Головна Головна -> Підручники -> Підручник Теорія держави і права (Скакун О.Ф.) скачати онлайн

Право

Глава 24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК § 1. Поняття законності

§ 2. Принципи законності

§ 3. Вимоги законності

§ 4. Гарантії законності

§ 5. Поняття правопорядку

§ 6. Функції та принципи правопорядку

§ 7. Державна дисципліна

Глава 25 ПРАВОСВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА § 1. Поняття і структура правосвідомості

§ 2. Класифікація форм правосвідомості за суб`єктами і глибиною відображення правової дійсності

§ 3. Функції правосвідомості. Роль правосвідомості в процесі правотворчості і правореалізації

§ 4. Правова культура: зв`язок із загальною культурою. Види правової культури

§ 6. Правова культура особи

§ 7. Професійна правова культура

§ 8. Структура правової культури суспільства

§ 9. Професійна правосвідомість і правова культура співробітників органів внутрішніх справ

Глава 26 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ § 1. Поняття, ознаки і функції правового виховання

§ 2. Система і механізм правового виховання. Правова вихованість

§ 3. Правове загальне навчання (правовий всеобуч)

§ 4. Правовий нігілізм: джерела і шляхи подолання

Глава 27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА § 1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу

§ 2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання

§ 3, Види, способи і типи правового регулювання

§ 4. Механізм правового регулювання

§ 5. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення

§ 6. Стадії механізму правового регулювання

§ 7. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання

§ 8. Юридична техніка

Розділ V. ОСНОВНІ ТИПИ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ (ЗАГАЛЬНЕ ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО) Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ § 1. Предмет і об`єкти аналізу науки загального порівняльного правознавства.

§ 2. Поняття типу (сім`ї) правової системи

§ 3. Класифікація правових систем світу

§ 5. Місце правової системи України

§ 4. Основні типи і підтипи

Глава 29 РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ § 1. Поняття романо-германського типу правової системи

§ 2. Формування романо-германського типу правової системи

§ 3. Система права та її структура

§ 4. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права

§ 5. Делегована правотворчість

§ 6. Правотворчість суб`єктів федерації

§ 7. Правовий звичай

§ 8. Правова доктрина

§ 9. Принципи права

§ 10. Роль судової практики

§11. Кодификація

Глава 30 АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Частина І ПРАВОВА СИСТЕМА АНГЛІЇ § 1. Поняття англо-американського типу правової системи

§ 2. Загальне право Англії

§ 3. Право справедливості

§ 4. Судовий прецедент у системі джерела права

§ 5. Правовий звичай

§ 6. Правова доктрина

§ 7. Принципи права

§ 8. Система англійського права

§ 9. Норма права

§10. Дія прецедентної норми в часі та просторі

§ 11. Закон в англійській правовій системі. Співвідношення закону і прецеденту

§ 12. Делегована правотворчість Англії

§ 13. Юридична термінологія країн загального права

§ 14. Судова система Англії

Частина II ПРАВОВА СИСТЕМА США § 1. Вплив англійського права на становлення правової системи США

§ 2. Специфічні риси американської правової системи (у порівнянні з англійською)

§ 3. Судова система США

# Частина ІІІ. ІНШІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО І ПОЗАЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ТИПУ § 1. Своєрідність правової системи Шотландії

§ 2. Загальна характеристика правової системи Ірландії

§ 3. Основні риси правової системи Канади

§ 4. Особливості правової системи Австралії

§ 5. Характерні риси правової системи Нової Зеландії

Глава 31 ЗМІШАНИЙ (ГІБРИДНИЙ) ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Частина І. ПІВШЧНОЄВРОПЕЙСЬКА (СКАНДИНАВСЬКА) ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ § 1. Поняття змішаного типу правової системи

§ 2. Загальна характеристика скандинавської групи правових систем

§ 3. Джерела (форми) права скандинавських країн

§ 5. Уніфікація права скандинавських країн та її вплив на правові системи країн Балтії

# Частина II ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ § 1. Загальна характеристика латиноамериканської групи правових систем

§ 2. Основні риси правових систем країн Латинської Америки

Глава 31 ЗМІШАНИЙ (ГІБРИДНИЙ) ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Частина І. ПІВШЧНОЄВРОПЕЙСЬКА (СКАНДИНАВСЬКА) ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ § 1. Поняття змішаного типу правової системи

§ 2. Загальна характеристика скандинавської групи правових систем

§ 3. Джерела (форми) права скандинавських країн

§ 4. Система права. Кодифікація

§ 5. Уніфікація права скандинавських країн та її вплив на правові системи країн Балтії

Частина II ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ. § 1. Загальна характеристика латиноамериканської групи правових систем

§ 2. Основні риси правових систем країн Латинської Америки

Глава 32 РЕЛІГІЙНО-ТРАДИЦІЙНИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Частина І РЕЛІГІЙНО-ОБЩИННА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ 1.1. МУСУЛЬМАНСЬКЕ ПРАВО. § 1. Поняття релігійно-традиційного типу правової системи

§ 2. Поняття мусульманського права

§ 3. Виникнення і розвиток мусульманського права

§ 4. Джерела мусульманського права

§ 5. Система мусульманського права та її структура

§ 6. Норма мусульманського права

§ 7. Мусульманське право в сучасних правових системах: загальна характеристика

§ 8. Мусульмансько-правова доктрина

§ 9. Принципи права

§ 10. Правовий звичай

§ 11. Закон. Кодифікація

§ 12. Особливості судової системи

1.2. ІНДУСЬКЕ ПРАВО. § 1. Поняття індуського права

§ 2. Релігійні та ідеологічні джерела індуського права

§ 3. Правовий звичай, закон і судовий прецедент

§ 4. Еволюція індуського права. Вплив англійської системи права

§ 5. Індуське право у правовій системі сучасної Індії

2.1. КИТАЙСЬКЕ ПРАВО.§ 1. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем

§ 2. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування

§ 3. Джерела права

§ 3. Джерела права

§ 4. Термін «право». Ставлення до суб`єктивного права

§ 5. Система права. Норма права

§ 6. Кодифікація

§ 1. Поняття японського права і особливості його формування

2.2. ЯПОНСЬКЕ ПРАВО§ 2. Джерела права сучасної Японії

§ 4. Закон. Кодифікація

§ 1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем

§ 2. Основні риси звичаєвого права

Звичаєво-общинна група (підтип) правових систем — це сукупність правових систем, які сформувалися на основі норм-звичаїв, що склалися природним шляхом, а також правових норм запозичених від колоніальних держав. Цю групу складають правові системи країн, що розвиваються, Африки і Мадагаскару (Малагасійська Республіка). Своєрідність звичаєво-общинної групи правових систем Африканського континенту полягає у тому, що звичаєве право: 1) визнається більшістю населення як регулятор суспільних відносин, особливо за межами міст. Звичай в Африці є провідним джерелом права. Він встановлює правила організації суспільства як у політичній, так і в економічній галузях, регулює сімейні відносини, правила обміну, норми кримінального права і процесу. Вважається, що гармонія в суспільстві, підтримувана з його допомогою, краще, ніж поважання закону. Значення звичаю не втрачене й дотепер, хоча сфера його дії звужена; 2) діє в межах общини, відображає схильність людини до спільності, прагнення забезпечити єдність, згуртованість соціальної групи (триби, роду, села). Общинні зв’язки переважають над індивідуальними; 3) являє собою поєднання моральних, релігійних і правових норм, а також ритуалів, які відображають шанування предків, зв’язок з навколишньою природою, «духами» та іншими надприродними силами. Непокора звичаю означає неповагу до предків і може спричинити гнів духів землі, тому що, відповідно до африканської общинної (племінної) міфології, останки предків злилися з грунтом, а дух витає над живими; 4) не є єдиним для всіх общин. Норми звичаїв — численні. Кожна група має свої схильності і звичаї. Різноманіття звичаїв, розрізненість, значний вплив міфології, відсутність письмової форми викладу не дозволяють ефективно використовувати їх для створення африканських національних правових систем на зразок європейських. У сучасних правових системах Африканського континенту поряд із звичаєвим правом існує право колишніх метрополій, або мусульманське право. Країни Африки і Мадагаскару переживають складний перехідний період, коли необхідно визначитися зі ступенем, способами і шляхами взаємодії правових культур — корінної звичаєво-правової (джерело — норма-звичай) і привнесеної європейської (джерело — закон, судовий прецедент).§ 3. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки

§ 4. Звичаєве право в сучасних правових системах Африки і Мадагаскару

Глава 2. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави. 2.1. Предмет і метод адміністративного права

2.2. Адміністративно-правові норми

2.3. Адміністративно-правові відносини

Глава З Суб`єкти адміністративного права. 3.1. Поняття суб`єктів адміністративного права

3.2. Президент України

3.3. Органи виконавчої влади

3.4. Державні службовці

3.5. Громадяни України та іноземці

3.6. Об`єднання громадян

Глава 4. Адміністративно-правові (управлінські) методи і форми.4.1. Методи державного управління

4.2. Адміністративний примус

4.3. Форми державного управління

4.4. Правові акти державного управління

Глава 5. Адміністративно-деліктне право. 5.1. Адміністративне правопорушення

5.2. Склад адміністративного правопорушення

Тема 6. Адміністративний процес.6.1. Поняття адміністративного процесу

5.3. Адміністративна відповідальність Поняття і підстави адміністративної відповідальності.

