. Рухи і дії

31.4. Знання, навички і вміння

31.5. Перенесення та інтерференція

31.6. Основні види діяльності

Глава 32. ПСИХОМОТОРИКА 32.1. Сутність психомоторики

32.2. Будова психомоторики

32.3. Функції психомоторики

32.4. Регулятори і продукти психомоторики

32.5. Механізми регуляції психомоторної дії

Глава 33. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ НАУЧАННЯ 33.1. Поняття научання, навчання та учіння

33.2. Научання і розвиток

33.3. Класичні концепції научання

33.4. Моделі научання

33.5. Типологія научання

Глава 34. МОВА І МОВЛЕННЯ. ПСИХОЛІНГВІСТИКА 34.1. Предметна сфера

34.2. Мова та її функції

34.3. Фізіологічні механізми мовної діяльності

34.4. Різновиди мовлення

Глава 35. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 35.1. Поняття соціалізації

35.2. Особливості, умови й механізми соціалізації

35.3. Процес соціалізації

Глава 36. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТОСТІ 36.1. Загальне уявлення про «психологічний захист» і його функції

36.2. Різновиди психологічного захисту та їхня характеристика

36.3. Особливості психологічного захисту в дітей

36.4. Використання захисту в життєдіяльності

Глава 37. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА І ДЕПРИВАЦІЯ 37.1. Психологічне розуміння відхильної поведінки

37.2. Особливості особистості з девіантною поведінкою

37.3. Депривація

Глава 38. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 38.1. Розуміння психічного здоров’я

38.2. Вплив суспільної дійсності на психічне здоров’я особистості

Глава 39. ГАРМОНІЯ ОСОБИСТОСТІ 39.1. Поняття гармонії особистості

39.2. Гармонія взаємин особистості, її сенс життя, духовність і свобода

39.3. Шлях особистості як сукупність життєвих процесів

39.4. Психічна стійкість

39.5. Залежна поведінка як наслідок зниження психічної стійкості

39.6. Самоуправління і саморегулювання

Глава 40. САНОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ 40.1. Розуміння саногенного потенціалу особистості

40.2. Благополуччя як позитивний саногенний потенціал особистості

40.3. Активізація саногенного потенціалу у важких життєвих умовах

Глава 41. КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 41.1. Розуміння криз особистості у психології

41.2. Типи криз особистості

41.3. Ставлення до кризи та її подолання

Глава 42. КОНТРОЛЬ І ПЛАНУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 42.1. Поняття психологічних механізмів цілеспрямованої поведінки

42.2. Теоретичні підходи до аналізу структури регуляції дії

42.3. Вплив мети на поведінковий акт

42.4. Зворотний зв’язок та ефективність наступної дії

Глава 43. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 43.1. Підходи і теорії розвитку особистості

43.2. Гармонійний і дисгармонійний розвиток особистості

43.3. Формування змісту особистості

Глава 44. РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 44.1. Розуміння поняття «конкурентоспроможна особистість»

44.2. Етапи розвитку конкурентоспроможної особистості

44.3. Психологічні основи розвитку інтегральних характеристик конкурентоспроможної особистості

Словник психологічних понять

ВСТУП

Зміст

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Ознаки самостійності права соціального забезпечення як галузі права (предмет і метод)

2. Правові форми й види соціального забезпечення

3. Система права соціального забезпечення

4. Принципи права соціального забезпечення

ТЕМА 2. ПРАВОВІДНОСИНИ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ДЖЕРЕЛА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Правовідносини з соціального забезпечення

2. Джерела права соціального забезпечення

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 1. Реформа діючої системи соціального страхування в Україні

2. Поняття, принципи й види загальнообов’язкового державного соціального страхування

3. Суб’єкти й об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування

4. Соціальний ризик, страховий ризик і страховий випадок

5. Види соціальних послуг і матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ 1. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні

2. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: суб’єкти, страховий стаж, пенсійні виплати та соціальні послуги

3. Накопичувальна система пенсійного страхування

4. Види пенсійних виплат із коштів Накопичувального фонду

5. Недержавне пенсійне забезпечення

6. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб

ТЕМА 5. ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ НАРОДЖЕННЯМ І ПОХОВАННЯМ 1. Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

2. Соціальні допомоги та виплати з коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

3. Порядок і строки проведення страхових виплат Фондом соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 1. Завдання та умови загальнообов’язкового соціального страхування від безробіття

2. Суб’єкти страхування на випадок безробіття

3. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття

ТЕМА 7. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 1. Завдання та принципи страхування від нещасного випадку і гарантії забезпечення прав застрахованим особам

2. Суб’єкти та об’єкти страхування від нещасного випадку

3. Страховий ризик і страховий випадок відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Нещасний випадок та професійне захворювання

4. Види та порядок призначення виплат потерпілому

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 1. Загальна характеристика допомог зі соціального забезпечення. Поняття державної соціальної допомоги

2. Державна допомога сім’ям з дітьми

3. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

4. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

5. Призначення субсидії для оплати житлово-комунальних послуг

ТЕМА 9. СТАТУС ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 1. Категорії зон радіоактивного забруднення. Правовий режим забруднених територій

2. Статус осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС:

3. Соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

ТЕМА 10. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ТА ІНШИХ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ 1. Поняття і зміст статусу ветерана війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

2. Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту

3. Соціальний захист інвалідів за законодавством України

4. Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осіб, які визнаються такими. Пільги ветеранам праці

5. Статус громадян похилого віку і гарантії їх соціального захисту

6. Статус ветеранів військової служби. Їх соціальний захист

ТЕМА 11. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 1. Система соціального захисту в країнах—учасницях ЄС

2. Пенсійне забезпечення в постсоціалістичних країнах

3. Пенсійні реформи у країнах Латинської Америки

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Зміст

Передмова

Розділ 1. Загальні положення про інтелектуальну власність 1.1. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства

1.2. Види інтелектуальної діяльності

1.3. Особливості літературної діяльності

1.4. Науково-технічна діяльність

1.5. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

1.6. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності

1.7. Поняття права інтелектуальної власності

1.8. Види права інтелектуальної власності

Розділ 2. Право інтелектуальної власності в Україні 2.1. Становлення і розвиток законодавства України про інтелектуальну власність

2.2. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність

2.3. Авторське право і патентне право: спільне і відмінність

2.4. Інтелектуальна власність України та її вплив на соціально-економічний розвиток держави

2.5. Державне управління інтелектуальною власністю

Розділ 3. Об’єкти права інтелектуальної власності 3.1. Об’єкти авторського права

3.2. Об’єкти суміжних прав

3.3. Об’єкти промислової власності

3.4. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Розділ 4. Об’єкти селекційних досягнень

Розділ 5. Об’єкти науково-технічної інформації

Розділ 6. Об’єкти нетрадиційних рішень 6.1. Об’єкти наукових відкриттів

6.2. Об’єкти раціоналізаторських пропозицій

6.3. Об’єкти захисту від недобросовісної конкуренції

Розділ 7. Суб’єкти права інтелектуальної власності 7.1. Загальні положення (Суб’єкти права інтелектуальної власності)

7.2. Автори — творці об’єктів права інтелектуальної власності

7.3. Заявники

7.4. Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності

Розділ 8. Оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності 8.1. Виникнення прав на твори науки, літератури і мистецтва та об’єкти суміжних прав

8.2. Оформлення прав на об’єкти промислової власності

8.3. Заявка на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

8.4. Видача охоронного документа на об’єкт інтелектуальної власності

Розділ 9. Права і обов’язки суб’єктів інтелектуальної власності, що випливають з охоронних документів 9.1. Виникнення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності

9.2. Особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності

9.3. Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав та суб’єктів промислової власності

9.3. Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав та суб’єктів промислової власності

9.3.3Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав та суб’єктів промислової власності

Розділ 10. Припинення правової охорони інтелектуальної власності 10.1. Загальні положення (Припинення правової охорони інтелектуальної власності)

10.2. Припинення правової охорони об’єктів промислової власності

10.3. Припинення правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

10.4. Припинення правової охорони знаків для товарів і послуг

Розділ 11. Договори у сфері інтелектуальної діяльності 11.1. Загальні положення (Договори у сфері інтелектуальної діяльності)

11.2. Авторські договори Загальні положення

11.3. Договори у сфері науково-технічної діяльності Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності

11.4. Договори на використання об’єктів промислової власності Ліцензійні договори

Розділ 12. Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах 12.1. Загальні положення (Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах)

12.2. Умови патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах

12.3. Договір про патентну кооперацію

Розділ 13. Колективне управління майновими правами суб’єктів інтелектуальної власності 13.1. Загальні положення

13.2. Колективне управління майновими правами авторів за типовим законом ВОІВ

13.3. Управління майновими правами суб’єктів промислової власності

Розділ 14. Захист права інтелектуальної власності 14.1. Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності

14.2. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності

14.3. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності

14.4. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності

Розділ 15. Економіка інтелектуальної власності 15.1. Інтелектуальна власність — складова інтелектуального капіталу за економічним змістом

15.2. Оцінка вартості інтелектуальної власності

15.3. Інтелектуальна власність в господарській діяльності

15.4. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності

15.5. Оподаткування операцій з нематеріальними активами

Розділ 16. Міжнародні угоди в сфері інтелектуальної власності 16.1. Загальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності

16.2. Міжнародні конвенції про охорону авторського права і суміжних прав

16.3. Міжнародно-правова охорона промислової власності

16.4. Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Розділ 17. Стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності 17.1. Загальні положення (Стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності)

17.2. Державне стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності

17.3. Пільги для учасників інтелектуальної діяльності

Зміст

Переднє слово

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ Тема 1. Політика як соціальне явище

Природа політики та її детермінанти

Структура і функції політики

Тема 2. Політологія як наука

Генеза науки про політику

Предмет політології

Тема 3. Теоретико-методологічний інструментарій політології

Закони і категорії політології

Основні функції політології

Методи політології

РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ВІХИ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ Тема 1. Зародження та розвиток думок про політику в стародавньому світі

Міфологічні уявлення про політику

Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму

Тема 2. Історична ґенеза політичних ідей у прадавніх і ранньослов’янських спільнотах

Основні джерела духовної культури

Зародження політичних структур

Тема 3. Політичні ідеї мислителів Київської Русі

Витоки політичних ідей

Становлення державної ідеології

Легітимність князівської влади

Тема 4. Політична думка середньовіччя, Реформації, Відродження та Просвітництва

Теологічні тлумачення політичних інститутів і процесів

Раціоналістичні концепції політичної думки

Тема 5. Українська політична думка в козацько-гетьманську добу

Формування політичних ідей в умовах українського культурно-національного відродження

Ідеї волі та демократії в суспільно-політичному житті козацтва

Проблеми відродження української державності. Незалежність чи автономія?

Тема 6. Політичні доктрини нової доби