Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія права (за заг. ред. М.В.Костицького, Б.Ф.Чміля) скачати онлайн

Філософія права (за заг. ред. М.В.Костицького, Б.Ф.Чміля)

Зміст

Передмова

Розділ І. Вступ до філософії права. Предмет філософії права § 1. Сучасна дискусія про предмет філософії права

§ 2. Сутність філософського підходу до права

§ 3. Значення парадигми новітньої науки для розуміння права

§ 4. Право як засіб реалізації загальнолюдських цінностей

§ 5. Зв’язок права з державою та громадянським суспільством

§ 6. Визначення предмета правової філософії. Співвідношення філософії права з іншими філософськими та юридичними дисциплінами

Розділ II. Методологія та інструментарій філософії права § 1. Філософія права як методологічна дисципліна

§ 2. Аналіз філософсько-світоглядних концепцій і доктрин як методологічного інструментарію побудови філософії права

§ 3. Філософська антропологія як універсальна методологія правознавства

§ 4. Системний аналіз у філософії права

4.1. Сутність системного аналізу у філософії права

4.2. Основні напрямки системного аналізу у філософії права

Розділ III. Історичні типи філософії праваТема І. Філософсько-правові вчення у Західній Європі в XV—XVIII ст. § 1. Цілісність історичних типів філософії права

2.1. Перша революція в суспільствознавстві — Нікколо Макіавеллі

2.2. Особливості праворозуміння Жана Бодена

3.1. Теорія природного права Гуго Гроція

3.2. Філософсько-правові позиції Т. Гоббса

3.3. Філософсько-правові погляди Джона Локка

3.4. Філософсько-правові ідеї Бенедикта (Баруха) Спінози

4.1. “Про дух законів” Шарля-Луї Монтеск’є

4.2. Клод-Анрі Гельвецій

4.3. Уявлення про державу і право Жана-Жака Руссо

4.4. Філософсько-правові погляди Чезаре Беккаріа

4.5. Філософсько-правові погляди Лейбніца

Тема II. Філософсько-правові вчення в Західній Європі кінця XVIII — середини XIX ст. § 1. Філософсько-правові позиції Іммануїла Канта

§ 2. Теоретична концепція права Йогана-Готліба Фіхте

§ 3. Філософсько-правові погляди Г.-В.-Ф. Гегеля

§ 4. Критична філософія права К. Маркса і Ф. Енгельса

§ 5. Філософсько-правове вчення Ієремії Бентама. Філософсько-правові погляди Джона-Стюарта Мілля

§ 6. Історичні теорії права

6.1. Теорія права як прояв народного духу в історії Фрідріха-Карла фон Савіньї

Тема III. Філософія права XX століття § 1. Загальна характеристика філософії права XX століття

§ 2. Неокантіанська філософія права

§ 3. Філософія права неогегельянства

§ 4. Новітня філософія права Німеччини в контексті світової філософії права: ретроспективний погляд

§ 5. Права людини в контексті західноєвропейського права 5.1. Поняття прав

5.2. Ієрархічний порядок суспільства

5.3. Соціальна основа прав людини

5.4. Форми громадянського суспільства

5.5. Генезис ідеї невід’ємних прав людини

5.6. “Природна людина” просвітників

5.7. Основоположні права людини

5.8. Примат прав людини над законодавством

5.9. Міжнародні документи з прав людини

§ 6. Філософія права України

Розділ IV. Право як феномен культурно-цивілізаційного процесу § 1. Цивілізація як конкретно-історичне буття культури

§ 2. Генезис уявлень про право і законність у процесі становлення цивілізаційних основ суспільства

§ 3. Право, правова держава, громадянське суспільство як досягнення цивілізації

§ 4. Право і релігія, держава і церква

4.1. Релігія і право як форми духу

4.2. Релігійні витоки держави і права

4.3. Релігійні норми і право

4.4. Церква в системі державно-правових режимів

4.5. Правовий режим церкви в Україні

Розділ V. Особистість і право (правова антропологія). Гуманістична природа права § 1. Правова антропологія як галузь філософії права. Соціологічний та антропологічний підходи до особистості та її цінностей

§ 2. Особистісна цінність права та її структура

§ 3. Права людини як безпосередній вираз особистісної цінності права

§ 4. Реалізація особистісної цінності права у правовій державі

Розділ VI. Правова епістемологія: істина у правотворчості та правозастосуванні § 1. Загальна характеристика правової епістемології. Категорія істини як центральна категорія правової епістемології

§ 2. Пізнавальні процеси у правотворчості

§ 3. Істина як мета правозастосовної діяльності

§ 4. Основні етапи, рівні та методи пізнання у праві

§ 5. Правова практика як критерій правової істини

§ 5. Правова практика як критерій правової істини