Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків) скачати онлайн-> ТЕМА 14. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ.14.1. Зайнятість як соціально-економічна категорія і передумова формування соціально-трудових відносин

ТЕМА 14. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ.14.1. Зайнятість як соціально-економічна категорія і передумова формування соціально-трудових відносин


3айнятiсть населення – це певна сукупнiсть соцiально-трудових вiдносин мiж людьми з приводу забезпечення працездатного населення робочими мiсцями; формування, розподiлу i перерозподiлу трудових pecypciв з метою участi в суспiльно-кориснiй працi i забезпечення розширеного вiдтворення робочої сили. Ця сукупнiсть соцiально-трудових вiдносин знаходить свiй вияв у певних економiчних категорiях, таких, як iндивiдуальна (сiмейна), колективна трудова дiяльнiсть, процес працi, iнтенсивнiсть та продуктивнiсть працi, мобiльнiсть робочої сили, загальноосвiтня та професiйна пiдготовка кaдpiв, заробiтна плата та iн.
Звичайно зайнятiсть визначається як дiяльнiсть громадян, пов’язана iз задоволенням особистих i суспiльних потреб, i така, що, як правило, приносить прибуток.
Згідно із Законом Украіни “Про зайнятість населення” до зайнятого населення належать громадяни [7]:
– ті, що працюють за наймом;
– ті, що самостійно забезпечують себе роботою;
– обрані і призначені на оплачувані посади в органи державноі влади, управління і в громадських об’єднаннях;
– ті, хто проходить службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України;
– ті, хто проходить професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації з відривом від виробництва;
– учні денних загальноосвітніх шкіл і студенти вищих навчальних закладів.
Отже, до зайнятого населення належать усі громадяни, зайняті будь-яким видом суспільно-корисної діяльності.
Особи працездатного віку, які працюють, а також незайняті громадяни, що бажають трудитися і активно шукають роботу, відповідно до класифікації, що застосовується у міжнародній статистиці, належать до категорії “економічно активного населення”. Особи, що зайняті іншою корисною діяльністю або просто не бажають брати участі у суспільному виробництві, належать до “економічно неактивного населення”.
Кількість зайнятих характеризується рівнем зайнятості, який можна розрахувати двома способами:
1. Частка зайнятих у загальній чисельності населення

Рз = Чз / Чнх 100%
де Рз — рівень зайнятості, %;
Чз — чисельність зайнятого населення, відповідно до балансу трудових ресурсів, осіб;
Чн — чисельність населення, відповідно до балансу трудових ресурсів, осіб.
2. Частка зайнятих в економічно активному населенні

Рз = Чз / Чеан × 100%

де Чеан — чисельність економічно-активного наслення, осіб.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків)