Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія економічних вчень (В.В. Кириленко) скачати онлайн

Право

ЗМІСТ

Вступ

1.1 Особливості економічного розвитку українських земель з найдавніших часів до середини ХVІ століття

1.2 Особливості економічного розвитку українських земель з найдавніших часів до середини ХVІ століття

2. Економічний розвиток українських земель у другій половині ХVІ — першій половині ХІХ століття

2.2 Економічний розвиток українських земель у другій половині ХVІ — першій половині ХІХ століття

3. Аграрні реформи середини ХІХ століття в українських землях

4.1 Економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття

4.2. Економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття4. Економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття

5. Економіка України в роки революційних заворушень та громадянської війни (1917—1920 рр.)

6. Економічний розвиток українських земель у міжвоєнний період

7. Економіка України в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови

8. Основні тенденції економічного розвитку та спроби реформування радянської економічної системи у 50—80-ті роки ХХ століття

9. Економіка незалежної України

Пояснення слів і термінів

Література

Зміст

Передмова

Частина 1. Докласичний етап розвитку економічної науки Розділ 1. Предмет, методологія і функції історії економічних вчень 1. Предмет історії економічних вчень та його місце в системі економічних дисциплін

2. Методи вивчення історії економічних вчень

3. Основні етапи розвитку економічної науки

4. Мета і функції курсу історії економічних вчень

Розділ 2. Економічна думка стародавнього світу 1. Матеріальні передумови виникнення і розвитку економічної думки

2. Економічна думка в країнах Стародавнього Сходу

3. Антична економічна думка

Розділ 3. Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм 1. Матеріальні передумови виникнення та особливості економічної думки доби феодалізму

2. Економічна думка середньовічного Сходу 2.1. Особливості економічної думки феодального Китаю

2.2. Виникнення ісламу і відображення постулатів Корану в економічній думці арабських мислителів

2.3. Концепція “соціальної фізики” Ібн Хальдуна

3. Економічна думка феодальної Європи 3.1. Пам’ятки економічної думки Франкської держави „Салічеська правда”, „Капітулярій про вілли” Економічні ідеї Київської Русі

3.2. Економічні погляди каноністів. Особливості поглядів Фоми Аквінського, Ніколи Орема. Єресі і Реформація

Зміст

Вступне слово

Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах стародавнього світу 1. Становлення державно-правових поглядів у давні часи

2. Держава і право в теоріях мислителів Стародавньої Греції

3. Розвиток державно-правових концепцій у Стародавньому Римі

Розділ ІІ. Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства 1. Виникнення християнських державно-правових ідей

2. Вчення про державу, право й закон Фоми Аквінського

3. Становлення поглядів на державу і право в ранньофеодальній Київській Русі

4. Державно-правові концепції італійських мислителів і юристів середньовіччя

Розділ ІІІ. Політичні та правові вчення у західній Європі в XV—ХVІІ ст. 1. Державно-правові концепції обгрунтування абсолютизму в XV—XVI ст.

2. Держава і право у вченнях мислителів нового часу

Розділ IV. Вчення про державу і право західноєвропейського просвітництва XVIII ст. Та періоду боротьби за незалежність США 1. Державно-правові концепції представників французького Просвітництва

2. Вчення про державу і право представників італійського Просвітництва

3. Політичні та правові вчення у США періоду боротьби за незалежність

Розділ V. Вчення про державу і право в західній Європі кінця XVIII — початку XIX ст. 1. Особливості становлення політичної та правової думки в Німеччині

2. Політичне і правове вчення І. Канта

3. Теоретична конспекція права і “замкненої торгової держави” Й.-Г. Фіхте

4. Право, держава і громадянське суспільство у вченні Г.-В.-Ф. Гегеля

5. Історична школа права

6. Політико-правові вчення представників лібералізму у Франції та Англії

Розділ VI. Основні етапи розвитку політичних і правових вчень у Росії 1. Державно-правові вчення періоду утворення феодальної централізованої держави та зміцнення абсолютизму в Росії

2. Політико-правова ідеологія в Росії у другій половиш XVIII — першій половині XIX ст.

3. Концепції держави і права в Росії у другій половині XIX — на початку XX ст.

Розділ VII. Становлення та розвиток вчень про державу і право в Україні 1. Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви та Польщі

2. Ідеї державності періоду Української гетьманської держави

3. Політико-правова ідеологія ліберального та демократичного рухів в Україні

4. Державно-правові концепції в Україні наприкінці XIX— на початку XX ст.

Розділ IX. Основні державно-правові вчення західної Європи другої половини XIX—XX ст. 1. Державно-правові теорії позитивізму

2. Теорії природного права

3. Антидемократичні політико-правові теорії

Алфавітний іменний покажчик та назви праць авторів, у яких викладено державно-правові концепції

Зміст

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. Стародавні держави на території Північного Причорномор’я (IX ст. до н. є. – VI ст. н. є.) 1.1. Геродот про розселення скіфів

1.2. Геродот про життя і звичаї скіфів

1.3. Гіппократ про життя і звичаї скіфів

1.4. Повідомлення Страбона про грецькі колонії на узбережжі

РОЗДІЛ 2. Ранньофеодальна держава Київська Русь (VI – початок ХІІІ ст.) 2.1. Про антів та їх протистояння з аварами. Витяг з «Історії»

2.2. Маврикій у «Стратегіконі» про слов’ян і антів

2.3. «Повість минулих літ» про розселення слов’ян

2.4. Договір київського князя Ігоря з візантійським імператором

2.5. «Повість минулих літ» про Олега, Володимира і Ярослава

2.6. Про смерть Ярослава Мудрого і його заповіт. Поділ Київської Русі

2.7. Міжусобна війна князів Ізяслава, Святослава і Всеволода Ярославичів проти князя полоцького Всеслава Брячиславича (1067 р.)

2.8. З’їзд князів у Любечі в справі міжкнязівських взаємин

2.9. З’їзд князів у справі міжкнязівських взаємин і відносин з половцями на Уветичах і на р. Золотчі (1100—1101 pp.)

РОЗДІЛ 3. Джерела та основні риси права Київської Русі 3.1. Коротка Руська Правда (за Академічним списком другої половини XV ст.)

3.2. Руська Правда. Розширена редакція (за Троїцьким списком) (Витяг)

3.3. Устав Святого князя Володимира, крестившаго Русьскую землю, о церковных судех

3.4. Статут князя Ярослава про церковні суди (Розширена редакція)

РОЗДІЛ 4. Галицько-Волинська держава 4.1. Грамота Івана Ростиславовича Берладника (1134 р.)

4.2. Рукописання князя Володимира Васильковича (близько 1287 р.) (Витяг)

4.3. Лев Данилович, князь галицький, надає церкві святого Спаса село Страшевичі (до 1301 р.) (Витяг)

4.4. Грамота руських князів Володимира-Андрія і Львова Юрійовича до великого магістра німецького ордена Карла (9 серпня 1316 р.)

РОЗДІЛ 5. Литовсько-Руська держава 5.1. Хроніка Київського Михайлівського монастиря про початок загарбання литовськими феодалами українських земель

5.2. Звістка літопису про захоплення литовськими феодалами українських земель (1362 р.)

5.3. Городельський привілей (1413 р.)

5.4. Розповідь літописця про боротьбу між литовськими князями і їх прагнення зберегти своє панування на Україні (30-ті роки XV ст.)

5.5. Жалувана грамота короля Казимира литовському, руському і жмудському духовенству, дворянству, рицарям, шляхті, боярам і местичан (2 травня 1457 р.) (Витяг)

5.6. Судебник князя Казимира Ягеловича, даний Литві (Витяг)

5.7. Ліквідація литовським урядом місцевої князівської влади в Київському князівстві. Виступ киян проти воєводи Гаштовта в 1471 році (Уривок з літопису)

5.8. Устава на волоки (1 квітня 1557 р.) (Витяг)

5.9. Литовський статут 1566 р. (Витяг)

РОЗДІЛ 6. Правове становище України у складі Речі Посполитої 6.1. Рішення Люблінського сейму про об’єднання Польщі й Литви в одну державу – Річ Посполиту (1569 р.)

6.2. «Генрікові артикули» (Статті) (Витяг)

6.3. Постанова польського сейму про роздачу земель на Україні магнатам і шляхті (1590 p.)

6.4. Жалувана грамота короля Сигізмунда III магнатові О. Вишневецькому на володіння землями на Полтавщині (1590 р.)

6.5. Статут Великого князівства Литовського, виданий у Кракові в 1588 році (Витяг)

6.6. Розпорядження короля Владислава IV про заборону православним на Україні і в Білорусії мати вищі школи (4 березня 1635 р.)

6.7. Куруківська угода між представниками уряду Речі Посполитої і Українським козацтвом (27 жовтня 1625 р.)

6.8. Інвентар села Бобичі Володимирського повіту, з переліком повинностей селян (1640 р.)

6.9. Із скарги шляхтича І. Коленди на ігумена Київського Миколопустинського монастиря І. Трохимовича за побиття селян села Ходосова і за знущання над ними (1645 р.)

6.10. З Інструкції Волинської православної шляхти послам на Варшавський сейм про утиски православних у Польщі (1645 р.)

6.11. Звістки І. Єрлича про сваволю і терор над українським населенням коронного стражника шляхтича О. Лаща (1646 р.)

6.12. Ординація Війська Запорозького, заведена польським урядом. Організація Війська Запорозького реєстрового, перебуваючого на службі Речі Посполитої (1638 р.)

РОЗДІЛ 7. Запорозька Січ 7.1. Відомості та свідчення про Московію, Україну, Запорозьку Січ й українських козаків

7.2. Про етимологію понять «Січ» та «кіш» та їх значення

7.3. Про склад Війська Запорозького низового, його чисельність та густоту заселення Вольностей Запорозьких

7.4. Про військовий та територіальний устрій Вольностей Запорозьких

7.5. Ради у запорожців. Військова рада, її регламент та функції. Курінні та паланкові ради

7.6. Про ознаки влади у запорожців

7.7. Посадові особи Запорозької Січі. Військова старшина, військові службовці, «отамання» та їх функції. «Батьки», або «сивоусі діди». Похідна і паланкова старшина

7.8. Звичаєве козацьке право про злочини та покарання

7.9. Про суддів, покарання і страти на Січі

7.10. Про судовий процес у запорожців

7.11. Уривки з опису Запорозької Січі невідомого учасника (1740 р.)

7.12. Маніфест Катерини II від 3 серпня 1775 р. про ліквідацію Запорозької Січі (Витяг)

РОЗДІЛ 8. Козацько-гетьманська держава (середина XVII – кінець XVIII ст.) 8.1. Скарги козацьких послів, відправлених Богданом Хмельницьким на сейм у Варшаву (липень 1648 р.)

8.2. Лист коронного гетьмана М. Потоцького до короля Владислава IV про повстання козаків і селян під проводом Богдана Хмельницького (21 березня 1648 р.)

8.3. Договір, укладений Богданом Хмельницьким з польським командуванням біля Зборова (серпень 1649 р.) (Витяг)

8.4. Білоцерківський договір (18 вересня 1651 р.) (Витяг)

8.5. Універсал про звільнення настаської шляхти від військової служби та постоїв військ (15 січня 1654 р.)

8.6. Проект договору Війська Запорозького з Оттоманською Портою (Туреччиною) про торгівлю

8.7. Статті Богдана Хмельницького, стверджені царем і боярською думою, які визначали умови військового договору між Московією і Військом Запорозьким (21 березня 1654 р.)

8.8. Жалувана грамота царя Олексія Михайловича Війську Запорозькому на збереження його прав і вольностей (27 березня 1654 р.)

8.9. Лист Богдана Хмельницького до кримського хана Махмет-Гірея (24 жовтня 1654 р.)

8.10. Лист Богдана Хмельницького до шведського короля Карла Густава (16 листопада 1656 р.)

8.11. Лист Богдана Хмельницького до князя Трансільванії Юрія Ракоці про союз зі Швецією (26 січня 1657 р.)

8.13. Переяславські статті, схвалені царським урядом при обранні на гетьманство Юрія Хмельницького (17 жовтня 1659 р.) (Витяг)

8.14. Московські статті, схвалені царським урядом під час перебування в Москві І. Брюховецького (22 жовтня 1665 р.) (Витяг)

8.15. Розпорядження Московського уряду стольникові О. Ізмайлову про проведення перепису населення українських міст і сіл для уточнення його оподаткування (січень 1666 р.)

8.16. Глухівські статті, схвалені царським урядом при обранні на гетьманство Д. Многогрішного (6 березня 1669 р.) (Витяг)

8.17. Коломацькі статті, які закріпляли за козацькою старшиною привілеї і вольності та посилювали визиск посполитого населення (25 липня 1687 р.) (Витяг)

8.18. Статті Константинопольського договору про південноукраїнські землі і про взаємовідносини між Московією і Туреччиною в південній смузі (З липня 1700 р.) (Витяг)

8.19. Універсал гетьмана І. Мазепи про дводенну панщину (1701 р.)

8.20. Розмір грошових і натуральних податків у Гетьманщині в першій половині XVIII ст.

8.21. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького, укладені 5 квітня 1710 р. у Бендерах (Витяг) Преамбула

8.22. «Вивід прав України» Пилипа Орлика

8.23. Указ Петра І про утворення Малоросійської колегії (16 травня 1722 р.)

8.24. Права, за якими судиться малоросійський народ (1743 р.) (Витяг)

8.25. Настанова Катерини II князю О. В. Вяземському при вступі його на посаду генерал-губернатора (1764 р.) (Витяг)

8.26. Указ Катерини II про ліквідацію гетьманства та утворення Малоросійської колегії (10 листопада 1764 р.)

8.27. Кучук-Кайнарджійський мирний договір між Росією і Туреччиною (10 липня 1774 р.) (Витяг)

8.28. Ясський мирний договір між Росією і Туреччиною (29 грудня 1791 р.) (Витяг)

8.29. Указ Катерини II про остаточне закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні (3 травня 1783 р.) (Витяг)

8.30. Жалована грамота дворянству (1785 р.) (Витяг)

РОЗДІЛ 9. Суспільно-політичний лад і право в українських землях другої половини XVII – 70-х pp. XVIII ст. у складі Речі Посполитої 9.1. Інвентар села Камінна гора, Володимирського повіту, з визначенням розміру панщини, чиншу та натуральної данини (21 квітня 1655 р.)

9.2. Скарга панів Негребецьких на жителів Умані, Камінки і Кублича, що зруйнували їх маєток у Негребівці (18 січня 1664 р.)

9.3. Статті Андрусівського перемир’я між Московією та Річчю Посполитою (30 січня 1667 р.) (Витяг)

9.4. Привілей, виданий польським королем Яном III полковнику М. Булизі на право володіння Овруцьким війтовством (21 червня 1683 р.)

9.5. Статті з укладеного в Москві договору про «Вічний мир» і дружбу між Московією і Річчю Посполитою (Витяг)

9.6. Уривок з інструкції послам від шляхти Київського воєводства на сейм з вимогою повернути силою землі, звільнені козаками на чолі з С Палієм (листопад 1701 р.)

9.7. Універсал волинського каштеляна Ф. Ледуховського, в якому повідомляється про повстання під керівництвом Самуся (серпень 1702 р.)

9.8. Уривок з постанови сеймика Подільського воєводства про ополчення шляхти для боротьби з повсталими селянами на чолі з Шпаком (липень 1704 р.)

9.9. Інвентар с. Милостова на Волині з перерахуванням повинностей, які мали відбувати селяни поміщикові (листопад 1704 р.)

9.10. Наказ польського коронного гетьмана А. Синявського полковникові Острозького ординарного полку взяти участь в каральних діях проти повсталих селянських загонів у Волинському воєводстві (липень 1721 р.)

9.11. Лист козацького полковника Верлана до писаря Волковича, де повідомляється про похід козаків на Кам’янець, Броди та Збараж (липень 1734 р.)

9.12. Повідомлення газети «Kurjer Polski» про дії гайдамацьких загонів на Білоцерківщині (листопад 1737 р.)

9.13. Універсал коронного гетьмана Й. Потоцького, в якому він загрожує карами усім, хто буде допомагати опришкам, керованим О. Довбушем (серпень 1742 р.)

9.14. Уривок із звернення шляхти Київського воєводства до коронного гетьмана Й. Потоцького з проханням надати допомогу в боротьбі проти гайдамацьких загонів (червень 1750 р.)

9.15. Розпорядження адміністрації Браніцького графства (Галичина) про повинності кметів (1762 і 1773 pp.)

9.16. Інвентар с Коленого, Київського воєводства, із зазначенням селянських повинностей (березень 1768 р.)

9.17. Інвентар с. Вовковия на Волині із зазначенням повинностей, які мусили відбувати селяни поміщикові Й. Рогозинському (січень 1792 р.)

РОЗДІЛ 10. Державність та право на українських землях у складі Російської імперії (XIX- початок XX ст.) 10.1. Зібрання малоросійських прав 1807 р. (Витяг)

10.2. Положення про євреїв (13 квітня 1835 р.) (Витяг)

10.3. Звід законів цивільних (Витяг) КНИГА ПЕРВАЯ о правах и обязанностях семейственных

10.4. Маніфест 19 лютого 1861 р. (Витяг)

10.5. Положення про викуп селянами їх садиб та польових угідь (19 лютого 1861 р.) (Витяг)

10.6. Місцеве Положення про поземельне влаштування селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської (19 лютого 1861 р.) (Витяг)

10.7. Місцеве Положення про поземельний устрій селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях: Київській, Подільській і Волинській (19 лютого 1861 р.) (Витяг)

10.8. Про заборону української мови. Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва (18 липня 1863 р.)

10.9. Положення про земські установи (1 січня 1864 р.) (Витяг)

10.10. Про заборону українського письменства. Урядовий указ 1876 року, підписаний імператором в м. Емс (Витяг)

10.11. Програмові засади братства тарасівців (Витяг)

10.12. Про створення військово-польових судів (Витяг)

10.13. Столипінський указ про доповнення деяких постанов діючого закону в питаннях селянського землеволодіння і землекористування (9 листопада 1906 р.) (Витяг)

РОЗДІЛ 11. Суспільно-політичний устрій і право Галичини, Буковини та Закарпаття в складі Австро-Угорської імперії (XIX – початок XX ст.) 11.1. Конституційний закон про права громадян для королівств і областей, що представлені в рейхсраті (12 грудня 1867 р.)

11.2. Конституційний закон на зміну закону від 26 лютого 1861 р. про імперське представництво (21 грудня 1867 р.)

11.3. Конституційний закон про здійснення урядової влади (21 грудня 1867 р.)

11.4. Конституційний закон про встановлення імперського суду (21 грудня 1867 р.)

11.5. Конституційний закон про судову владу (21 грудня 1867 р.)

11.6. Конституційний закон на зміну і доповнення основного закону про імперське представництво 21 грудня 1867 p., а також законів 2 квітня 1873 р. і 12 листопада 1886 р. (14 червня 1896 p.).

11.7. Австрійський статут цивільного судочинства 1896 р. (Витяг) РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ Общие положения ГЛАВА 1. Тяжущиеся

РОЗДІЛ 12. Держава і право України в 1917-1920 pp. 12.1. Про зречення імператора Миколи II від престолу російського та про зняття з себе верховної влади (2 березня 1917 р.) Ставка

12.2. Наказ Делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду (11 травня 1917 р.)

12.3. Резолюція Української Центральної Ради з приводу відповіді Тимчасового Правительства на домагання, предложені делегацією Української Центральної Ради (3 червня 1917 р.)

12.4. І Універсал Центральної Ради (10 червня 1917 р.)

12.5. II Універсал Центральної Ради (3 липня 1917 р.)

12.6. Статут Генерального Секретаріату

12.7. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні (4 серпня 1917 р.)

12.8. Склад Центральної Ради (з матеріалів доповіді Мандатної Комісії VI сесії Центральної Ради) (серпень 1917 року)

12.9. Постанова Центральної Ради про склад і завдання правительства (9 вересня 1917 р.)

12.10. Звернення Генерального Секретаріату «до всіх громадян України» (27 жовтня 1917 р.)

12.11. Відозва крайового комітету охорони революції в Україні Громадяни України!

12.12. III Універсал Центральної Ради (7 листопада 1917 р.)

12.13. Тлумачення Генерального Секретаріату III Універсалу Української Центральної Ради (12 листопада 1917 р.) Офіційне пояснення

12.14. Закон про правонаступництво (25 листопада 1917 р.)

12.15. Закон про утворення Генерального Суду (2 грудня 1917 р.)

12.16. Маніфест Раднаркому радянської Росії до українського народу з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради (5 грудня 1917 р.)

12.17. Відповідь Генерального Секретаріату на маніфест з ультимативними вимогами Раднаркому радянської Росії (5 грудня 1917 р.) Відповідь Генерального секретаріату на заяву більшовиків

12.18. Нота Генерального Секретаріату урядам республік, утворених на території Росії (5 грудня 1917 р.)

12.19. Закон «Про порядок видання законів» (8 грудня 1917 р.)

12.20. Закон «Про Головну скарбницю і Держбанк УНР» (9 грудня 1917 p.)

12.21. Закон «Про випуск державних кредитових білетів УНР» (6 січня 1918 р.)

12.22. IV Універсал Центральної Ради (9 січня 1918 р.) Народе України!

12.23. Закон про національно-персональну автономію (9 січня 1918 р.) (Витяг)

12.24. Ухвала про організацію Реєстрового Вільного Козацтва (28 січня 1918 р.

12.25. Мирний договір між Українською Народною Республікою з одної, а Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною з другої сторони (9 лютого 1918 р.)

12.26. Закон про Державний Герб України (12 лютого 1918 р.)

12.27. Закон про державну мову (березень 1918 р.) (Витяги)

12.28. Закон про поділ України на землі (6 березня 1918 р.)

12.29. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) (29 квітня 1918 р.)

12.30. Грамота до всього українського народу (29 квітня 1918 р.) Громадяне України!

12.31. Закони про тимчасовий державний устрій України

12.32. Ухвалений Радою Міністрів тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України (1 серпня 1918 р.)

12.34. Наказ міністра народної освіти про утворення національної нижчої початкової школи (1918 р.) (Витяг)

12.35. Закон Української Держави про заснування Української Академії наук (1918 р.) (Витяг)

12.36. Декларація Української Директорії (1918 р.)

12.37. Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові (18 жовтня 1918 р.)

12.38. Прокламація Української Національної Ради (19 жовтня 1918 р.)

12.39. Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 рок

12.40. Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю

12.41. Закон про виділ Української Ради (4 січня 1919 р.)

12.42. Універсал Директорії Української Народної Республіки (22 січня 1919 р.)

12.43. Ухвала Української Національної Ради про злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою (3 січня 1919 р.)

12.44. Акт Директорії про з’єднання всіх українських земель (22 січня 1920 р.)

12.45. Універсал Трудового Конгресу України (28 січня 1919 р.) До українського народу!

12.46. Політична Конвенція між Польщею і Україною (21 квітня 1920 р.) (Витяг)

12.47. Військовий договір Директорії з урядом Польщі (24 квітня 1920 р.) (Витяг)

12.48. Закон про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці (12 листопада 1920 р.)

РОЗДІЛ 13. Радянська державність в Україні 1920-30-х pp.13.1. Резолюція першого з’їзду Рад України про зрив роботи з’їзду Рад у Києві (11 грудня 1917 р.)

13.2. Резолюція першого з’їзду Рад України про самовизначення України (12 грудня 1917 р.)

13.3. Резолюція першого з’їзду Рад України про організацію влади на Україні (12 грудня 1917 р.)

13.4. Перший Циркуляр Центрального Виконавчого Комітету Рад України (17 грудня 1917 р.)

13.5. Із протоколу засідання Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України (27 грудня 1918 р.)

13.6. Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки, ухвалена Президією III Всеукраїнського З’їзду Рад (14 березня 1919 р.) (Витяг)

13.7. Декрет Всеросійського ЦБК про військовий союз радянських республік Росії, України, Латвії, Литви, Білорусії для боротьби проти імперіалістів (1 червня 1919 р.)

13.8. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР про створення Всеукраїнського революційного комітету (Всеукрревкому) (11 грудня 1919 р.)

13.9. Тимчасове положення Всеукраїнського революційного комітету про організацію Радянської влади на Україні (22 грудня 1919 р.)

13.10. Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19 лютого 1920 р.)

13.11. Союзний робітничо-селянський договір між Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Українською Соціалістичною Радянською Республікою (28 грудня 1920 р.)

13.12. Постанова V Всеукраїнського з’їзду Рад «Про радянське будівництво» (1 березня 1921 р.)

13.13. Постанова ВУЦВК про скасування Всеукраїнської надзвичайної комісії та про утворення Держполітуправління (22 березня 1922 р.)

13.14. Постанова ВУЦВК про затвердження «Положення про прокурорський нагляд» (28 червня 1922 р.)

13.15. Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 р.)

13.16. Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 р.)

13.17. Нотифікація Уряду Української РСР про зовнішні зносини республіки, вручена Народним Комісаріатом Закордонних Справ УСРР іноземним представникам у Москві (23 липня 1923 р.)

13.18. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про перетворення центральних установ (20 вересня 1923 р.)

13.19. Конституція Української Соціялістичної Радянської Республіки (1929 р.) (Витяг)