Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аграрне право України (Погрібний О.О.) скачати онлайн

Право

§ 7. Правова охорона прав на штами мікроорганізмів

§7. Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Тема 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА 3.1. Поняття та значення принципів трудового права

§8. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 8. Правова охорона прав на сорти рослин

3.2. Система основних принципів трудового права

§9. Організація роботи депутатських груп і фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2. Розгляд заяв антимонопольными органами

§ 9. Правове регулювання насінництва

§10. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

3.3. Зміст основних принципів трудового права

Глава 2 Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим

§ 10. Правове регулювання захисту рослин

Тема 4. Суб’єкти трудового права 4.1. Поняття, види суб’єктів трудового права та їх правовий статус

2. Розгляд заяв антимонопольными органами

Розділ 8 Організація місцевого самоврядування в Україні – Глава 1 Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні – 1. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні

§ 11. Правові аспекти вирощування наркотичних рослин

4.2. Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права

§2. Система місцевого самоврядування в Україні

3. Розмежування компетенції антимонопольних органів

4.3. Роботодавці та організації роботодавців як суб’єкти трудового права

4.4. Виборні профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб’єкти трудового права

4. Розгляд справ антимонопольними органами

Розділ 19. Договірні відносини сільськогосподарських організацій (орендні відносини) § 1. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві

§ 2. Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві

-Розділ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА-1. Штрафи

§ 3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції

§3. Функції й повноваження місцевого самоврядування

Тема 5. Правовідносини у сфері трудового права 5.1. Поняття і види правовідносин у трудовому праві

2. Примусовий поділ

§4. Гарантії місцевого самоврядування

§ 4. Особливості аграрно-правового регулювання рийку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції

Глава 2 Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб – §1. Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування

3. Адміністративна відповідальність

§ 2. Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві

§2. Структура місцевих рад

§ 3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції

§ 4. Особливості аграрно-правового регулювання рийку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції

§4. Сесія – основна організаційна форма діяльності місцевих рад

§ 2. Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві

5.2. Трудові відносини

§ 3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції

4. Відшкодування шкоди

§5. Організація роботи постійних комісій місцевих рад

5.3. Правовідносини, що тісно пов’язані з трудовими

§ 4. Особливості аграрно-правового регулювання рийку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції

§6.Організація роботи сільських, селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад

Тема 6. Колективні договори та угоди 6.1. Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод

Розділ 20. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві § 1. Науково-технічна продукція як об’єкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві

§7. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи

§8. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів, апарату місцевих рад і апарату виконкомів

6.2. Колективний договір

§ 2. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання

-Розділ 1. СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ТА ПРИАЗОВ’Я (Середина I тис. до н. є. — V ст. н. є.)-1.1. Скіфська рабовласницька держава й право

§9. Організація роботи депутатських груп і фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим

6.3. Поняття, види та сторони угод

§10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

2.1. Права на сорт як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції

1.2. Рабовласницькі міста — держави Північного Причорномор’я та їх право

Глава 3 Організація роботи депутатів місцевих рад

Розділ 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 7.1. Законодавство про зайнятість та основні принципи державної політики зайнятості населення

Розділ VIII Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами – §1. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян

2.2. Права на селекційні досягнення у тваринництві як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції

1.3. Боспорське царство

7.2. Поняття “зайнятість”, “безробітні”, “підходяща робота”

§2. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями

-Розділ 2. РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ-2.1. Формування й розвиток давньоруської держави

§ 3. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства

§3. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України

§4. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами

Розділ 21. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції § 1. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

2.2. Суспільний лад

§5. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури

§ 2. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

§6.Взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ

2.3. Державний устрій

§ 3. Права, обов’язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

7.3. Правове регулювання вивільнення та працевлаштування громадян

Розділ 8. Трудовий договір 8.1. Поняття, сторони та зміст трудового договору

-Розділ 3. ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ-3.1. Джерела давньоруського права

Розділ 22. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві § 1. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві

§ 2. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві

3.2. Руська Правда — видатна пам’ятка давньоруського права

Вступ

8.2. Порядок укладення та форма трудового договору

Розділ І. ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ – 1. Поняття, принципи та правове регулювання адміністративної відповідальності

3.3. Характерні риси давньоруського права

8.3. Види трудових договорів

2. Адміністративне правопорушення

Трудовий договір з неповним робочим часом

3. Адміністративні стягнення.

-Розділ 4. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ПРАВО-4.1. Утворення й історична доля Галицько-Волинського князівства

Трудові договори з державними службовцями

4. Загальні правила і строки накладення адміністративних стягнень

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ – 1. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

4.2. Особливості суспільного ладу та державного устрою

§ 3. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві

4.3. Правова система

2. Порушення справи про адміністративний проступок і складання протоколу. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

8.4. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці

§ 4. Правове регулювання хімізації сільського господарства

3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

4. Оскарження (опротестування) постанови і перегляд справи

§ 5. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства

5. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

§ 6. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві

Тимчасові переведення без згоди працівника

8.5. Підстави та порядок припинення трудового договору

§ 7. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій

Строковий трудовий договір

Звільнення за прогул

РОЗДІЛ 9. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ 9.1. Поняття та види робочого часу

9.2. Режим та облік робочого часу. Надурочна робота.

9.3. Поняття та види часу відпочинку

9.4.Відпустки, їх види та порядок надання

Додаткові відпустки

-Розділ 5. ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ПРАВО-5.1. Формування Литовсько-Руської держави. Польсько-Литовські унії

5.2. Суспільний устрій

Книга перша. Загальні положення. Що розуміють під терміном “цивільне право”?

Що таке цивільне законодавство?

Що розуміють під поняттями “аналогія закону” і “аналогія права”?

У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?

Як класифікують цивільно-правові відносини?

Що є підставою виникнення цивільних прав і юридичних обов’язків?

5.3. Державний лад

Що таке цивільна правоздатність фізичної особи?

Що таке цивільна дієздатність фізичної особи?

5.4. Джерела та характерні риси права

В яких випадках фізична особа може бути визнана недієздатною або обмежена у дієздатності?

Що означають терміни “опіка”, “піклування”?

5.4. Джерела та характерні риси права

Які порядок і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її такою, що померла?

Яка фізична особа вважається підприємцем?

Яка організація визнається юридичною особою?

Які є види господарських товариств?

Щорічні відпустки за бажанням працівника

Який зміст статуту товариства з обмеженою відповідальністю?

РОЗДІЛ 10. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 10.1. Поняття заробітної плати. Загальна характеристика оплати праці

Які правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у відносинах, що регулюються цивільним законодавством?

-Розділ 6. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ-6.1. Суспільний устрій

10.2. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.

6.2. Запорізька Січ

Як класифікують речі у цивільному праві?

10.3. Порядок виплати заробітної плати

Що таке цінні папери як об’єкт цивільного права?

6.3. Державний лад

РОЗДІЛ 11. ГАРАНТІЙНІ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ РОЗДІЛ 11. ГАРАНТІЙНІ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

Що розуміють під терміном “правочин”? Які загальні вимоги, додержання яких необхідне для його чинності?

6.4. Основні риси права

11.2. Поняття та види компенсаційних виплат

Які є підстави для визнання правочину недійсним? Які правові наслідки такого визнання?

-Розділ 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО ГЕТЬМАНЩИНИ-7.1. Створення української національної держави. Переяславська угода (1654 р.)

11.3. Обмеження відрахувань із заробітної плати

Що таке представництво? Які є види представництва?

Що таке довіреність? Яким вимогам вона повинна відповідати?

Що таке представництво без повноважень та вчинення правочинів з перевищенням повноважень?

7.2. Суспільний лад

Що таке строки, терміни та позовна давність у цивільному праві?

РОЗДІЛ 12. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА 12.1. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

Які є підстави для зупинення і переривання перебігу позовної давності?

Що означає здійснення цивільних прав?

Як виконується цивільний обов’язок?

Основні обов’язки роботодавця

Що таке захист цивільних прав та інтересів?

Книга друга. Особисті немайнові права фізичних осіб. Що таке особисті немайнові права фізичних осіб?

7.3. Державний устрій

12.3. Дисциплінарна відповідальність та її види

Які особливості захисту особистих немайнових прав?

Які немайнові права забезпечують природне існування фізичної особи?

7.4. Правова система

Які немайнові права забезпечують соціальне буття фізичної особи?

Книга третя. Право власності та інші речові права. Що включає поняття речового права?

12.4. Дисциплінарне стягнення: порядок накладання, оскарження та зняття

Які повноваження має власник? Які форми власності є в Україні?

У чому полягає зміст права власності?

-Розділ 8. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ І ПРАВО УКРАЇНИ У XIX — ПОЧАТКУ XX ст.-8.1. Суспільний устрій на українських землях

Які підстави виникнення і припинення права власності?

Що таке право спільної власності?

РОЗДІЛ 13. ОХОРОНА ПРАЦІ 13.1. Поняття охорони праці. Нормативно-правові акти з охорони праці

У чому полягає переважне право купівлі частки у спільній частковій власності?

8.2. Державний устрій

Які особливості права власника житлового будинку та квартири?

13.2. Гарантії прав на охорону праці

Що означає право власності на землю?

8.3. Судочинство

Які є засоби цивільно-правового захисту права власності?

8.4. Право

13.3. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

Який позов називають негаторним?

13.4. Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

Що означає термін “володіння” як окремий цивільно-правовий інститут речового права?

8.5. Суспільно-політичний устрій і право в Галичині, Північній Буковині та Закарпатті

Що означає право обмеженого користування чужими речами (сервітути)?

РОЗДІЛ 14. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 14.1. Поняття, загальні підстави та умови матеріальної відповідальності

Що таке право користування чужою земельно ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)?

Книга четверта. Право інтелектуальної власності. Що є об’єктами права інтелектуальної власності?

ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

14.2. Відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

Які особливості судового захисту права інтелектуальної власності?

Що таке авторське право?

КОРОТКА ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

Що є об’єктом авторського права?

РОЗДІЛ 15. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ 15.1. Поняття та види нагляду й контролю за дотриманням законодавства про працю

Хто є суб’єктом авторських відносин?

Який зміст суб’єктивного авторського права?

Що таке суміжні права?

Що означає термін “промислова власність”? Які її об’єкти?

15.2. Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та їх компетенція

Хто може бути суб’єктом права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?

Розділ 16. Трудові спори 16.1. Загальна характеристика трудових спорів

-Тема 1. Історія становлення та розвитку ідей демократії: класичні, модерні та постмодерні теорії-1. Політико-філософські погляди античних мислителів. Вчення Платона, Арістотеля, Ціцерона

Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?

Який зміст суб’єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки?

Що розуміють під правом інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію?

Що таке право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин?

Як здійснюється право на захист комерційної таємниці?

2. Політична філософія доби середньовіччя. Теорії Т.Мора, Т.Кампанели, Н.Макіавеллі

16.2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

Які є правові засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг?

Що означає право інтелектуальної власності на комерційне найменування?

16.3. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

3. Ідеї демократичного розвитку доби буржуазних революцій

Як захищається право на торговельну марку?

Що означає право інтелектуальної власності на географічне зазначення?

Список використаної та рекомендованої літератури

Книга п’ята. Зобов’язальне право.Що таке зобов’язання? Які підстави його виникнення?

4. Основні напрямки розвитку ідей демократії в ХХ та на початку ХХІ століть

Як виконують зобов’язання?

Що означає заміна кредитора і боржника в зобов’язанні?

Тема 2. Сутність, передумови та цінності сучасної демократії-1. Виникнення і зміст демократії

Які є способи забезпечення виконання зобов’язань?

Що таке завдаток і аванс?

Що таке порука?

2. Аспекти і різновиди демократії

Що таке гарантія?

3. Особливості сучасної демократії

Що таке неустойка?

*Тема 3. Основні теоретичні моделі демократії*1. Класичні моделі демократії: змагальний елітизм; плюралістична модель; теорія партиципаторної демократії

Які є речові способи забезпечення виконання зобов’язань?

Які умови (підстави) цивільно-правової відповідальності?

Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?

2. Сучасні моделі демократичного правління: протективна демократія; демократія, що розвивається; теорія відмирання держави

Як здійснюються укладення, зміна і розірвання договору?

Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?

*Тема 4. “Теорія хвиль” як парадигма дослідження процесу демократичних змін*1. Демократизація як предмет досліджень транзитології

2. Сутність та шляхи переходу від автократії до демократичного режиму

Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?

3. С.Хантінгтон про хвилі демократизації, їхню сутність та періодизацію

Які є гарантії захисту прав покупця за договором роздрібної купівлі-продажу?

Які є різновиди договорів купівлі-продажу?