Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судова психіатрія (С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков) скачати онлайн

Право

2. Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень

3. Експертиза стану здоров’я, штучних хвороб та самоушкоджень

4. Експертиза статевих станів

5. Експертиза при статевих злочинах

Судова медицина: Курс лекцій (Марчук А.І.)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Правові та організаційні питання судової психіатрії 1.1. Предмет і завдання судової психіатрії

1.2. Підстави призначення і порядок проведення судово-психіатричної експертизи

1.3. Підготовка матеріалів для судово-психіатричної експертизи

1.4. Права і обов’язки судово-психіатричного експерта

1.5. Судово-психіатричний висновок і його оцінка слідчим і судом

Розділ 2. Судово-психіатрична експертиза у кримінальному та цивільному процесі 2.1. Судово-психіатрична експертиза підозрюваних і обвинувачених

2.2. Примусові заходи медичного характеру

2.3. Судово-психіатрична експертиза свідків і потерпілих

2.4. Комплексні судово-психіатричні експертизи

2.5. Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі

2.6. Судово-психологічна експертиза

Розділ 3. Клінічна психопатологія

Розділ 4. Хронічні психічні захворювання 4.1. Шизофренія

4.2. Хронічні маячні розлади

4.3. Маніакально-депресивний психоз

4.4. Епілепсія

4.5. Органічні, симптоматичні, психічні розлади

4.6. Затяжні реактивні психози

Розділ 5. Слабоумство (недоумство) 5.1. Набуте слабоумство

5.2. Вроджене слабоумство

Розділ 6. Тимчасові розлади психічної діяльності 6.1. Виняткові стани

6.2. Тимчасові хворобливі розлади психічної діяльності

6.3. Шизоафективні розлади

6.4. Органічні психічні розлади, зокрема симптоматичні

Розділ 7. Інші розлади психічної діяльності 7.1. Розлад зрілої особистості й поведінки у дорослих (психопатії)

7.2. Розлади звичок і потягів

7.3. Органічні зміни особистості й невротичні розлади

7.4. Афективні розлади настрою

7.5. Невротичні соматоформні розлади, пов’язані зі стресом

7.6. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин

Розділ 8. Симуляція і дисимуляція психічних розладів

Розділ 9. Експертиза неповнолітніх 9.1. Комплексні експертизи неповнолітніх

Розділ 10. Пенітенціарна психіатрія

Список використаної та рекомендованої літератури

Зміст

Розділ I. Загальні положення Глава 1. Поняття сімейного права § 1. Предмет сімейного права

§ 2. Метод сімейного права

§ 3. Основні засади (принципи) сімейного права

Глава 2. Сімейне законодавство § 1. Загальні положення

§ 2. Сімейний кодекс України — основне джерело сімейного законодавства України

§ 3. Закони та інші нормативно-правові акти в системі сімейного законодавства

§ 4. Цивільний кодекс України в системі сімейного законодавства

§ 5. Договір як джерело сімейно-правових норм

§ 6. Звичаї як джерело сімейно-правових норм

§ 7. Міжнародні договори України в системі сімейного законодавства

Глава 3. Сімейні правовідносини § 1. Поняття та види сімейних правовідносин

§ 2. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин

§ 3. Строки у сімейному праві України

Розділ II. Правовідносини подружжя Глава 4. Шлюб § 1. Поняття шлюбу та його правова природа

§ 2. Умови укладення шлюбу

§ 3. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення

§ 4. Недійсність шлюбу

§ 5. Визнання шлюбу неукладеним

Глава 5. Особисті немайнові правовідносини подружжя § 1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків подружжя

§ 2. Види особистих немайнових прав і обов’язків подружжя

Глава 6. Майнові правовідносини подружжя § 1. Правовий режим роздільного майна подружжя

§ 2. Правовий режим спільного майна подружжя

§ 3. Поділ спільного майна подружжя

§ 4. Шлюбний договір

§ 5. Права та обов’язки подружжя щодо утримання

Глава 7. Припинення шлюбу § 1. Поняття та підстави припинення шлюбу

§ 2. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

§ 3. Правові наслідки розірвання шлюбу

Розділ ІІІ. Правовідносини батьків і дітей Глава 8. Визначення походження дітей § 1. Загальні підстави виникнення прав і обов’язків батьків і дітей

§ 2. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою

§ 3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

§ 4. Оспорювання батьківства, материнства

Глава 9. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей

Глава 10. Майнові правовідносини батьків та дітей § 1. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна

§ 2. Аліментні правовідносини батьків та дітей. Обов’язок батьків утримувати дитину

§ 3. Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами

§ 4. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання

§ 5. Припинення обов’язку батьків утримувати дитину

§ 6. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання

Розділ IV. Правовідносини інших членів сім’ї та родичів Глава 11. Особисті немайнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів

Глава 12. Майнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів

Розділ V. Форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування Глава 13. Усиновлення § 1. Поняття та сутність усиновлення

§ 2. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

§ 3. Визнання усиновлення недійсним

§ 4. Скасування усиновлення

§ 5. Позбавлення усиновлювача батьківських прав

Глава 14. Опіка та піклування над дітьми

Глава 15. Патронат над дітьми

Розділ VI. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

Cписок основних термінів

Зміст

1. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання

Предмет релігієзнавства

Структура релігієзнавства

Основні категорії релігієзнавства

Методи і принципи релігієзнавства

Сутність релігії

Філософські концепції природи релігії

Основні елементи релігії

Релігія як форма онтологічного самовизначення людини

Релігія — шлях людини до вічності

Суспільні функції релігії

Класифікація релігій

3.1. Первісні «чуттєво-надчуттєві» вірування

Первісна міфологія як підґрунтя релігійних вірувань

Анімістичні вірування

Фетишизм

Тотемізм

Магія

Генеза надприродного

3.2. Етнонаціональні релігії

Іудаїзм

Даосизм

Конфуціанство

Індуїзм

Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі

4.1. Буддизм

Походження

Ідейні джерела

Основи віровчення

Напрями

Поширення

4.2. Християнство

Соціально-економічні умови та духовні джерела

Ісус Христос — центральна постать християнства

Моральне вчення

Культ

Біблія — священна книга християн

Вселенські собори — етапи формування основних догматів християнства

Поділ християнської церкви на православну (Східну) та католицьку (Західну)

Православ’я

Католицизм

Протестантизм

4.3. Іслам

Основні віросповідні принципи

Морально-етичні норми

Культ

Релігійні напрями та течії

5.1. Вільнодумство

Вільнодумство давнього світу

Середньовічне вільнодумство

Вільнодумство епохи Відродження та Нового часу

Розвиток українського вільнодумства

Неопозитивістська форма вільнодумства

Фрейдистський напрям вільнодумства

Атеїстичний екзистенціалізм

Гуманістичні рухи вільнодумства

Атеїзм як форма вільнодумства

5.2. Сучасні богошукання (неорелігійні рухи)

Богошукання орієнтального напряму

Неохристиянські рухи

Синтетичні неорелігії

Езотеричні об’єднання

Саєнтологічні рухи

Неоязичництво

Демоністичні культи

6.1. Український конфесійний плюралізм

Християнство

Іслам

Етнонаціональні релігії

Неорелігії

6.2. Свобода совісті та її правове регулювання в Україні

Філософсько-релігієзнавчий зміст поняття «свобода совісті»

Свобода релігійної совісті

Державно-церковні відносини в історико-філософському вимірі

Міжнародні правові гарантії свободи совісті

Правове забезпечення свободи совісті в Україні

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Глава 1. РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ 1.1. Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки

1.2. Психологія як наука про душу

1.3. Психологія як наука про свідомість

1.4. Психологія як наука про поведінку

1.5. Психологія – наука про психіку як єдність свідомого і несвідомого, зовнішнього і внутрішнього психічного у взаємодії людини зі світом

Глава 2. ПСИХОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ І КОНЦЕПЦІЇ 2.1. Структуралізм, функціоналізм і гештальтпсихологія

