Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків) скачати онлайн-> 14.4. Державне регулювання зайнятості

14.4. Державне регулювання зайнятості


Ринок працi в сферi зайнятостi не може бути саморегулюючою системою. Регулювання процесів зайнятості населення проходить на трьох основних рівнях: державному, територіальному і на рівні підприємства. Для того, щоб політика регулювання процесів зайнятості була ефективною, слід добитися максимальної узгодженості дій на усіх рівнях, що призведе до покращення положення зайнятих громадян і тих, хто шукає роботу.
Бiльш питома i ефективна зайнятiсть досягається завдяки державному регулюванню. 3айнятiсть тут повинна розглядатися як один iз головних орiєнтирiв розвитку eкономічної системи, який визначає перегрупування фінансових, матерiальних i трудових ресурсів народного господарства, прiоритетних напрямiв НТП, розмiщення продуктивних сил, шляху підвищення якостi i рiвня життя.
Державна полiтика зайнятостi населення в Україні базується на таких принципах:
– забезпечення рiвних можливостей yciм громадянам в реалiзацiї права на вiльний вибiр виду діяльності вiдповiдно до здiбностей та професiйної підготовки;
– сприяння забезпеченню ефективної зайнятостi, запобiганню безробiття, створенню нових робочих мiсць;
– координації дiяльностi у сферi зайнятостi з іншими напрямами соцiально-економiчної полiтики;
– забезпечення контролю профспiлок, спiлок пiдприємцiв, власникiв пiдприємств за виконанням заходiв щодо забезпечення зайнятостi населення;
– мiжнародного спiвробiтництва у вирiшеннi проблем зайнятостi населення.
Основи соцiального захисту населення у сферi трудових вiдносин закладенi в Конституцiї України i в Законi України “Про зайнятiсть населення” [7].
Державнi гарантії зайнятостi населення в Укpaїнi:
а) добровiльнiсть працi i вибору виду дiяльностi;
б) захист вiд необґрунтованої вiдмови в прийомi на роботу i незаконного звiльнення з роботи;
в) безкоштовне сприяння у виборі відповідної роботи i працевлаштуваннi вiдповiдно до професiйної пiдготовки, освiти, особистих i суспiльних потреб;
г) виплати вихiдної допомоги i збереження середнього заробiтку на перiод працевлаштування працiвникам, якi втратили постiйне мicцe роботи;
д) безкоштовне начання безробiтних новим професiям, перепiдготовка в навчальних закладах;
е) виплати безробiтним допомоги по безробiттю, у встановленому порядку.
Kpiм того, Законом України “Про зайнятiсть населення” передбаченi додаткові гарантії щодо працевлаштування працездатним громадянам, якi потребують соціального захисту, зокрема:
а) жiнкам, якi маютъ дiтей вiком до 6 poків;
б) одиноким матерям з дiтьми до 14 рoкiв;
в) молодi, яка закiнчила ocвiтy;
г) особам передпенсiйного вiкy;
д) особам, звільненим пiсля вiдбуття покарання.
Для їx працевлаштування мicцевi органи адміністрації бронюють на пiдприємствах уcix форм власностi з чисельнiстю понад 20 осiб близько 5% робочих місць заробiтничими професiями, в тому числi, з гнучкими формами зайнятостi.
У разi вiдмови у працевлаштуванні на роботу їх у цих межах державна служба зайнятостi стягує штраф за кожну таку вiдмову у розмірi 50 неоподатковуваних мінімумів доходiв громадян.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків)