Monthly Archives: December 2010

предисловие

ВВЕДЕНИЕ

1.2. Технико-экономическая характеристика железнодорожного транспорта

1.3. Анализ объемных, качественных и стоимостных показателей работы железных дорог Украины

1.4 Общие положения экономического прогнозирования развития Украины

2.2. Особенности прогнозирования натуральных качественных показателей работы транспорта

2.3 Критический анализ выполненных прогнозных расчетов объемных и качественных показателей работы железных дорог

РАЗДЕЛ 3 ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА НА ПЕРСПЕКТИВУ. 3.1 Техническая и инвестиционная политика

3.2 Положения теории воспроизводственного процесса основных производственных фондов на железнодорожном транспорте

3.3 Общие требования к воспроизводственному процессу основных производственных фондов железнодорожного транспорта

3.4. Методические рекомендации по расчету необходимых основных производственных фондов и капитальных вложений на железнодорожном транспорте

ВЫВОД

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение Б Таблица Б.1 Прогноз участковой скорости движения грузовых поездов на железных дорогах Украины, км/час.

Розділ 1 ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ § 1 Предмет економічної теорії

§ 2. функції економічної теорії

§ 3. Логіка і структура курсу “Основи економічної теорії: політекономічний аспект”

ОСНОВНІ МЕТОДИ ПІЗНАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ § 1. Загальнонаукові методи

§ 2. Спеціальні методи

Розділ З ПРОЦЕС СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЙОГО ФАКТОРИ, ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ § 1. Виробництво як процес суспільної праці

§ 2. Фактори виробництва: види, типи, функції

§ 3. Поєднання факторів виробництва

§ 4. Результативність виробництва

§ 5. Науково-технічна революція зміни у змісті й характері праці

§ 6. Ефективність суспільної праці та розширення джерел багатства суспільства

Розділ 4 МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ § 1. Об’єктивні основи і етапи цивілізаційного процесу

§ 2. Формування основ постіндустріальної цивілізації

Розділ 5 ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ВЛАСНІСТЬ § 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи

§ 2. Основи аналізу відносин власності

§ 3. Новітні тенденції у розвитку відносин власності

Розділ 6 ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ – ГОЛОВНА РУШІЙНА СИЛА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ § 1. Сутність потреб особливості розвитку їх

§ 2. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва

§ 3. Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту

§ 4. Економічні інтереси – рушійна сила соціально-економічного розвитку

Розділ 7 СУСПІЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ – ДЖЕРЕЛО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ § 1. Зміст суспільного поділу праці

§ 2. Поділ праці та організація управління

Розділ 8 ЛЮДИНА – ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО І КРИТЕРІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ § 1. Людина як елемент продуктивних сил, суб’єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва

§ 2. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу

§ 3. Гуманізація виробництва і мотивація праці

Розділ 9 БАГАТСТВО ЛЮДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ І УМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ § 1. Сутність суспільного багатства

§ 2. Структура і використання національного багатства

Розділ 10 СУТНІСТЬ І ГЕНЕЗИС ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОВАР І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ § 1. Характеристика товарного виробництва

§ 2. Товар і його властивості

§ 3. Теорії вартості

Розділ 11 ГРОШІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ § 1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей

§ 2. Функції грошей як загального еквівалента

§ 3. Концепції грошей

§ 4. Сучасні зміни в грошовому обігу

Розділ 12 ОСНОВНІ РУШІЙНІ СИЛИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА § 1. Суперечності – джерело і рушійна сила розвитку товарного виробництва

§ 2. Економічні закони і категорії товарного виробництва

Розділ 13 РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО І ЙОГО ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ § 1. Ринкове господарство як невід’ємний компонент товарного виробництва

§ 2. Суб’єкти ринкового господарства

Розділ 14 СУЧАСНИЙ РИНОК, ЙОГО СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ § 1. Ринок як полісистемне утворення

§ 2. Ринкова інфраструктура

§ 3. Функції ринку

Розділ 15 КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ В РИНКОВІЙ СИСТЕМІ § 1. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб’єктів

§ 2. Модифікація конкурентно-ринкового механізму

§ 3. Позаринкові форми зв’язку господарських одиниць

§ 4. Держава як організатор конкурентних відносин

Розділ 16 МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ І ФОРМИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ § 1. Поняття мікроекономічного рівня і суб’єктів господарювання

Розділ 17 СПІВВІДНОШЕННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ І ЦІНОУТВОРЕННЯ § 1. Економічна природа попиту та пропозиції

§ 2. Діалектична залежність попиту і пропозиції, співвідношення їх

§ 3. Фактори, що визначають попит пропозицію

§ 4. Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження

§ 5. Кон’юнктура ринку, випадки якісної визначеності її

§ 6. Коливання цін, ціна рівноваги

§ 7. фактори і методи ринкового ціноутворення

Розділ 18 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК § 1. Витрати виробництва

§ 2. Прибуток як економічна категорія

§ 3. Ефективність використання факторів виробництва

Розділ 19 КАПІТАЛ І ПІДПРИЄМНИЦТВО § 1. Стимули і механізм підприємницької діяльності. Сутність капіталу

§ 2. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери

§ 3. Особливості підприємницької діяльності і функціонування капіталу в різних сферах економіки

Розділ 20 ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ. МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ § 1. Функціонування підприємства як товаровиробника

§ 2. Форма індивідуального відтворення підприємства в ринковій економіці. Роль маркетингу

§ 3. Сутність і функції менеджменту підприємства

Розділ 21 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ДОМОГОСПОДАРСТВА § 1. Можливості вибору домогосподарства і обмеженість їх

§ 2. Переваги домогосподарства

§ 3. Оптимальний план споживання домогосподарства

§ 4. Основні фактори, які впливають на попит домогосподарства

§ 5. Пропозиція домогосподарства

Розділ 22 ВІДТВОРЕННЯ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА МАКРОРІВНІ § 1. Зміст процесу суспільного відтворення

§ 2. Економічне зростання і його типи

Розділ 23 МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ І СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ § 1. Система вимірів господарювання на макрорівні

§ 2. Регулювання річного потоку товарів, послуг і доходів на макроекономічному рівні

Розділ 24 ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА І ЦИКЛІЧНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА § 1. Економічна рівновага і циклічність

§ 2. Середні і малі цикли

§ 3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва

Розділ 25 ЗАЙНЯТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ § 1. Умови формування, сутність і тенденції розвитку сукупного працівника

§ 2. Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах

§ 3. Ринок робочої сили

§ 4. Макроекономічна нестабільність і безробіття

§ 5. Інфляція і зайнятість населення

Розділ 26 ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ § 1. Роль природних умов

§ 2. Земельна рента

§ 3. Агробізнес

§ 4. Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України

Розділ 27 ФІНАНСОВО-ГРОШОВА СИСТЕМА 1. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні

§ 2. Бюджетна система

§ 3. Грошова система

§ 4. Кредитна система

§ 5. Валютна система

Розділ 28 СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ § 1. Сутність і механізм розподілу доходів

§ 2. Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності

§ 3. Доходи підприємців

§ 4. Суспільні фонди споживання

§ 5. Доходи від власності. Рентні доходи

§ 6. Сімейні доходи і структура використання їх

Розділ 29 ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЕВОЛЮЦІЇ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ § 1. Соціально-економічна структура країн, що розвиваються

§ 2. Диференціація країн, що розвиваються

§ 3. Різноманітність форм соціально-економічного прогресу .

Розділ 30 ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ВІД КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН § 1. Об’єктивна необхідність і реальні можливості переходу

§ 2. Становлення різних форм власності

§ 3. Становлення підприємництва

Розділ 31 СУТНІСТЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ЙОГО СТРУКТУРА І СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ § 1. Загальнолюдські соціально-економічні цінності і розвиток світових економічних зв’язків

§ 2. Ступені генезису і об’єктивні основи розвитку світового господарства

§ 3. Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів

§ 4. Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства

§ 5. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність

Розділ 32 ТРАДИЦІЙНІ І СТРАТЕГІЧНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС § 1. Сутність міжнародних економічних відносин трансформація їх

§ 2. Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин

§ 3. Регулювання світових господарських зв’язків

§ 4. Платіжний баланс як відображення економічного стану країни

Розділ 33 3ОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ І ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО § 1. Об’єктивні основи зовнішньоекономічних зв’язків України

§ 2. Основні напрями, форми і суб’єкти зовнішньоекономічних відносин України

§ 3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему

Розділ 35 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ § 1. Сутність і цілі економічної політики

§ 2. Взаємозв’язок економічної теорії і економічної політики

§ 3. Національно-економічні інтереси – вихідний пункт визначення національної економічної політики

§ 4. Моделі ринку і економічної політики

Розділ 36 ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ § 1. Економічні функції держави

§ 2. Становлення економічних функцій Української держави

§ 3. Економічна політика держави

§ 4. Держава і ринок

§ 5. Основи державного регулювання економіки

§ 6. Економічні функції місцевих органів влади

Розділ 37 ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ § 1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи

§ 2. Концепції макроекономічної рівноваги в системі ринкового господарства як підґрунтя економічної політики

§ 3. Основні функції державного регулювання

§ 4. Національні особливості державного регулювання

§ 5. Основні форми державного регулювання

§ 6. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства

§ 7. Зовнішньоекономічна політика держави

Розділ 38 ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ § 1. Сутність і функції податків. Оптимальне оподаткування

§ 3. Податкова політика держави

Розділ 39 КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ § 1. Сутність і основні напрями кредитно-грошової політики

§ 2. Методи кредитно-грошової політики

§ 3. Кредитно-грошова політика в Україні

Розділ 40 ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ § 1. Сутність і основні методи інноваційної політики держави

§ 2. Система управління державною інноваційною політикою

§ 3. Малий інноваційний бізнес

Частина VIII. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА Розділ 41. Особливості сучасної економічної політики в Україні

Розділ 42 СТАНОВЛЕННЯ І ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ § 1. Становлення економічної теорії як самостійної науки

§ 2. Марксова концепція розвитку політичної економії. Сучасні оцінки

§ 3. Трактування розвитку економічної теорії в сучасних моделях

Розділ 43 ПЕРША КЛАСИЧНА СИТУАЦІЯ ЯК РОЗКВІТ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ § 1. Становлення першої класичної ситуації: шлях від монетаризму до англійської класичної школи

§ 2. Варіанти класичної економічної теорії

Розділ 44 ДРУГА КЛАСИЧНА СИТУАЦІЯ: ЕПОХА МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ § 1. Теоретичні засади неокласичної доктрини

§ 2. А. Маршалл початок неокласичного аналізу

§ 3. Розробка Л. Вальрасом теорії загальної економічної рівноваги

Розділ 45 КЕЙНСІАНСЬКО-НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬОЇ КЛАСИЧНОЇ СИТУАЦІЇ § 1. Економічна теорія Дж. М. Кейнса

§ 2. Кейнсіансько-неокласичний синтез як наслідок перегляду теорії Дж. М. Кейнса

§ 3. Посткейнсіанство: новітня критика кейнсіансько-неокласичного синтезу

Розділ 46 ЧЕТВЕРТА КЛАСИЧНА СИТУАЦІЯ: ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ НАПРЯМІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ § 1. Пошуки нової класичної ситуації в останній третині XX ст.: загальне і специфічне

§ 2. “Неокласичне відродження” і монетаризм

§ 3. Теорія раціональних сподівань – радикальний варіант “неокласичної революції”

§ 4. Економіка пропозиції

§ 5. Неоінституціоналізм пошуки альтернативи пануючої ортодоксії

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

1.1. Предмет, суб’єкти та об’єкт мікроекономіки

1.2. Основні поняття та припущення

ТЕМА 2. ПОПИТ, ПРОПОНУВАННЯ, ЦІНА. РИНКОВА РІВНОВАГА

2.1. Аналіз попиту

2.2. Аналіз пропонування

2.3. Ринкова рівновага. Утворення ринкової ціни та її роль. Зміни у стані рівноваги

ТЕМА 3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ І ПРИСТОСУВАННЯ РИНКУ3.1. Еластичність попиту та її види

3.2. Еластичність пропонування

3.3. Часові періоди і пристосування ринку

3.4. Практичне застосування теорії еластичності

ТЕМА 4. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА. МЕТА, ОБМЕЖЕННЯ ТА СПОЖИВЧИЙ ВИБІР

4.1. Мета споживача. Кардиналістська модель

4.3. Бюджетне обмеження споживача

4.4. Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії

4.5. Оптимізація вибору споживача на основі ординалістського підходу

ТЕМА 5. ЗМІНА РІВНОВАГИ СПОЖИВАЧА. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА РИНКОВИЙ ПОПИТ 5.1. Оптимальний вибір і зміна доходу споживача

5.2. Оптимальний вибір і зміна ціни. Крива індивідуального попиту

5.3. Ефекти доходу та заміни

ТЕМА 6. ФІРМА ЯК МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ СУБ’ЄКТ. МЕТА ВИРОБНИЦТВА

6.1. Прибуток як мета діяльності фірми

6.2. Теорія виробництва. Поняття виробничої функції

6.3. Теорії витрат виробництва і прибутків

ТЕМА 7. ОБМЕЖЕННЯ ВИРОБНИКА. ПРОДУКТИВНІСТЬ РЕСУРСІВ І ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА У КОРОТКО- ТА ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДАХ

7.1. Виробнича функція з одним змінним фактором

7.2. Короткострокові витрати виробництва

7.3. Двофакторна виробнича функція. Ізокванта. Заміна факторів виробництва

7.4. Ізокоста. Мінімізація довгострокових сукупних витрат. Траєкторія розвитку фірми

7.5. Мінімізація довгострокових середніх витрат. Мінімальний ефективний розмір підприємства

ТЕМА 8. ВИБІР ФІРМОЮ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І КОНКУРЕНТНЕ ПРОПОНУВАННЯ

8.1. Фірма на конкурентному ринку.

8.3. Короткострокова крива пропонування фірми і галузі. Ринкова ціна і надлишок виробника

8.4. Вибір фірмою обсягу виробництва і рівновага конкурентного ринку у довгостроковій перспективі

ТЕМА 9. МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ І ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ МОНОПОЛІЇ

9.1. Монополія і конкуренція

9.2. Максимізація прибутку. Коротко – та довгострокова рівновага монополії.

9.3. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія

ТЕМА 10. ФІРМИ НА РИНКАХ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОЛІГОПОЛІІ

10.1. Особливості монополістичної конкуренції. Моделі рівноваги монополістичного конкурента

10.2 Характерні риси та особливості поведінки фірм в умовах олігополії

10.3. Моделі рівноваги олігополії

10.4. Моделі олігополістичного ціноутворення

ТЕМА 11. ТЕОРІЯ РИНКІВ РЕСУРСІВ

11.1. Особливості формування попиту на фактори виробництва

11.2 Пропонування і рівновага на ринку праці

11.2 Пропонування і рівновага на ринках капіталу і землі

12.1. Ефективність за Парето та соціальний оптимум. Часткова та загальна рівновага

12.2. Ефективність обміну і розподілу ресурсів у споживанні та виробництві

12.3. Неспроможність ринку і державне регулювання

1.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДО РЕФОРМИ 1.1. Регулювання економіки під час НЕПу

1.2.Регулювання економіки під час індустріалізації і війни.

2. ПРИЧИНИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ, ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ 2.1. Зміни в умовах і стратегії розвитку економіки після завершення первинної механізації Зміна умов розвитку економіки СРСР після завершення первинної механізації.

2.2. Проблема економії часу після завершення первинної мехінізіції і досвід її вирішення.

2.3. Затратний характер економіки і форми його прояву.

2.4. Реформування економіки в повоєнний період.

3. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМ 3.1. Концепція переходу до ринкової економіки. Ринковий та плановий механізми регулювання економіки (компаративний аналіз).

3.2. Лібералізація цін. Вільні ціни, їх переваги та недоліки. Норма прибутку як орієнтир в господарській діяльності.

3.3. Лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків, її переваги та недоліки.

5.ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ І ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ. 5 .1.Чому не вдається зупинити падіння виробництва і почати відбудову економіки.

5.2. Аналіз пропозицій по подоланню кризи і відбудові економіки.

6.РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ. 6.1.Методологічні аспекти дослідження власності.

6.2. Вдосконалення власності у сучасних умовах (закордонний досвід).

6.3.Яка власність потрібна нашій економіці.

6.3.1.Утвердження суспільної власності та його наслідки.

6.3.2.Приватизація в Україні та її наслідки. Націоналізація.

6.3.3.Про вдосконалення аграрних відносин.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКУ 7.1. Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки.

7.2.Система органів управління економікою (Верховна Рада і підпорядковані їй органи).

7.3.Система органів управління економікою (Кабінет Міністрів і підпорядковані йому органи).

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, РИНКУ ТА КОНКУРЕНЦІЇ. 8.1. Організація підприємництва.

8.2.Види підприємств, їх об’єднань та господарських товариств.

8.3.Антимонопольне законодавство.

8.4.Організація інфраструктури ринку.

9. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ. 9.1 Досвід макроекономічного планування.

9.2. Макроекономічне планування в Україні після реформи.

9.3. Державне регулювання наукової та науково-технічної діяльності.

11.2. Регулювання цін та ціноутворення. Методи регулювання цін.

11.3. Податкова система.

12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 12.1.Організація зовнішньоекономічних зв’язків після їх лвбералізації.

12.2. Організація митної справи.

12.3. Іноземні інвестиції.

14.1. АПК і проблеми його розвитку АПК (агропромисловий комплекс)