Головна Головна -> Підручники -> Підручник Державна служба (Оболенський О.Ю.) скачати онлайн

Право

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА:ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Розділ 1: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМАХ 1.1. Політична система, державне управління та регулювання на трансформаційному етапі розвитку держави

1.2 Держава добробуту та соціально орієнтована ринкова система

1.3 Державна політика як цілеформуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби

1.4 Механізм держави, державний апарат і державна служба в системі державного управління

1.5 Cоціальна природа державної служби

1.6 Значення і роль державної служби в умовах державотворення України

1.7 Історія державної служби на теренах України та заходи незалежної Української держави щодо її становлення та розвитку

Розділ 2: ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 2.1 Наукові умови виникнення теорії державної служби

2.2 Основні поняття та категорії теорії державної служби

2.3 Основні концепції бюрократії та сучасні тенденції розвитку державної служби

2.4 Методологічні проблеми державної служби

2.5 Методологія системного підходу в державному управлінні та державній службі

2.6 Інституціональний підхід до державної служби

Розділ 3: ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 3.1 Конституційно-правові засади державної служби

3.2 Цілі, завдання та функції державної служби

3.3 Основні принципи державної служби

Розділ 4: ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 4.1 Зміст і структура правового інституту державної служби

4.2 Системність правового інституту державної служби

4.3 Державно-службові відносини в системі державної служби

Особлива ЧАСТИНА:ДЕРЖАВНА СЛУЖБА — АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Розділ 5: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 5.1 Державна служба як суб’єкт економічних відносин

5.2 Економіко-правові функції державної служби

5.3 Економічні аспекти державної служби як об’єкт управління

Розділ 6: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 6.1 Особливості державної служби як соціального інституту

6.2 Соціальна сутність функціонування державної служби

Розділ 7: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ 7.1 Види державної служби. Критерії класифікації

7.2 Служба в органах місцевого самоврядування

7.3 Посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

7.4 Управління державною службою як діяльність спеціально створених органів державної влади та їх структурних підрозділів

Розділ 8: ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 8.1 Загальні вимоги до державних службовців

8.2 Права та обов’язки державних службовців

8.3 Гарантії та заохочення державних службовців

8.4 Особливості відповідальності державних службовців

8.5 Обмеження та заборони, пов’язані з перебуванням на державній службі

Розділ 9: ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН 9.1 Умови виникнення державно-службових відносин

9.2 Призначення на посаду

9.3 Просування по службі

9.4 Стаж державної служби

9.5 Формування кадрового резерву

9.6 Стажування

9.7 Атестація державних службовців

9.8 Конкурс

9.9 Припинення державно-службових відносин

9.10 Декларування доходів державних службовців

9.11 Професійне навчання як складова діяльності державного службовця

Pозділ 10: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК КУЛЬТУРНИЙ ІНСТИТУТ 10.1 Поняття культурного інституту державної служби та його складові

10.2 Формування культури державної служби в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

10.3 Етика державного службовця

Розділ 11: ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 11.1 Поняття та зміст ефективності державної служби

11.2 Державна кадрова політика у сфері державної служби

11.3 Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців як засіб забезпечення ефективності діяльності державної служби

11.4 Державно-політичні та соціально-економічні аспекти боротьби з корупцією

Розділ 12: МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 12.1 Основні риси моделі державної служби України

12.2 Основні напрями розвитку державної служби України

ЛІТЕРАТУРА

Розділ II. Джерела аграрного права

Розділ I. Предмет, методи, принципи і система аграрного права

III. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України

Розділ IV. Правове регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції

Розділ V. Аграрні правовідносини

Розділ VI. Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах

Розділ VII. Оплата праці в сільському господарстві

Розділ VIII. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва

Розділ XI. Громадяни як суб’єкти аграрних правовідносин (їх правовий статус)

Розділ XIII. Правове положення сільськогосподарських кооперативів

Розділ XIV. Правове становище селянського (фермерського) господарства

Розділ XV. Правове становище особистого селянського господарства

Розділ XVI. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Розділ XVIII. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

Розділ XIX. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного підприємництва

Розділ XX. Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн

Зміст

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА § 1. Способи захисту цивільних прав

§ 2. Поняття цивільного процесуального права

§ 3. Місце цивільного процесуального права у системі права України

§ 4. Джерела цивільного процесуального права

§ 5. Цивільний процес: поняття, провадження, стадії

§ 6. Наука цивільного процесуального права

Глава 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА § 1. Поняття та система принципів цивільного процесуального права

§ 2. Зміст окремих принципів цивільного процесуального права

Глава 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ § 1. Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин

§ 2. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин

§ 3. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин

§ 4. Об’єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин

Глава 4. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ § 1. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин

§ 2. Склад суду. Відводи

§ 3. Цивільна юрисдикція суду

§ 4. Підсудність

Глава 5. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ § 1. Поняття, ознаки та правовий статус сторін

§ 2. Процесуальна співучасть

§ 3. Заміна неналежної відповідача

§ 4. Процесуальне правонаступництво

Глава 6. ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ § 1. Поняття та ознаки третіх осіб

§ 2. Треті особи, які заявлять самостійні вимоги щодо предмета спору

§ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

Глава 7. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ § 1. Мета та підстави участі у цивільному процесі

§ 2. Форми участі у цивільному процесі

Глава 8. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ § 1. Поняття, значення та види представництва у цивільному процесі

§ 2. Процесуально-правове становище представника в цивільному процесі

Глава 9. ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ § 1. Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу

§ 2. Особи, які сприяють розгляду і вирішенню справи по суті

Глава 10. СТРОКИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ § 1. Поняття, значення та види цивільних процесуальних строків

§ 2. Обчислення, зупинення, поновлення і продовження цивільних процесуальних строків

Глава 11. СУДОВІ ВИТРАТИ § 1. Поняття та види судових витрат

§ 2. Судовий збір

§ 3. Витрати, пов’язані із розглядом справи

§ 4. Розподіл судових витрат

Глава 12. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ § 1. Поняття та види доказів

§ 2. Доказування

§ 3. Засоби доказування

§ 4. Забезпечення доказів

Глава 13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ § 1. Поняття та значення позовного провадження

§ 2. Поняття, види та елементи позову

§ 3. Способи захисту відповідача від заявленого позову

§ 4. Зміни у позовному спорі

§ 5. Забезпечення позову

Глава 14. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ § 1. Передумови відкриття провадження

§ 2. Процесуальний порядок відкриття провадження у справі

Глава 15. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ § 1. Поняття, мета, завдання та значення підготовки справи до судового розгляду

§ 2. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду

§ 3. Судові виклики та повідомлення

Глава 16. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД § 1. Поняття, значення та порядок судового розгляду цивільної справи

§ 2. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи

§ 3. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ

§ 4. Фіксування цивільного процесу

Глава 17. СУДОВІ РІШЕННЯ (ПОСТАНОВИ) § 1. Поняття, суть та види судових рішень (постанов)

§ 2. Рішення суду та його види

§ 3. Вимоги, яким повинно відповідати рішення суду

§ 4. Законна сила рішення суду

§ 5. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив

§ 6. Ухвали суду першої інстанції

§ 2. Заочне рішення

Глава 19. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ § 1. Поняття та особливості наказного провадження

§ 2. Розгляд справи у порядку наказного провадження

§ 3. Судовий наказ

Глава 20. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ § 1. Поняття та значення окремого провадження

§ 2. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження

§ 3. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

§ 4. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

§ 5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

§ 6. Усиновлення

§ 7. Встановлення фактів, що мають юридичне значення

§ 9. Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

§ 10. Визнання спадщини відумерлою

§ 11. Надання психіатричної допомоги у примусовому порядку

§ 12. Обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу

§ 13. Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

Глава 21. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ § 1. Суть та значення апеляційного провадження

§ 2. Право апеляційного провадження та порядок його реалізації

§ 3. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом

§ 4. Повноваження суду апеляційної інстанції

§ 5. Ухвали та рішення та суду апеляційної інстанції

Глава 22. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ § 1. Суть та значення касаційного провадження

§ 2. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації

§ 3. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції

§ 4. Повноваження суду касаційної інстанції

Глава 23. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ТА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ § 1. Поняття та особливості провадження у зв’язку з винятковими обставинами

§ 2. Поняття та особливості провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

Глава 24. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ § 1. Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу

§ 2. Суд у процесі виконання судових рішень

§ 3. Судовий контроль за виконанням судових рішень

§ 4. Поворот виконання

Глава 25. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Глава 25. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС § 1. Поняття та джерела міжнародного цивільного процесуального права

§ 2. Право на судовий захист та правовий статус іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та держав у цивільному процесі

§ 3. Підсудність цивільних справ з іноземним елементом. Підготовка та розгляд справи

§ 4. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Зміст

До читачів

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА (Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)) Глава 1. Загальні положення 1.1. Поняття цивільного права

1.2. Предмет цивільного права

1.3. Метод правового регулювання

1.4. Принципи цивільного права

1.5. Система цивільного права

1.6. Цивільне законодавство

1.7. Недійсність нормативних актів

1.8. Дія цивільних законів

1.9. Аналогія закону і аналогія права

1.10. Значення судової практики

Глава 2. Наука цивільного права 2.1. Поняття науки цивільного права

2.2. Класична література з цивільного права

2.3. Радянська навчальна література з цивільного права

2.4. Вітчизняна цивілістика

Глава 3. Цивільні правовідносини 3.1. Поняття цивільних правовідносин

3.2. Суб’єкти цивільних правовідносин

3.3. Об’єкти цивільних правовідносин

3.4. Зміст цивільного правовідношення

3.5. Види цивільних правовідносин

3.6. Підстави виникнення цивільних правовідносин

Глава 4. Фізичні особи 4.1. Поняття та ознаки цивільної правоздатності

4.2. Цивільна дієздатність

4.3. Обмеження цивільної дієздатності

4.4. Визнання фізичної особи недієздатною

4.5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

4.6. Оголошення фізичної особи померлою

4.7. Опіка та піклування

Глава 5. Юридичні особи 5.1. Поняття та ознаки юридичної особи

5.2. Створення юридичної особи

5.3. Припинення юридичної особи

5.4. Види юридичних осіб

5.5. Господарські товариства

Глава 6. Держава та територіальні громади як суб’єкти цивільних правовідносин

Глава 7. Об’єкти цивільних прав 7.1. Поняття об’єкта цивільного права

7.2. Речі

7.3. Результати роботи та послуги

7.4. Гроші

7.5. Цінні папери

7.6. Види цінних паперів

Глава 8. Особисті немайнові права 8.1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав

8.2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

8.3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

9.2. Класифікація правочинів

9.3. Умови дійсності правочину

9.4. Форма правочину

9.5. Правові наслідки порушення форми правочину

9.6. Нікчемні правочини

9.7. Оспорювані правочини

9.8. Правові наслідки визнання правочину недійсним

Глава 10. Представництво 10.1. Поняття, підстави та види представництва

10.2. Довіреність та її види

10.3. Довіреності, які видаються організаціями на одержання певних цінностей

10.4. Представництво без повноважень або з перевищенням повноважень

Глава 11. Строки 11.1. Поняття та види строків у цивільному праві

11.2. Поняття та види строків позовної давності

11.3. Початок перебігу строків позовної давності

11.4. Зупинення, переривання та поновлення перебігу позовної давності

Глава 12. Відповідальність в цивільному праві 12.1. Поняття цивільно-правової відповідальності

12.2. Форми і види цивільно-правової відповідальності

12.3. Умови цивільно-правової відповідальності

РОЗДІЛ II. РЕЧОВЕ ПРАВО Глава 13. Право власності. Речові права 13.1. Поняття та зміст права власності

13.2. Підстави набуття права власності

13.3. Момент виникнення права власності за договором

13.4. Підстави припинення права власності

13.5. Право спільної власності

13.6. Переважне право купівлі

13.7. Поняття та види речових прав

13.8. Сервітути. Емфітевзис. Суперфіцій

Глава 14. Спадкове право 14.1. Поняття спадкування. Спадщина

14.2. Час і місце відкриття спадщини

14.3. Спадкування за заповітом

14.4. Заповідальний відказ. Заповідальне покладання

14.5. Форма заповіту

14.6. Складання заповіту з умовою

14.7. Секретний заповіт

14.8. Обов’язкова частка у спадщині

14.9. Спадковий договір

14.10. Спадкування за законом

14.11. Усунення від спадщини

14.12. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини