Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн

Право

3. Виконання господарських зобов’язань

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань

3. Виконання господарських зобов’язань

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань

5. Припинення господарських зобов’язань

Тема 14. Господарські договори 1. Поняття та ознаки господарського договору

2. Функції господарського договору

3. Класифікація господарських договорів

4. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів

5. Зміст господарського договору

6. Форма господарського договору

7. Забезпечення належного виконання господарських договорів

Тема 15. Особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів 1. Договори на реалізацію майна 1.1. Договір купівлі-продажу

1.2. Договір поставки

1.3. Договір контрактації сільськогосподарської продукції

1.4. Договір міни (бартеру)

1.5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

2. Підрядні договори 2.1. Договір підряду на капітальне будівництво

2.2. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт

2.3. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції

3. Договори на користування чужим майном 3.1. Договір оренди

3.2. Договір лізингу

4.1. Поняття і види транспортних договорів

4.2. Транспортне законодавство

4.3. Учасники договірних відносин у сфері транспорту

4.4. Договір перевезення вантажів

4.5. Транспортні договори про надання інших видів транспортних послуг або комплексу послуг

Розділ 5. Відповідальність в господарських правовідносинах Тема 16. Господарсько-правова відповідальність 1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності

2. Види господарсько-правової відповідальності

4. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності

5. Форми господарсько-правової відповідальності

Розділ 6. Правове регулювання економічної конкуренції Тема 17. Правове регулювання економічної конкуренції 1. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції

2. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень

3. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції

Розділ 7. Правове регулювання банкрутства Тема 19. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності 1. Поняття банкрутства

2. Сторони у справі про банкрутство

3. Стадії провадження у справі про банкрутство

Тема 20. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство 1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство

2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутсво

3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство

4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство

5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство

Розділ 8. Особливості правового регулювання окремих видів господарських відносин Тема 21. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання 1. Об’єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин

2. Класифікація господарських відносин за різними критеріями

3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання

2. Правове становище товарної біржі 2.1. Порядок створення, функції, права та обов’язки

2.2. Угоди товарної біржі: поняття, види, порядок укладання

2.3. Правила біржової торгівлі

3. Особливості правового становища фондової біржі

Тема 23. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання 1. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності

2. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання

3. Агентський договір

Тема 24. Правове регулювання капітального будівництва 1. Поняття і види капітального будівництва

2. Способи та стадії капітального будівництва

3. Правовідносини з капітального будівництва

4. Будівельне законодавство

5. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва

Тема 25. Правове забезпечення інноваційної діяльності 1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності

2. Заходи щодо стимулювання про інноваційну діяльність

3. Інноваційні правовідносини

4. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності

Тема 26. Правове регулювання фінансової діяльності 1. Поняття та види фінансової діяльності

2. Банківська діяльність

3. Страхування

4. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами

5. Аудит

Тема 27. Особливості правового регулювання комерційної концесії 1. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії

2. Система актів законодавства про комерційну концесію

3. Договір комерційної концесії за українським законодавством

Тема 28. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність

3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності

5. Зовнішньоекономічний договір

Тема 29. Правовий режим іноземного інвестування 1. Законодавство про режим іноземного інвестувння в Україні

2. Поняття та види іноземних інвестицій

3. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування

4. Форми здійснення іноземних інвестицій

4.1. Корпоративна форма іноземного інвестування

4.2. Договірна форма іноземного інвестування

Тема 30. Спеціальні режими господарювання 1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон 1.1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон

1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони

1.3. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон

1.4. Управління спеціальними) вільними економічними зонами

1.5. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах

2. Правовий режим концесійної діяльності

3. Інші види спеціальних режимів господарювання

Список використаних скорочень

Анотація

ЗМІСТ

Розділ І. ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ § 1. Поняття та ознаки юридичної науки

§ 2. Об`єкти, предмет, метод, функції юридичної науки

§ 3. Юриспруденція як система юридичних наук

Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА § 1. Виникнення загальної теорії держави і права

§ 2. Предмет теорії держави і права

§ 3. Функції теорії держави і права

§ 4. Метод теорії держави і права

§ 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук

§ 6. Теорія держави і права в системі юридичних наук

Глава З ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ § 1. Основні теорії походження держави

§ 2. Загальні закономірності виникнення держави

§ 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу

§ 4. Особливості виникнення держав у різних народів світу

Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА§ 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави

§ 2. Поняття і ознаки держави

§ 3. Сутність держави

§ 4. Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації

§ 5. Функції держави

§ 6. Типологія держав

§ 7. Деякі наукові концепції сучасної держави

Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА § 1. Громадянське суспільство і держава

§ 2. Політична система суспільства І держава

§ 3. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об`єднання

§ 4. Правові форми взаємовідносин держави і комерційної корпорації

§ 5. Відносна самостійність держави

Глава 6 ФОРМА ДЕРЖАВИ § 1. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління

§ 2. Класифікація форм державного устрою

§ 3. Види форм державного (політичного) режиму

Глава 7 МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ§ 1. Механізм держави

§ 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави

§ 3. Принципи організації та діяльності державного апарату

§ 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

§ 5. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової

§ 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової влади

§ 7. Управління в адміністративно-територіальних одиницях. Місцеве самоврядування

§ 8. Професійна і державна служба.

§ 9. Служба в органах внутрішніх справ

Глава 8 ДЕРЖАВНІ ОРГАНІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ § 1. Вищий представницький орган державної влади

§ 3. Вищий виконавчий орган влади

§ 4. Представницькі органи влади на місцях

§ 5. Виконавчі органи влади на місцях

§ 6. Судові органи влади

§ 7. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи

§ 8. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави

§ 9. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції

Глава 9 СОЦІАЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВ§ 1. Історія ідеї про правову і соціальну державу

§ 2. Поняття і ознаки соціальної правової держави

§ 3. Особа і держава

Глава 10 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ § 1. Поняття і ознаки демократії

§ 2. Функції і принципи демократії

§ 3. Форми та інститути демократії

§ 4. Демократія і самоврядування

§ 5. Демократія як загальнолюдська цінність

§ 6. Демократія і права соціальних меншостей (меншин)

Глава 11 ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА § 1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини

§ 2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини

§ 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина

§ 4. Система обов`язків людини і громадянина

§ 5. Система прав дитини

§ 6. Система гарантій прав, свобод і обов`язків людини і громадянина в демократичній державі

§ 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини

§ 8. Міжнародний захист прав людини

§ 9. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав і свобод людини

Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ § 1. Пролетарська (соціалістична) теорія демократії

§ 2. Теорія «плюралістичної демократії»

§ 3. Теорія елітарної демократії

§ 4. Теорія партисипаторної демократії

§ 5. Теорія корпоративної демократії

§ 6. Теорія «комп`ютерної демократії»

Розділ IV ТЕОРІЯ ПРАВА Глава 13 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО § 1. Термін «право»

§ 2. Походження права

§ 3. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві

§ 4. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

§ 5. Сучасні концепції праворозуміння

§ 6. Поняття і ознаки права

§ 7. Сутність права

§ 8. Принципи права

§ 9. Функції права

§ 10. Цінність права

§ 11. Співвідношення права і закону

§ 12. Співвідношення національного і міжнародного права

§ 13. Право, економіка, політика: їх взаємозв`язок і взаємовплив

Глава 14. ПРАВОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ § 1. Поняття і структура правової системи

§ 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права

§ 3. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права

§ 5. Галузь права

§ 6. Інститут і підгалузь права

§ 7. Система законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства

§ 8. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства

§ 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства

§10. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів

Глава 15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами

§ 2. Норми моралі і норми права: їх зв`язок і взаємодія

§ 4. Корпоративні норми і норми права

§ 5. Поняття і ознаки норми права

§ 6. Види норм права

§ 7. Спеціалізовані (нетипові) норми права

§ 8. Структура норми права і норми-розпорядження

§ 9. Класифікація структурних елементів норми права за ступенем визначеності та складом

Глава 16 ПРАВОТВОРЧІСТЬ § 1. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості

§ 2. Принципи і функції правотворчості

§ 3. Стадії правотворчого процесу

§ 4. Види і форми правотворчості держави

§ 5. Види правотворчості громадянського суспільства

§ 6. Судова правотворчість – особливий вид правотворчості

§ 7. Юридичні джерела (форми) права

Глава 17. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР § 1. Правовий акт

§ 2. Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів

§ 3. Види нормативно-правових актів

§ 4. Поняття і ознаки закону

§ 5. Законодавчий процес

§ 6. Види законів

§ 7. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

§ 8. Дія нормативно-правового акта в часі

§ 9. Дія нормативно-правового акта в просторі і за колом осіб

§ 10. Поняття підзаконного нормативно-правового акта.

§11. Відомчий акт

§ 12. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади

§ 13. Підзаконний нормативний акт державного підприємства, установи, організації. Підзаконний нормативний акт комерційної організації

§ 14. Міжнародний договір

Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ § 1. Поняття та ознаки правовідносин

§ 2. Склад (структура) правовідносин

§ 3. Передумови виникнення правовідносини

§ 4. Суб`єктивне право і суб`єктивний обов`язок як основний юридичний зміст правовідносин

§ 5. Суб`єкти правовідносин

§ б. Правосуб`єктність фізичних осіб

§ 7. Правосуб`єктність юридичних осіб

§ 8. Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб`єктності

§ 9. Об`єкти правовідносин

§ 10. Види правовідносин

§11. Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад

§12. Презумпції

§ 13. Правовідносини, що виникають при виконанні обов`язків

Глава 19 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ, НАРОДУ, ДЕРЖАВИ§ 1. Правовий статус особи

§ 2. Правовий статус народу

§ 3. Правовий статус держави

Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ § 1. Поняття і основні форми реалізації норм права

§ 2. Поняття і ознаки правозастосування

§ 3. Основні стадії застосування норм права

§ 4. Основні вимоги до правильного застосування норм права

§ 5. Поняття і ознаки акта застосування норм права

§ 6. Види актів застосування норм права

§ 7. Прогалини в праві і способи їх усунення.

Глава 21 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА § 1. Поняття тлумачення норм права

§ 2. Способи (методи) тлумачення норм права

§ 3. Види тлумачення норм права за суб`єктами

§ 4. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту

§ 5. Акт тлумачення норм права

Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ§ 1. Поняття, ознаки і види правової поведінки

§ 2. Правомірна поведінка. Причини нестабільності правомірної поведінки

§ 3. Склад і види правомірної поведінки

§ 4. Поняття і ознаки правопорушення

§ 5. Склад правопорушення

§ 6. Види правопорушень. Правопорушність

§ 7. Зловживання правом

Глава 23 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ § 1. Поняття і ознаки юридичної відповідальності

§ 2. Принципи і функції юридичної відповідальності

§ 3. Види юридичної відповідальності залежно від галузевої структури права

§ 4. Підстави і стадії юридичної відповідальності

§ 5. Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх справ