Структуралізм

Функціоналізм

Гештальтпсихологія

2.2. Фройдизм, психоаналіз

Неофройдизм

2.3. Трансперсональна психологія

2.4. Біхевіоризм

Необіхевіоризм

Оперантний біхевіоризм

2.5. Когнітивізм і гуманістична психологія

2.6. Гуманістична психологія

Концепція Піаже: стадії розвитку інтелекту

Концепція Л.С.Виготського: теорія вищих психічних функцій

Глава 3. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 3.1. Предмет і завдання сучасної психології

3.2. Місце психології в системі наук

3.3. Галузі психології

Глава 4. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ, ЇЇ ПСИХІКА І ВСЕСВІТ У СВОЇЙ ЄДНОСТІ ТА САМОСТІЙНОСТІ 4.1. Структура і функціонування центральної нервової системи людини

4.2. Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу

4.3. Розвиток психіки в онтогенезі

Глава 5. ПСИХІЧНА НОРМА ТА ВІДХИЛЕННЯ 5.1. Психічна норма, нормативні відхилення та аномалії

5.2. Причини та наслідки ненормативного психічного розвитку

5.3. Рівні ненормативного психічного розвитку

Глава 6. МЕТОДОЛОГІЯ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ 6.1. Методологічний простір психології

6.2. Принципи психології

6.3. Методи психології

Глава 7. ОСОБИСТІСТЬ У ВИМІРАХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 7.1. Особистість у психоаналізі, трансперсональній психології, біхевіоризмі

7.2. Особистість у когнітивній та гуманістичній психології

7.3. Жіночі теорії особистості

7.4. Факторні теорії особистості

7.5. Теорії особистості В. Райха, Дж. Келлі, Г. Стек Саллівана, К. Левіна, Р. Мей, А.Бандури, Дж. Роттера, Е. Дюркгейма, В. Франта, В. Джемса

7.6. Особистість у психології Сходу

7.7. Типологія особистостей О.Ф. Лазурського

7.8. Особистість у радянській та українській психології

7.9. Людина як багатосистемне явище

7.10. Концепція психоенергетичної цілісності особистості

Глава 8. ЛЮДСЬКА ПСИХІКА І ПСИХІЧНЕ 8.1. Сутність людської психіки і психічного

8.2. Багаторівневість психіки

8.3. Багатосистемність психіки

Глава 9. БІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ 9.1. Загальна характеристика біопсихічної підструктури особистості

9.2. Генетичні, вікові й статеві особливості особистості

9.3. Темперамент

Глава 10. МЕНТАЛЬНО-ПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ

Глава 11. ІНТРАІНДИВІДУАЛЬНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 11.1. Поняття інтраіндивідуальної підструктури особистості

11.2. Особливості функціонування інтраіндивідуальної підструктури особистості

Глава 12. ВІДЧУТТЯ 12.1. Відчуття як явище

12.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів

12.3. Класифікація та різновиди відчуттів

12.4. Загальні властивості відчуттів

Глава 13. СПРИЙНЯТТЯ 13.1. Поняття сприйняття

13.2. Функції, характеристика образу сприйняття та його процесуальність

13.3. Теорії і методи дослідження сприйняття

13.4. Властивості та види сприйняття

Глава 14. ПАМ’ЯТЬ 14.1. Поняття пам’яті та її теорії

14.2. Фізіологічне підґрунтя пам’яті

14.3. Процеси пам’яті

14.4. Різновиди пам’яті

14.5. Пам’ять та організація знань

14.6. Індивідуальні особливості пам’яті

14.7. Шляхи розвитку пам’яті

Глава 15. МИСЛЕННЯ 15.1. Поняття мислення

15.3. Розумові дії та операції мислення

15.4. Форми мислення та його різновиди

15.5. Процес мислення і розуміння

15.6. Індивідуальні особливості мислення

Глава 16. МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ 16.1. Види мислення і репрезентації

16.2. Індивідуальні особливості інтелекту

16.3. Теорії інтелекту

Глава 17. УЯВА 17.1. Поняття уяви

17.2. Види уяви

17.3. Процеси уяви

Глава 18. ПСИХОСЕМАНТИКА 18.1. Поняття психосемантики

18.2. Сутність психосемантики

18.3. Основні психосемантичні методи