Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аграрне право України (Гайворонський В. М., Жушман В.П) скачати онлайн

Право

Класифікація аграрних правовідносин

Тема № 3.4. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права у Німеччині.

Тема: №3.5. Держава і право Росії 18-початку 20 століття.

Тема №4.1 Держава і право США Новітнього періоду.

6. Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах-Правові форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах

Тема №4.3 Держава і право Франції Новітнього періоду.

Підбір, підготовка та розстановка кадрів сільськогосподарського виробництва

Робочий час і час відпочинку працівників сільського господарства

Трудова дисципліна в сільськогосподарських підприємствах

Розділ І. Органи державної влади

Розділ ІІ. Суспільний лад

Охорона праці та здоров´я працівників сільського господарства

Розділ ІІІ. Джерела права

Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського господарства

Розділ ІV. Податкова система

7. Оплата праці в сільському господарстві-Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах

Особливості оплати праці в рослинництві, тваринництві, а також механізаторів сільськогосподарських підприємств

Розділ І Поняття та принципи підприємницької діяльності § 1. Поняття та зміст підприємництва

§ 2. Умови здійснення підприємництва

8. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва-Поняття, значення, проблеми та правове регулювання відносин у сфері соціального розвитку села

§ 3. Підприємець і держава

Розділ II Господарські правовідносини та господарське право § 1. Предмет регулювання господарського права

§ 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види

Джерела фінансування розвитку соціальної інфраструктури села

§ 3. Методи господарського права

Розділ III Господарське законодавство § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

§ 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види

Права та обов´язки сільгосппідприємств у будівництві об´єктів культурно-побутового і спортивно-оздоровчого призначення

§ 3. Система господарського законодавства

Організаційно-правове забезпечення підготовки фахівців необхідних професій для агропромислового комплексу

§ 4. Проблеми вдосконалення господарського законодавства

Розділ IV Суб’єкти господарського права § 1. Поняття суб’єкта господарського права

9. Договірні відносини в сільському господарстві-Договір — основна форма регулювання товарно-грошових відносин в агропромисловому комплексі

Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

Договори у сфері технічного сервісу сільськогосподарських підприєм

Розділ V Правовий статус підприємств § 1. Поняття підприємства

§ 2. Організаційно-правові форми підприємств

Договірні відносини щодо впровадження досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне виробництво

§ 3. Створення підприємства

Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції

§ 4. Установчі документи підприємства

§ 5. Державна реєстрація підприємства

Договірні орендні правовідносини

§ 6. Припинення діяльності підприємства

Розділ VI Правовий статус акціонерних товариств § 1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства

§ 2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства

10. Суб´єкти аграрного права-Поняття суб´єктів аграрного права та їх класифікація

§ 3. Майно та майнові права в акціонерному товаристві

§ 4. Правовий режим акцій

§ 5. Правовий режим дивідендів

Правосуб´єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів

§ 6. Управління акціонерним товариством

лакокрасочных покрытий автомобиль купить в магазине Розділ VII Правове становище інших господарських товариств § 1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю

Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств

§ 2. Повне товариство

Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і корпоративного типу та державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

§ 3. Командитне товариство

Правовий статус селянських (фермерських) та приватно-орендних підприємств

Розділ VIII Правове становище господарських об’єднань.§ 1. Поняття господарського об’єднання. Законодавство про господарські об’єднання

Агробіржа як суб´єкт аграрного права

§ 2. Види господарських об’єднань

§ 3. Функції та компетенція господарського об’єднання

§ 4. Правовий статус промислово-фінансових груп

11. Громадяни як суб´єкти аграрних правовідносин (їх правовий статус)-Загальна характеристика правового положення громадян як суб´єктів аграрних правовідносин

Розділ IX Правове регулювання відносин власності в економіці України .§ 1. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності

Право членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правовий статус їх членів

§ 2. Право державної власності

§ 3. Право колективної власності

Поняття права засновництва та права участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного типу

§ 4. Право приватної власності

12. Органи управління сільськогосподарськими підприємствами-Основні принципи управління сільськогосподарськими підприємствами

Тема 6. Адміністративний процес

§ 3. Порядок відкриття рахунків у банках

Органи управління сільськогосподарських підприємств колективного типу

Розділ XVII Правове регулювання діяльності транспорту . § 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України

Органи управління сільськогосподарських підприємств корпоративного типу

Органи управління в державних сільськогосподарських підприємствах

13. Правове положення сільськогосподарських кооперативів-Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів

Тема 7. Президент та органи виконавчої влади

Види кооперативів. Принципи їх діяльності. Кооперативні підприємства та об´єднання

Розділ XI Господарсько-правова відповідальність .§ 1. Поняття відповідальності в господарському праві

Право власності сільськогосподарських кооперативів. Неподільний та пайовий фонд

§ 3. Функції господарського договору

Реорганізація і ліквідація сільськогосподарських кооперативів

Розділ X Загальна характеристика господарських договорів .§ 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору

14. Правове становище селянського (фермерського) господарства-Поняття та основні ознаки селянського (фермерського) господарства

§ 2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України

Порядок створення селянського (фермерського) господарства і його державна реєстрація

§ 4. Форма господарського договору

§ 5. Порядок укладання господарських договорів

§ 6. Виконання господарських договорів

Склад селянського (фермерського) господарства, права та обов´язки його членів

Правовий режим майна селянського (фермерського) господарства

§ 2. Функції відповідальності

§ 3. Види відповідальності

Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства

§ 4. Підстави відповідальності

Розділ XII Правове регулювання банкрутства.§ 1. Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства

Умови та порядок припинення діяльності селянського (фермерського) господарства

§ 2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству

§ 3. Підстави для застосування банкрутства

§ 4. Провадження у справах про банкрутство

15. Правове становище особистого селянського господарства-Поняття особистого селянського господарства і суб´єкти на право його ведення

§ 5. Ліквідаційна процедура

§ 6. Мирова угода

Розділ XIII Правове регулювання цін та ціноутворення.§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення

§ 2. Види цін та порядок їх встановлення

Право на присадибну земельну ділянку, умови й порядок її надання

§ 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення

Розділ XIV Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні.§ 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію

Правовий режим майна особистих селянських господарств

§ 2. Правове становище Антимонопольного комітету

§ 3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання

Права та обов´язки сільськогосподарських підприємств по розвитку особистих селянських господарств

§ 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

§ 5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Розділ XV Правове регулювання оренди державного та комунального майна.§ 1. Поняття договору оренди. Об’єкти оренди

Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення

§ 2. Сторони в договорі оренди

§ 3. Порядок укладення договору оренди

Форми власності на землі сільськогосподарського призначення

§ 4. Умови договору оренди

Паювання земель

Підстави, порядок виникнення та припинення права власності та права користування земельними ділянками

§ 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні

17. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів-Поняття власності підприємств кооперативного типу

Розділ XVI Правові засади приватизації державного та комунального майна.§ 1. Поняття та головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію

§ 2. Об’єкти приватизації

§ 3. Суб’єкти приватизації

§ 4. Приватизаційний процес

Поняття власності аграрних підприємств корпоративного типу

§ 5. Способи приватизації

§ 6. Договірні відносини приватизації

18. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств- Характеристика правового режиму майна державного чи комунального сільськогосподарського підприємства

§ 2. Законодавство про транспорт

§ 3. Правове становище транспортних організацій

§ 4. Транспортні господарські договори

Розділ XVIII Правове регулювання банківської діяльності . § 1. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види

Правовий режим основних, оборотних та інших фондів державних та комунальних аграрних підприємств

§ 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір

Правове регулювання приватизації майна державних та комунальних підприємств у системі АПК

§ 3. Порядок відкриття рахунків у банках

§ 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті

19. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб´єктів аграрного підприємництва Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб´єктів аграрного підприємництва

Розділ XIX Правове регулювання біржової діяльності в Україні . § 1. Поняття та юридичні ознаки біржі

§ 2. Функції, права та обов’язки біржі

Права та обов´язки суб´єктів аграрного підприємництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості

Охорона земель як об´єкта природного середовища

§ 3. Види біржових угод

Підстави та порядок відшкодування збитків, заподіяних власникам земель і землекористувачам

§ 4. Правила біржової торгівлі

§ 5. Правовий статус фондової біржі

Розділ XX Правове регулювання страхової діяльності . § 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність

Фіксований сільськогосподарський податок. Визначення його розміру та порядок сплати

§ 2. Правове становище учасників страхової діяльності

§ 3. Державний нагляд за страховою діяльністю

Розділ XXI Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.§ 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання

Юридична відповідальність землевласників і землекористувачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення та іншим природним об´єктам

§ 2. Правовий режим іноземних інвестицій

§ 3. Правовий режим вільних економічних зон

20. Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн Державне регулювання відносин у сільському господарстві зарубіжних країн

Розділ ХХII Захист прав суб’єктів господарської діяльності в арбітражному суді.§ 1. Правове становище арбітражних судів

Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії

§ 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ

§ 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів

§ 4. Вирішення спорів арбітражним судом

Тема 1. Адміністративне право як галузь права

Тема 3. Правовий механізм захисту прав і свобод громадян від незаконних діянь суб’єктів виконавчої влади.

Тема 4. Адміністративна відповідальність

Тема 5. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

Тема 8. Контрольні повноваження органів державної влади.

Тема 9. Державна служба в Україні

Тема 10. Нагляд у сфері державного управління