Monthly Archives: January 2011

Тема 1. ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗЕМНОЇ КОРИ І ЛІТОСФЕРИ.

Загальні відомості.

Структури океанічного ложа.

Структури перехідних зон і континентів.

Лекція №4: Олекса Петрович Стороженко

Тема 2. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИЧИНИ ЕВОЛЮЦІЇ ЗЕМНОЇ КОРИ І ЛІТОСФЕРИ.

Тема 3. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ГІРСЬКИХ ПОРІД (ГЕОЛОГІЧНЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ).

Методи відносної геохронології.

Методи абсолютної геохронології.

ТЕМА 4. МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ ОБСТАНОВОК

Основні групи фацій.

Фаціальний аналіз.

Творчість М.Коцюбинського.

Поняття про формації

Методи відтворення рухів земної кори.

Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти XX ст.

Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині XX ст.

Вікова періодизація дитинства

Лекція 1. ДОГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ.

3.3. Міжособистісна взаємодія

Розділ II. Джерела аграрного права

Лекція 1. ДОГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ.

Лекція 2. РАННЬОПАЛЕОЗОЙСЬКИЙ ЕТАП.

Лекція 3. ПІЗНЬОПАЛЕОЗОЙСЬКИЙ ЕТАП.

Лекція 4. МЕЗОЗОЙСЬКИЙ ЕТАП.

Лекція 5. КАЙНОЗОЙСЬКИЙ ЕТАП.

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕМЛІ

Розвиток структури земної кори.

Еволюція атмосфери та гідросфери.

Еволюція кліматів Землі.

Еволюція органічного світу.

Тема 7. КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ІХ ТИПИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ І МЕТОДИ ПОШУКІВ ТА РОЗВІДКИ

Загальні відомості про корисні копалини і їх типи.

Металічні корисні копалини.

Неметалічні корисні копалини.

Горючі корисні копалини.

РОЗДІЛ 1. ВСЕСВІТ. СОНЯЧНА СИСТЕМА

Лекція 1. СУЧАСНА ГЕОГРАФІЯ

1. Основні етапи розвитку географії

2. Структура географічної науки

3. Загальне землезнавство – складова частина географії

4. Роль географії в суспільстві

Лекція 2. ВСЕСВІТ. СОНЯЧНА СИСТЕМА

1. Всесвіт. Космічні системи

2. Сонячна система

3. Планети Сонячної системи

Лекція 3. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

1. Розміри Землі, склад і внутрішня будова

2. Осьове обертання Землі та його наслідки

3. Гравітаційне поле Землі

4. Доба і час

Лекція 4. РУХ ЗЕМЛІ НАВКОЛО СОНЦЯ

1. Обертання Землі навколо Сонця. Пори року

2. Рівнодення і сонцестояння. Тропіки і полярні кола

3. Магнітне поле Землі

РОЗДІЛ 2. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Лекція 5. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

1. Географічна оболонка, її межі, основні властивості та закономірності

2. Кругообіг речовин і потік енергії в географічній оболонці

3. Природні комплекси

Лекція 6. БІОСФЕРА

1. Структура біосфери

2. Вчення В.І.Вернадського про біосферу

3. Кругообіг речовини і потік енергії в природі

4. Життєві угруповання організмів

Лекція 7. ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І СУСПІЛЬСТВО

Зміст (Підручник з української літератури: історія і теорія)

Вступ (Підручник з української літератури: історія і теорія)

Розділ І. Навчальні книжки зі словесності у ХІ-ХVIIІ ст. і перші підручники з української літератури у ХІХ ст.

1.1. З історії підручників словесності ХІ-XVIII ст. – предтеч навчальної книжки з літератури

1.2. Знахідки і втрати українського підручникотворення у ХІХ ст.

1.3. Читанки для дітей і дорослих у Наддніпрянській Україні

1.4. Перші підручники з української літератури для середніх шкіл і гімназій в Галичині

1.5. Співпраця Олександра Барвінського і Пантелеймона Куліша над підручниками з літератури

Розділ ІІ. Підручники з української літератури перших десятиліть ХХ ст.

2.1. Проблеми підручника в Східній Україні на початку ХХ ст.

2.2. Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради

2.3. Підручники з літератури в школах і гімназіях Західної України у перші десятиліття ХХ ст.

Розділ IІІ. Підручники з літератури в українському зарубіжжі

3.1. З історії української освіти в діаспорі

Розділ IІІ. Підручники з літератури в українському зарубіжжі

3.3. Підручники з української літератури в країнах Східної Європи

3.4. Підручники з літератури в східній діаспорі

Розділ ІV. Підручники з літератури в радянській Україні та їхнє оновлення в незалежній Українській державі

4.1. Підручники з літератури 20-40-х рр. ХХ ст. і в часи німецької окупації

4.2. Підручники з літератури у 50-80-х рр. ХХ ст. і реформування їх в сучасних умовах

ВИСНОВКИ (Підручник з української літератури: історія і теорія)

Вступна лекція.

Поетична творчість Лесі Українки.

Творчість М.Коцюбинського.

Василь Стефаник.

Марко Черемшина.

Історія української літератури кін. XIX – поч. XX ст. (Лекції).Лесь Мартович.

Лекція №1: Особливості українського літературного процесу кн. 40–60-х рр. ХІХ ст.

Лекція №2: Анатолій Патрикійович Свидницький

Лекція №3: Степан Васильович Руданський

Лекція №5: Пантелеймон Олександрович Куліш

Лекція №6: Марко Вовчок – Марія Олександрівна Вілінська

Лекція №7: Ганна Барвінок

Лекція №8: Леонід Глібов

Лекція №9: Яків Іванович Щоголів

Лекція №10: Осип-Юрій Федькович

Мольєр – найвидатніший комедіограф Франції ХVІІ ст.

Педро Кальдерон де ла Барка —блискучий геній іспанської літератури ХVІІ ст.

Розвиток поетичних жанрів у німецькій літературі ХVІІ ст.

Поезія Німеччини ХVІІ ст.

Просвітництво як доба європейської ідеології та культури

Історії зарубіжної літератури.Генрі Філдінг

Зміст підручника “Дошкільна педагогіка” (Т.І.Поніманська)

1. Загальні засади дошкільної педагогіки

1.1. Предмет дошкільної педагогіки

Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань

Значення дошкільного дитинства

Дитинство як соціально-педагогічне явище

Зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками

1.2. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт виховання

Виховання і розвиток

Роль дорослого в розвитку дитини

Вікові й індивідуальні особливості дітей

Обдаровані діти

Діти з проблемами розвитку

1.3. Педагогічне дослідження в галузі дошкільної педагогіки

Методологія педагогічного дослідження

Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки

Упровадження результатів наукових досліджень у практику дошкільної освіти

Упровадження результатів наукових досліджень у практику дошкільної освіти

Значення передового педагогічного досвіду

2. Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки

2.1. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання

Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці давнього світу

Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного віку в епоху середньовіччя

Розвиток ідей дошкільного виховання в епоху Відродження

Педагогіка дошкільного віку епохи Просвітництва

Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання XIX ст.

Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX — у першій половині XX ст.

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки

Зміст підручника “Соціальна психологія” (Л.Е.Орбан-Лембрик)

1. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання1.1. Сутність, структура, функції, категорії соціальної психології та взаємозв’язки з іншими галузями знання

1.2. Предмет і завдання соціальної психології

1.3. Формування і розвиток соціально-психологічних знань

1.4. Методологія і методи соціальної психології

2. Соціально-психологічні проблеми особистості 2.1. Особистість з погляду соціальної психології

2.2. Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення особистості

2.3. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості

2.4. Соціальна установка

2.5. Особистість у групі

3. Соціально-психологічна характеристика спілкування 3.1. Спілкування як феномен соціальної психології

3.2. Комунікація в міжособистісних відносинах

3.4. Сприймання і розуміння людьми одне одного у процесі міжособистісного спілкування

3.5. Перешкоди на шляху спілкування

4.5. Соціальна психологія міжгрупових відносин

4.4. Психологія великих соціальних груп і масових явищ

4.3. Динамічні характеристики малої групи

4.2. Мала група у контексті соціальної психології

4. Соціальна психологія груп і міжгрупової взаємодії4.1. Феномен групи з погляду соціальної психології

5.2. Основні сфери застосування прикладної соціальної психології

Рекомендації, поради, методики

Література

Короткий термінологічний словник

Розділ I. Предмет, методи, принципи і система аграрного права

III. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України

Розділ IV. Правове регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції

Розділ V. Аграрні правовідносини

Розділ VI. Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах

Розділ VII. Оплата праці в сільському господарстві

Розділ VIII. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва

Розділ XI. Громадяни як суб’єкти аграрних правовідносин (їх правовий статус)

Розділ XIII. Правове положення сільськогосподарських кооперативів

Розділ XIV. Правове становище селянського (фермерського) господарства

Розділ XV. Правове становище особистого селянського господарства

Розділ XVI. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Розділ XVIII. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

Розділ XIX. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного підприємництва

Розділ XX. Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн

Аудиторські послуги 14.1. Методичні поради до вивчення теми

14.2. Програмні питання

14.3. Література

Внутрішній аудит15.1. Методичні поради до вивчення теми

15.2. Програмні питання

15.3. Література

Аудит у комп’ютерному середовищі 16.1. Методичні поради до вивчення теми

16.2. Програмні питання

16.4. Література

Інформаційне та технічне забезпечення аудиторської діяльності 17.1. Методичні поради до вивчення теми

17.2. Навчальні завдання

17.4 ЛІТЕРАТУРА

Тема 1 АУДИТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ, ЙОГО ОБ’ЄКТИ І МЕТОД. 1.1. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ. ЙОГО СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ

1.2. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВИ АУДИТУ

1.3. ВИДИ АУДИТУ ТА ЙОГО ВІДМІННІСТЬ ВІД РЕВІЗІЇ

1.4. ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТИ І МЕТОД АУДИТУ

Тема 2 ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ТА ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 2.1. УПРАВЛІННЯ АУДИТОМ В УКРАЇНІ

2.2. СЕРТИФІКАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.3. РЕЄСТР СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.4. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС АУДИТОРІВ І АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

Тема З ПЛАНУВАННЯ, СТАДІЇ І ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ. 3.1. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ПЛАНІВ ТА ПРОГРАМ АУДИТУ

3.2. СТАДІЇ, ЕТАПИ І ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ

Тема 4 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ. 4.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

4.2. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ

Тема 5 АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК. 5.1. ПОНЯТТЯ РИЗИКУ І ПРАВИЛА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ

5.2. РИЗИК АУДИТУ АБО ЗАГАЛЬНИЙ РИЗИК

5.3. РИЗИК НЕВІДПОВІДНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

5.4. РИЗИК НЕВИЯВЛЕННЯ

Тема 6 ПОМИЛКИ І ПРОЦЕСИ ОБМАНУ. 6.1. ПОНЯТТЯ ПОМИЛОК, ЇХ РІЗНОВИДИ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

6.2. ПОМИЛКИ ТА ШАХРАЙСТВО (НОРМАТИВ № 7)

Тема 7 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ. 7.1. ПОНЯТТЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ВИДИ

7.2. ДЖЕРЕЛА І ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ ТА ВИМОГИ, ЩО ДО НИХ ВИСУВАЮТЬСЯ

Тема 8 АУДИТОРСЬКІ РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ.8.1. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

8.2. ЗМІСТ І ФОРМА РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ

8.3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ВОЛОДІННЯ РОБОЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПОРЯДОК ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

8.4. ДОДАТКОВА ПІДСУМКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Тема 9 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ. 9.1. ПОНЯТТЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ Й АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

9.2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

9.3. ВИДИ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ ТА ЇХ ЗМІСТ

Тема 10 АУДИТ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА.10.1. АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З КОШТАМИ В КАСІ

10.2. АУДИТ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ У БАНКУ

10.3. АУДИТ ГРОШОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ГРОШОВИХ КОШТІВ У ДОРОЗІ

10.4. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

10.5. АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

10.6. АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

10.7. АУДИТ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

10.8. АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З МАЛОЦІННИМИ І ШВИДКОЗНОШУВАНИМИ ПРЕДМЕТАМИ (МШП)

10.10. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ

10.11. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВІДШКОДУВАННЯМ ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ

Тема 11 АУДИТ ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА. 11.1. АУДИТ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

11.2. АУДИТ ДОВГОСТРОКОВИХ ПОЗИК І ВЕКСЕЛІВ

11.3. АУДИТ КОРОТКОСТРОКОВИХ КРЕДИТІВ І ПРОСТРОЧЕНИХ ПОЗИК

11.4. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

11.5. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ

11.6. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ Й ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ

12.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НЕЇ

12.2. СКЛАД І ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇЇ ПІДГОТОВКИ

12.3. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

12.4. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12.5. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ

Тема 13 АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ. 13.1. КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З АУДИТОМ

13.2. АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ОРЕНДИ

13.4. АУДИТ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

13.6. АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙ

Тема 15 ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ЛІТЕРАТУРА