Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківське право (Костютенко О.А.) скачати онлайн

Банківське право (Костютенко О.А.)

Банківське право (Костютенко О.А.)

§ 2. Банки як платники податків, зборів (обов’язкових платежів)

§ 3. Функції та операції Національного банку України

§ 4. Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві

§ 2. Поняття і види цінних паперів

ГЛАВА 1. Банківська діяльність: поняття та особливості § 1. Банк як інститут фінансово-кредитної системи

ЗМІСТ

ВСТУП

§ 2. Поняття та особливості банківської діяльності

§ 3. Банківські операції, банківські угоди та банківські послуги

ГЛАВА 2. Банківське право України як міжгалузевий комплексний правовий інститут § 1. Поняття банківського права

§ 2. Банківські правовідносини: поняття, склад, види та особливості

§ 3. Джерела банківського права

§ 4. Місце нормативно-правових актів Національного банку України у регулюванні банківських відносин

ГЛАВА 3. Банківська система України § 1. Теоретичні основи банківської системи

§ 2. Історичні аспекти банківської системи України

§ 3. Поняття та склад банківської системи України

§ 4. Поняття та види банківських об’єднань

ГЛАВА 4. Правовий статус Національного банку України § 1. Правовий статус НБУ як центрального банку країни. Подвійна правова природа НБУ

§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством

§ 3. Керівні органи НБУ

§ 4. Організаційно-функціональна структура Національного банку України

ГЛАВА 5. Правовий статус комерційних банків § 1. Особливості правового статусу комерційних банків в Україні

§ 2. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту

ГЛАВА 6. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду § 1. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду

§ 2. Методи банківського регулювання

§ 3. Правові засади банківського нагляду

§ 4. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень

§ 5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій

§ 6. Проведення дистанційного контролю та інспектування комерційних банків в Україні

§ 7. Правові засади застосування санкцій впливу за порушення банківського законодавства

§ 8. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків

ГЛАВА 7. Правове регулювання банківської таємниці § 1. Поняття банківської таємниці

§ 2. Порядок розкриття банківської таємниці

§ 3. Співвідношення понять “банківська таємниця” та “комерційна таємниця банку”

ГЛАВА 8. Правові засади фінансового моніторингу § 1. Поняття та система фінансового моніторингу

§ 2. Фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу

§ 3. Права та обов’язки банків як суб’єктів первинного моніторингу

§ 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”

ГЛАВА 9. Правове регулювання безготівкових розрахунків § 1. Поняття безготівкових розрахунків. Співвідношення понять “розрахунки”, “безготівкові розрахунки” та “розрахункові правовідносини”

§ 2. Форми та способи безготівкових розрахунків

§ 3. Види банківських рахунків. Порядок їх відкриття

§ 4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті

ГЛАВА 10. Правове регулювання готівкових розрахунків § 1. Правове регулювання касових операцій в установах банків

§ 2. Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки

§ 3. Фінансова відповідальність за правопорушення в сфері готівкових розрахунків

ГЛАВА 11. Правові засади міжбанківських розрахунків § 1. Поняття та види платіжних систем

§ 2. Принципи функціонування системно важливих платіжних систем

§ 3. Понятгя та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банках

§ 4. Порядок здійснення контролю за кореспондентськими рахунками комерційних банків

§ 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні

ГЛАВА 12. Правове регулювання кредитних відносин банків § 1. Поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин

§ 2. Кредитування комерційних банків Національним банком України

§ 3. Іпотечне кредитування в Україні

§ 4. Кредитування молодіжних житлових програм

ГЛАВА 13. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій § 1. Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодавством України

§ 2. Види депозитних (вкладних) операцій

§ 3. Порядок здійснення банками депозитних (вкладних) операцій

§ 4. Система гарантування вкладів в Україні

§ 5. Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками

ГЛАВА 14. Правові засади здійснення валютних операцій § 1. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні

§ 2. Валютні цінності та валютні операції

§ 3. Правовий статус резидентів та нерезидентів в Україні

§ 4. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин

§ 5. Особливості розрахунків в іноземній валюті

ГЛАВА 15. Банки як учасники податкових правовідносин § 1. Правовий статус банків як осіб, які сприяють виконанню платниками податків їх податкових обов’язків

§ 2. Банки як платники податків, зборів (обов’язкових платежів)

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Глава І. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ § 1. Поняття, предмет і система банківського права

§ 2. Спеціальні принципи і джерела банківського права

§ 3. Питання вдосконалення банківського законодавства

§ 4. Норми банківського права та їх класифікація

§ 5. Банківські правовідносини, їх зміст і склад

Глава ІІ. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ § 1. Поняття, функції та структура банківської системи України

§ 2. Виникнення та еволюція банківської справи

§ 3. Питання функціонування банківської системи України

Глава III. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ § 1. Загальна характеристика правової природи Національного банку України

§ 2. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави

§ 4. Мережа й організаційна структура Національного банку України

§ 5. Організація роботи Національного банку України

Глава IV. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ § 1. Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація

§ 2. Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку

§ 3. Організаційна структура та управління комерційним банком

§ 4. Операції та послуги комерційних банків

§ 5. Правова охорона банківської таємниці

Глава V. ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ § 1. Правове регулювання грошового обігу

§ 2. Поняття і зміст розрахункових правовідносин

§ 3. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків.

§ 4. Правова природа договору банківського рахунка

§ 5. Порядок і форми розрахунків у господарському обігу.

Глава VI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН § 1. Поняття, призначення і види кредиту

§ 2. Поняття та елементи кредитних правовідносин

§ 3. Правова природа кредитного договору

Глава VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ § 1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання

§ 3. Операції банків з цінними паперами

Глава VIII. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА § 1. Сутність та основні поняття валютного законодавства

§ 2. Система органів, що здійснюють валютне регулювання

§ 3. Правове регулювання валютних операцій

§ 4. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства

Глава IX. ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ПРОВЩНИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН § 1. Суть банківського права провідних зарубіжних країн

§ 2. Правова регламентація банківської діяльності в зарубіжних країнах

§ 3. Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних країн