Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова) скачати онлайн

Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова)

Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова)

Зміст

Розділ 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 1.1. Предмет теорії держави і права

1.2. Теорія держави і права в системі суспільних наук

1.3. Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук

1.4. Функції теорії держави і права

1.5. Теорія держави і права як навчальна дисципліна

Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 2.1. Поняття і призначення методології

2.2. Структура методології теорії держави і права

Розділ 3. СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ І ПРАВА 3.1. Поняття суспільства і форми його організації

3.2. Поняття і призначення соціального регулювання, місце права в системі соціального регулювання

3.3. Держава і право в політичній системі суспільства

3.4. Поняття громадянського суспільства

Розділ 4. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ 4.1. Основні теорії виникнення держави

4.2. Загальна характеристика первісного суспільства

4.3. Передумови та умови виникнення держави

4.4. Основні шляхи виникнення держави

Розділ 5. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ 5.1. Сутність держави

5.2. Основні властивості держави

Розділ 6. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 6.1. Поняття функцій держави

6.2. Класифікація функцій держави

6.3. Форми і методи здійснення функцій держави

Розділ 7. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ 7.1. Поняття і основні критерії типології держав

7.2. Формаційний підхід до типології держав

7.3. Цивілізаційний підхід до типології держав

Розділ 8. ФОРМА ДЕРЖАВИ 8.1. Поняття форми держави

8.2. Форма державного правління

8.3. Форма державного устрою

8.4. Міждержавні об’єднання

8.5. Державний режим

Розділ 9. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ 9.1. Поняття і структура механізму держави

9.2. Поняття і ознаки державних органів

9.3. Види державних органів

9.4. Принципи організації і функціонування механізму держави

9.5. Державна служба

Розділ 10. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА 10.1. Соціологічні та політологічні концепції держави

10.2. Теорія соціально-правової держави

10.3. Тенденції розвитку соціально-правової держави в Україні

Розділ 11. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПРАВА 11.1. Виникнення права

11.2. Поняття праворозуміння та його основні напрями

Розділ 12. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВА, ЙОГО ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ 12.1. Поняття і ознаки права

12.2. Принципи права

12.3. Соціальна цінність права

12.4. Функції права

Розділ 13. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 13.1. Поняття правового регулювання

13.2. Предмет і методи правового регулювання

13.3. Способи і типи правового регулювання

13.4. Стадії правового регулювання

13.5. Механізм правового регулювання та його структура

Розділ 14. НОРМИ ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 14.1. Поняття і види соціальних норм

14.2. Поняття і ознаки норм права

14.3. Структура норм права

14.4. Формальне вираження структури правових норм

14.5. Класифікація правових норм

Розділ 15. ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА 15.1. Поняття форм (джерел) права

15.2. Основні види форм (джерел) права в сучасних правових системах

Розділ 16. ПРАВОТВОРЧІСТЬ 16.1. Поняття і сутність правотворчості

16.2. Принципи правотворчості

16.3. Поняття і стадії правотворчого процесу

16.4. Способи і види правотворчості

16.5. Законодавчий процес і його особливості

16.6. Юридична (законодавча) техніка

Розділ 17. СИСТЕМА ПРАВА І ЇЇ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 17.1. Поняття і структура системи права

17.2. Підстави поділу права на галузі й інститути

17.3. Загальна характеристика основних галузей права

17.4. Співвідношення матеріального і процесуального права

17.5. Публічне і приватне право

17.6. Співвідношення національного і міжнародного права

Розділ 18. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ І ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 18.1. Поняття системи законодавства та її структура

18.2. Співвідношення системи права і системи законодавства

18.3. Поняття і ознаки нормативно-правового акта

18.4. Чинність нормативно-правових актів

18.5. Систематизація нормативно-правових актів

Розділ 19. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 19.1. Поняття і основні ознаки правових відносин

19.2. Структура правових відносин та її елементи

19.3. Зміст правовідносин

19.4. Класифікація правових відносин

19.5. Суб’єкти правовідносин

19.6. Об’єкти правових відносин

19.7. Юридичні факти

Розділ 20. ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ 20.1. Поняття і суть реалізації права

20.2. Види правореалізації

20.3. Форми безпосередньої правореалізації

20.4. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права

20.5. Види правозастосування

20.6. Процес застосування норм права, його основні стадії

20.7. Поняття і загальна характеристика тлумачення права

20.8. Прогалини в законодавстві

Розділ 21. ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ 21.1. Поняття і ознаки правової поведінки

21.2. Правомірна поведінка

21.3. Види правомірної поведінки

21.4. Протиправна поведінка — правопорушення

21.5. Юридичний склад правопорушення

21.6. Види правопорушень

Розділ 22. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 22.1. Поняття юридичної відповідальності

22.2. Ознаки юридичної відповідальності

22.3. Мета і функції юридичної відповідальності

22.4. Принципи юридичної відповідальності

22.5. Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою

22.6. Класифікація юридичної відповідальності за характером санкцій

Розділ 23. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА 23.1. Поняття правової свідомості

23.2. Структура правосвідомості

23.3. Функції правосвідомості

23.4. Види правосвідомості

23.5. Поняття, основні характеристики і функції правової культури

23.6. Структура правової культури

23.7. Правова культура суспільства і окремої особистості

23.8. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм, шляхи їх подолання

Розділ 24. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК 24.1. Поняття законності

24.2. Основні вимоги (принципи) законності

24.3. Гарантії законності

24.4. Поняття правопорядку

24.5. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку

Розділ 25. ОСОБА, ДЕРЖАВА І ПРАВО 25.1. Поняття і принципи правового статусу особи

25.2. Види правових статусів особи

25.4. Класифікація прав і свобод

25.5. Обов’язки як елемент правового статусу особи

25.6. Забезпечення прав і свобод особи

25.7. Гарантії прав і свобод особи

Розділ 26. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 26.1. Поняття і структура правової системи

26.2. Романо-германська правова система

26.3. Англосаксонська правова система

26.4. Система релігійного та звичаєвого права

26.5. Проблеми формування світового правопорядку

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Зміст

ВСТУП

Розділ 1. Предмет і основні поняття дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” 1.1. Поняття правоохоронної діяльності

1.2. Поняття правоохоронних органів

1.3. Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”

1.4. Джерела дисципліни і їх класифікація

Розділ 2. Судова система України 2.1. Загальні засади судочинства в Україні

2.2. Конституційний Суд України

2.3. Система судів загальної юрисдикції

2.4. Місцеві суди

2.5. Апеляційні суди

2.6. Вищі спеціалізовані суди

2.7. Верховний Суд України

2.8. Статус професійних суддів, народних засідателів і присяжних

2.9. Кваліфікаційні комісії суддів. Вища рада юстиції

2.10. Суддівське самоврядування в Україні

2.11. Організаційне забезпечення діяльності судів

Розділ 3. Прокуратура України 3.1. Завдання і принципи діяльності прокуратури України

3.2. Функції прокуратури, їх значення щодо виконання завдань, покладених на прокурора

3.3. Слідство в органах прокуратури. Координація діяльності по боротьбі із злочинністю

3.4. Система органів прокуратури і організація її діяльності

3.5. Кадри органів прокуратури

3.6. Сутність змін, внесених у Закон України “Про прокуратуру” у зв’язку з приведенням його положень у відповідність до ст. 8 Конституції України

Розділ 4. Служба безпеки України 4.1. Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України

4.2. Повноваження Служби безпеки України

4.4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України

Розділ 5. Органи внутрішніх справ України 5.1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції

5.2. Система органів внутрішніх справ

5.3. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура

5.4. Міліція: завдання, структура і повноваження

5.5. Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції

Розділ 6. Державна податкова служба України 6.1. Система, завдання і функції державної податкової служби

6.2. Права, обов’язки і відповідальність органів державної податкової служби

6.3. Посадові особи органів Державної податкової служби Україниі їх правовий захист

6.4. Податкова міліція: завдання, структура і повноваження

6.5. Начальницький склад податкової міліції і його правовий та соціальний захист

Розділ 7. Державний департамент України з питань виконання покарань 7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань

7.2. Система органів і установ виконання покарань, підпорядкованих Департаменту, та їх організаційна структура

Розділ 8. Оперативно-розшукова діяльність 8.1. Загальні засади здійснення оперативно-розшукової діяльності та її суб’єкти

8.2. Обов’язки і права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

8.3. Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності