Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків) скачати онлайн-> 13.11. Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці, їх характеристика

13.11. Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці, їх характеристика


З розвитком ринкової економіки формувався світовий ринок праці, складалися загальноприйняті у світі ринкові відносини, які юридично закріплені у конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації праці (МОП) як складова частина міжнародного права. Визнання і дотримання міжнародних трудових норм є справою міжнародного престижу будь-якої держави, а також вихідним моментом у забезпеченні реальних прав і свобод громадян.
Участь України у діяльності МОП і використання наявного досвіду є вкрай необхідним та корисним і перш за все у період проведення економічних реформ.
У Декларації про Державний суверенітет України проголошено пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. Закріплено це положення Законом України “Про дію міжнародних договорів на території України” від 10.12.1991 р., де зазначено, що прийняті і належним чином ратифіковані Україною міжнародні угоди складають невід’ємну частину національного законодавства України і використовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.
Україна ратифікувала більше дев’яносто Конвенцій у царині ринку праці та його регулювання:
– С2 Конвенція 1919 року про безробіття;
– С44 Конвенція 1934 року про страхування на випадок безробіття;
– С81 Конвенція 1947 року про інспекцію праці.

Запитання для самоконтролю
1. Як ви розумієте поняття “ринок праці”? Що продається і купується на ринку праці?
2. Назвіть та охарактеризуйте основні елементи ринку праці.
3. Що таке індивідуальна робоча сила? Що пропонує індивідуальний продавець на ринку праці?
4. Що включає в себе індивідуальний і сукупний попит на робочу силу? Від чого буде залежати попит на робочу силу?
5. Які ви знаєте методи стимулювання та скорочення попиту на робочу силу?
6. Що таке кон’юнктура ринку праці і якою вона буває?
7. Яка залежність величини пропозиції праці від розміру її оплати? Чим вона пояснюється?
8. У чому причини та які наслідки низької ціни робочої сили в Україні?
9. Спробуйте оцінити кон’юнктуру ринку праці вашого регіону за минулий рік.
10. У чому полягає відмінність між зовнішнім та внутрішнім ринком праці?
11. Що таке сегментація ринку праці? Які ви знаєте критерії поділу ринку праці? Практичне значення сегментації ринку праці.
12. Назвіть функції ринку праці, розкрийте їх зміст.
13. Проаналізуйте ступінь виконання кожної функції у Вашому регіоні (районі, місті, області). Які заходи треба, на Вашу, думку вжити для того, щоб поліпшити ситуацію на ринку праці?
14. У чому полягає гнучкість ринку праці?
15. Які основні функції Державної служби зайнятості?
16. Оцініть міжнародний досвід регулювання зайнятості з погляду доцільності його застосування в Україні.

Література
1. Васильченко В.С. Васильченко П.М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика (посібник для працівників дуржавної служби зайнятості) – київ, 2000.
2. Брич В.Я. Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення: методологія, практика, шляхи вирішення. – Тернопіль: Економічна думка, 2003
3. Економічний розвиток і державна політика. Практикум. Випуск 10. Ринок праці в умовах перехідної економіки. /Ю.М. Бажал. – К.: В-во “К.І.С.” 2002.
4. Лібанова Е.М. Ринок праці (соціально-демографічні аспекти) К, 1996.
5. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 1997.
6. Шевченко Л.С. Ринок праці. Проблеми зайнятості і безробіття. -Харків: Укр. юридична академія, 1993.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків)