Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова) скачати онлайн

Право

4.4. Основні шляхи виникнення держави

Розділ 5. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ 5.1. Сутність держави

5.2. Основні властивості держави

Розділ 6. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 6.1. Поняття функцій держави

6.2. Класифікація функцій держави

6.3. Форми і методи здійснення функцій держави

Розділ 7. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ 7.1. Поняття і основні критерії типології держав

7.2. Формаційний підхід до типології держав

7.3. Цивілізаційний підхід до типології держав

Розділ 8. ФОРМА ДЕРЖАВИ 8.1. Поняття форми держави

8.2. Форма державного правління

8.3. Форма державного устрою

8.4. Міждержавні об’єднання

8.5. Державний режим

Розділ 9. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ 9.1. Поняття і структура механізму держави

9.2. Поняття і ознаки державних органів

9.3. Види державних органів

9.4. Принципи організації і функціонування механізму держави

9.5. Державна служба

Розділ 10. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА 10.1. Соціологічні та політологічні концепції держави

10.2. Теорія соціально-правової держави

10.3. Тенденції розвитку соціально-правової держави в Україні

Розділ 11. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПРАВА 11.1. Виникнення права

11.2. Поняття праворозуміння та його основні напрями

Розділ 12. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВА, ЙОГО ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ 12.1. Поняття і ознаки права

12.2. Принципи права

12.3. Соціальна цінність права

12.4. Функції права

Розділ 13. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 13.1. Поняття правового регулювання

13.2. Предмет і методи правового регулювання

13.3. Способи і типи правового регулювання

13.4. Стадії правового регулювання

13.5. Механізм правового регулювання та його структура

Розділ 14. НОРМИ ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 14.1. Поняття і види соціальних норм

14.2. Поняття і ознаки норм права

14.3. Структура норм права

14.4. Формальне вираження структури правових норм

14.5. Класифікація правових норм

Розділ 15. ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА 15.1. Поняття форм (джерел) права

15.2. Основні види форм (джерел) права в сучасних правових системах

Розділ 16. ПРАВОТВОРЧІСТЬ 16.1. Поняття і сутність правотворчості

16.2. Принципи правотворчості

16.3. Поняття і стадії правотворчого процесу

16.4. Способи і види правотворчості

16.5. Законодавчий процес і його особливості

16.6. Юридична (законодавча) техніка

Розділ 17. СИСТЕМА ПРАВА І ЇЇ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 17.1. Поняття і структура системи права

17.2. Підстави поділу права на галузі й інститути

17.3. Загальна характеристика основних галузей права

17.4. Співвідношення матеріального і процесуального права

17.5. Публічне і приватне право

17.6. Співвідношення національного і міжнародного права

Розділ 18. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ І ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 18.1. Поняття системи законодавства та її структура

18.2. Співвідношення системи права і системи законодавства

18.3. Поняття і ознаки нормативно-правового акта

18.4. Чинність нормативно-правових актів

18.5. Систематизація нормативно-правових актів

Розділ 19. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 19.1. Поняття і основні ознаки правових відносин

19.2. Структура правових відносин та її елементи

19.3. Зміст правовідносин

19.4. Класифікація правових відносин

19.5. Суб’єкти правовідносин

19.6. Об’єкти правових відносин

19.7. Юридичні факти

Розділ 20. ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ 20.1. Поняття і суть реалізації права

20.2. Види правореалізації

20.3. Форми безпосередньої правореалізації

20.4. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права

20.5. Види правозастосування

20.6. Процес застосування норм права, його основні стадії

20.7. Поняття і загальна характеристика тлумачення права

20.8. Прогалини в законодавстві

Розділ 21. ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ 21.1. Поняття і ознаки правової поведінки

21.2. Правомірна поведінка

21.3. Види правомірної поведінки

21.4. Протиправна поведінка — правопорушення

21.5. Юридичний склад правопорушення

21.6. Види правопорушень

Розділ 22. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 22.1. Поняття юридичної відповідальності

22.2. Ознаки юридичної відповідальності

22.3. Мета і функції юридичної відповідальності

22.4. Принципи юридичної відповідальності

22.5. Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою

22.6. Класифікація юридичної відповідальності за характером санкцій

Розділ 23. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА 23.1. Поняття правової свідомості

23.2. Структура правосвідомості

23.3. Функції правосвідомості

23.4. Види правосвідомості

23.5. Поняття, основні характеристики і функції правової культури

23.6. Структура правової культури

23.7. Правова культура суспільства і окремої особистості

23.8. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм, шляхи їх подолання

Розділ 24. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК 24.1. Поняття законності

24.2. Основні вимоги (принципи) законності

24.3. Гарантії законності

24.4. Поняття правопорядку

24.5. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку

Розділ 25. ОСОБА, ДЕРЖАВА І ПРАВО 25.1. Поняття і принципи правового статусу особи

25.2. Види правових статусів особи

25.4. Класифікація прав і свобод

25.5. Обов’язки як елемент правового статусу особи

25.6. Забезпечення прав і свобод особи

25.7. Гарантії прав і свобод особи

Розділ 26. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 26.1. Поняття і структура правової системи

26.2. Романо-германська правова система

26.3. Англосаксонська правова система

26.4. Система релігійного та звичаєвого права

26.5. Проблеми формування світового правопорядку

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Зміст

ВСТУП

Розділ 1. Предмет і основні поняття дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” 1.1. Поняття правоохоронної діяльності

1.2. Поняття правоохоронних органів

1.3. Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”

1.4. Джерела дисципліни і їх класифікація

Розділ 2. Судова система України 2.1. Загальні засади судочинства в Україні

2.2. Конституційний Суд України

2.3. Система судів загальної юрисдикції

2.4. Місцеві суди

2.5. Апеляційні суди

2.6. Вищі спеціалізовані суди

2.7. Верховний Суд України

2.8. Статус професійних суддів, народних засідателів і присяжних

2.9. Кваліфікаційні комісії суддів. Вища рада юстиції

2.10. Суддівське самоврядування в Україні

2.11. Організаційне забезпечення діяльності судів

Розділ 3. Прокуратура України 3.1. Завдання і принципи діяльності прокуратури України

3.2. Функції прокуратури, їх значення щодо виконання завдань, покладених на прокурора

3.3. Слідство в органах прокуратури. Координація діяльності по боротьбі із злочинністю

3.4. Система органів прокуратури і організація її діяльності

3.5. Кадри органів прокуратури

3.6. Сутність змін, внесених у Закон України “Про прокуратуру” у зв’язку з приведенням його положень у відповідність до ст. 8 Конституції України

Розділ 4. Служба безпеки України 4.1. Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України

4.2. Повноваження Служби безпеки України

4.4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України

Розділ 5. Органи внутрішніх справ України 5.1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції

5.2. Система органів внутрішніх справ

5.3. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура

5.4. Міліція: завдання, структура і повноваження

5.5. Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції

Розділ 6. Державна податкова служба України 6.1. Система, завдання і функції державної податкової служби

6.2. Права, обов’язки і відповідальність органів державної податкової служби

6.3. Посадові особи органів Державної податкової служби Україниі їх правовий захист

6.4. Податкова міліція: завдання, структура і повноваження

6.5. Начальницький склад податкової міліції і його правовий та соціальний захист

Розділ 7. Державний департамент України з питань виконання покарань 7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань

7.2. Система органів і установ виконання покарань, підпорядкованих Департаменту, та їх організаційна структура

Розділ 8. Оперативно-розшукова діяльність 8.1. Загальні засади здійснення оперативно-розшукової діяльності та її суб’єкти

8.2. Обов’язки і права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

8.3. Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності

Зміст

Розділ І. Предмет, система та основні поняття курсу “Прокурорський нагляд в Україні” § 1. Прокуратура у державно-правовій системі України

§ 2. Предмет та система курсу “Прокурорський нагляд в Україні”

§ 3. Основні поняття курсу “Прокурорський нагляд в Україні”

§ 4. Функції та правові засади діяльності прокуратури України

§ 5. Принципи організації та діяльності прокуратури України

Розділ ІІ. Система та структура органів прокуратури України § 1. Система органів прокуратури України

§ 2. Структура Генеральної прокуратури України

§ 3. Колегії органів прокуратури

§ 4. Міські, районні, міжрайонні прокуратури

Розділ ІІІ. Кадри органів прокуратури України § 1. Вимоги, що пред’являються до кадрів органів прокуратури

§ 2. Атестація прокурорських працівників

§ 3. Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорських працівників

Розділ ІІІ. Кадри органів прокуратури України § 1. Вимоги, що пред’являються до кадрів органів прокуратури

§ 2. Атестація прокурорських працівників

§ 3. Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорських працівників

Розділ IV. Робота прокурора із зверненнями громадян § 1. Сутність та завдання роботи із зверненнями громадян в органах прокуратури

§ 2. Організація роботи прокуратури з розгляду звернень громадян

Розділ V. Нагляд за додержанням і застосуванням законів § 1. Сутність та завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів

§ 2. Предмет та межі нагляду за додержанням і застосуванням законів

§ 3. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів

§ 4. Методика і тактика нагляду за додержанням і застосуванням законів

§ 5. Акти нагляду за додержанням і застосуванням законів

§ 6. Нагляд за відповідністю правових актів органів місцевого самоврядування вимогам Конституції України та чинному законодавству

§ 7. Нагляд за додержанням законів про звернення громадян в органах місцевого самоврядування

Розділ VI. Прокурорський нагляд за додержанням органами внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення § 1. Організація прокурорського нагляду за додержанням органами внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення

§ 2. Методика перевірки в органах внутрішніх справ додержання законодавства про адміністративні правопорушення

§ 3. Особливості реагування прокурора на порушення в органах внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення

Розділ VIІ. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх § 1. Завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх

§ 2. Нагляд за додержанням законів про права неповнолітніх, які потребують підвищеного соціального захисту

§ 3. Нагляд за додержанням трудових прав неповнолітніх

§ 4. Нагляд за додержанням законодавства про освіту

§ 5. Захист майнових прав неповнолітніх засобами прокурорського нагляду

§ 6. Нагляд за додержанням законів про попередження правопорушень серед неповнолітніх

§ 7. Особливості нагляду за розслідуванням кримінальних справ про злочини, а також суспільно небезпечні діяння, скоєні неповнолітніми

Розділ VIII. Підтримання державного обвинувачення в суді § 1. Сутність державного обвинувачення

§ 2. Підготовка прокурора до участі в судовому процесі

§ 3. Участь прокурора у судовому слідстві

§ 4. Завдання прокурора при підготовці до судових дебатів

§ 5. Структура та зміст промови прокурора в суді

§ 6. Репліка прокурора

§ 7. Відмова прокурора від обвинувачення

§ 8. Апеляційне подання прокурора

Розділ ІХ. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді § 1. Сутність і завдання представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді

§ 2. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві

§ 3. Представництво прокуратурою інтересів держави у господарському судочинстві

§ 4. Підготовка і пред’явлення прокурором позову (заяви)

Розділ Х. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Підрозділ І. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство § 1. Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство

§ 2. Повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства

§ 3. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини

§ 4. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи

§ 5. Нагляд за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого

§ 6. Нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу — взяття під варту

§ 7. Нагляд за законністю продовження строків досудового слідства і тримання під вартою

§ 8. Нагляд за законністю зупинення досудового слідства

§ 9. Нагляд за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі

Підрозділ ІІ. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність § 1. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність

§ 2. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності

§ 3. Організація нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Розділ ХІ. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян § 1. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру

§ 2. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

§ 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання затриманих та попереднього ув’язнення

§ 4. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі

§ 5. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

Зміст

ВСТУП

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. ПРАВОВІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 1. Предмет і завдання судової медицини

2. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи:

3. Об’єкти судово-медичної експертизи

4. Документація судово-медичної експертизи

ТЕМА 2. СМЕРТЬ І ТРУПНІ ЗМІНИ 1. Умирання і смерть

2. Ранні трупні зміни та їх судово-медичне значення

3. Пізні трупні зміни та їх судово-медичне значення

ТЕМА 3. УШКОДЖЕННЯ ТУПИМИ ПРЕДМЕТАМИ. ТРАНСПОРТНА ТРАВМА 1. Загальні положення судово-медичної травматології

2. Особливості ушкоджень тупими предметами, їхнє експертне значення

3. Особливості ушкоджень при автомобільних та залізничних травмах

ТЕМА 4. УШКОДЖЕННЯ ГОСТРИМИ ПРЕДМЕТАМИ 1. Загальні положення експертизи ушкоджень гострими предметами

2. Характерні ознаки ран від дії гострих предметів

3. Особливості ран, які утворилися від дії гострих предметів при нанесенні їх своєю і чужою рукою (при самогубствах і убивствах)

4. Основні причини смерті при механічній травмі

ТЕМА 5. ВОГНЕСТРІЛЬНІ УШКОДЖЕННЯ 1. Загальні положення експертизи вогнестрільних ушкоджень

2. Визначення відстані пострілу

3. Вогнестрільні ушкодження одягу

4. Ушкодження при пострілах із мисливської зброї

5. Ушкодження при пострілах холостими патронами

6. Особливості вогнестрільного ранового каналу

7. Визначення послідовності вогнестрільних ушкоджень

8. Визначення можливості здійснювати самостійні дії смертельно пораненою людиною

9. Методи дослідження вогнестрільних ушкоджень

ТЕМА 6. РОЗЛАД ЗДОРОВ’Я І СМЕРТЬ ВІД ГОСТРОГО КИСНЕВОГО ГОЛОДУВАННЯ (ГІПОКСІЯ, МЕХАНІЧНА АСФІКСІЯ, ЗАДУШЕННЯ) 1. Механічна асфіксія, її види, стадії прижиттєвого перебігу, загальноасфіксичні ознаки смерті

2. Судово-медична діагностика видів асфіксії

ТЕМА 7. ТРАВМАТИЧНА СМЕРТЬ НОВОНАРОДЖЕНИХ. УШКОДЖЕННЯ ВІД ДІЇ МЕЖОВИХ ТЕМПЕРАТУР. УШКОДЖЕННЯ ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 1. Травматична смерть новонароджених

2. Ушкодження від дії межових температур

3. Ушкодження від дії електричного струму

ТЕМА 8. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОТРУЄНЬ 1. Поняття “отрута”, “отруєння”, умови дії отрут

2. Судово-медична діагностика отруєнь

3. Деякі аспекти судово-медичної діагностики гострого отруєння етиловим алкоголем

ТЕМА 9. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ З ОБ’ЄКТАМИ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 1. Виявлення, оцінка, вилучення, пакування і надсилання на дослідження речових доказів біологічного походження

2. Питання, які вирішуються при дослідженні крові, волосся, сперми, слюни та інших виділень організму людини

ТЕМА 10. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПОТЕРПІЛИХ, ОБВИНУВАЧЕНИХ ТА ІНШИХ ОСІБ 1. Підстави, організація, методика проведення і документація експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб