Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія (Щерба) скачати онлайн

Філософія (Щерба)

Філософія (Щерба)

ВСТУП

Частина І ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ І. ФІЛОСОФІЯ І ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 1. Філософія – світоглядне знання.

2. Виникнення філософії.

3. Основне питання і проблема методу в філософії. Матеріалізм і ідеалізм

4. Значення і функції філософії

II. ФІЛОСОФІЯ ДАВНЬОГО СВІТУ

1. Філософія країн Сходу

2. Філософія Стародавньої Греції і Риму

III. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ВІДРОДЖЕННЯ 1. Філософія Середньовіччя

2. Філософія Відродження

IV. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ 1. Загальна характеристика

2. Онтологія

3. Гносеологія

4. Проблема людини, суспільства, держави

V. КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ 1. Місце і роль німецької класичної філософії в розвитку світової філософської думки

2. Природничо-наукова картина світу і філософська система І.Канта

3. Філософська система і метод Гегеля

4. Матеріалізм Л.Фейєрбаха

VI. МАРКСИСТСЬКА ФІЛОСОФІЯ 1. Формування філософії марксизму

2. Основний зміст і особливості філософії марксизму

VII. ВІТЧИЗНЯНА ФІЛОСОФІЯ 1. Становлення і розвиток філософської думки в Україні (XI-XVII ст.)

2. Класична доба української філософії

3. Сучасна українська філософія

VIII. РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ 1. Вплив культурних та світоглядних традицій

2. Російська філософія XVII-XIX століть

IX. СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ 1. Особливості філософської думки кінця ХІХ-ХХ ст.

2. Позитивізм: сутність та еволюція

3. Екзистенціально-антропологічна філософія

3. Релігійна філософія

X. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ 1. Світ як сукупна реальність

2. Поняття буття

3. Форми буття та їх специфіка

XI. МАТЕРІЯ 1. Становлення й еволюція уявлень про матерію

2. Філософське поняття матерії

3.Сучасна наука про структуру й властивості матерії

4. Атрибути матерії

XII. ЛЮДИНА 1. Природа, суспільство, людина а) Поняття природи. Біосфера і ноосфера

2. Сутність і походження людини

3. Біологічне й соціальне в людині. Спадковість і виховання

4. Людська діяльність

5. Життя, смерть і безсмертя

XIII. СВІДОМІСТЬ 1. Науково-філософська постановка проблеми свідомості

2. Генезис свідомості

3. Сутність, особливості, структура свідомості

4. Матеріальне і ідеальне

XIV. ДІАЛЕКТИКА 1. Поняття діалектики, її основні принципи

2. Закони діалектики

3. Категорії матеріалістичної діалектики

XV. ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ

1. Гносеологічна проблема в історії філософської думки

2. Діалектика суб’єкта й об’єкта пізнання. Пізнання і практика

3. Чуттєве і раціональне в пізнанні

4. Істина, умови й шляхи її досягнення

5. Практика – критерій істини

XVI. ФОРМИ І МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 1. Наука як вища форма раціонального пізнання

2. Методи наукового пізнання

3. Методологія

Частина III ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ XVII. СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА 1. Суспільство як особлива сфера дійсності

2. Основні сфери суспільного життя

3. Розвиток людського суспільства. Необхідність і свобода

4. Проблема прогресу і перспектив людства

2. Особливості розвитку культури. Суспільство і культура

3. Цивілізація — соціальна форма буття культури

XIX. АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА 1. Цінності, оцінка, вибір

2. Ціннісні орієнтації та їх роль у житті людини