Головна Головна -> Підручники -> Підручник Дидактика (Малафіїк І.В.) скачати онлайн

Дидактика (Малафіїк І.В.)

Зміст

Від автора

Розділ 1. ДИДАКТИКА ЯК НАУКА § 1. Головні поняття і категорії дидактики

§ 2. Дидактична система

§ 3. Об’єкт і предмет дидактики, її зв’язок з іншими науками

§ 4. Дидактичні дослідження

§ 5. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці

Розділ 2. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ § 1. Загальна характеристика процесу навчання

§ 2. Уміння – діяльність учня

§ 3. Приклади застосування діяльнісного підходу

§ 4. Опосередкованість процесу навчання рівнями засвоєння знань

§ 5. Викладання (научування) — діяльність учителя

§ 6. Дидактичний цикл — клітина процесу навчання

§ 7. Формування мотивів навчання

Розділ 3. ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ І ПРАВИЛА НАВЧАННЯ § 1. Про суть законів, принципів і правил навчання

§ 2. Принцип природовідповідності — аксіома педагогіки

§ 3. Принципи науковості і доступності

§ 4. Принцип наочності

§ 5. Знаково-символічна наочність і розвиток абстрактного мислення

§ 6. Принцип систематичності і послідовності

§ 7. Принцип зв’язку теорії з практикою та принцип єдності навчання і самонавчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку

§ 8. Принцип системності

§ 9. Закони і закономірності навчання

§ 10. Правила навчання за А. Дістервегом

Розділ 4. ЦІЛІ НАВЧАННЯ ЯК СИСТЕМОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ § 1. Мета і цілі навчання

§ 2. Знання — як категорія вираження цілей навчання

§ 3. Уміння і навички як категорії вираження цілей навчання

§ 4. Досвід творчої діяльності як категорія вираження цілей навчання

§ 5. Емоційно-оцінне ставлення людини до навколишньої дійсності як категорія вираження цілей навчання

§ 6. Характеристики особистості як категорії вираження цілей навчання

§ 2. Група навчальних цілей

§ 2. Група навчальних цілей

§ 3. Таксономія Блума

§ 4. Політехнічні цілі навчання

§ 5. Цілі розвивальної групи

§ 6. Цілі виховної групи

Розділ 6. ЗМІСТ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ § 1. Проблема змісту освіти і навчання

§ 2. Питання теорії змісту освіти

§ 3. Предметна структура змісту навчання

§ 4. Базовий навчальний план, навчальні програми

Розділ 7. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ § 1. Загальна характеристика методу навчання

§ 2. Класифікації методів навчання

§ 3. Узагальнююча класифікація методів навчання

§ 4. Методи контролю, перевірки й оцінки навчальних досягнень учнів

§ 5. Засоби навчання і їхні функції

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ § 1. Різноманітність форм організації навчання

§ 2. Урок — основний елемент класно-урочної системи навчання

§ 3. Теорії уроку

Розділ 9. НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ § 1. Нетрадиційний урок – як розвиток структури традиційного уроку

§ 2. Різні види нетрадиційних уроків

Розділ 10. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ § 1. Технологія навчання

§ 2. Програмоване навчання

§ 3. Проблемне навчання

§ 4. Диференційоване навчання

§ 5. Теоретичні засади розвивального навчання

§ 6. Системно-модульне навчання

§ 7. Продуктивне навчання

§ 8. Деякі системи і технології розвивального навчання (матеріал для ознайомлення)

Додаток 1. Народна дидактика