Monthly Archives: March 2011

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1 СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ1.1. Призначення і створення центральних банків

1.2. Статус та основи організації центральних банків

1.3. Основні напрями діяльності центральних банків

1.4. Операції центральних банків

РОЗДІЛ 2 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ — ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ДЕРЖАВИ2.1. Утворення Національного банку України та основи його діяльності

2.2. Принципи організації та функціонування Національного банку України

2.3. Органи управління та структура Національного банку України

2.4. Економічні засади діяльності Національного банку України

2.5. Бухгалтерський облік у НБУ та звітність

2.6. Аудит Національного банку України

РОЗДІЛ 3 ЕМІСІЯ ГРОШЕЙ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ3.1. Центральний банк — емісійний центр держави

3.3. Регулювання готівкового обігу у позабанківській сфері

3.4. Регулювання касових операцій банків

3.5. Організація емісійно-касової роботи в системі Національного банку України

3.6. Прогнозування готівкового обігу

3.7. Інкасація та перевезення грошових знаків 3.7.1. Інкасація готівки

3.7.2. Перевезення грошових знаків

РОЗДІЛ 4 РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ. 4.1. Цілі, методи та розвиток механізмів рефінансування банків

4.2. Рефінансування банків в умовах економічного зростання

РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ. 5.1. Платіжні системи та роль центрального банку в їх організації та регулюванні

5.2. Організація міжбанківських розрахунків

5.3. Становлення та розвиток міжбанківських розрахунків в Україні

5.4. Національна система масових електронних платежів

РОЗДІЛ 6 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ6.1. Сутність та необхідність регулювання діяльності банків

6.2. Організація системи банківського регулювання

6.3. Державна реєстрація банків

6.4. Ліцензування банківської діяльності

6.5. Регулювання діяльності комерційних банків за допомогою економічних нормативів

6.6. Формування резервів на покриття можливих втрат за активними операціями

6.7. Гарантування банківських вкладів

6.8. Методичне забезпечення організації банківського кредитування і розрахунків

6.9. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку в банках, складання звітності та проведення аудиту

РОЗДІЛ 7 БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД7.1. Принципи та методи нагляду за діяльністю банків

7.2. Дистанційний моніторинг діяльності банків

7.3. Інспекційні перевірки банків

7.4. Застосування заходів впливу за порушення банками вимог банківського законодавства

РОЗДІЛ 8 ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК — БАНКІР І ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ УРЯДУ. 8.1. Основні напрями діяльності центрального банку з обслуговування уряду

8.2. Забезпечення касового виконання державного бюджету

8.3. Роль Національного банку України в управлінні внутрішнім державним боргом

8.4. Зовнішній борг України і роль Національного банку в управлінні боргом

РОЗДІЛ 9 ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. 9.1. Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа

9.2. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики

9.3. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики

9.4. Типи грошово-кредитної політики

9.5. Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці держави

9.6. Особливості визначення і формування грошово-кредитної політики в Україні

РОЗДІЛ 10 ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО- КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ. 10.1. Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної політики

10.2. Політика обов’язкових резервних вимог

10.3. Політика рефінансування

10.4. Процентна політика

10.5. Політика операцій на відкритому ринку

10.6. Монетарні інструменти прямої дії

РОЗДІЛ 11 ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. 11.1. Сутність валютної політики, валютного регулювання і контролю

11.2. Інструменти валютної політики

11.3. Завдання та повноваження центрального банку у сфері валютного регулювання та валютного контролю

11.4. Діяльність центрального банку зі складання та регулювання платіжного балансу

11.5. Діяльність центрального банку з управління золотовалютними резервами

РОЗДІЛ 12 ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК — АНАЛІТИЧНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО- СТАТИСТИЧНИЙ ЦЕНТР БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ12.1. Проведення центральним банком аналітичної та дослідницької роботи

12.2. Моніторинг процесів на мікрорівні

12.3. Складання грошово-кредитної та банківської статистики. Спеціальний стандарт поширення даних МВФ

Зміст

ГЛАВА 1 РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ.1.1. Реформа обліку і звітності в Україні

1.2. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку

1.3. Фінансовий та управлінський облік: зміст і призначення

ГЛАВА 2 ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ2.1. Об’єкти обліку і бухгалтерські рахунки

2.2. План рахунків і принципи його побудови

2.3. Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку

2.4. Параметри і форми аналітичного обліку

2.5. Банківська документація

3.2. Бухгалтерський процес і процедури фінансового обліку

ГЛАВА 4 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ. 4.1. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку

4.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку

ГЛАВА 5 ОБЛІК МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ. 5.1. Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків

5.2. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ

5.3. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій

5.4. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами

5.5. Правила виконання та обліку НБУ операцій за кореспондентським рахунком комерційного банку при наявності ухвали судів України щодо арешту грошових коштів, а також безспірне списання коштів

ГЛАВА 6 ПЛАТІЖНІ РАХУНКИ І ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ.ГЛАВА 6 ПЛАТІЖНІ РАХУНКИ І ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

6.2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями

6.3. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями

6.4 Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами дорученнями

6.5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками

6.6. Облік операцій при розрахунках акредитивами

6.7. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення коштів

ГЛАВА 7 ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ. 7.1. Організація обліку кредитних операцій

7.2. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру

7.3. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів

7.4. Облік операцій кредитного характеру

7.5. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру

ГЛАВА 8 ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ. 8.1. Організація касової роботи

8.2. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки

8.3. Облік операцій видаткових кас

8.4. Інкасація грошової виручки

8.6. Ревізія цінностей

9.2. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України

9.3. Касове виконання місцевих бюджетів

ГЛАВА 10 ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ І ДОВІРЧИХ ОПЕРАЦІЙ. 10.1. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій

10.2. Облік депозитних операцій

10.3. Облік довірчих операцій

ГЛАВА 11 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ11.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними

11.2. Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу

11.3. Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери

11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери

Глава 12. Частина І. Облік валютних операцій 12.1. Сутність валютних операцій

12.2. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті

12.3. Неторговельні операції з валютними цінностями

12.4. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків

12.5. Інші валютні операції

Глава 13.Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів. 13.1. Документальне забезпечення обліку

13.2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів Придбання об’єктів основних засобів за гроші.

13.3. Облік зношення основних засобів

13.5. Облік оперативного лізингу

13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту

13.7. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів

13.8. Облік нематеріальних активів

13.9. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів

ГЛАВА 14 ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ14.1. Об’єкти обліку в складі доходів і витрат банку

14.4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку

ГЛАВА 15 ОБЛІК ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ І ВНЕСКІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ15.1. Види податків, які сплачують комерційні банки

15.2. Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян

15.3. Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів

15.4. Облік внесків до державних цільових фондів

15.5. Облік місцевих податків і зборів

15.6. Фінансові санкції та їх облік

15.7. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків

ГЛАВА 16 ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ16.1. Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів

16.2. Класифікація звітності комерційних банків

16.3. Характеристика звітності комерційних банків

16.3.1. Основна фінансова звітність

16.3.2. Допоміжна фінансова звітність

16.3.3. Звітність про депозитну діяльність банку

ГЛАВА 17 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ17.1. Внутрішньо-банківський аудит у системі внутрішнього контролю

17.2. Внутрішній аудит касових операцій

17.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій

17.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій

17.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій

17.6. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами

17.7. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат

17.8. Внутрішній аудит оподаткування банку

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1. Заощадження та їх роль у формуванні банківського капіталу

1.2. Економічна сутність банківського капіталу

1.3. Види банківського капіталу та їх характеристика

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 2.1. Власний банківський капітал, його функції та складові

2.2. Призначення та механізм формування статутного капіталу банку

2.3. Роль резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів у формуванні власного капіталу банку

РОЗДІЛ 3 ДЕПОЗИТНЕ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКУ 3.1. Сутність та економічна характеристика банківських вкладів

3.2. Договірне регулювання вкладних операцій

3.3. Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів

РОЗДІЛ 4 ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ НА ПОЗИЧКОВІЙ ОСНОВІ 4.1. Роль міжбанківського кредиту у формуванні банківських ресурсів

4.2. Залучення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань

4.3. Перспективи розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі

РОЗДІЛ 5 ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ І КРЕДИТОРІВ БАНКІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТАБІЛЬНОСТІ ЇХ РЕСУРСНОЇ БАЗИ 5.1. Основи захисту прав та інтересів учасників і кредиторів банку

5.2. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення

5.3. Кредитні відносини та їх вплив на захист інтересів учасників і кредиторів банку

ЛІТЕРАТУРА

Лекція 1. Кредитна система 1. Поняття і структура кредитної системи

2. Банки, їх види, операції та функції

3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи

Лекція 2. Сучасна банківська система України 1. Характеристика дворівневої банківської системи України

2. Реєстрація та ліцензування банківської’ діяльності

3. Органи та структура управління комерційного банку

Лекція 4. Розрахункові операції банків 1. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві

2. Зміст і порядок формування власного капіталу банку

3. Сутність, форми і методи формування зобов’язань банком

Лекція 4. Розрахункові операції банків 1. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві

2. Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів банку

3. Організація безготівкових розрахунків комерційними бан¬ками

Лекція 5. Касові операції банків і організація готівкового обігу 1. Готівкові розрахунки в народному господарстві України

2. Організація готівкового обігу комерційними банками

3. Організація та контроль готівкового обігу установами НБУ

Лекція 6. Міжбанківські розрахунки і платіжні системи 1. Характеристика міжбанківських розрахунків

2. Організація розрахунків у системі масових електронних платежів

Лекція 7. Кредитні операції банків 1. Поняття та класифікація кредитів

2. Принципи та правила кредитування

3. Оцінка кредитоспроможності позичальника

4. Страхування від кредитних ризиків

5. Динаміка кредитного процесу

6. Особливості консорціумного кредитування

Лекція 8. Вексельні операції банків 1. Сутність та класифікація векселів

2. Вексельні позики

3. Операції, направлені на підвищення надійності векселів

4. Комісійні операції з векселями

2. Особливості управління реальними інвестиціями

3. Методи аналізу інвестиційних проектів

Лекція 10. Операції банків із цінними паперами 1. Поняття операцій банків із цінними паперами

2. Сутність і види інвестицій у цінні папери

4. Формування портфеля цінних паперів банку

Лекція 11 Операції банків із міжнародних розрахунків 1. Роль банків в організації розрахунків при міжнародних економічних відносинах

2. Документарний акредитив

3. Документарне інкасо

4. Банківський міжнародний переказ

5. Розрахунки чеками

2. Відкриття та ведення валютних рахунків

3. Неторговельні операції в іноземній валюті

4. Операції в іноземній валюті за комерційними угодами клієнтів

Лекція 13 Нетрадиційні банківські операції і послуги1. Банківські гарантії та поручительства

2. Лізингові операції банків

3. Факторингові операції банків

4. Форфейтинг

5. Операції з банківськими металами

2. Економічні нормативи в системі контролю за банківськими операціями

3. Рейтингова оцінка діяльності банку CAMEL

Використана та рекомендована література: