Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн

Право

Глава 15. Захист права власності 15.1. Поняття та засоби захисту права власності

15.2. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності

15.3. Негаторний позов і позов про визнання права власності як засоби захисту права власності

15.4. Інші цивільно-правові засоби захисту права власності

РОЗДІЛ ІІІ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ Глава 16. Право інтелектуальної власності 16.1. Поняття та суб’єкти права інтелектуальної власності

16.2. Об’єкти права інтелектуальної власності

16.3. Поняття авторського права

16.4. Об’єкти авторського права

16.5. Суб’єкти авторського права

16.6. Права автора

16.7. Види авторських договорів

16.8. Суміжні права

16.9. Захист авторських та суміжних прав

16.10. Право промислової власності

16.11. Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

РОЗДІЛ IV. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Глава 17. Загальні положення про зобов’язання 17.1. Поняття та види цивільно-правових зобов’язань

17.2. Підстави виникнення зобов’язань

17.3. Сторони в зобов’язанні

17.4. Виконання зобов’язання

17.5. Предмет, спосіб, час і місце виконання зобов’язання

17.6. Підстави припинення зобов’язань

Глава 18. Види забезпечення виконання зобов’язань 18.1. Поняття видів забезпечення виконання зобов’язань

18.2. Неустойка та її види

18.3. Порука та гарантія

18.4. Завдаток

18.5. Застава

18.6. Притримання

Глава 19. Загальні положення про договори 19.1. Поняття договору, його зміст та форма

19.2. Класифікація договорів

19.3. Порядок укладення договорів

19.4. Зміна та розірвання договору

РОЗДІЛ V. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ Глава 20. Договір купівлі-продажу 20.1. Загальна характеристика договору

20.2. Обов’язки сторін за договором купівлі-продажу

20.3. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору купівлі-продажу

20.4. Роздрібна купівля-продаж

20.5. Права покупця при купівлі товарів належної якості

20.6. Купівля-продаж житлових будинків (квартир)

Глава 21. Договір поставки

Глава 22. Договір контрактації сільськогосподарської продукції

Глава 23. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

Глава 24. Договір довічного утримання (догляду). Рента

Глава 25. Договір майнового найму (оренди) 25.1. Загальна характеристика договору

25.2. Права та обов’язки сторін

25.3. Припинення договору найму. Доля поліпшень

25.4. Договір лізингу

Глава 26. Договір найму житлового приміщення 26.1. Загальна характеристика договору найму житлового приміщення

26.2. Права наймача житлового приміщення

26.3. Обов’язки сторін

26.4. Припинення договору

Глава 27. Договір позички

Глава 28. Договір підряду 28.1. Загальна характеристика

28.2. Обов’язки сторін

28.3. Договір побутового підряду

28.4. Договір будівельного підряду

28.5. Договір підряду на проведення проектних, та пошукових робіт

Глава 29. Транспортні договори 29.1. Транспортне законодавство

29.2. Поняття та види транспортних договорів

29.3. Поняття та види перевезень

29.4. Договір перевезення вантажу

29.5. Відповідальність перевізника за збереженість вантажу

29.6. Комерційний акт. Акт загальної форми

29.7. Підстави звільнення перевізника від відповідальності за недостачу, пошкодження та псування вантажу

29.8. Договір перевезення пасажира та багажу

Глава 30. Страхові зобов’язання 30.1. Загальні положення (Страхові зобов’язання)

30.2. Договір страхування

30.3. Обов’язки сторін за договором страхування

30.4. Підстави звільнення страховика від виплати страхової суми чи відшкодування

Глава 31. Договір зберігання 31.1. Загальна характеристика (Договір зберігання)

31.2. Зберігання на товарному складі

31.3. Спеціальні види зберігання

Глава 32. Договір охорони 32.1. Загальні положення (Договір охорони)

32.2. Договір охорони об’єктів

32.3. Договір охорони квартири

Глава 33. Договір доручення. Договір комісії 33.1. Загальна характеристика договору доручення

33.2. Загальна характеристика договору комісії

33.3. Комісійна торгівля непродовольчими товарами

33.4. Договір управління майном

Глава 34. Кредитно-розрахункові відносини 34.1. Договір позики

34.2. Кредитний договір

34.3. Договір факторингу

РОЗДІЛ VI. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 34.4. Ліцензійний договір

34.5. Договір комерційної концесії

Глава 35. Зобов’язання із односторонніх дій 35.1. Публічна обіцянка винагороди

35.2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу

35.3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

35.4. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи

35.5. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Глава 36. Деліктні зобов’язання 36.1. Поняття зобов’язань із заподіяння шкоди

36.2. Система деліктів

36.3. Відповідальність за шкоду, завдану органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування

36.4. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органу дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду

36.5. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

36.6. Відповідальність за шкоду, завдану особами з пороками волі

36.7. Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності

36.8. Відшкодування моральної шкоди

36.9. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю

Глава 37. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

Зміст

Слово до читачів

Передмова

Розділ І. Загальні положення цивільного права Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права § 1. Місце цивільного права в системі правових галузей

§ 2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства

§ 3. Дія цивільного законодавства

§ 4. Застосування цивільного законодавства за аналогією

§ 5. Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства

Глава 3. Система та завдання курсу “Цивільне право” як навчальної дисципліни § 1. Система курсу “Цивільне право” — науково-методична база його вивчення

§ 2. Основні завдання курсу “Цивільне право”

Глава 4. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн § 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права

§ 2. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн

§ 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн

§ 4. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн

Глава 5. Цивільні правовідносини § 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин

§ 2. Елементи цивільно-правових відносин

§ 3. Види цивільно-правових відносин

Глава 6. Громадяни як суб’єкти цивільного права § 1. Правоздатність громадян

§ 2. Дієздатність громадян

§ 3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим

§ 4. Ім’я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану

Глава 7. Юридичні особи § 1. Поняття та ознаки юридичної особи

§ 2. Правоздатність юридичної особи

§ 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб

§ 4. Види юридичних осіб

Глава 8. Держава як суб’єкт цивільного права § 1. Держава Україна — суб’єкт цивільного права

§ 2. Участь держави у цивільних правовідносинах

Глава 9. Об’єкти цивільних прав § 1. Поняття та види об’єктів цивільних прав

§ 2. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно

§ 3. Цінні папери як об’єкти цивільних прав

§ 4. Вексель як об’єкт цивільних прав

Глава 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин § 1. Поняття юридичних фактів

§ 2. Класифікація юридичних фактів

Глава 11. Угоди § 1. Поняття та види угод

§ 2. Умови дійсності угод

§ 3. Недійсні угоди

§ 4. Види недійсних угод

§ 5. Умови і строки в угодах

Глава 12. Строки (терміни). Позовна давність § 1. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві

§ 2. Види цивільно-правових строків (термінів)

§ 3. Позовна давність

Глава 13. Представництво і довіреність § 1. Представництво

§ 2. Довіреність

Глава 14. Здійснення та захист цивільних прав § 1. Здійснення суб’єктивних прав

§ 2. Виконання цивільних обов’язків

§ 3. Забезпечення виконання обов’язків

§ 4. Захист суб’єктивних прав

Розділ II. Особисті немайнові права Глава 15. Поняття та види особистих немайнових прав § 1. Поняття особистих немайнових відносин, не пов’язаних з майновими

§ 2. Види особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими

Глава 16. Захист особистих немайнових прав § 1. Поняття захисту особистих немайнових прав

§ 2. Захист честі, гідності та ділової репутації

Глава 17. Загальна характеристика права власності § 1. Поняття власності та права власності

§ 2. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні та його елементи

Глава 18. Загальна характеристика інституту права власності в умовах переходу України до ринкової економіки § 1. Передумови реформування відносин власності та створення нового інституту права власності

§ 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні

§ 3. Зміст права власності

§ 4. Способи набуття і припинення права власності

§ 5. Встановлення моменту виникнення права власності

§ 6. Правовстановлюючі документи власника

Глава 19. Право приватної власності Глава 19. Право приватної власності § 1. Загальні положення (Право приватної власності)

§ 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян

§ 3. Здійснення громадянами права приватної власності

Глава 20. Право власності юридичних осіб § 1. Загальні положення (Право власності юридичних осіб)

§ 2. Власність кооперативів

§ 3. Право власності господарських товариств

§ 4. Право власності господарських об’єднань

§ 5. Власність громадських організацій

Глава 21. Право державної та комунальної власності § 1. Загальні положення (Право державної та комунальної власності)

§ 2. Підстави виникнення права державної та комунальної власності

§ 3. Право повного господарського відання і право оперативного управління. Основні форми здійснення права державної та комунальної власності

§ 4. Зміст інституту права повного господарського відання і права оперативного управління

Глава 22. Право спільної власності § 1. Поняття права спільної власності

§ 2. Право спільної часткової власності

§ 3. Право спільної сумісної власності подружжя

§ 4. Особливості деяких різновидів права спільної власності

Глава 23. Захист права власності § 1. Поняття цивільно-правового захисту

§ 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності

§ 3. Віндикаційний позов

§ 4. Негаторний позов

§ 5. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту)

§ 6. Позов про визнання права власності

§ 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності

Розділ IV. Право інтелектуальної власності Глава 24. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю § 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

§ 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов’язаних з творчою діяльністю

§ 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов’язаних з творчою діяльністю

Глава 25. Право літературно-художньої власності. Авторське право і суміжні права § 1. Поняття та джерела авторського права

§ 2. Об’єкти авторського права

§ 3. Суб’єкти авторських відносин

§ 4. Суб’єктивне авторське право, його зміст та межі

§ 5. Поняття суміжних прав

§ 6. Захист авторського права та суміжних прав

§ 6. Захист авторського права та суміжних прав

Глава 26. Право промислової власності § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

Глава 26.2 Право промислової власності § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

§ 2. Право на раціоналізаторську пропозицію

§ 3. Право на селекційні досягнення

§ 4. Право на науково-технічну інформацію

Глава 27. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг § 1. Право на фірмове найменування (фірму)

§ 2. Право на знаки для товарів і послуг. Значення знаків для товарів і послуг

§ 3. Право на найменування місця походження товару

Розділ V. Загальні положення зобов’язального права Глава 28. Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин § 1. Поняття та склад зобов’язання

§ 2. Підстави виникнення зобов`язань

§ 3. Система цивільних зобов’язань

Глава 29. Цивільно-правовий договір § 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві

§ 2. Підстави виникнення зобов`язань

§ 3. Система цивільних зобов’язань

Глава 29. Цивільно-правовий договір § 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві

§ 2. Система цивільно-правових договорів

§ 3. Зміст і тлумачення договору

§ 4. Укладення, зміна та розірвання договору

§ 5. Особливості змісту та порядку укладення господарських договорів

§ 6. Особливості концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу

Глава 30. Виконання зобов’язань § 1. Поняття та принципи виконання зобов’язань

§ 2. Суб’єкти виконання зобов’язання

§ 3. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання

§ 4. Особливості виконання часткового та солідарного зобов’язання

Глава 31. Способи забезпечення виконання зобов’язань § 1. Поняття способів забезпечення виконання зобов’язань

§ 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов’язань

§ 3. Зміст та співвідношення понять “неустойка”, “штраф”, “пеня”

§ 4.1 Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань

§ 4.2 Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань

Глава 32. Відповідальність за порушення зобов’язань § 1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності

§ 2. Види цивільно-правової відповідальності

§ 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності

Глава 33. Припинення зобов’язань § 1. Поняття та способи припинення зобов’язань

§ 2. Окремі способи припинення зобов`язань. Виконання зобов’язань

Зміст

ПЕРЕДМОВА

ЛЕКЦІЯ 1. Фінансова діяльність держави § 1. Фінанси як економічна і юридична категорія

§ 2. Фінансова діяльність держави

§ 3. Фінансова система України та її складові

ЛЕКЦІЯ 2. Предмет, метод, джерела та система фінансового права § 1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання

§ 2. Фінансове право в системі права України

§ 3. Система та джерела фінансового права

§ 4. Фінансове право та наука фінансового права

ЛЕКЦІЯ 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини § 1. Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види

§ 2. Фінансові правовідносини: зміст та особливості

§ 3. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин

ЛЕКЦІЯ 4. Правові засади фінансової діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування § 1. Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави

§ 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності

ЛЕКЦІЯ 5. Правові засади організації фінансового контролю в Україні § 1. Суть і значення фінансового контролю

§ 2. Види та методи фінансового контролю

§ 3. Організація та органи проведення фінансового контролю

ЛЕКЦІЯ 6. Бюджетне право і бюджетний устрій України § 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави

§ 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство

§ 3. Бюджетна система України: принципи побудови

§ 4. Склад доходів та видатків бюджетів

ЛЕКЦІЯ 7. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування § 1. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень

§ 2. Правові засади розподілу доходів і видатків за різними ланками бюджетної системи

§ 3. Правові засади організації міжбюджетних відносин

ЛЕКЦІЯ 8. Бюджетний процес в Україні § 1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу

§ 2. Порядок складання проекту бюджету

§ 3. Розгляд та прийняття Державного бюджету України