Головна Головна -> Підручники -> Підручник Культурологія (Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю.) скачати онлайн

Право

8.3.3. Романтизм як художня течія в літературі та мистецтві України

8.4. Реалізм — історично-конкретна форма художньої свідомості 8.4.1. Основні принципи реалістичного методу

8.4.2.1 Втілення реалістичного методу в літературі й образотворчому мистецтві

8.4.2.2 Втілення реалістичного методу в літературі й образотворчому мистецтві

8.5.1. Імпресіонізм — визначне явище у живописі та скульптурі

8.5.2. Імпресіонізм у музиці

8.5.3. Імпресіонізм і символізм у літературі

8.5.4. Постімпресіонізм

Розділ 9. КУЛЬТУРА XX —ПОЧАТКУ XXI СТ. 9.1. Основні тенденції розвитку культури в XX ст.

Розділ 9. КУЛЬТУРА XX —ПОЧАТКУ XXI СТ. 9.1.2 Основні тенденції розвитку культури в XX ст.

9.2. Особливості культурного розвитку України в XX ст.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Зміст

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КРИМІНОЛОГІЇ 1.1. Кримінологія як наука і її предмет

1.2. Завдання і функції кримінології

1.3. Система кримінології. Кримінологія як навчальна дисципліна

1.4. Кримінологія в системі наук. Зв’язок кримінології з правовими та іншими науками

Тема 2. ІСТОРІЯ НАУКИ КРИМІНОЛОГІЇ. КРИМІНОЛОГІЯ В УКРАЇНІ Й ЗА КОРДОНОМ 2.1. Кримінологічні ідеї класичної школи кримінального права

2.2. Позитивізм у кримінології

2.3. Сучасна кримінологія

2.4. Історія і сучасний стан кримінології в Україні

Тема 3. МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 3.1. Поняття методики кримінологічного дослідження

3.2. Сутність і етапи (процедура) кримінологічного дослідження

3.3. Метод суцільного та вибіркового дослідження

3.4. Соціологічні методи кримінологічного дослідження

3.5. Психологічні методи кримінологічного дослідження

Тема 4. ПРАВОВА СТАТИСТИКА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У КРИМІНОЛОГІЇ 4.1. Поняття правової статистики

4.2. Етапи статистичного дослідження у кримінології

Тема 5. ЗЛОЧИННІСТЬ І ЇЇ ПОКАЗНИКИ 5.1. Поняття злочинності

2.3.4. Сервіси Інтернет

Конституція України ( частина 1)

Конституція України (частина 2)

Конституція України (частина 3)

Про оподаткування прибутку підприємств ( частина 1)

Про оподаткування прибутку підприємства (частина 2)

Про оподаткування прибутку підприємств ( частина 3)

Про оподаткування прибутку підприємства ( частина 4)

Про оподаткування прибутку підприємства (частина 5)

Про оподаткування прибутку підприємства (частина 6)

Про оподаткування прибутку підприємства (частина 8)

Про оподаткування прибутку підприємства ( частина 9)

Про ПДВ (частина 1)

Вступ

Поняття та зміст підприємництва

Умови здійснення підприємництва

Підприємець і держава

Предмет регулювання господарського права

Господарські правовідносини, їх ознаки та види

Методи господарського права

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види

Система господарського законодавства

Проблеми вдосконалення господарського законодавства

Поняття суб’єкта господарського права

Види суб’єктів господарського права

Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права

Поняття підприємства

Організаційно-правові форми підприємств

Створення підприємства

Установчі документи підприємства

Державна реєстрація підприємства

Припинення діяльності підприємства

Поняття та юридичний статус акціонерного товариства

Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства

Майно та майнові права в акціонерному товаристві

Правовий режим акцій

Правовий режим дивідендів

Управління акціонерним товариством

Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю

Повне товариство

Командитне товариство

Поняття господарського об’єднання. Законодавство про господарські об’єднання

Види господарських об’єднань

Функції та компетенція господарського об’єднання

Правовий статус промислово-фінансових груп

Поняття та форми власності в економіці України. Право власності

Право державної власності

Право колективної власності

Право приватної власності

Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ

Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору

Класифікація і система господарських договорів за законодавством України

Функції господарського договору

Форма господарського договору

Порядок укладання господарських договорів

Виконання господарських договорів

Поняття відповідальності в господарському праві

Функції відповідальності

Види відповідальності

Підстави відповідальності

Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства

Організаційно-правові питання запобігання банкрутству

Підстави для застосування банкрутства

Провадження у справах про банкрутство

Ліквідаційна процедура

Мирова угода

Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення

Види цін та порядок їх встановлення

Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення

Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію

Правове становище Антимонопольного комітету

Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Поняття договору оренди. Об’єкти оренди

Сторони в договорі оренди

Порядок укладення договору оренди

Умови договору оренди

Припинення договору оренди

Правове регулювання лізингових операцій в Україні

Поняття та головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію

Об’єкти приватизації

Суб’єкти приватизації

Приватизаційний процес

Способи приватизації

Договірні відносини приватизації

Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України

Законодавство про транспорт

Правове становище транспортних організацій

Транспортні господарські договори

Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види

Поняття та види кредиту. Кредитний договір

Порядок відкриття рахунків у банках

Порядок та форми розрахунків у господарському обороті

Поняття та юридичні ознаки біржі

Функції, права та обов’язки біржі

Види біржових угод

Правила біржової торгівлі

Правовий статус фондової біржі

Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність

Правове становище учасників страхової діяльності

Державний нагляд за страховою діяльністю

Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання

Правовий режим іноземних інвестицій

Правовий режим вільних економічних зон

Правове становище арбітражних судів

Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ

Доарбітражне врегулювання господарських спорів

Вирішення спорів арбітражним судом

Вступ

1. Торгово-біржова діяльність: поняття, цілі, ознаки.

2. Умови здійснення торгово-біржової діяльності

3. Методи й принципи регулювання торгово – біржової діяльності

4. Правова основа торгово-біржової діяльності

Розділ 2. Правовий статус товарної біржі 1. Поняття й види товарних бірж

2. Організаційно-правова форма товарної біржі.

3. Порядок створення й реєстрації товарної біржі.

4. Функції, права й обов’язки товарної біржі

5. Майнова основа діяльності товарної біржі.

Розділ 3. Управління торгово-біржовою діяльністю 1. Правова основа й форми управління торгово-біржовою діяльністю.

2. Організаційна структура товарної біржі.

3. Компетенція органів управління товарної біржі.

4. Управління торгово-біржовою діяльністю в інших країнах.

Розділ 4. Біржова торгівля. 1. Поняття й форми біржової торгівлі. Правила біржової торгівлі.

2. Біржові торги: поняття, принципи, порядок проведення.

3. Правовий статус учасників біржової торгівлі

4. Правовий режим електронної біржової торгівлі.

Розділ 5. Біржові угоди. 1. Біржові угоди.

2. Види біржових угод.

3. Укладання біржових угод.

4. Форма біржових угод й їхня реєстрація.

5.2. Показники злочинності

5.3. Латентна злочинність

Тема 6. ПРИЧИНИ І УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ 6.1. Детермінація і причинність злочинності

6.2. Концепції причин злочинності

6.3. Основні сучасні теорії причин злочинності в Україні та Росії

Тема 7. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ 7.1. Поняття особи злочинця

7.2. Соціальне і біологічне в особі злочинця

7.3. Типологія особи злочинця

7.4. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця

Тема 8. ІНДИВІДУАЛЬНА ЗЛОЧИННА ПОВЕДІНКА 8.1. Причини і умови окремого злочину

8.2. Обставини формування особи

8.3. Зовнішні обставини вчинення злочину (ситуація)

8.4. Мотивація злочину

Тема 9. ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОНКРЕТНОГО ЗЛОЧИНУ 9.1. Віктимологія: загальне поняття й історія розвитку

9.2. Основні поняття віктимології (жертва, потерпілий, віктимність, віктимізація)

9.3. Віктимна поведінка і її види. Класифікація потерпілих від злочинів

Тема 10. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10.1. Поняття і види кримінологічного прогнозування

10.2. Методи кримінологічного прогнозування

10.3. Значення кримінологічного прогнозування

10.4. Поняття, завдання і види кримінологічного планування

Тема 11. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 11.1. Поняття попередження злочинності

11.2. Об’єкти, рівні й форми профілактики злочинності

11.3. Заходи попередження злочинності і їх класифікація

11.4. Суб’єкти попереджувальної діяльності і їх класифікація

11.5. Правоохоронні органи як суб’єкти попереджувальної діяльності

Тема 12. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ. НАРКОБІЗНЕС І ЗАХОДИ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ 12.1. Кримінологічна характеристика наркоманії: медичні й соціальні аспекти

12.2. Причини наркоманії в сучасних умовах

12.3. Шляхи попередження наркоманії

12.4. Наркобізнес і заходи його запобігання

Тема 13. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 13.1. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх

13.2. Причини й умови скоєння злочинів неповнолітніми

13.3. Попередження злочинності неповнолітніх

Тема 14. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 14.1. Кримінологічна характеристика злочинів, які скоюють жінки

14.2. Причини й умови вчинення злочинів жінками

14.3. Кримінологічні проблеми проституції

14.4. Попередження жіночої злочинності й проституції

Тема 15. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 15.1. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності й злочинця-рецидивіста

15.2. Причини й умови рецидивної злочинності

15.3. Профілактика рецидивної злочинності

Тема 16. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 16.1. Кримінологічна характеристика професійної та організованої злочинності

16.2. Причини й умови, що детермінують професійну та організовану злочинність

16.3. Основні напрями попередження професійної та організованої злочинності

Тема 17. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 17.1. Кримінологічна характеристика економічної злочинності

17.2. Причини й умови, що детермінують економічну злочинність

17.3. Попередження економічної злочинності

Тема 18. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ НЕКОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ 18.1. Кримінологічна характеристика насильницьких некорисливих злочинів

18.2. Причини й умови вчинення насильницьких некорисливих злочинів

18.3. Попередження насильницьких некорисливих злочинів

Тема 19. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 19.1. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів проти приватної власності

19.2. Причини й умови, що детермінують корисливі злочини проти приватної власності

19.3. Попередження корисливих злочинів проти приватної власності

Тема 20. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕОБЕРЕЖНИХ ЗЛОЧИНІВ 20.1. Кримінологічна характеристика необережних злочинів

20.2. Причини й умови, що детермінують необережні злочини

20.3. Попередження необережних злочинів

20.4. Кримінологічна характеристика і попередження необережних автотранспортних злочинів

Список використаної та рекомендованої літератури

ЗМІСТ

ТЕМА

1.1. Поняття кримінології як науки

1.2. Кримінологія як соціолого-правова наука

1.3. Предмет кримінологічної науки

1.4. Додаткові питання, що вивчає кримінологія

1.5. Завдання кримінології

1.6. Функції кримінології

1.7. Діалектичний та історичний методи в кримінології

1.8. Загальнонаукові методи кримінологічних досліджень

1.9. Спеціальні методи кримінологічних досліджень

1.10. Зв’язок кримінології з юридичними науками

1.11. Зв’язок кримінології з неюридичними науками

1.12. Система науки кримінології

1.13. Значення кримінології як науки

ТЕМА 2. Історія становлення кримінології та її сучасний стан в Україні 2.1. Основні періоди розвитку кримінології

2.2. Кримінологічні погляди Платона

2.3. Криміналістичний аспект поглядів Аристотеля

2.4. Філософи Стародавнього Риму про причини вчинення злочинів

2.5. Кримінологічні погляди в епоху Середньовіччя

2.6. Кримінологічні погляди в епоху Відродження

2.7. Кримінологічні ідеї XVIII ст.

2.8. Виникнення кримінологічних ідей класичної школи кримінального права

2.9. Основні кримінологічні принципи Ч. Беккаріа

2.10. Значення ідей Дж. Говарда в кримінології

2.11. Теорія покарання Бентама

2.12. Кримінологічні ідеї П. Фейєрбаха

2.13. Кримінологічні ідеї Г. Гегеля

2.14. Значення класичного напрямку в кримінології

2.15. Позитивістський напрямок у кримінології

2.16. Засновник біологічного напрямку в кримінології Ч. Ломброзо

2.17. Послідовники ідей Ч. Ломброзо -Е. Феррі та Р. Гарофало

2.18. Виникнення соціологічного напрямку в кримінології