Monthly Archives: February 2011

ПРАКТИКУМ 7. САМОУПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. Предмет, метод та інформаційне забезпечення аналізу діяльності комерційного банку 1.1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком

1.2. Предмет, об’єкти, суб’єкти аналізу та його завдання

1.3. Методи та прийоми аналізу банківської діяльності

1.4. Види аналізу банківської діяльності

1.5. Організація аналітичної роботи в банках

Розділ 1. Аналіз пасивів Тема 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ 2.1. Сутність та види банківського капіталу

2.2. Основні підходи до аналізу власного капіталу

2.3. Оцінка вартості власного капіталу

2.4. Статутний капітал та порядок його формування

2.5. Аналіз резервного капіталу,спеціальних фондів і резервів

2.6. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу

2.7. Аналіз субординованого капіталу

2.8. Аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів

Тема 3. Аналіз зобов’язань банку 3.1. Економічна сутність зобов’язань банку, завдання аналізу та його інформаційна база

3.2. Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку

3.3. Класифікація зобов’язань банку

3.4. Аналіз структури зобов’язань банку

3.5. Аналіз строкових депозитів

3.6. Аналіз депозитів до запитання

3.7. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку

3.8. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів

Розділ 2. АНАЛІЗ АКТИВІВ Тема 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 4.1. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку

Розділ 2. АНАЛІЗ АКТИВІВ Тема 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 4.1. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку

4.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз операцій банку

4.3. Коефіцієнтний аналіз якості активів

Тема 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 5.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу

5.2. Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень

5.3. Аналіз оборотності позик

5.4. Аналіз погашення виданих позик

5.5. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень

5.6. Аналіз структури кредитного портфеля

5.7. Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику

5.8. Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду захищеності від можливих втрат

5.9. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій

Тема 6. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 6.1. Основні завдання, джерела інформації та основні підходи до аналізу

6.2. Аналіз структури операцій з цінними паперами

6.3. Аналіз вартості грошей у часі та дисконтування

6.4. Аналіз інфляційного впливу на реальну дохідність операцій із ЦП

6.5. Критерії альтернативного вибору фінансових інвестицій

6.6. Аналіз методів оцінки фінансових інвестицій

6.7. Аналіз дохідності операцій із цінними паперами

Тема 7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 7.1. Економічна сутність, завдання та інформаційна база аналізу

7.2. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій

7.3. Аналіз валютної позиції банку

7.4. Аналіз кореспондентської мережі банку

7.5. Особливості аналізу обмінних операцій

7.6. Аналіз ефективності валютних операцій

Тема 8.АНАЛІЗ ІНШИХ АКТИВНО-ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ 8.1. Аналіз лізингових операцій банку 8.1.1. Сутність, завдання та інформаційна база лізингових операцій банку

8.1.2. Аналіз масштабів та динаміки лізингових операцій

8.1.3. Аналіз дохідності та рентабельності лізингових операцій

8.2. Аналіз факторингових операцій банку 8.2.1. Сутність факторингу, його види та інформаційна база

8.2.2. Аналіз динаміки та структури факторингових операцій

8.2.3. Аналіз ризикованості факторингових операцій

8.2.4. Аналіз ефективності факторингових операцій

8.3. Аналіз форфетингових операцій

Тема 9. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 9.1. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів у національній валюті 9.1.1. Значення, мета, завдання й інфор маційні джерела аналізу

9.1.2. Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і касових операцій у національній валюті

9.1.3. Аналіз структури розрахунково-касових операцій за групами клієнтів, способами надання розрахункових документів, видами платіжних інстру ментів

9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів

9.1.5. Аналіз тарифів банку на розрахунково-касове обслуговування клієнтів

9.1.6. Аналіз результатів здійснення операцій із розрахункового і касового обслуговування

9.2. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками 9.2.1. Мета та завдання аналізу операцій із банківськими платіжними картками

9.2.2. Інформаційне забезпечення аналізу та його види

9.2.3. Показники ефективності операцій з платіжними картками

9.2.4. Ризики у сфері карткового бізнесу

9.3. Аналіз нетрадиційних банківських послуг 9.3.1. Види, мета, завдання та інформаційні джерела

9.3.2. Аналіз трастових операцій

9.3.3. Аналіз депозитарних послуг

9.3.4. Аналіз операцій з банківськими металами

9.3.5. Аналіз операцій з надання в оренду індивідуальних банківських сейфів

9.3.6. Аналіз нетрадиційних операцій з дистанційного обслуговування клієнтів

9.3.7. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ Тема 10. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ 10.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку

10.2. Аналіз доходів 10.2.1. Загальний підхід до аналізу доходів

10.2.2. Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів банку

10.2.3. Факторний аналіз доходів

10.2.4. Аналіз і оцінка рівня дохідності банку

10.3. Аналіз витрат 10.3.1. Загальний підхід до аналізу витрат

10.3.2. Аналіз обсягів динаміки та структури витрат

10.3.3. Факторний аналіз витрат

Тема 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ 11.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку

11.2. Загальний аналіз прибутку

11.3. Аналіз прибутку і рентабельності на мікроекономічному рівні 11.3.1. Факторний аналіз прибутку

11.3.2. Оцінка ефективності діяльності

11.3.3. Факторний аналіз норми прибутку на капітал

11.3.4. Аналіз фінансової міцності банку за доходом і прибутком

11.4. Аналіз ефективності діяльності банків на макрорівні 11.4.1 Аналіз динаміки та макроекономічних тенденцій прибутків і ефективності

11.4.2. Аналіз рентабельності

11.4.3. Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів, клієнтів, ринків

Тема 12. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 12.1. Економічна сутність ліквідності банку, мета та завдання аналізу

12.2. Аналіз коефіцієнтів ліквідності

12.3. Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності

12.4. Аналіз ресурсної бази банку з позицій ліквідності

12.5. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах

Тема 13. АНАЛІЗ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 13.1. Визначення ризиків та їх класифікація

13.2. Оцінка й управління кредитним ризиком 13.2.1. Сутність та напрями управління кредитним ризиком

13.2.2. Класифікація кредитних ризиків

13.2.3. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет ризикованості в цілому

13.2.4. Факторний аналіз кредитного ризику за видами класифікованих кредитів

13.2.5. Оцінка управління кредитними ризиками

13.3. Аналіз і оцінка управління валютним ризиком

13.4. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику 13.4.1. Основні ризики інвестиційної діяльності

13.4.2. Порівняльний аналіз дохідності різних видів цінних паперів

13.4.3. Ризик незбалансованої ліквідності відносно доходів

13.5. Аналіз процентного ризику банку

13.6. Методика аналізу дюрації

13.7. Аналіз загального розміру банківських ризиків

Тема 14. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 14.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення

14.2. Аналіз фінансової стійкості

14.3. Аналіз ділової активності

14.4. Аналіз ліквідності

14.5. Аналіз ефективності управління

14.6. Рейтингові системи оцінки фінансового стану комерційних банків 14.6.1. Роль і значення рейтингової оцінки діяльності банків

14.6.2. Рейтингова система CAMEL

ВСТУП

Тема 1. АУДИТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ, ЙОГО ОБ’ЄКТИ І МЕТОД 1.1. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ. ЙОГО СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ

1.2. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВИ АУДИТУ

1.3. ВИДИ АУДИТУ ТА ЙОГО ВІДМІННІСТЬ ВІД РЕВІЗІЇ

1.4. ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТИ І МЕТОД АУДИТУ

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ТА ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2.1. УПРАВЛІННЯ АУДИТОМ В УКРАЇНІ

2.2. СЕРТИФІКАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.3. РЕЄСТР СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.4. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС АУДИТОРІВ І АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

Тема З. ПЛАНУВАННЯ, СТАДІЇ І ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ 3.1. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ПЛАНІВ ТА ПРОГРАМ АУДИТУ

3.2. СТАДІЇ, ЕТАПИ І ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ

Тема 4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 4.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

4.2. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ

Тема 5. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК 5.1. ПОНЯТТЯ РИЗИКУ І ПРАВИЛА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ

5.2. РИЗИК АУДИТУ АБО ЗАГАЛЬНИЙ РИЗИК

5.3. РИЗИК НЕВІДПОВІДНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

5.4. РИЗИК НЕВИЯВЛЕННЯ

Тема 6. ПОМИЛКИ І ПРОЦЕСИ ОБМАНУ 6.1. ПОНЯТТЯ ПОМИЛОК, ЇХ РІЗНОВИДИ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

6.2. ПОМИЛКИ ТА ШАХРАЙСТВО (НОРМАТИВ № 7)

Тема 7. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ 7.1. ПОНЯТТЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ВИДИ

7.2. ДЖЕРЕЛА І ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ ТА ВИМОГИ, ЩО ДО НИХ ВИСУВАЮТЬСЯ

Тема 8. АУДИТОРСЬКІ РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ 8.1. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

8.2. ЗМІСТ І ФОРМА РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ

8.3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ВОЛОДІННЯ РОБОЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПОРЯДОК ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

8.4. ДОДАТКОВА ПІДСУМКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Тема 9. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ 9.1. ПОНЯТТЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ Й АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

9.2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

9.3. ВИДИ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ ТА ЇХ ЗМІСТ

Тема 10. АУДИТ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 10.1. АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З КОШТАМИ В КАСІ

10.2. АУДИТ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ У БАНКУ

10.3. АУДИТ ГРОШОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ГРОШОВИХ КОШТІВ У ДОРОЗІ

10.4. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

10.5. АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

10.6. АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

10.7. АУДИТ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

10.8. АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАЛОЦІННИМИ І ШВИДКОЗНОШУВАНИМИ ПРЕДМЕТАМИ (МШП)

10.9. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

10.10. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ

10.11. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВІДШКОДУВАННЯМ ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ

Тема 11. АУДИТ ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 11.1. АУДИТ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

11.2. АУДИТ ДОВГОСТРОКОВИХ ПОЗИК І ВЕКСЕЛІВ

11.3. АУДИТ КОРОТКОСТРОКОВИХ КРЕДИТІВ І ПРОСТРОЧЕНИХ ПОЗИК

11.4. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

11.5. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ

11.6. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ Й ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ

Тема 12. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 12.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НЕЇ

12.2. СКЛАД І ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇЇ ПІДГОТОВКИ

12.3. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

12.4. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12.5. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ

Тема 13. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ 13.1. КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З АУДИТОМ

13.2. АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ОРЕНДИ

13.3. АУДИТ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

13.4. АУДИТ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

13.5. АУДИТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

13.6. АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙ

13.7. АУДИТ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Тема 14. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Тема 15. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ВСТУП

Розділ 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання

1.1. Сутнісна характеристика бізнес-плану

1.2. Цілі розробки бізнес-плану

1.3. Формування інформаційного поля бізнес-плану

1.4. Загальна методологія розробки бізнес-плану

Резюме

Розділ 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану

2.1. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії

2.2. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз для бізнесу

2.3. Виявлення сильних і слабких сторін фірми

2.5. Формулювання цілей діяльності фірми

2.6. Аналіз стратегічних альтернативі вибір стратегії

Резюме

Розділ 3. Структура, логіка розробки та оформлення бі

3.1. Структура бізнес-плану

3.2. Логіка розробки бізнес-плану

3.3. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану

Резюме

Розділ 4. Продукт (послуги) і ринок

4.1. Галузь, фірма та її продукція

4.2. Дослідження ринку

Резюме

Розділ 5. Маркетинг-план

5.1. Мета й логіка розробки маркетинг-плану

5.2. Стратегія маркетингу

5.3. Стратегія збуту та реалізації продукції (послуг) фірми

5.4. Прогнозовані обсяги продажу

Резюме

Розділ 6. Виробничий план

6.1. Головне завдання й складові виробничого плану

6.2 Зміст виробничого плану

Резюме

Розділ 7. Організаційний план

7.1. Цілі та структура організаційного плану

7.2. Зміст основних розділів організаційного плану7.2. Зміст основних розділів організаційного плану

Резюме

Розділ 8. Оцінка ризиків

8.1 Види можливих ризиків

8.2. Концепція управління ризиками

8.3. Заходи для нейтралізації або мінімізації негативних наслідків можливих ризиків

Резюме

Розділ 9. Фінансовий план

9.1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану

9.2. План доходів і видатків

9.3. План грошових надходжень і витрат

9.4. Плановий баланс

9.5. Очікувані фінансові коефіцієнти

Резюме

Розділ 10. Презентація бізнес-плану

10.1. Цілі та завдання презентації бізнес-плану

10.2. Організація проведення презентації бізнес-плану

10.3. Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану

Резюме

Розділ 11. Практичні приклади бізнес-планів 11.1. Бізнес-план товариства з обмеженою відповідальністю – ТОВ «Спарта»

11.2. Бізнес-план організації експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в АТ «Дніпроважпапірмаш»

ВСТУП

Типова програма

Навчально-тематичний план дисципліни

Навчально-методичне забезпечення тем курсу ТЕМА 1. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТРУКТУРА

ТЕМА 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОРИНКУ

ТЕМА 7. РИНОК МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ТЕМА 8. ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (ТНК)

ТЕМА 9. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

ТЕМА 10. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

ТЕМА 11. ЗАБОРГОВАНІСТЬ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

ТЕМА 12. УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Методичні матеріали щодо поточного й підсумкового контролю знань студентів

ВСТУП

1. ТИПОВА ПРОГРАМА

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2.1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Тема 1. Місцеві фінанси в складіфінансової системи України