Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків) скачати онлайн

Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків)

Економіка праці та соціально-трудові відносини(В. Я. Брич, О. П. Дяків)

ТЕМА 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ” 1.1. Еволюція поглядів на категорію “праця”

1.2. Праця й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження

1.3. Завдання, об’єкт, предмет вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”

ТЕМА 2. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ВИРОБНИЦТВА 2.1. Соціально-економічна сутність праці та її функції

2.2. Зміст і характер праці

2.3. Види праці

ТЕМА 3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА 3.1. Населення як демоекономічна категорія

3.2. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів

3.3. Економічно активне та економічно неактивне населення

3.4. Характеристики відтворення населення та ресурсів для праці

3.5. Поняття про трудовий потенціал. Показники, що характеризують компоненти трудового потенціалу людини

3.6. Людський капітал як соціально-економічна категорія

ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА 4.1. Соціальна сутність соціально-трудових відносин як системи у сучасних умовах господарювання

4.2. Чинники формування соціально-трудових відносин

4.3. Сторони, суб’єкти і рівні соціально-трудових відносин

4.4. Предмети і типи соціально-трудових відносин

4.5. Методи регулювання соціально-трудових відносин

ТЕМА 5. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 5.1. Роль державних органів влади у регулюванні соціально-трудових відносин

5.2. Наймані працівники в системі соціально-трудових відносин

5.3. Діяльність профспілкових організацій в Україні

5.4. Правові та практичні аспекти діяльності організацій роботодавців в Україні

ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 6.1. Поняття та сутність соціального партнерства

6.2. Засади соціального партнерства, вироблені МОП, їх сутність

6.3. Нормативно-правові та організаційні проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ: РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ І МІРИ ПРАЦІ 7.1. Сутність, зміст і завдання організації праці

7.2. Поділ і кооперація праці на підприємстві

7.3. Сутність нормування праці та його значення

7.4. Виробнича операція як об’єкт нормування праці

7.5. Структура робочого дня виконавця

7.6. Методи вивчення затрат робочого часу

7.7. Поняття про нормативи праці, вимоги до них

7.8. Види норм праці, їх розрахунок

7.9. Методи нормування праці

ТЕМА 8. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 8.1.Сутність продуктивності та ефективності праці

8.2. Показники вимірювання продуктивності праці

8.3. Методи вимірювання продуктивності праці

8.4. Поняття чинників та умов підвищення продуктивності праці

8.5. Суть і значення резервів підвищення продуктивності праці

8.6. Методика виявлення та обчислення резервів зростання продуктивності праці

8.7. Програми управління продуктивністю праці

ТЕМА 9. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 9.1. Сутність вартості робочої сили

9.2. Доходи населення та джерела їх формування

9.3. Сутність заробітної плати як соціально-економічної категорії

9.4. Функції заробітної плати

9.5. Принципи та елементи організації заробітної плати

9.6. Державне регулювання оплати праці

9.7. Договірне регулювання оплати праці

ТЕМА 10. ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ 10.1. Призначення і склад тарифної системи

10.2. Тарифно-кваліфікаційні довідники, їх призначення, структура, зміст

10.3. Тарифні ставки, їх економічне значення, види

10.4. Тарифні сітки, їх призначення, різновиди

10.5. Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців

10.6. Шляхи удосконалення тарифної системи оплати праці

ТЕМА 11. ФОРМИ І СИСТЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 11.1. Загальні поняття форм і систем заробітної плати

11.2. Сутність кожної з систем відрядної форми оплати праці

11.3. Системи почасової форми оплати праці

11.4. Оплата праці в бригадах

11.5. Організація преміювання працівників

11.6. Гнучка, безтарифна та контрактна системи оплати праці

ТЕМА 12. ПЛАНУВАННЯ, АНАЛІЗ, ЗВІТНІСТЬ І АУДИТ У СФЕРІ ПРАЦІ 12.1. Завдання, зміст і показники плану з праці, порядок його розробки

12.2. Система трудових показників, їх взаємозв’язок

12.3. Планування і аналіз продуктивності праці

12.4. Планування і аналіз чисельності й складу персоналу підприємства

12.5. Планування і аналіз заробітної плати

12.6. Звітність і аудит у сфері праці, їх сутність і значення

ТЕМА 13. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 13.1. Поняття ринку праці в економічній системі, його сутність

13.2. Елементи ринку праці: товар, попит, пропозиція, ціна

13.3. Індивідуальна робоча сила

13.4. Сукупний та індивідуальний попит на робочу силу

13.5. Кон’юнктура ринку, її типи

13.6. Зовнішній і внутрішній ринок праці

13.7. Сегментація ринку праці, її оцінки

13.9. Гнучкість ринку праці

13.10. Роль державної служби зайнятості у регулюванні ринку праці

13.11. Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці, їх характеристика

ТЕМА 14. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ.14.1. Зайнятість як соціально-економічна категорія і передумова формування соціально-трудових відносин

14.2. Економічна та соціальна сутність зайнятості

14.3. Види і форми зайнятості

14.4. Державне регулювання зайнятості

14.5. Безробіття як економічна категорія

14.6. Чинники формування безробіття

14.7. Види безробіття

14.8. Призначення державних, територіальних і базових програм зайнятості населення

14.9. Заходи щодо реалізації державної політики зайнятості

ТЕМА 15. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ15.1. Сутність і завдання моніторингу соціально-трудової сфери

15.2. Нормативно-правова та інформаційна база проведення моніторингу соціально-трудової сфери

15.3. Підготовка до проведення моніторингу соціально-трудової сфери

15.4. Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери

ТЕМА 16. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 16.1. Історія становлення та розвитку Міжнародної організації праці

16.2. Організаційна структура Міжнародної організації праці

16.4. Основні Конвенції МОП

ТЕМА 17. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН17.1. Поняття і основні риси глобалізації

17.2. Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин

17.3. Зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин у сфері зайнятості

17.4. Проблеми формування і розвитку соціально-трудових відносин в Україні