Головна Головна -> Підручники -> Підручник Трудове право України (Прокопенко В. I.) скачати онлайн

Право

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ VIII ТРУДОВИЙ ДОГОВІР § 1. Поняття трудового договору

§ 2. Зміст трудового договору

§ 3. Загальний порядок прийняття на роботу

§ 4. Види трудового договору

4.5. Ділова розмова по телефону 4.5.1. Телефонна розмова — це один із видів усного ділового мовлення

§ 5. Переведення на іншу роботу

§ 6. Підстави припинення трудового договору

§ 7. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

4.5.2. Чи знімати слухавку?

§ 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

§ 9. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

§ 10. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу

§ 11. Порядок звільнення з роботи

§ 12. Відсторонення працівника від роботи

4.5.3. Необхідно вирішити ділове питання

§ 13. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи

Розділ IX РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ § 1. Поняття робочого часу за трудовим правом

4.5.4. Про правила етикету ділової телефонної розмови

§ 2. Види тривалості робочого часу

§ 3. Режим роботи і облік робочого часу

§ 4. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення

4.5.5. Мобільний телефон і ділові стосунки

§ 5. Поняття відпочинку та його види

§ 6. Трудові відпустки

4.6. Ділові зустрічі

§ 7. Додаткові відпустки у зв`язку з навчанням

§ 8. Соціальні відпустки

§ 9. Відпустки без збереження заробітної плати

§ 10. Порядок надання відпусток

4.7. Переговори4.7.1. Поняття про переговори. Три основи стратегії переговорів

Розділ X ЗАРОБІТНА ПЛАТА § 1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання

§ 2. Нормування праці

4.7.2. Підготовка до переговорів

§ 3. Тарифна система та її складові елементи

§ 4. Системи оплати праці

§ 5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами

4.7.3. Стратегічні підходи до проведення переговорів

§ 6. Порядок виплати заробітної плати. Обчисчлення середнього заробітку

§ 7. Гарантії і компенсації

Розділ XI ОХОРОНА ПРАЦІ § 1. Поняття охорони праці за трудовим правом

4.7.4. Тактика і принципи переговорів

§ 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії

§ 3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії

4.7.5. Сприйняття партнера е процесі переговорів

§ 4. Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

§ 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

§ 6. Охорона праці жінок

4.7.6. Як провести переговори

§ 7. Охорона праці неповнолітніх

§ 8. Праця осіб зі зниженою працездатністю

4.8. Нарада

§ 9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці

Розділ XII. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВИХ ОБОВ`ЯЗКІВ § 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці

4.9. Збори

§ 2. Методи забезпечення трудової дисципліни

§ 3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

4.10. Дискусія

§ 4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов`язків

§ 5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов`язків. Поняття дисциплінарного проступку

4.11. Теле- и прес- конференція

§ 6. Заходи стягнення за порушення трудових обов`язків і порядок їх застосування

§ 7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни

Розділ XIII. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН § 1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом

§ 2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

§ 3. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців

§ 4. Повна матеріальна відповідальність

§ 5. Підвищена матеріальна відповідальність

§ 6. Порядок визначення розміру шкоди

§ 7. Порядок відшкодування шкоди

4.12. “Мозковий штурм”

8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам

Розділ XIV ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація

4.13. Публічні виступи

§ 2. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні

# § 3. Комісія по трудових спорах як обов`язковий первинний орган по розгляду трудових спорів

§ 4. Судовий порядок розгляду трудових спорів

4.14. Ділова доповідь

§ 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі

§ 6. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)

Розділ І. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права

§ 2. Наукові основи кваліфікації злочинів

Розділ II. Злочини проти основ національної безпеки України § 1. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України

§ 2. Види злочинів проти національної безпеки України

Розділ III. Злочини проти життя та здоров`я особи § 1. Злочини проти життя

§ 2. Злочини проти здоров`я

§ 3. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров`я людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування

§ 4. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров`я людини

Розділ IV. Злочини проти волі, честі та гідності особи

Розділ V. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

Розділ VI. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина § 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

§ 2. Злочини проти виборчих прав громадян

§ 3. Злочини проти трудових прав громадян

§ 4. Злочини в сфері охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності

§ 5. Злочини проти інших особистих прав і свобод людини і громадянина

§ 6. Злочини проти сім`ї

§ 7. Злочини проти свободи совісті

Розділ VII. Злочини проти власності § 1. Поняття і види злочинів проти власності

§ 2. Корисливі злочини, пов`язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб

§ 3. Корисливі злочини проти власності, не пов`язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб

§ 4. Некорисливі злочини проти власності

Розділ VIII. Злочини у сфері господарської діяльності § 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності

§ 2. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України

§ 3. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих суб`єктів

§ 4. Злочини у сфері банкрутства

§ 5. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів

§ 6. Злочини у сфері обслуговування споживачів

§ 7. Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна

РОЗДІЛ 5. МИСТЕЦТВО ПРАВИЛЬНО МИСЛИТИ І ГОВОРИТИ 5.1. Уміння говорити

Розділ IX. Злочини проти довкілля § 1. Поняття і види злочинів проти довкілля

§ 2. Злочини проти екологічної безпеки

5.2. Техніка мовлення

5.3. Роль запитання в спілкуванні

5.4. Засоби спілкування, суперечки

5.5. Чітко писати — чітко мислити

РОЗДІЛ 6. УМІННЯ СЛУХАТИ 6.1. Слухання в процесі спілкування

6.2. Слухання як активний процес

6.3. Нерефлексивне слухання

6.4. Рефлексивне слухання

§ 3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря

6.5. Як навчитися правильно слухати

§ 4. Злочини у сфері водних ресурсів

§ 5. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу

РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАТОР ЯК КЛЮЧОВА ФІГУРА ВИРОБНИЦТВА. СТИЛІ КЕРУВАННЯ 7.1. Вимоги до сучасного керівника

Розділ X. Злочини проти громадської безпеки§ 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки

7.2. Стилі управлінської діяльності

§ 2. Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об`єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються ними чи пов`язані з ними

§ 3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами

§ 4. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку

7.3. Як ефективно використовувати робочий час

Розділ XI. Злочини проти безпеки виробництва § 1. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва

РОЗДІЛ 8. ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ СТОСУНКИ З КОЛЕГАМИ, ПІДЛЕГЛИМИ, КЕРІВНИКАМИ 8.1. Особливості управління та підприємництва

§ 2. Злочини у сфері безпеки праці

§ 3. Інші злочини у сфері безпеки виробництва

8.2. Соціальні типи в діловому спілкуванні

§ 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту

§ 3. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації автотранспорту і міського електротранспорту

§ 4. Інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту

8.3. Принципи прийняття управлінських рішень

Розділ XIII. Злочини проти громадського порядку та моральності § 1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності

§ 2. Злочини проти громадського порядку

8.4. Діловий протокол та організація ділових прийомів

§ 3. Злочини проти моральності

8.5. Як бути хорошим керівником

8.6. Види критики підлеглих

РОЗДІЛ 9. ВИРОБНИЧИЙ КОНФЛІКТ 9.1. Дещо про природу конфліктів

9.2. Моделі конфліктів

Розділ XIV. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров`я населення § 1. Поняття і види злочинів проти здоров`я населення

9.3. Спілкування як суперечка

§ 2. Злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров`я населення

§ 3. Злочини, пов`язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення

РОЗДІЛ 10. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ 10.1. Проблема підбору кадрів

§ 4. Злочини, пов`язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу

10.2. Проблеми найму на роботу з позиції керівника фірми

10.3. Методика співбесіди під час прийняття на роботу

§ 5. Інші злочини проти здоров`я населення

10.4. Зарубіжний досвід

Розділ XV. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації § 1. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або конфіденційної інформації

РОЗДІЛ 11. СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ. МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ 11.1. Службовий етикет як сукупність правил поведінки людини

§ 2. Злочини, які посягають на недоторканність державного кордону

§ 3. Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил України, що забезпечує її обороноздатність

11.2. Професійна етика. Норми професійних ділових відносин

11.3. Авторитет особистості

Розділ XVI. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян § 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян

11.4. Особливості роботи керівника і норми його поведінки

§ 2. Злочини у сфері використання державних символів

§ з. Злочини, пов`язані із перешкоджанням діяльності організацій та об`єднань громадян

11.5. Мовленнєвий етикет

§ 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань

§ 5. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації

11.6. Мовний етикет української науки

§ 6. Інші злочини проти авторитету держави і діяльності об`єднань громадян

Розділ XVII. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж § 1. Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж

РОЗДІЛ 12. ЩОДЕННИЙ ЕТИКЕТ 12.1. Культура поведінки на вулиці, в магазині

12.2. Правила поведінки у кав´ярні, їдальні, ресторані

12.3. Як поводитися в транспорті

§ 2. Види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж

12.4. На вернісажі, в картинній галереї

12.5. У театрі, бібліотеці

Розділ XVIII. Злочини у сфері службової діяльності§ 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності

§ 2. Види злочинів у сфері службової діяльності Зловживання владою або службовим становищем

РОЗДІЛ 13. ДІЛОВИЙ ОДЯГ 13.1. Дещо про одяг

Розділ XIX. Злочини проти правосуддя § 1. Види злочинів проти правосуддя

13.2. Діловий одяг для чоловіків

13.3. Діловий одяг для жінок

§ 2. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду

§ 3. Злочини, які посягають на життя, здоров`я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства

РОЗДІЛ 14. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ 14.1. Офіційна мова

§ 4. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі

§ 5. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання

14.2. Основні управлінські культури: характерні риси та особливості

14.3. Особливості спілкування з іноземцями

Розділ XX. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) § 1. Поняття та види військових злочинів

§ 2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі

§ 3. Злочини проти порядку проходження військової служби

§ 4. Злочини проти порядку користування військовим майном і його зберігання

§ 4. Злочини проти порядку користування військовим майном і його зберігання

Зміст

§ 5. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки

§ 6. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних служб

Передмова

§ 7. Злочини проти встановленого , порядку збереження військової таємниці

§ 8. Військові службові злочини

§ 9. Злочини проти порядку несення служби на полі бою і в районі воєнних дій

Розділ І. Предмет, метод, система екологічного права. Джерела екологічного права § 1. Поняття екологічного права, його характеристика. Методи та принципи екологічного права. Екологічні правовідносини. Об’єкти екологічного права. Суб’єкти екологічного права

§ 10. Злочини проти законів і звичаїв війни

§ 2. Система екологічного права. Розвиток вітчизняного екологічного законодавства. Джерела екологічного права. Проблеми назви галузі права

§ 10. Злочини проти законів і звичаїв війни

Розділ II. Право власності на природні ресурси та право природокористування § 1. Поняття та зміст права власності на природні ресурси

§ 2. Суб’єкти права власності на природні ресурси

Розділ XXI. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку § 1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

§ 3. Форми власності на природні ресурси

§ 2. Злочини проти миру

§ 4. Підстави виникнення та припинення права власності на природні ресурси

§ 3. Злочини проти безпеки людства

§ 5. Право природокористування: поняття й види. Загальне та спеціальне природокористування

§ 4. Злочини проти міжнародного правопорядку

§ 6. Екологічні вимоги щодо використання природних ресурсів

Розділ III. Правове забезпечення екологічної безпеки § 1. Поняття екологічної безпеки

Розділ 1. Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права 1. Поняття кримінального права

2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України

§ 2. Правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об’єктів

3. Завдання, функції та принципи кримінального права

§ 3. Правові вимоги щодо безпеки продуктів

4. Система кримінального права

5. Кримінальне право і суміжні галузі права

§ 4. Правове регулювання поводження з небезпечними речовинами

6. Наука кримінального права

Розділ 2 Кримінальна відповідальність та її підстави 1. Поняття кримінальної відповідальності

§ 5. Правове регулювання поводження з відходами

2. Підстави кримінальної відповідальності

Розділ 3. Закон про кримінальну відповідальність 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність

§ 6. Правове забезпечення радіаційної безпеки

2. Структура Кримінального кодексу

3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність

§ 7. Правовий захист населення від шуму

Розділ 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

§ 8. Правове регулювання відносин, що виникають у зв’язку з надзвичайними екологічними ситуаціями

§ 9. Правове регулювання безпечного використання генетично змінених організмів

2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі

Розділ 5. Поняття злочину 1. Поняття злочину та його ознаки

2. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину

Розділ IV. Управління в галузі охорони навколишнього середовища § 1. Поняття та принципи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

3. Відмінність злочину від інших правопорушень

4. Класифікація злочинів

§ 3. Органи державного управління спеціальної компетенції

§ 4. Інші органи державного управління в галузі – охорони навколишнього природного середовища

Розділ 6. Склад злочину 1. Поняття і значення складу злочину

§ 5. Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

2. Елементи і ознаки складу злочину

§ 6. Функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища