Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи економічної теорії: політекономічний аспект - Автор невідомий скачати онлайн

Основи економічної теорії: політекономічний аспект – Автор невідомий

Розділ 1 ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ § 1 Предмет економічної теорії

§ 2. функції економічної теорії

§ 3. Логіка і структура курсу “Основи економічної теорії: політекономічний аспект”

ОСНОВНІ МЕТОДИ ПІЗНАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ § 1. Загальнонаукові методи

§ 2. Спеціальні методи

Розділ З ПРОЦЕС СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЙОГО ФАКТОРИ, ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ § 1. Виробництво як процес суспільної праці

§ 2. Фактори виробництва: види, типи, функції

§ 3. Поєднання факторів виробництва

§ 4. Результативність виробництва

§ 5. Науково-технічна революція зміни у змісті й характері праці

§ 6. Ефективність суспільної праці та розширення джерел багатства суспільства

Розділ 4 МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ § 1. Об’єктивні основи і етапи цивілізаційного процесу

§ 2. Формування основ постіндустріальної цивілізації

Розділ 5 ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ВЛАСНІСТЬ § 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи

§ 2. Основи аналізу відносин власності

§ 3. Новітні тенденції у розвитку відносин власності

Розділ 6 ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ – ГОЛОВНА РУШІЙНА СИЛА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ § 1. Сутність потреб особливості розвитку їх

§ 2. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва

§ 3. Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту

§ 4. Економічні інтереси – рушійна сила соціально-економічного розвитку

Розділ 7 СУСПІЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ – ДЖЕРЕЛО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ § 1. Зміст суспільного поділу праці

§ 2. Поділ праці та організація управління

Розділ 8 ЛЮДИНА – ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО І КРИТЕРІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ § 1. Людина як елемент продуктивних сил, суб’єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва

§ 2. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу

§ 3. Гуманізація виробництва і мотивація праці

Розділ 9 БАГАТСТВО ЛЮДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ І УМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ § 1. Сутність суспільного багатства

§ 2. Структура і використання національного багатства

Розділ 10 СУТНІСТЬ І ГЕНЕЗИС ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОВАР І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ § 1. Характеристика товарного виробництва

§ 2. Товар і його властивості

§ 3. Теорії вартості

Розділ 11 ГРОШІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ § 1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей

§ 2. Функції грошей як загального еквівалента

§ 3. Концепції грошей

§ 4. Сучасні зміни в грошовому обігу

Розділ 12 ОСНОВНІ РУШІЙНІ СИЛИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА § 1. Суперечності – джерело і рушійна сила розвитку товарного виробництва

§ 2. Економічні закони і категорії товарного виробництва

Розділ 13 РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО І ЙОГО ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ § 1. Ринкове господарство як невід’ємний компонент товарного виробництва

§ 2. Суб’єкти ринкового господарства

Розділ 14 СУЧАСНИЙ РИНОК, ЙОГО СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ § 1. Ринок як полісистемне утворення

§ 2. Ринкова інфраструктура

§ 3. Функції ринку

Розділ 15 КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ В РИНКОВІЙ СИСТЕМІ § 1. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб’єктів

§ 2. Модифікація конкурентно-ринкового механізму

§ 3. Позаринкові форми зв’язку господарських одиниць

§ 4. Держава як організатор конкурентних відносин

Розділ 16 МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ І ФОРМИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ § 1. Поняття мікроекономічного рівня і суб’єктів господарювання

Розділ 17 СПІВВІДНОШЕННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ І ЦІНОУТВОРЕННЯ § 1. Економічна природа попиту та пропозиції

§ 2. Діалектична залежність попиту і пропозиції, співвідношення їх

§ 3. Фактори, що визначають попит пропозицію

§ 4. Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження

§ 5. Кон’юнктура ринку, випадки якісної визначеності її

§ 6. Коливання цін, ціна рівноваги

§ 7. фактори і методи ринкового ціноутворення

Розділ 18 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК § 1. Витрати виробництва

§ 2. Прибуток як економічна категорія

§ 3. Ефективність використання факторів виробництва

Розділ 19 КАПІТАЛ І ПІДПРИЄМНИЦТВО § 1. Стимули і механізм підприємницької діяльності. Сутність капіталу

§ 2. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери

§ 3. Особливості підприємницької діяльності і функціонування капіталу в різних сферах економіки

Розділ 20 ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ. МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ § 1. Функціонування підприємства як товаровиробника

§ 2. Форма індивідуального відтворення підприємства в ринковій економіці. Роль маркетингу

§ 3. Сутність і функції менеджменту підприємства

Розділ 21 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ДОМОГОСПОДАРСТВА § 1. Можливості вибору домогосподарства і обмеженість їх

§ 2. Переваги домогосподарства

§ 3. Оптимальний план споживання домогосподарства

§ 4. Основні фактори, які впливають на попит домогосподарства

§ 5. Пропозиція домогосподарства

Розділ 22 ВІДТВОРЕННЯ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА МАКРОРІВНІ § 1. Зміст процесу суспільного відтворення

§ 2. Економічне зростання і його типи

Розділ 23 МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ І СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ § 1. Система вимірів господарювання на макрорівні

§ 2. Регулювання річного потоку товарів, послуг і доходів на макроекономічному рівні

Розділ 24 ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА І ЦИКЛІЧНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА § 1. Економічна рівновага і циклічність

