Головна Головна -> Підручники -> Підручник Адміністративне право України (В.Б. Авер'янов) скачати онлайн

Адміністративне право України (В.Б. Авер’янов)

Адміністративне право України (В.Б. Авер’янов)

Зміст

Слово до читача

Вcтуп до академічного курсу

ГЛАВА 1. Основні етапи історичного розвитку адміністративного права § 1. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

§ 2. Формування науки адміністративного правав європейських країнах

§ 3. Ознаки рецепції римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права

ГЛАВА 2. Становлення і розвиток українського адміністративного права § 1. Правове регулювання управління на теренах України в період середньовіччя і Нового часу

§ 2. Зародження і становлення наукових засад поліцейського та адміністративного права

§ 3. Українська адміністративно-правова наука і практика на початку XX ст.

§ 4. Українська наука адміністративного права радянського періоду

§ 5. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні

ГЛАВА 3. Виконавча влада і державне управління § 1. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість

§ 2. Управління: загальне поняття і соціальна природа

§ 3. Поняття державного управління у широкому і вузькому розумінні

§ 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади

§ 5. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять

§ 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади

§ 5. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять

ГЛАВА 4. Предмет, метод і принципи адміністративного права § 1. Необхідність уточнення традиційного погляду на предмет адміністративного права

§ 2. Предмет адміністративного права: сучасне визначення

§ 3. Метод адміністративного права

§ 4. Сучасна трансформація методу адміністративного права

§ 5. Принципи адміністративного права

ГЛАВА 5. Адміністративно-правова наука і науки про управління § 1. Українська наука адміністративного права на сучасному етапі

§ 2. Науки про управління та організаційна наука

§ 3. Порівняльно-правовий метод у науці адміністративного права

§ 4. Навчальний курс адміністративного права

ГЛАВА 6. Норми адміністративного права § 1. Поняття і структура норм адміністративного права

§ 2. Зростання ролі адміністративно-правових норм у регулюванні управлінських відносин

§ 3. Дія адміністративно-правових норм

§ 4. Види адміністративно-правових норм

ГЛАВА 7. Система адміністративного права та його місце в українській правовій системі § 1. Система адміністративного права: поняття і зміст

§ 2. Підгалузі та інститути в системі адміністративного права

§ 3. Адміністративне право — галузь публічного права

§ 4. Зв’язки адміністративного права з іншими галузями українського права

ГЛАВА 8. Джерела адміністративного права та адміністративне законодавство § 1. Поняття джерел адміністративного права

§ 2. Види джерел адміністративного права

§ 3. Адміністративне законодавство і форми його систематизації

§ 4. Кодифікація як провідна форма систематизації адміністративного законодавства

§ 5. Адміністративний кодекс УРСР 1927 p.: з досвіду створення і реалізації

ГЛАВА 9. Реалізація адміністративно-правових норм § 1. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм

§ 2. Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх реалізації

§ 3. Основні риси правозастосовчої діяльності

ГЛАВА 10. Адміністративно-правові відносини § 1. Категорія “адміністративно-правові відносини” у науці адміністративного права

§ 2. Поняття і зміст адміністративно-правових відносин

§ 3. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти

§ 4. Види адміністративно-правових відносин

§ 5. Державно-управлінські відносини у складі адміністративних правовідносин

РОЗДІЛ V. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ГЛАВА 11. Загальна характеристика суб’єктів адміністративного права § 1. Поняття і види суб’єктів адміністративного права

§ 2. Поняття адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу

ГЛАВА 12. Фізичні особи: адміністративно-правовий статус § 1. Фізична особа як суб’єкт адміністративного права: співвідношення дефініцій

§ 2. Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб

§ 3. Врахування вимог Європейської конвенції з прав людини

ГЛАВА 13. Органи виконавчої влади: поняття, система, адміністративно-правовий статус § 1. Поняття і види органів виконавчої влади

§ 2. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови

§ 3. Президент України і система органів виконавчої влади

§ 4. Кабінет Міністрів України

§ 5. Центральні органи виконавчої влади

§ 6. Місцеві органи виконавчої влади

ГЛАВА 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств § 1. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів

ГЛАВА 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств § 1. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів

§ 2. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

§ 3. Адміністративно-правовий статус службовців державних органів і органів місцевого самоврядування

§ 4. Об’єднання громадян та їх адміністративно-правовий статус

Найваговніші об’єкти впливу адміністративно-правові норми.

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ГЛАВА 15. Функції, компетенція і режими діяльності органів виконавчої влади § 1. Діяльність органів виконавчої влади: загальна характеристика змісту і форм

§ 2. Функції і компетенція органів виконавчої влади

§ 3. Адміністративний розсуд у діяльності органів виконавчої влади

§ 4. Адміністративно-правові режими

ГЛАВА 16. Форми державного управління § 1. Поняття і види форм державного управління

§ 2. Поняття і види правових актів управління; вимоги, що ставляться до них

§ 3. Порядок прийняття та чинність правових актів управління

§ 4. Адміністративні договори

ГЛАВА 17. Методи державного управління § 1. Поняття методів державного управління

§ 2. Види методів державного управління

§ 3. Правова форма методів державного управління

РОЗДІЛ VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛАВА 18. Організаційно-правові засади державної служби § 1. Служба у суспільстві та державна служба

§ 2. Поняття посади і посадової особи, класифікація посад

§ 3. Управління державною службою

§ 4. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика

ГЛАВА 19. Складові елементи інституту державної служби § 1. Проходження державної служби: загальне поняття

§ 2. Стадії проходження державної служби

§ 3. Соціальне забезпечення державних службовців

§ 4. Дисциплінарна відповідальність державних службовців

§ 5. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців

ГЛАВА 20. Контроль у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні § 1. Поняття і система засобів забезпечення законності у державному управлінні

§ 2. Державний контроль: поняття і роль у державному управлінні

§ 3. Класифікація видів державного контролю

§ 4. Контроль з боку органів місцевого самоврядування

§ 5. Контроль з боку громадських організацій

ГЛАВА 21. Види державного контролю § 1. Внутрішній адміністративний контроль

§ 2. Контроль з боку Президента України

§ 3. Парламентський контроль

§ 4. Здійснення парламентського контролю через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і Рахункову палату

§ 5. Судовий контроль

§ 6. Прокурорський нагляд

ГЛАВА 22. Засоби захисту прав громадян у державному управлінні § 1. Право громадян на звернення

§ 2. Оскарження в адміністративному порядку та його особливості в окремих сферах державного управління

§ 3. Порядок судового захисту прав громадян у державному управлінні

ГЛАВА 23. Адміністративна юстиція — провідний засіб судового захисту прав громадян у державному управлінні § 1. Створення системи адміністративних судів в Україні

§ 2. Забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві

§ 3. Принципи адміністративного судочинства

§ 4. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах

§ 2. Забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві

§ 3. Принципи адміністративного судочинства

§ 4. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах

ГЛАВА 24. Адміністративний примус § 1. Поняття адміністративного примусу

§ 2. Класифікація заходів адміністративного примусу

§ 3. Адміністративно-запобіжні заходи

§ 4. Заходи адміністративного припинення

ГЛАВА 25. Загальні засади адміністративної відповідальності § 1. Поняття адміністративної відповідальності та її законодавче регулювання

§ 2. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності

§ 4. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів

§ 3. Адміністративні стягнення: поняття, перелік і накладення

§ 5. Інші види юридичної відповідальності, що регулюються адміністративним правом

ГЛАВА 26. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб § 1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за українським законодавством

§ 2. Поняття вини юридичної особи

§ 3. Особливості підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб

ГЛАВА 27. Адміністративний процес § 1. Поняття адміністративного процесу

§ 2. Принципи адміністративного процесу

§ 3. Правові презумпції адміністративного процесу

http://textbooks.net.ua/content/view/2702/15/

§ 2. Неюрисдикційні адміністративні провадження

§ 3. Юрисдикційні адміністративні провадження

§ 4. Адміністративно-процесуальний статус громадянина

ГЛАВА 29. Окремі види неюрисдикційних проваджень § 1. Реєстраційні провадження

§ 2. Дозвільні провадження

§ 3. Контрольні провадження

ГЛАВА 30. Провадження у справах про адміністративні правопорушення § 1. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

§ 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення

РОЗДІЛ ХІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО У СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ ГЛАВА 31. Адміністративне право окремих західноєвропейських країн § 1. Адміністративне право Франції

§ 2. Адміністративне право Німеччини

§ 3. Адміністративне право Великої Британії