Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківське право (Костютенко О.А.) скачати онлайн

Право

ГЛАВА 4. Правовий статус Національного банку України § 1. Правовий статус НБУ як центрального банку країни. Подвійна правова природа НБУ

§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством

§ 3. Керівні органи НБУ

§ 4. Організаційно-функціональна структура Національного банку України

ГЛАВА 5. Правовий статус комерційних банків § 1. Особливості правового статусу комерційних банків в Україні

§ 2. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту

ГЛАВА 6. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду § 1. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду

§ 2. Методи банківського регулювання

§ 3. Правові засади банківського нагляду

§ 4. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень

§ 5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій

§ 6. Проведення дистанційного контролю та інспектування комерційних банків в Україні

§ 7. Правові засади застосування санкцій впливу за порушення банківського законодавства

§ 8. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків

ГЛАВА 7. Правове регулювання банківської таємниці § 1. Поняття банківської таємниці

§ 2. Порядок розкриття банківської таємниці

§ 3. Співвідношення понять “банківська таємниця” та “комерційна таємниця банку”

ГЛАВА 8. Правові засади фінансового моніторингу § 1. Поняття та система фінансового моніторингу

§ 2. Фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу

§ 3. Права та обов’язки банків як суб’єктів первинного моніторингу

§ 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”

ГЛАВА 9. Правове регулювання безготівкових розрахунків § 1. Поняття безготівкових розрахунків. Співвідношення понять “розрахунки”, “безготівкові розрахунки” та “розрахункові правовідносини”

§ 2. Форми та способи безготівкових розрахунків

§ 3. Види банківських рахунків. Порядок їх відкриття

§ 4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті

ГЛАВА 10. Правове регулювання готівкових розрахунків § 1. Правове регулювання касових операцій в установах банків

§ 2. Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки

§ 3. Фінансова відповідальність за правопорушення в сфері готівкових розрахунків

ГЛАВА 11. Правові засади міжбанківських розрахунків § 1. Поняття та види платіжних систем

§ 2. Принципи функціонування системно важливих платіжних систем

§ 3. Понятгя та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банках

§ 4. Порядок здійснення контролю за кореспондентськими рахунками комерційних банків

§ 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні

ГЛАВА 12. Правове регулювання кредитних відносин банків § 1. Поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин

§ 2. Кредитування комерційних банків Національним банком України

§ 3. Іпотечне кредитування в Україні

§ 4. Кредитування молодіжних житлових програм

ГЛАВА 13. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій § 1. Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодавством України

§ 2. Види депозитних (вкладних) операцій

§ 3. Порядок здійснення банками депозитних (вкладних) операцій

§ 4. Система гарантування вкладів в Україні

§ 5. Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками

ГЛАВА 14. Правові засади здійснення валютних операцій § 1. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні

§ 2. Валютні цінності та валютні операції

§ 3. Правовий статус резидентів та нерезидентів в Україні

§ 4. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин

§ 5. Особливості розрахунків в іноземній валюті

ГЛАВА 15. Банки як учасники податкових правовідносин § 1. Правовий статус банків як осіб, які сприяють виконанню платниками податків їх податкових обов’язків

§ 2. Банки як платники податків, зборів (обов’язкових платежів)

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Глава І. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ § 1. Поняття, предмет і система банківського права

§ 2. Спеціальні принципи і джерела банківського права

§ 3. Питання вдосконалення банківського законодавства

§ 4. Норми банківського права та їх класифікація

§ 5. Банківські правовідносини, їх зміст і склад

Глава ІІ. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ § 1. Поняття, функції та структура банківської системи України

§ 2. Виникнення та еволюція банківської справи

§ 3. Питання функціонування банківської системи України

Глава III. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ § 1. Загальна характеристика правової природи Національного банку України

§ 2. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави

§ 4. Мережа й організаційна структура Національного банку України

§ 5. Організація роботи Національного банку України

Глава IV. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ § 1. Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація

§ 2. Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку

§ 3. Організаційна структура та управління комерційним банком

§ 4. Операції та послуги комерційних банків

§ 5. Правова охорона банківської таємниці

Глава V. ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ § 1. Правове регулювання грошового обігу

§ 2. Поняття і зміст розрахункових правовідносин

§ 3. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків.

§ 4. Правова природа договору банківського рахунка

§ 5. Порядок і форми розрахунків у господарському обігу.

Глава VI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН § 1. Поняття, призначення і види кредиту

§ 2. Поняття та елементи кредитних правовідносин

§ 3. Правова природа кредитного договору

Глава VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ § 1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання

§ 3. Операції банків з цінними паперами

Глава VIII. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА § 1. Сутність та основні поняття валютного законодавства

§ 2. Система органів, що здійснюють валютне регулювання

§ 3. Правове регулювання валютних операцій

§ 4. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства

Глава IX. ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ПРОВЩНИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН § 1. Суть банківського права провідних зарубіжних країн

§ 2. Правова регламентація банківської діяльності в зарубіжних країнах

§ 3. Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних країн

Зміст

Слово до читача

Вcтуп до академічного курсу

ГЛАВА 1. Основні етапи історичного розвитку адміністративного права § 1. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

§ 2. Формування науки адміністративного правав європейських країнах

§ 3. Ознаки рецепції римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права

ГЛАВА 2. Становлення і розвиток українського адміністративного права § 1. Правове регулювання управління на теренах України в період середньовіччя і Нового часу

§ 2. Зародження і становлення наукових засад поліцейського та адміністративного права

§ 3. Українська адміністративно-правова наука і практика на початку XX ст.

§ 4. Українська наука адміністративного права радянського періоду

§ 5. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні

ГЛАВА 3. Виконавча влада і державне управління § 1. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість

§ 2. Управління: загальне поняття і соціальна природа

§ 3. Поняття державного управління у широкому і вузькому розумінні

§ 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади

§ 5. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять

§ 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади

§ 5. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять

ГЛАВА 4. Предмет, метод і принципи адміністративного права § 1. Необхідність уточнення традиційного погляду на предмет адміністративного права

§ 2. Предмет адміністративного права: сучасне визначення

§ 3. Метод адміністративного права

§ 4. Сучасна трансформація методу адміністративного права

§ 5. Принципи адміністративного права

ГЛАВА 5. Адміністративно-правова наука і науки про управління § 1. Українська наука адміністративного права на сучасному етапі

§ 2. Науки про управління та організаційна наука

§ 3. Порівняльно-правовий метод у науці адміністративного права

§ 4. Навчальний курс адміністративного права

ГЛАВА 6. Норми адміністративного права § 1. Поняття і структура норм адміністративного права

§ 2. Зростання ролі адміністративно-правових норм у регулюванні управлінських відносин

§ 3. Дія адміністративно-правових норм

§ 4. Види адміністративно-правових норм

ГЛАВА 7. Система адміністративного права та його місце в українській правовій системі § 1. Система адміністративного права: поняття і зміст

§ 2. Підгалузі та інститути в системі адміністративного права

§ 3. Адміністративне право — галузь публічного права

§ 4. Зв’язки адміністративного права з іншими галузями українського права

ГЛАВА 8. Джерела адміністративного права та адміністративне законодавство § 1. Поняття джерел адміністративного права

§ 2. Види джерел адміністративного права

§ 3. Адміністративне законодавство і форми його систематизації

§ 4. Кодифікація як провідна форма систематизації адміністративного законодавства

§ 5. Адміністративний кодекс УРСР 1927 p.: з досвіду створення і реалізації

ГЛАВА 9. Реалізація адміністративно-правових норм § 1. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм

§ 2. Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх реалізації

§ 3. Основні риси правозастосовчої діяльності

ГЛАВА 10. Адміністративно-правові відносини § 1. Категорія “адміністративно-правові відносини” у науці адміністративного права

§ 2. Поняття і зміст адміністративно-правових відносин

§ 3. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти

§ 4. Види адміністративно-правових відносин

§ 5. Державно-управлінські відносини у складі адміністративних правовідносин

РОЗДІЛ V. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ГЛАВА 11. Загальна характеристика суб’єктів адміністративного права § 1. Поняття і види суб’єктів адміністративного права

§ 2. Поняття адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу

ГЛАВА 12. Фізичні особи: адміністративно-правовий статус § 1. Фізична особа як суб’єкт адміністративного права: співвідношення дефініцій

§ 2. Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб

§ 3. Врахування вимог Європейської конвенції з прав людини

ГЛАВА 13. Органи виконавчої влади: поняття, система, адміністративно-правовий статус § 1. Поняття і види органів виконавчої влади

§ 2. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови

§ 3. Президент України і система органів виконавчої влади

§ 4. Кабінет Міністрів України

§ 5. Центральні органи виконавчої влади

§ 6. Місцеві органи виконавчої влади

ГЛАВА 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств § 1. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів

ГЛАВА 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств § 1. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів

§ 2. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

§ 3. Адміністративно-правовий статус службовців державних органів і органів місцевого самоврядування

§ 4. Об’єднання громадян та їх адміністративно-правовий статус

Найваговніші об’єкти впливу адміністративно-правові норми.

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ГЛАВА 15. Функції, компетенція і режими діяльності органів виконавчої влади § 1. Діяльність органів виконавчої влади: загальна характеристика змісту і форм

§ 2. Функції і компетенція органів виконавчої влади

§ 3. Адміністративний розсуд у діяльності органів виконавчої влади

§ 4. Адміністративно-правові режими

ГЛАВА 16. Форми державного управління § 1. Поняття і види форм державного управління

§ 2. Поняття і види правових актів управління; вимоги, що ставляться до них

§ 3. Порядок прийняття та чинність правових актів управління

§ 4. Адміністративні договори

ГЛАВА 17. Методи державного управління § 1. Поняття методів державного управління

§ 2. Види методів державного управління

§ 3. Правова форма методів державного управління

РОЗДІЛ VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛАВА 18. Організаційно-правові засади державної служби § 1. Служба у суспільстві та державна служба

§ 2. Поняття посади і посадової особи, класифікація посад

§ 3. Управління державною службою

§ 4. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика

ГЛАВА 19. Складові елементи інституту державної служби § 1. Проходження державної служби: загальне поняття

§ 2. Стадії проходження державної служби

§ 3. Соціальне забезпечення державних службовців

§ 4. Дисциплінарна відповідальність державних службовців

§ 5. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців

ГЛАВА 20. Контроль у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні § 1. Поняття і система засобів забезпечення законності у державному управлінні

§ 2. Державний контроль: поняття і роль у державному управлінні

§ 3. Класифікація видів державного контролю

§ 4. Контроль з боку органів місцевого самоврядування

§ 5. Контроль з боку громадських організацій

ГЛАВА 21. Види державного контролю § 1. Внутрішній адміністративний контроль

§ 2. Контроль з боку Президента України

§ 3. Парламентський контроль

§ 4. Здійснення парламентського контролю через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і Рахункову палату

§ 5. Судовий контроль

§ 6. Прокурорський нагляд

ГЛАВА 22. Засоби захисту прав громадян у державному управлінні § 1. Право громадян на звернення

§ 2. Оскарження в адміністративному порядку та його особливості в окремих сферах державного управління

§ 3. Порядок судового захисту прав громадян у державному управлінні

ГЛАВА 23. Адміністративна юстиція — провідний засіб судового захисту прав громадян у державному управлінні § 1. Створення системи адміністративних судів в Україні

§ 2. Забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві

§ 3. Принципи адміністративного судочинства

§ 4. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах

§ 2. Забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві

§ 3. Принципи адміністративного судочинства

§ 4. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах

ГЛАВА 24. Адміністративний примус § 1. Поняття адміністративного примусу

§ 2. Класифікація заходів адміністративного примусу

§ 3. Адміністративно-запобіжні заходи

§ 4. Заходи адміністративного припинення

ГЛАВА 25. Загальні засади адміністративної відповідальності § 1. Поняття адміністративної відповідальності та її законодавче регулювання

§ 2. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності

§ 4. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів

§ 3. Адміністративні стягнення: поняття, перелік і накладення

§ 5. Інші види юридичної відповідальності, що регулюються адміністративним правом

ГЛАВА 26. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб § 1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за українським законодавством

§ 2. Поняття вини юридичної особи

§ 3. Особливості підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб

ГЛАВА 27. Адміністративний процес § 1. Поняття адміністративного процесу

§ 2. Принципи адміністративного процесу

§ 3. Правові презумпції адміністративного процесу

http://textbooks.net.ua/content/view/2702/15/

§ 2. Неюрисдикційні адміністративні провадження

§ 3. Юрисдикційні адміністративні провадження

§ 4. Адміністративно-процесуальний статус громадянина

ГЛАВА 29. Окремі види неюрисдикційних проваджень § 1. Реєстраційні провадження

§ 2. Дозвільні провадження

§ 3. Контрольні провадження

ГЛАВА 30. Провадження у справах про адміністративні правопорушення § 1. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

§ 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення

РОЗДІЛ ХІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО У СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ ГЛАВА 31. Адміністративне право окремих західноєвропейських країн § 1. Адміністративне право Франції

§ 2. Адміністративне право Німеччини

§ 3. Адміністративне право Великої Британії

Зміст

Передмова (Адміністративне право України

Глава 1. Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою 1.1. Загальне поняття управління та його види

1.2. Характеристика державного управління

1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади

1.4. Концепція адміністративної реформи — програма вдосконалення державного управління

Глава 2. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави 2.1. Предмет і метод адміністративного права

2.2. Адміністративно-правові норми

2.3. Адміністративно-правові відносини

2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями

Глава 3. Суб’єкти адміністративного права 3.1. Поняття суб`єктів адміністративного права

3.2. Президент України

3.3. Органи виконавчої влади

3.4. Державні службовці

3.5. Громадяни України та іноземці

3.6. Об`єднання громадян

Глава 4. Адміністративно-правові (управлінські) методи і форми 4.1. Методи державного управління

4.2. Адміністративний примус

4.3. Форми державного управління

4.4. Правові акти державного управління

Глава 5. Адміністративно-деліктне право 5.1. Адміністративне правопорушення

5.2. Склад адміністративного правопорушення

5.3. Адміністративна відповідальність Поняття і підстави адміністративної відповідальності

Глава 6. Адміністративний процес 6.1. Поняття адміністративного процесу

6.2. Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії)

6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

7.2. Суб`єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки

Глава 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки 7.1. Економіка як об`єкт адміністративно-правового регулювання

7.3. Основні напрями державного регулювання економіки

Глава 8. Управління адміністративно-політичною сферою 8.1. Управління обороною

8.2. Управління безпекою

8.3. Управління закордонними справами