Головна Головна -> Підручники -> Підручник Інвестування (Данілов) скачати онлайн

Інвестування (Данілов)

Інвестування (Данілов)

Глава 1. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності 1.1. Сутність інвестицій. Структура цінностей, що належать до інвестицій

1.2. Класифікація інвестицій. Інвестиційна діяльність

1.3. Ринкова модель реалізації інвестиційного процесу. Механізм ціноутворення на інвестиційному ринку

1.4. Інвестиційний клімат та фактори, що його утворюють

1.5. Інвестиційна сфера України

Глава 2. Суб’єкти інвестиційної діяльності. 2.1. Класифікація суб’cктів інвестиційної діяльності

2.2. Економічні засади взаcмодії різних груп інвесторів

2.3. Держава як суб’скт інвестиційної діяльності

2.4. Державне регулювання інвестиційного процесу

2.5. Організаційна структура та форми діяльності інвестиційних компаній

2.6. Розвиток інвестиційних компаній в Україні

Глава 3. Іноземні інвестиції. 3.1. Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація

3.2. Проблеми іноземного інвестування

3.3. Державна політика заохочення іноземних інвестицій

3.4. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності

Глава 4. Вільні економічні зони. 4.1. Історичні аспекти створення ВЕЗ

4.2. Сутність ВЕЗ та їх роль у залучення іноземних інвестицій

4.2. Сутність ВЕЗ та їх роль у залучення іноземних інвестицій

4.3. Нормативна база створення та діяльності ВЕЗ в Україні

4.4. Сучасний стан ВЕЗ в Україні

Глава 5. Цінні папери: порядок їх випуску та обігу 5.1. Характеристика цінних паперів

5.2. Документарна та бездокументарна форма цінних паперів

5.3. Первинний і вторинний ринок цінних паперів

5.4. Моделі ринку цінних паперів

5.5. Учасники ринку цінних паперів

6. Інститути ринку цінних паперів. 6.1. Біржі в сучасній ринковій інфраструктурі

6.2. Функціонування фондових бірж в Україні

6.3. Депозитарії та зберігачі, ресстратори

6.4. Національна депозитарна система

6.5. Клірингова система

6.6. Позабіржова фондова торгова система

Глава 7. Фондові та біржові індекси. 7.1. Біржові індекси

7.2. Індекси, що розраховуються на фондовому ринку України

7.3. Рейтингова оцінка акцій та облігацій

7.4. Незалежні рейтингові агентства

Глава 8. Управління портфелем цінних паперів . 8.1. Поняття і типи інвестиційного портфеля

8.2. Сучасна портфельна теорія

8.3. Методики оцінки вартості фінансових інструментів

8.4. Сучасні методики оцінки ефективності портфеля цінних паперів

Глава 9. Характеристика та обгрунтування реальних інвестиції9.1. Класифікація реальних інвестицій

9.2. Поняття інвестиційного проекту. Життсвий цикл інвестиційного проекту

9.3. Склад техніко-економічного обгрунтування інвестицій

9.4. Бізнес-план інвестиційного проекту

9.5. Маркетингове планування

Глава 10. Діагностика прийняття інвестиційних рішень . 10.1. Фінансово-математичні основи інвестиційного проектування

10.2. Загальна характеристика критеріїв та методів оцінки інвестиційних проектів

10.3. Період окупності проекту

10.4. Облікова норма дохідності

10.5. Чиста теперішня вартість

10.6. Внутрішня норма рентабельності

10.7. Індекс прибутковості

Глава 11. Фінансове планування капіталовкладень. 11.1. Загальні основи планування капіталовкладень

11.2. Фінансування реальних інвестицій

11.3. Оцінка вартості капіталу інвестиційного проекту

11.4. Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку

11.5. Управління витратами інвестиційного проекту

11.6. Визначення оптимального бюджету капіталовкладень

11.7. Аналіз фінансових коефіціcнтів

Глава 12. Оцінка і страхування ризиків проекту12.1. Поняття та види проектних ризиків

12.3. Аналіз чутливості проекту

12.4. Аналіз сценаріїв проекту

12.5. Метод імітаційного моделювання Монте-Карло

12.6. Модель оцінки капітальних активів (МОКА) в оцінці доцільності інвестицій

12.7. Механізми нейтралізації інвестиційних ризиків