Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків) скачати онлайн-> 14.6. Чинники формування безробіття

14.6. Чинники формування безробіття


Безробiття становить макроекономiчну проблему, оскiльки чинники, якi на нього впливають, є передусiм економiчнi, а саме:
– структурні зрушення в економiцi, якi призводять до масштабних змiн у структуpi й кiлькостi попиту на робочу силу i мають особливо тяжкi наслiдки в перiоди стагнацiї або зниження ділової активностi;
– зниження темпів економічного розвитку, що спричинюються до зменшення кiлькостi робочих мiсць, порушення збалансованості чисельності працiвникiв з кiлькiстю робочих мiсць;
– недостатнiй сукупний попит;
– iнфляцiя, яка виявляється в скороченнi капiтальних вкладів (зменшення iнвестицiй призводить до скорочення виробництва, а отже, i зайнятостi), а також у зниженнi реальних доходiв населення, що зумовлює збiльшення пропонування робочої сили за умови зниження попиту на неї;
– спiввiдношення цiн на фактори виробництва, яке веде до переважання працеощадних технологiй;
– сезоннi коливання виробництва, якi викликають змiни в попитi на робочу силу;
– НТП, наслiдки якого посилюють безробiття через комплексний вплив, котрий виявляється, по-перше, у впровадженнi працеощадних технологiй, автоматизацiї виробництва, що витискає велику кiлькiсть неквалiфiкованої працi; по-друге, в ускладненнi виробництва, що неминуче спричинюється до спецiалiзацiї, а отже, збiльшення структурних диспропорцiй мiж попитом i пропонуванням робочої сили.
Соцiальнi чинники:
– недосконале трудове законодавство як результат компромісу мiж вимогами працiвникiв i профспiлок, з одного боку, i державою — з другого, посилює негнучкiсть ринку працi, призводить до скорочення попиту на живу працю в пiдприємцiв, зменшуючи її питому вагу;
– трансфертнi платежi, що впливають як на зниження, так i на пiдвищення безробiття;
– недостатня професiйна i територiальна мобiльнiсть робочої сили;
– недостатнiй розвиток програм зайнятостi;
– низький piвeнь i статус системи освiти, професiйної пiдготовки i перепiдготовки;
– брак iнформацiї про вiльнi робочi мiсця;
– низька економiчна активнiсть рiзних груп населення.
Демографічні чинники:
– зміни в чисельності населення;
– змiни статево-вікової структури.
Наведенi фактори не вичерпують складностi причинно-наслiдкових залежностей безробiття i це тiльки найпоширенiшi її пояснения.
Безробiття як результат трансформацiї всієї економiчної системи, соціальних і політичних перетворень – це, певною мірою, новий для вiтчизняної статистики об’єкт, i цим пояснюється складнiсть його вивчення.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків)