Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов’яз, О. А. Мазур)

Зміст

ГЛАВА 1 РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ.1.1. Реформа обліку і звітності в Україні

1.2. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку

1.3. Фінансовий та управлінський облік: зміст і призначення

ГЛАВА 2 ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ2.1. Об’єкти обліку і бухгалтерські рахунки

2.2. План рахунків і принципи його побудови

2.3. Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку

2.4. Параметри і форми аналітичного обліку

2.5. Банківська документація

3.2. Бухгалтерський процес і процедури фінансового обліку

ГЛАВА 4 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ. 4.1. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку

4.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку

ГЛАВА 5 ОБЛІК МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ. 5.1. Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків

5.2. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ

5.3. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій

5.4. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами

5.5. Правила виконання та обліку НБУ операцій за кореспондентським рахунком комерційного банку при наявності ухвали судів України щодо арешту грошових коштів, а також безспірне списання коштів

ГЛАВА 6 ПЛАТІЖНІ РАХУНКИ І ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ.ГЛАВА 6 ПЛАТІЖНІ РАХУНКИ І ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

6.2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями

6.3. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями

6.4 Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами дорученнями

6.5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками

6.6. Облік операцій при розрахунках акредитивами

6.7. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення коштів

ГЛАВА 7 ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ. 7.1. Організація обліку кредитних операцій

7.2. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру

7.3. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів

7.4. Облік операцій кредитного характеру

7.5. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру

ГЛАВА 8 ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ. 8.1. Організація касової роботи

8.2. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки

8.3. Облік операцій видаткових кас

8.4. Інкасація грошової виручки

8.6. Ревізія цінностей

9.2. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України

9.3. Касове виконання місцевих бюджетів

ГЛАВА 10 ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ І ДОВІРЧИХ ОПЕРАЦІЙ. 10.1. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій

10.2. Облік депозитних операцій

10.3. Облік довірчих операцій

ГЛАВА 11 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ11.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними

11.2. Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу

11.3. Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери

11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери

Глава 12. Частина І. Облік валютних операцій 12.1. Сутність валютних операцій

12.2. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті

12.3. Неторговельні операції з валютними цінностями

12.4. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків

12.5. Інші валютні операції

Глава 13.Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів. 13.1. Документальне забезпечення обліку

13.2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів Придбання об’єктів основних засобів за гроші.

13.3. Облік зношення основних засобів

13.5. Облік оперативного лізингу

13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту

13.7. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів

13.8. Облік нематеріальних активів

13.9. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів

ГЛАВА 14 ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ14.1. Об’єкти обліку в складі доходів і витрат банку

14.4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку

ГЛАВА 15 ОБЛІК ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ І ВНЕСКІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ15.1. Види податків, які сплачують комерційні банки

15.2. Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян

15.3. Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів

15.4. Облік внесків до державних цільових фондів

15.5. Облік місцевих податків і зборів

15.6. Фінансові санкції та їх облік

15.7. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків

ГЛАВА 16 ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ16.1. Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів

16.2. Класифікація звітності комерційних банків

16.3. Характеристика звітності комерційних банків

16.3.1. Основна фінансова звітність

16.3.2. Допоміжна фінансова звітність

16.3.3. Звітність про депозитну діяльність банку

ГЛАВА 17 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ17.1. Внутрішньо-банківський аудит у системі внутрішнього контролю

17.2. Внутрішній аудит касових операцій

17.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій

17.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій

17.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій

17.6. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами

17.7. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат

17.8. Внутрішній аудит оподаткування банку

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