Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінансове право України (Орлюк О.П) скачати онлайн

Право

§ 4. Виконання Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування

§ 5. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України

ЛЕКЦІЯ 9. Правовий режим цільових державних і місцевих фондів коштів § 1. Поняття та класифікація цільових фондів коштів

§ 2. Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України

§ 3. Порядок правового забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

§ 4. Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

§ 5. Правові гаранти у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів

ЛЕКЦІЯ 10. Правові засади регулювання державних доходів. Система державних доходів

ЛЕКЦІЯ 11. Правові засади організації податкової системи України § 1. Податки: поняття, значення та функції

§ 2. Податкова система України

ЛЕКЦІЯ 12. Податкове право, податкові правовідносини. Джерела податкового права § 1. Податкове право. Податкові правовідносини: особливості та види

§ 2. Джерела податкового права. Елементи податкового закону

ЛЕКЦІЯ 13. Правові засади справляння податків з фізичних осіб § 1. Прибутковий податок з громадян

§ 2. Податок на промисел

ЛЕКЦІЯ 14. Податки з юридичних осіб

ЛЕКЦІЯ 15. Непрямі податки в податковій системі України § 1. Податок на додану вартість

§ 2. Акцизний збір

ЛЕКЦІЯ 16. Змішані податки в податковій системі України § 1. Податок з власників транспортних засобів

§ 2. Правові засади справляння плати за землю

§ 3. Місцеві податки і збори

ЛЕКЦІЯ 17. Спрощена система оподаткування § 1. Патентування деяких видів підприємницької діяльності. Плата за торговий патент

§ 2. Єдиний податок

§ 3. Фіксований сільськогосподарський податок

ЛЕКЦІЯ 18. Відповідальність за порушення податкового законодавства § 1. Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення

§ 2. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства

§ 3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства

§ 4. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства

ЛЕКЦІЯ 19. Неподаткові доходи в системі державних доходів § 1. Митні платежі

§ 2. Ресурсні платежі

§ 3. Рентні платежі

§ 4. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

ЛЕКЦІЯ 20. Правові основи державного кредиту § 1. Поняття та функції державного кредиту

§ 2. Форми державного кредиту

§ 4. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів України

ЛЕКЦІЯ 21. Правове регулювання державних видатків та кошторисно-бюджетного фінансування § 1. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків

§ 2. Поняття та принципи бюджетного фінансування

ЛЕКЦІЯ 22. Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування § 1. Кошторис як індивідуальний фінансова-плановий акт. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування

§ 2. Додержання фінансової дисципліни

ЛЕКЦІЯ 23. Кошторисно-бюджетний режим фінансування § 1. Порядок фінансування соціально-культурних заходів

§ 2. Фінансування охорони здоров’я та фізичної культури

§ 3. Порядок фінансування видатків на національну оборону

§ 4. Видатки на утримання органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування

ЛЕКЦІЯ 24. Банківська система України § 1. Поняття банківської системи України та її елементи

§ 2. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду

ЛЕКЦІЯ 25. Правові засади грошового обігу та розрахунків § 1. Правове регулювання грошового обігу в Україні

§ 2. Організація готівкового обігу та регулювання касових правил

§ 3. Правовий режим рахунків, що їх відкривають і обслуговують банківські установи

§ 4. Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні

ЛЕКЦІЯ 26. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю § 1. Поняття валюти та валютних операцій

§ 2. Організація валютного регулювання

§ 3. Валютний контроль

Глосарій

Зміст

Тема № 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці

2. Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України

3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України

4. Метод правового регулювання трудових відносин

5. Функції трудового права України

6. Система трудового права України

Тема № 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація

2. Конституція України як основне джерело трудового права

3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини

4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини

5. Локальні правові норми

6. Значення керівних роз’яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чанного законодавства про працю

7. Диференціація трудового законодавства України

8. Міжнародні правові акти про працю

Тема № 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття основних принципів трудового права України

2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин

3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю

ТЕМА № 4. СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття суб’єкта трудового права України

2. Громадяни як суб’єкти трудового права України

3. Власник або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права України

4. Підприємство як суб’єкт трудового права України

5. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України

6. Профспілковий орган підприємства як суб’єкт трудового права України

7. Державні органи, які виступають суб’єктами трудового права України

Тема № 5. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 1. Поняття колективного договору

2. Поняття колективних угод та їх види

3. Колективні переговори по укладенню колективного договору

4. Порядок укладення колективного договору і його зміст

5. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов’язань

Тема № 6. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 1. Поняття трудових правовідносин

2. Умови виникнення трудових правовідносин

3. Підстави виникнення трудових правовідносин

4. Зміст трудових правовідносин

Тема № 7. ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН 1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України

2. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні

3. Поняття працевлаштування та його правові форми

4. Поняття безробітного і його правове становище

Тема № 8. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 1. Поняття трудового договору

2. Зміст трудового договору

Тема № 9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 1. Загальний порядок прийняття на роботу

ТЕМА № 10. ОКРЕМІ ВИДИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 1. Види трудового договору

2. Переведення на іншу роботу

ТЕМА № 11. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 1. Підстави припинення трудового договору

2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

3. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

4. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

5. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу

ТЕМА № 12. ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ 1. Порядок звільнення з роботи

2. Відсторонення працівника від роботи

3. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи

ТЕМА № 13. РОБОЧИЙ ЧАС 1. Поняття робочого часу за трудовим правом. Види тривалості робочого часу

2. Режим роботи і облік робочого часу

3. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення

ТЕМА № 14. ЧАС ВІДПОЧИНКУ 1. Поняття відпочинку та його види

2. Трудові відпустки

3. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

4. Соціальні відпустки

5. Відпустки без збереження заробітної плати

6. Порядок надання відпусток

ТЕМА № 15. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання

2. Нормування праці

3. Тарифна система та її складові елементи

4. Системи оплати праці

5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами

6. Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку

ТЕМА № 16. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ 1. Поняття гарантій і компенсацій

ТЕМА № 17. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці

2. Методи забезпечення трудової дисципліни

3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов’язків

5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов’язків» Поняття дисциплінарного проступку

6. Заходи стягнення за порушення трудових обов’язків і порядок їх застосування

7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни

ТЕМА № 18. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ 1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом

2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

3. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців

4. Повна матеріальна відповідальність

5. Підвищена матеріальна відповідальність

6. Порядок визначення розміру шкоди

7. Порядок відшкодування шкоди

8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам

ТЕМА № 19. ОХОРОНА ПРАЦІ 1. Поняття охорони праці за трудовим правом

3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії

4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

5. Охорона праці жінок

6. Охорона праці неповнолітніх

7. Праця осіб зі зниженою працездатністю

8. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці

ТЕМА № 20. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація

2. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні

3. Комісія по трудових спорах як обов’язковий первинний орган по розгляду трудових спорів

4. Судовий порядок розгляду трудових спорів

5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі

Тема № 21. КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ 1. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)

2. Засіб вирішення колективного трудового спору (Страйк)

Зміст

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП ДО ТРУДОВОГО ПРАВА

Глава 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА § 1.1. Предмет трудового права

§ 1.2. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин

§ 1.3. Система трудового права і система трудового законодавства

§ 1.4. Відмежування трудового права від суміжних галузей права

§ 1.5. Функції трудового права

Глава 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА § 2.1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

§ 2.2. Загальна характеристика джерел трудового права

§ 2.3. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці

§ 2.4. Значення рішень Верховного Суду України та керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України

Глава 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 3.1. Поняття і значення основних принципів трудового права

§ 3.2. Визначення і система принципів трудового права

Глава 4. СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА § 4.1. Поняття та класифікація суб’єктів трудового права

§ 4.2. Працівники як суб’єкти трудового права

§ 4.3. Трудова правосуб’єктність власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи фізичної особи

§ 4.4. Трудова правосуб’єктність підприємства, установи, організації

Глава 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ § 6.1. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері

§ 6.2. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

§ 6.3. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

Розділ II. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО Глава 7. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР § 7.1. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

§ 7.2. Сторони трудового договору

§ 7.3. Зміст трудового договору

§ 7.4. Порядок укладення трудового договору

§ 7.5. Види трудового договору (частина 1,2)

§ 7.6. Зміна умов трудового договору

§ 11.2. Внутрішній трудовий розпорядок

§ 7.7. Припинення трудового договору (частина 1,2)

Глава 8. РОБОЧИЙ ЧАС § 8.1. Поняття та види робочого часу

§ 8.2. Режим робочого часу

§ 8.3. Надурочна робота

§ 8.4. Чергування

§ 8.5. Облік робочого часу

Глава 9. ЧАС ВІДПОЧИНКУ § 9.1. Поняття та види часу відпочинку

§ 9.2. Відпустки, їх види та порядок надання

Глава 10. ОПЛАТА ПРАЦІ § 10.1. Соціально-економічні аспекти оплати праці та її реформа в Україні

§ 10.2. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

§ 10.3. Сфери регулювання оплати праці

§ 10.5. Нормування праці

§ 10.6. Тарифна система

§ 10.7. Системи оплати праці

§ 10.8. Преміювання працівників

§ 10.9. Доплати і надбавки

§ 10.10. Гарантійні виплати і доплати

§ 10.11. Право працівника на оплату праці та його захист

Глава 11. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ § 11.1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

§ 11.2. Внутрішній трудовий розпорядок

§ 11.3. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору

§ 11.4. Заохочення у трудовому праві

Глава 12. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ § 12.1. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни

§ 12.2. Загальна дисциплінарна відповідальність

§ 12.3. Спеціальна дисциплінарна відповідальність

Глава 13. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ § 13.1. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

§ 13.2. Підстава та умови матеріальної відповідальності

§ 13.3. Види матеріальної відповідальності працівників

§ 13.4. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

§ 13.5. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування

§ 13.6. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

Глава 14. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ § 14.1. Поняття охорони здоров’я на виробництві та її правове забезпечення

§ 14.2. Гарантії прав працівників на охорону здоров’я на виробництві

§ 14.3. Організація охорони здоров’я та працездатності працівників на підприємстві

§ 14.4. Спеціальні правила охорони здоров’я та працездатності на важких, небезпечних та шкідливих роботах

§ 14.5. Охорона здоров’я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю

§ 14.6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов’язаних з виробництвом

§ 14.7. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань

Глава 15. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ § 15.1. Продуктивність праці та кваліфікація працівника: правовий аспект

§ 15.2. Правові питання організації виробничого навчання

§ 15.3. Пільги для працівників, які навчаються у середніх закладах освіти

§ 15.4. Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти

§ 15.5. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

Розділ III. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО Глава 16. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Глава 17. ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС

Глава 18. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Глава 19. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ

§ 20.1. Поняття і сторони колективного договору

§ 20.2. Зміст колективного договору

§ 20.3. Колективні угоди: поняття і сторони

§ 20.4. Колективні переговори та укладення колективного договору, угоди

Глава 21. ТРУДОВІ СПОРИ § 21.1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення

§ 21.2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

§ 21.3. Порядок вирішення колективних трудових спорів

§ 21.4. Право на страйк та його реалізація. Правові наслідки законного та незаконного страйку

Розділ IV. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ Глава 22. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА § 22.1. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров’я на виробництві

§ 22.2. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю й охорону здоров’я на виробництві

Глава 23. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я НА ВИРОБНИЦТВІ

Зміст

Розділ 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 1.1. Предмет теорії держави і права

1.2. Теорія держави і права в системі суспільних наук

1.3. Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук

1.4. Функції теорії держави і права

1.5. Теорія держави і права як навчальна дисципліна

Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 2.1. Поняття і призначення методології

2.2. Структура методології теорії держави і права

Розділ 3. СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ І ПРАВА 3.1. Поняття суспільства і форми його організації

3.2. Поняття і призначення соціального регулювання, місце права в системі соціального регулювання

3.3. Держава і право в політичній системі суспільства

3.4. Поняття громадянського суспільства

Розділ 4. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ 4.1. Основні теорії виникнення держави

4.2. Загальна характеристика первісного суспільства

4.3. Передумови та умови виникнення держави