Головна Головна -> Підручники -> Підручник Конституційне право України (Опорний конспект лекцій) скачати онлайн

Право

§ 37. Класифікація прав і свобод громадян.

6.4. Контроль за виконанням фінансових планів

§ 38. Політичні права і свобода громадян України.

6.5. Банківський контролінг

§ 39. Соціально-економічні та інші права громадян України.

6.6.1. Фінансовий облік

§ 40. Система обов’язків громадян України.

6.6.2. Управлінський облік

§ 41. Гарантії здійснення прав і свобод громадян України.

Правовий статус іноземців в Україні та його основні принципи.

6.7. Фінансова структура банку

Права і обов’язки іноземців в Україні.

6.8. Функціонально-вартісний аналіз

§ 42. Відповідальність іноземців за правопорушення та захист їх прав.

Глава 7. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПЛАТЕЖІВ І РОЗРАХУНКІВ У БАНКУ 7.1. Проведення розрахунків у національній валюті України 7.1.1. Діючі моделі обслуговування банків у системі електронних платежів (СЕП) Національного банку України

§ 43. Поняття категорії осіб без громадянства. Права і обов’язки осіб без громадянства.

7.1.2. Організація розрахунків в Україні

§ 44. Поняття національного режиму.

§ 45. Поняття права притулку.

7.2.1. Методи і форми розрахунків, що використовуються у міжнародній торгівлі

7.2.2. Методи розрахунків у міжнародній торгівлі

§ 46. Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави.

§ 47. Правове регулювання підприємницької діяльності.

7.2.3. Порівняльна характеристика основних форм розрахунків

7.3. Система SWIFT

§ 48. Поняття, форма і принципи державного устрою України.

7.4. Документарні операції в міжнародних розрахунках

§ 49. Державно-правові ознаки України як держави.

7.4.1. Документарне інкасо

7.4.2. Документарний акредитив

§ 50. Поняття суверенітету держави України.

7.4.3. Банківська гарантія

§ 51. Поняття і зміст компетенції держави України.

7.5. Банківський контроль валютних операцій і розрахунків

§ 52. Поняття і значення адміністративно-територіального поділу держави.

7.6. Перспективи розвитку міжнародних розрахунків

§ 53. Основні принципи адміністративно-територіального поділу України.

§ 54. Види адміністративно-територіальних одиниць в Україні.

7.7. Міжбанківські кореспондентські відносини

§ 55. Порядок зміни адміністративно-територіального поділу України

Глава 8. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ 8.1. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері

§ 56. Державні символи України.

8.2. Комплекс банківського маркетингу

§ 57. Поняття, ознаки і система органів Української держави.

8.3. Маркетингові дослідження банківського ринку

§ 58. Верховна Рада України в системі органів Української держави.

8.4. Маркетинговий менеджмент у банку

§ 59. Порядок утворення Верховної Ради та її компетенція.

8.5. Формування клієнтської бази банку

§ 60. Постійні комісії Верховної Ради України.

8.6. Цільова програма залучення коштів населення

§ 61. Правовий статус Президента України.

Глава 9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКУ 9.1. Сучасні методи і принципи управління персоналом

§ 62. Президент України – найвища посадова особа держави і глава виконавчої влади.

9.2.1. Керівний персонал

§ 63. Кабінет Міністрів України – орган державної виконавчої влади.

§ 64. Порядок формування і склад Кабінету Міністрів України.

9.3. Планування і добір персоналу

§ 65. Компетенція Кабінету Міністрів України.

9.4. Мотивація персоналу

§ 66. Правоохоронні органи в системі органів Української держави.

9.5. Підвищення кваліфікації банківських працівників

§ 67. Поняття і суть виборчого права і виборчої системи.

9.5.1. Напрями системи підвищення кваліфікації

§ 68. Демократизм виборчої системи в Україні.

Глава 10. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 10.1. Сутність ризиків 10.1.1. Класифікація ризиків

§ 69. Основні принципи виборчої системи в Україні.

§ 70. Порядок організації та проведення виборів.

§ 71. Гарантії здійснення виборчого права.

10.2.1. Основні методи аналізу ризиків

§ 72. Поняття і види референдумів.

10.2.1. Основні методи аналізу ризиків

§ 73. Принципи участі громадян у референдумах.

§ 75. Депутати – повноважні представники народу в Радах народних депутатів.

§ 76. Повноваження депутатів.

10.2.2.2 Методи управління ризиками

§ 74. Демократичні засади підготовки і проведення референдумів

§ 77. Права депутатів.

§ 78. Обов’язки депутатів.

§ 79. Основні гарантії депутатської діяльності.

§ 80. Депутатський запит і депутатське звернення.

§ 81. Місцеві органи влади і самоуправління в системі органів держави, їх роль і значення.

10.3. Формування системи лімітів та нормативів банку

§ 82. Основні принципи утворення місцевих органів влади. Терміни повноважень.

Глава 11. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ 11.1. Сутність та класифікація активів і пасивів 11.1.1. Поняття активів і пасивів банку

§ 83. Система і компетенція місцевих Рад народних депутатів.

11.1.2. Структура пасивів та їх види

§ 84. Організаційно-правові форми діяльності місцевих Рад.

11.1.3. Структура активів та їх види

§ 85. Конституційний Суд України, його повноваження і роль у системі органів держави.

11.1.4. Принципи організації управління активами і пасивами

§ 87. Діяльність депутатів у Раді та її органах.

11.1.5. Вплив регулятивної функції центрального (національного) банку на методи управління активами і пасивами

§ 88. Організація роботи Верховної Ради України.

11.2.1. Управління власним капіталом банку

§ 90. Конституційне регулювання економічних відносин.

11.2.2. Управління залученими коштами

11.2.3. Управління запозиченими коштами

11.3. Особливості управління активами банку

ВСТУП

11.2.3. Управління запозиченими коштами

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 1.1. Концепція інформатизації в Україні

1.2. Розвиток інформаційних технологій

1.3. Поняття та етапи розвитку інформаційних систем

1.4. Структура інформаційних систем

1.5. Класифікація інформаційних систем

1.6. Правова інформація як основа організації інформаційного забезпечення правових ІС

11.3.1. Кредитні операції в структурі банківських активів

1.7. Системи підтримки прийняття рішень в юридичній діяльності

1.8. Правові експертні системи

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2.1. Основні поняття комп’ютерних мереж

2.2. Класифікація комп’ютерних мереж

11.3.1.2 Кредитні операції в структурі банківських активів

11.3.2. Активні операції банків з цінними паперами

2.3. Концепція побудови, адміністрування та сервіси. Інтернет 2.3.1. Ретроспектива та концепція побудови

2.3.2. Адресація в Інтернет

11.3.3. Методи управління активами

Зміст

ПЕРЕДМОВА

ТЕМА 1. СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 1. Культурологія як наука та навчальна дисципліна

2. Еволюція поглядів на культуру

3. Сутність культури, її структура, функції та характерні ознаки

4. Традиційна і сучасна культура

ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМИ В КУЛЬТУРОЛОГІЇ 1. Сучасні концепції культури

2. Аполлонійська та діонісійська засади європейської культури

3. Українська культурологічна думка

ТЕМА 3. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ 1. Підходи до визначення поняття “цивілізація”. Співвідношення культури і цивілізації

2. Типологія цивілізацій

3. Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА І СУСПІЛЬСТВО 1. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства

2. Субкультура. Контркультура

3. Поняття культурної ідентифікації

4. Ідея рівноправності культур у сучасному світі

РОЗДІЛ II. ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРИ ТЕМА 1. ФОРМИ ІСНУВАННЯ ПРАДАВНІХ КУЛЬТУР 1. Антропо- та соціокультурогенез первісності

2. Духовне життя людини первісної доби

3. Світоглядні та художньо-естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту

ТЕМА 2. АНТИЧНА КУЛЬТУРА 1. Культура Стародавньої Греції: логос, чуттєвість, гармонія

2. Культурний феномен еллінізму: космополітизм та індивідуалізація (остання третина IV – І ст. до н.е.)

3. Традиції та спадкоємність культури Стародавнього Риму

4. Українська культура на перехресті скіфо-сарматського та античного світів

5. Світове значення античної культури

ТЕМА 3. КУЛЬТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ: ВІЗАНТІЯ, ЄВРОПА, СЛОВ’ЯНИ, РУСЬ 1. Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії

2. Європейська культура епохи Середньовіччя

3. Культура та дохристиянські вірування давніх слов’ян

4. Культура Київської Русі

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ 1. Формування та світоглядні засади культури Ренесансу

2. Ренесансний титанізм та його прояви

3. Ренесанс в українській культурі

ТЕМА 5. КУЛЬТУРА ДОБИ БАРОКО ТА ПРОСВІТНИЦТВА (XVII-XVIII ст.) 1. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм

2. Художні стилі в європейській культурі XVII-XVIII ст.

3. Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Книгодрукування

4. Феномен українського бароко

ТЕМА 6. КУЛЬТУРА XIX СТОЛІТТЯ 1. Світоглядні засади та головні напрями розвитку європейської культури XIX ст.

2. Класицизм, романтизм, реалізм – провідні художні течії в культурі XIX ст.

3. Кризові явища в культурі другої половини XIX ст. та пошуки шляхів виходу з неї

4. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України першої половини XIX ст.

5. Місце Т. Г. Шевченка в українській і світовій культурах

6. Українська культура другої половини XIX – початку XX ст.

ТЕМА 7. КУЛЬТУРА XX СТОЛІТТЯ: ВИЗНАЧНІ ФЕНОМЕНИ. ХУДОЖНІ ТЕЧІЇ ТА СТИЛІ 1. Модернізм – культурний феномен XX ст.

2. Тоталітаризм і культура

3. Сучасна масова культура

4. Течія постмодернізму в культурі межі ХХ-ХХІ ст.

5. Український культурний Ренесанс та його загибель

6. Національне культуротворення на шляху від подолання тоталітаризму до незалежності (друга половина XX ст.

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Предмет і завдання дисципліни

1.2. Культура як предмет культурології

1.3. Основні концепції культурології

Розділ 2. КУЛЬТУРА НА РАННІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ 2.1. Культура первісного суспільства як історичний тип

2.2. Світосприйняття первісної людини

Розділ 3. КУЛЬТУРА НАРОДІВ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 3.1. Культура Стародавнього Сходу

3.2. Культура Месопотамії, її основні досягнення

3.3. Культура Стародавнього Єгипту

3.4. Стародавня культура Індії

3.5. Культура Давнього Ізраїлю

3.6. Культура Стародавнього Китаю

Розділ 4. АНТИЧНА КУЛЬТУРА 4.1. Культура античного світу, її характерні риси й особливості

4.3. Елліністична культура

4.4. Давньоримська культура (VIII ст. до н.e. — V ст. н.e.)

Розділ 5. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 5.1. Загальна характеристика культури Середньовіччя

5.2. Культура Візантії

5.2.1. Освіта та наукові знання

5.2.2. Література

5.2.3. Архітектура

5.2.4. Образотворче мистецтво

5.2.5. Музика

5.3. Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.)

5.3.1. Каролінзьке відродження (VIII—IX ст.)

5.3.2. Світогляд. Теологія та філософія

5.3.3. Освіта. Школи та університети

5.3.4. Наукові знання

5.3.5. Лицарська культура

5.3.6. Міська культура

5.3.7. Образотворче мистецтво

5.3.8. Музика

5.4. Культура Київської Русі

5.4.1. Писемність і освіта

5.4.2. Наукові знання

5.4.3. Література

5.4.4. Музика і театр

5.4.5. Архітектура

5.4.6. Образотворче мистецтво

Розділ 6. КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ И РЕФОРМАЦІЇ 6.1. Визначення і хронологічні межі епохи Відродження й Реформації 6.1.1. Світоглядні основи доби Відродження. Ренесансний гуманізм, його еволюція й характерні ознаки

6.2.1. Християнський антропоцентризм

6.3. Італійське Відродження

6.3.1. Періодизація італійського Відродження

6.3.2. Місто Флоренція — «Афіни італійського Відродження»

6.3.3. Гуманізм італійського Відродження

6.3.4. Флорентійський неоплатонізм

6.3.5. Антична й середньовічна спадщина в культурі італійського Відродження

6.3.6. Філософія італійського Відродження

6.4. Архітектура італійського Відродження

6.4.1. Образотворче мистецтво італійського Відродження

6.4.1.2 Образотворче мистецтво італійського Відродження

6.5.1. Визначення терміну «Північне Відродження»

6.5.2. Гуманізм Північного Відродження

6.5.3. Відродження у Нідерландах

6.5.4. Відродження у Німеччині

6.5.5. Відродження у Франції

6.5.6. Відродження в Англії

6.6. Українське культурне піднесення (кінець XV — перша половина XVII ст.)

6.6.1. Освіта і культура

6.6.2. Братства та їх роль у національному й культурному піднесенні України

6.6.3. Архітектура та образотворче мистецтво

6.6.4. Література і книгодрукування

6.7.1. Передумови й початок реформаційного руху. Мартін Лютер

6.7.2. Основні соціальні, політичні й релігійні ідеї реформаційного руху

6.7.3. Контрреформація. Виникнення ордену єзуїтів

Розділ 7. КУЛЬТУРА ЕПОХИ АБСОЛЮТИЗМУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА 7.1. Соціально-економічні зміни у Західній Європі XVII—XVIII ст.

7.2. Стиль бароко в європейському мистецтві

7.2.2 Стиль бароко в європейському мистецтві

7.3. Витоки та основні засади Просвітництва

7.4. Стильові і жанрові особливості мистецтва XVIII ст.

7.4. Стильові і жанрові особливості мистецтва XVIII ст.

7.5. Українська культура в XVII—XVIII ст.

7.5.2 Українська культура в XVII—XVIII ст.

Розділ 8. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ 8.1. Загальна характеристика розвитку країн Європи та Північної Америки у другий період нової історії 8.1.1. Матеріальна цивілізація у країнах Європи та Північної Америки XIX ст.

8.1.2. Розвиток науки й техніки

8.1.3. Соціальні й політичні системи другого періоду Нового часу

8.1.4. Картина світу у другий період Нової історії

8.1.5. Світоглядні засади європейської культури XIX ст.

8.1.6. Універсалізм культурного процесу

8.2. Неокласицизм — рушійна стильова форма художнього розвитку європейського мистецтва кінця XVIII — початку XIX ст. 8.2.1. Англія

8.2.2. Скандинавські країни

8.2.3. Росія

8.2.4. Україна

8.3.1. Основні принципи романтизму як ідейно-художнього напрямку

8.3.2. Романтизм як художня течія в літературі та мистецтві

8.3.2.2Романтизм як художня течія в літературі та мистецтві