§ 2. Середні і малі цикли

§ 3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва

Розділ 25 ЗАЙНЯТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ § 1. Умови формування, сутність і тенденції розвитку сукупного працівника

§ 2. Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах

§ 3. Ринок робочої сили

§ 4. Макроекономічна нестабільність і безробіття

§ 5. Інфляція і зайнятість населення

Розділ 26 ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ § 1. Роль природних умов

§ 2. Земельна рента

§ 3. Агробізнес

§ 4. Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України

Розділ 27 ФІНАНСОВО-ГРОШОВА СИСТЕМА 1. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні

§ 2. Бюджетна система

§ 3. Грошова система

§ 4. Кредитна система

§ 5. Валютна система

Розділ 28 СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ § 1. Сутність і механізм розподілу доходів

§ 2. Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності

§ 3. Доходи підприємців

§ 4. Суспільні фонди споживання

§ 5. Доходи від власності. Рентні доходи

§ 6. Сімейні доходи і структура використання їх

Розділ 29 ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЕВОЛЮЦІЇ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ § 1. Соціально-економічна структура країн, що розвиваються

§ 2. Диференціація країн, що розвиваються

§ 3. Різноманітність форм соціально-економічного прогресу .

Розділ 30 ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ВІД КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН § 1. Об’єктивна необхідність і реальні можливості переходу

§ 2. Становлення різних форм власності

§ 3. Становлення підприємництва

Розділ 31 СУТНІСТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ЙОГО СТРУКТУРА І СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ § 1. Загальнолюдські соціально-економічні цінності і розвиток світових економічних зв’язків

§ 2. Ступені генезису і об’єктивні основи розвитку світового господарства

§ 3. Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів

§ 4. Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства

§ 5. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність

Розділ 32 ТРАДИЦІЙНІ І СТРАТЕГІЧНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС § 1. Сутність міжнародних економічних відносин трансформація їх

§ 2. Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин

§ 3. Регулювання світових господарських зв’язків

§ 4. Платіжний баланс як відображення економічного стану країни

Розділ 33 3ОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ І ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО § 1. Об’єктивні основи зовнішньоекономічних зв’язків України

§ 2. Основні напрями, форми і суб’єкти зовнішньоекономічних відносин України

§ 3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему

Розділ 35 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ § 1. Сутність і цілі економічної політики

§ 2. Взаємозв’язок економічної теорії і економічної політики

§ 3. Національно-економічні інтереси – вихідний пункт визначення національної економічної політики

§ 4. Моделі ринку і економічної політики

Розділ 36 ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ § 1. Економічні функції держави

§ 2. Становлення економічних функцій Української держави

§ 3. Економічна політика держави

§ 4. Держава і ринок

§ 5. Основи державного регулювання економіки

§ 6. Економічні функції місцевих органів влади

Розділ 37 ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ § 1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи

§ 2. Концепції макроекономічної рівноваги в системі ринкового господарства як підґрунтя економічної політики

§ 3. Основні функції державного регулювання

§ 4. Національні особливості державного регулювання

§ 5. Основні форми державного регулювання

§ 6. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства

§ 7. Зовнішньоекономічна політика держави

Розділ 38 ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ § 1. Сутність і функції податків. Оптимальне оподаткування

§ 3. Податкова політика держави

Розділ 39 КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ § 1. Сутність і основні напрями кредитно-грошової політики

§ 2. Методи кредитно-грошової політики

§ 3. Кредитно-грошова політика в Україні

Розділ 40 ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ § 1. Сутність і основні методи інноваційної політики держави

§ 2. Система управління державною інноваційною політикою

§ 3. Малий інноваційний бізнес

Частина VIII. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА Розділ 41. Особливості сучасної економічної політики в Україні

Розділ 42 СТАНОВЛЕННЯ І ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ § 1. Становлення економічної теорії як самостійної науки

§ 2. Марксова концепція розвитку політичної економії. Сучасні оцінки

§ 3. Трактування розвитку економічної теорії в сучасних моделях

Розділ 43 ПЕРША КЛАСИЧНА СИТУАЦІЯ ЯК РОЗКВІТ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ § 1. Становлення першої класичної ситуації: шлях від монетаризму до англійської класичної школи

§ 2. Варіанти класичної економічної теорії

Розділ 44 ДРУГА КЛАСИЧНА СИТУАЦІЯ: ЕПОХА МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ § 1. Теоретичні засади неокласичної доктрини

§ 2. А. Маршалл початок неокласичного аналізу

§ 3. Розробка Л. Вальрасом теорії загальної економічної рівноваги

Розділ 45 КЕЙНСІАНСЬКО-НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬОЇ КЛАСИЧНОЇ СИТУАЦІЇ § 1. Економічна теорія Дж. М. Кейнса

§ 2. Кейнсіансько-неокласичний синтез як наслідок перегляду теорії Дж. М. Кейнса

§ 3. Посткейнсіанство: новітня критика кейнсіансько-неокласичного синтезу

Розділ 46 ЧЕТВЕРТА КЛАСИЧНА СИТУАЦІЯ: ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ НАПРЯМІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ § 1. Пошуки нової класичної ситуації в останній третині XX ст.: загальне і специфічне

§ 2. “Неокласичне відродження” і монетаризм

§ 3. Теорія раціональних сподівань – радикальний варіант “неокласичної революції”

§ 4. Економіка пропозиції

§ 5. Неоінституціоналізм пошуки альтернативи пануючої ортодоксії