Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків) скачати онлайн-> 13.5. Кон’юнктура ринку, її типи

13.5. Кон’юнктура ринку, її типи


Управлiння ринком працi неможливе без вивчення його кон’юнктури i тих процесiв, що впливають на цю кон’юнктуру.
Кон’юнкmура ринку — це спiввiдношення попиту i пропозицiї працi за конкретний перiод, яке визначає ставки заробiтної плати на конкретні види працi та piвeнь зайнятостi населення.
Видiляють три типи кон’юнктури:
– трудодефiцитна, коли на ринку працi спостерiгається нестача пропозиції працi;
– трудонадлишкова, коли icнує велика кiлькiсть безробiтних i вiдповiдно надлишок пропозицiї працi;
– рiвноважна, коли попит на працю вiдповiдає її пропозицiї.
Кожен тип ринкової кон’юнктури властивий тому чи iншому peгiоновi або сферi прикладання працi, утворюючи в сукупностi загальний ринок працi в країні.
Спiввiдношення попиту на робочу силу та її пропозицiї складається пiд впливом конкретної економiчної та соцiально-полiтичної ситуації, змiни цiни робочої сили (оплати працi), рiвня реальних доходiв населення. Залежнiсть цих величин графiчно зображено на рис. 13.1.

ep47

Рис. 13.1. Попит і пропозиція на ринку праці [6]

З рис.13.1. бачимо, що зростання реальної заробiтної плати Р1 супроводжується збiльшенням пропозицiї робочої сили SL (QL – обсяг зайнятості).
Заробітна плата з деяких причин зросла і перевищила рівноважну. За умови більш високих ставок збільшується кількість бажаючих йти працювати, тобто виникає безробіття.
У мipy зниження рiвня реальної заробiтної плати Р3 (цiни робочої сили) попит на робочу силу з боку роботодавцiв зростає. Рівень заробітної плати перестає стимулювати пропозицію праці, виникає дефіцит праці. У точцi перетину цих кривих попит DL i пропозицiя SL робочої сили збiгаються, тобто виникає piвнoвaгa на ринку працi.
Отже, коли ціна робочої сили вища вiд рiвноважної, мaє мiсце безробiття, якщо нижча – дефiцит працiвникiв.
На практицi загальна i структурна piвновагa попиту i пропозицiї робочої сили практично є недосяжними. Кон’юнктура ринку працi безпосередньо впливає на цiну робочої сили.
Цiна робочої сили має забезпечувати придбання на ринку такої кiлькостi споживчих тoвapiв i послуг, щоб працiвник міг:
– пiдтримати свою працездатнiсть i одержати необхiдну професiйно-квалiфiкацiйну пiдготовку;
– утримувати сім’ю i виховувати дiтей, без чого ринок працi не зможе поповнюватися новою робочою силою замiсть тiєї, котра вибуває;
– пiдтримувати нормальний для свого середовища piвень культури i виконувати обов’язок громадянина суспiльства, що також потребує витрат.
Цiна робочої сили виступає у виглядi заробiтної плати. Зауважимо, що висока заробiтна плата обмежує можливостi пiдприємця у наймi додаткових працiвникiв, скорочуючи попит на них, i навпаки, низький piвeнь зарплати дає можливiсть збiльшити кiлькiсть робочих місць.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків)