Головна Головна -> Підручники -> Підручник Цивільний процес (М. Й. Штефан) скачати онлайн

Цивільний процес (М. Й. Штефан)

Цивільний процес (М. Й. Штефан)

Передмова

Розділ І Загальні положення Глава 1. Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права України § 1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій § 2. Поняття цивільного процесуального права і його значення

§ 2. Поняття цивільного процесуального права і його значення

§ 3. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України

§ 4. Джерела цивільного процесуального права і межі його дії

§ 5. Цивільне судочинство і його стадії

§ 6. Наука цивільного процесуального права

§ 7. Цивільний процес в іноземних державах

Глава 2. Принципи цивільного процесуального права § 1. Поняття принципів та їх значення

§ 2. Система принципів та їх класифікація

§ 3. Принципи, закріплені Конституцією України

§ 4. Принципи, закріплені законодавством про судочинство

Глава 3. Цивільні процесуальні правовідносини § 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин

§ 2. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин

§ 3. Суб`єкти цивільних процесуальних правовідносин

§ 4. Зміст цивільних процесуальних правовідносин

§ 5. Об`єкт цивільних процесуальних правовідносин

Глава 4. Сторони в цивільному процесі § 1. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов`язки

§ 2. Процесуальна співучасть

§ 3. Заміна неналежної сторони

§ 4. Процесуальне правонаступництво

§ 5. Участь сторін у цивільному процесі іноземних держав

Глава 5. Треті особи в цивільному процесі § 1. Поняття і види третіх осіб

§ 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги

§ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог

§ 4. Участь третіх осіб в цивільному процесі іноземних держав

Глава 6. Участь органів прокуратури в цивільному процесі§ 1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі

§ 2. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі

§ 3. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції

§ 4. Участь прокурора в провадженні по оскарженню і перегляду судових рішень і ухвал

§ 5. Цивільна процесуальна правосуб`єктність прокурора

§ 6. Участь прокурора в цивільному процесі іноземних держав

Глава 7. Участь у процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб § 1. Мета, підстави і процесуальні форми участі

§ 2. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному процесі

§ 3. Участь профспілок у цивільному процесі

§ 4. Участь у цивільному процесі підприємств, установ, організацій та окремих громадян з метою захисту прав інших осіб

§ 5. Цивільна процесуальна правосуб`єктність

§ 6. Участь у цивільному процесі країн СНД органів державного управління, місцевого самоврядування, організацій і громадян з метою захисту прав, свобод і охоронюваних законом інтересів інших осіб

Глава 8. Представництво в цивільному процесі § 1. Поняття та значення процесуального представництва

§ 2. Види процесуального представництва

§ 3. Повноваження процесуального представника

§ 4. Процесуально-правове становище представника в провадженні цивільних справ у суді першої інстанції

§ 5. Процесуально-правове становище представника в провадженні по перевірці законності і обґрунтованості судових рішень та зверненні їх до виконання

§ 6. Представництво в цивільному процесі іноземних держав

Глава 9. Цивільні процесуальні строки § 1. Поняття, значення і види процесуальних строків

# § 2. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків

§ 2. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків

Глава 10. Підвідомчість цивільних справ § 1. Поняття і види підвідомчості

§ 2. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду

§ 3. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин

§ 4. Підвідомчість спорів, що виникають з житлових правовідносин

§ 5. Підвідомчість спорів, що виникають з авторських і суміжних прав

# § 6. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг

§ 6. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг

§ 7. Підвідомчість спорів, що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин

§ 8. Підвідомчість спорів, що виникають з трудових правовідносин

§ 9. Підвідомчість справ, що виникають з екологічних правовідносин

§ 10. Підвідомчість спорів, що виникають з кооперативних та інших правовідносин

Глава 11. Підсудність цивільних справ § 1. Поняття і види підсудності

§ 2. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності

Глава 12. Витрати по провадженню цивільної справи§ 1. Поняття та види витрат та їх значення

§ 2. Державне мито

§ 3. Витрати, пов`язані з розглядом справи в суді

§ 4. Розподіл та відшкодування понесених витрат у справі

Глава 13. Санкції цивільного процесуального права § 1. Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права

§ 2. Поняття, види і функції санкцій цивільного процесуального права

§ 3. Цивільні процесуальні штрафи

§ 4. Відшкодування майнових збитків

Глава 14. Докази і доказування в цивільному процесі § 1. Роль доказів і доказування в цивільному процесі

§ 2. Поняття і види доказів

§ 3. Доказування

§ 4. Засоби доказування Пояснення сторін і третіх осіб

§ 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав

Розділ II. Провадження в суді першої інстанції А. Позовне провадження Глава 15. Порушення цивільної справи в суді § 1. Позов — процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді

§ 2. Право на позов. Право на пред`явлення позову і процесуальний порядок його реалізації

§ 3. Об`єднання і роз`єднання позовів

§ 4. Процесуальні засоби, що забезпечують відповідачу захист своїх інтересів проти позову

§ 5. Зміни в позовному спорі

§ 6. Забезпечення позову

§ 7. Процесуальні засоби порушення цивільної справи в судах іноземних держав

§ 6. Забезпечення позову

Глава 16. Підготовка цивільних справ до судового розгляду § 1. Мета і значення підготовки цивільних справ до судового розгляду

§ 2. Завдання, зміст і процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду

§ 3. Судові виклики і повідомлення

§ 4. Підготовча стадія в цивільному процесі іноземних держав

Глава 17. Судовий розгляд цивільних справ § 1. Значення стадії судового розгляду цивільних справ

§ 2. Судове засідання — процесуальна форма розгляду цивільних справ

§ 3. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ

§ 4. фіксування цивільного процесу та протоколи

§ 5. Розгляд цивільних справ в судах іноземних держав

Глава 18. Постанови суду першої інстанції § 1. Поняття і види судових постанов

§ 2. Суть судового рішення

§ 3. Вимоги, яким має задовольняти судове рішення

§ 4. Негайне виконання, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання

§ 5. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив

§ 6. Набрання чинності рішенням суду

§ 7. Ухвали суду першої інстанції

§ 8. Рішення суду в цивільному процесі іноземних держав

Б. Непозовні провадження Глава 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин § 1. Суть, значення провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин

§ 2. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь в референдумі

§ 3. Справи по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад і заявах про скасування рішення виборчої комісії

§ 4. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним

§ 5. Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим

§ 6. Усиновлення дітей, які проживають на території України

§ 7. Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану

§ 8. Встановлення фактів, що мають юридичне значення

§ 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні

Розділ III. Провадження по оскарженню і перегляду рішень, ухвал суду # Глава 21. Сучасні системи оскарження і перегляду судових рішень

Глава 22. Апеляційне провадження § 1. Суть і значення апеляційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої інстанції

§ 2. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації

§ 3. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції

§ 5. Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції

§ 6. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції

Глава 23. Касаційне провадження § 1. Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої і апеляційної інстанцій

§ 2. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації

§ 4. Повноваження суду касаційної інстанції, його рішення та ухвали

Глава 24. Перегляд рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв`язку з нововиявленими та винятковими обставинами§ 1. Суть і значення перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв`язку з нововиявленими і винятковими обставинами

§ 2. Підстави перегляду рішень і ухвал суду в зв`язку з нововиявленими та винятковими обставинами

§ 3. Процесуальний порядок перегляду справи у зв`язку з нововиявленими і винятковими обставинами

Глава 25. Звернення судових рішень до виконання та поворот виконання. Рішення, ухвали і постанови суду або судді в цивільних справах, що набрали зак§ 1. Рішення, які звертаються до примусового виконання, і виконавчі документи

§ 2. Повноваження суду, пов`язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень

Розділ V. Міжнародний цивільний процес .Глава 26. Цивільне судочинство України з іноземним елементом § 1. Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом

§ 2. Правове становище іноземців у цивільному процесі

§ 3. Підсудність справ з іноземним елементом

§ 4. Докази і доказування у справах з іноземним елементом

§ 5. Виконання доручень іноземних судів

§ 6. Визнання і виконання рішень іноземних судів