6.2. Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії)

6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

Глава 7 Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки. 7.1. Економіка як об`єкт адміністративно-правового регулювання

7.2. Суб`єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки

7.3. Основні напрями державного регулювання економіки

Глава 8. Управління адміністративно-політичною сферою. 8.1. Управління обороною

8.2. Управління безпекою

8.3. Управління закордонними справами

8.4. Управління юстицією

8.5. Управління внутрішніми справами

9.1. Управління охороною здоров`я

9.2. Управління освітою

9.3. Управління культурою

Глава 10. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності. 10.1. Поняття підприємницької діяльності та її суб`єкти

10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності

Глава 11. Забезпечення законності в державному управлінні.11.1. Поняття і система способів забезпечення законності

11.2. Контроль та його види

11.3. Нагляд та його види

11.4. Звернення громадян

Передмова

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ. 1.1. Правозастосовча природа розгляду адміністративних справ

1.2. Характеристики процесуальної форми адміністративного розгляду

1.3. Процесуальні та матеріально-правові основи адміністративного процесу

РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 2.1. Адміністративний устрій

2.2. Управлінські матеріальні та процесуальні процедури

2.3. Категорії юридичних справ, що провадяться в ході адміністративного розгляду

2.4. Обсяг адміністративного процесу

РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ. 3.1. Поняття принципу адміністративного процесу

3.2. Загальносоціальні принципи в адміністративному процесі

3.3. Загальнопроцесуальні принципи в адміністративному процесі

3.4. Спеціальні принципи адміністративного процесу

РОЗДІЛ 4. АДМШІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ. 4.1. Поняття адміністративно-процесуального правовідношення

4.2. Зміст і види адміністративно-процесуальних відносин

4.3. Об`єкти адміністративно-процесуальних правовідносин

РОЗДІЛ 5. СУБ`ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

РОЗДІЛ 6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

6.1. Встановлення та обчислення строків

6.2. Зупинення перебігу строків

6.3. Види строків

РОЗДІЛ 7. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ. 7.1. Процесуальний контроль

7.2. Відшкодування витрат

РОЗДІЛ 8. АДМІНІСТРАТИВНЕ ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ. 8.1. Діяльність по доказуванню

8.2. Предмет доказування

8.3. Суб‘єкти доказової діяльності

8.4. Засоби доказування

ЧАСТИНА II. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ ПО ЗАЯВАХ

РОЗДІЛ 9. ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ 9.1. Подання заяви (протоколу, акта, подання)

9.2. Види підвідомчості правових вимог, викладених у заяві (протоколі)

9.3. Наслідки стадії порушення провадження

9.4. Залишення звернення без розгляду

9.5. Залишення без руху

РОЗДІЛ 10. АДМІНІСТРАТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 10.1. Поняття стадії розслідування

10.2. Суб`єкти стадії розслідування

10.3. Наслідки адміністративного розслідування

РОЗДІЛ 11. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО ВИРІШЕННЯ

РОЗДІЛ 12. ВИРІШЕННЯ СПРАВИ 12.1. Порядок проведення слухань (засідань)

12.2. Рішення по справі

12.3. Оформлення ходу та результатів слухань (засідань) по справі

ЧАСТИНА III. ПРОВАДЖЕНЯ ПО ПЕРЕГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПО ЗАЯВАХ13.1. Подання скарги

13.2. Розгляд скарги

13.3. Оформлення ходу і результатів провадження за скаргами

13.4. Виконання

РОЗДІЛ 14. ПРОВАДЖЕННЯ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ (АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ)14.1. Подання апеляції та підготовка справи до вирішення

14.2. Порядок вирішення апеляції

РОЗДІЛ 15. ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ15.1. Безпосереднє виконання та його забезпечення

15.2. Процесуальні рішення, які можуть прийматися проводом у ході виконання адміністративного рішення по суті справи

Вступ

Розділ 1. Адаптація працівників органів внутрішніх справ до професійної діяльності – 1.1. Психологічні чинники професійної адаптації

1.2. Критерії оцінки адаптованості до професійної діяльності

1.3. Структура особистісних властивостей, що впливають на адаптацію

1.4. Психологічне забезпечення професійної адаптації

Розділ 2. Дослідження особливостей професійної адаптації молодих працівників органів внутрішніх справ

2.1. Результати дослідження – 2.1.1. Типові труднощі у фаховій адаптації молодих працівників ОВС і чинники, що їх визначають

2.1.2. Особливості і шляхи подолання труднощів професійної адаптації молодими співпрацівниками ОВС

2.1.3. Основні умови та чинники успішності професійної адаптації молодих працівників ОВС

2.1.4. Загальні висновки

Розділ 3. Методики вивчення особливостей процесу професійної адаптації працівників органів внутрішніх справ

Розділ 4. Рекомендації щодо соціально-психологічного забезпечення професійної адаптації працівників органів внутрішніх справ

4.1. Рекомендації керівникам служб і підрозділів органів внутрішніх справ – І. Труднощі в адаптації, пов`язані з умовами і специфічними особливостями професійної діяльності

ІІ. Труднощі в адаптації, пов`язані з матеріально-економічними умовами

ІІІ. Труднощі в установленні стосунків із керівництвом.

4.2. Рекомендації молодим працівникам щодо професійної адаптації

Передмова

ЧАСТИНА ПЕРША – Вступ

Розділ перший – Рабовласницькі державні утворення і право на території сучасної України (середина І тис. до н. є. — V ст. н. є.) – § 1. Держава скіфів

§ 2. Античні міста-держави

§ 3. Боспорське царство

Розділ другий Становлення і розвиток держави і права Київської Русі (VI — початок XII ст.) – § 1. Формування державності східних слов`ян. Утворення давньоруської держави — Київської Русі

§ 2. Суспільний лад Київської Русі У ДРУГІЙ половині IX — першій третині XII ст.

§ 3. Державний лад

§ 4. Право Київської Русі

Розділ третій Держава і право феодально роздробленої Русі (30-ті роки XII—XIV ст.) – § 1. Розвиток суспільно-політичного ладу Русі на початковому етапі феодальної роздробленості (30-ті роки XII — 30-ті роки XIII ст.)

§ 2. Зміни в суспільно-політичному ладі Південно-Західних земель у період поглиблення феодальної роздробленості і боротьби Русі проти навали кочових орд та інших іноземних загарбників (XIII—XIV ст.)

§ 3. Державний лад

§ 4. Право Київської Русі

Розділ третій Держава і право феодально роздробленої Русі (30-ті роки XII—XIV ст.) – § 1. Розвиток суспільно-політичного ладу Русі на початковому етапі феодальної роздробленості (30-ті роки XII — 30-ті роки XIII ст.)

§ 2. Суспільний лад

§ 3. Державний лад

§ 4. Право

Розділ п`ятий Створення української національної держави та обмеження її суверенітету у другій половині XVII ст. – § 1. Війна українського народу за визволення з-під влади Речі Посполитої

§ 2, Формування української національної держави у 1648—1654 pp.

§ 3. Становлення права Української держави (1648—1654 pp.)

§ 4. Перехід України під протекторат російського царя. Стосунки України і Росії в 1648—1654 pp.

§ 5. Українська держава у 1654—1657 pp.

§ 6. Автономія України

§ 7. Основні риси права у другій половині XVII ст.

Розділ шостий Суспільно-політичний устрій і право України в період наступу на її автономію (XVIII ст.)

§ 1. Суспільний лад

§ 2. Державний лад

§ 3. Право

§ 4. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських землях (друга половина XVII —друга половина XVIII ст.)

ГЛАВА 1. Банківська діяльність: поняття та особливості § 1. Банк як інститут фінансово-кредитної системи

ЗМІСТ

ВСТУП

§ 2. Поняття та особливості банківської діяльності

§ 3. Банківські операції, банківські угоди та банківські послуги

ГЛАВА 2. Банківське право України як міжгалузевий комплексний правовий інститут § 1. Поняття банківського права

§ 2. Банківські правовідносини: поняття, склад, види та особливості

§ 3. Джерела банківського права

§ 4. Місце нормативно-правових актів Національного банку України у регулюванні банківських відносин

ГЛАВА 3. Банківська система України § 1. Теоретичні основи банківської системи

§ 2. Історичні аспекти банківської системи України

§ 3. Поняття та склад банківської системи України

§ 4. Поняття та види банківських об’єднань