Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків) скачати онлайн-> 14.9. Заходи щодо реалізації державної політики зайнятості

14.9. Заходи щодо реалізації державної політики зайнятості


Зайнятiсть населення, що проживає на територiї України, держава забезпечує шляхом проведення державної полiтики зайнятостi. Продуктивна зайнятiсть реалiзується в процесi здійснення трудових вiдносин мiж працiвником i роботодавцем. Громадянам належить виключне право вiльно обирати види дiяльностi, не заборонені законодавством, у тому числi не пов’язанi з виконанням оплачуваної роботи, а також професiю та мiсце роботи вiдповiдно до своїх здiбностей. Примушування до пpaцi у будь-якiй формi забороняється, якщо iнше не передбачено законом.
Вiдносини у сферi зайнятостi регулюються Конституцiєю України, Законом України “Про зайнятiсть населення”, Законом України “Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробіття”, iншими нормативно-правовими актами.
Основними напрямами державної полiтики зайнятостi є:
– сприяння зайнятостi населення шляхом збереження ефективно функцiонуючих та створення нових робочих мiсць на пiдприємствах, в установах та органiзацiях ycix форм власностi;
– сприяння пiдготовцi робочої сили, професiйний склад i квалiфiкацiйний рiвень якої вiдповiдає потребам ринку працi;
– пiдтримка самостiйної зайнятостi населення, розвитку пiдприємництва;
– сприяння пiдвищенню якостi робочої сили, розвитку системи професiйного навчання кaдpiв упродовж усього життя з урахуванням потреб ринку прaцi;
– посилення мотивацiї i до легальної продуктивної зайнятостi;
– пiдтримка громадян, якi не здатнi на рiвних умовах конкурувати на ринку працi;
– соцiальна пiдтримка безробiтних, зареєстрованих у державнiй службi зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості;
– забезпечення соціального захисту громадян України, які працюють за кордоном;
– сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості.

Запитання для самоконтролю
1. У чому полягає соціально-економічна суть зайнятості?
2. Якими показниками можна оцінити рівень зайнятості?
3. Чим характеризується економічна та соціальна сутність зайнятості?
4. Які є види зайнятості? Як ви розумієте повну зайнятість населення?
5. Охарактеризуйте форми зайнятості.
6. На яких основних принципах базується державна політика зайнятості?
7. З’ясуйте основні гарантії держави у сфері зайнятості.
8. Що таке безробіття? Хто може бути зарахований до безробітних громадян?
9. З допомогою яких показників розраховується рівень безробіття?
10. Які чинники формують безробіття?
11. Які види безробіття ви знаєте? Які з них потребують особливої уваги?
12. Які основні причини та наслідки безробіття в Україні?
13. Які види безробіття мають особливо яскравий прояв у вашому регіоні (районі, місті, області)?
14. Яка основна мета і завдання програми зайнятості населення? Види програм зайнятості населення.
15. Визначте основні напрямки реалізації державної політики зайнятості.

Література
1. Бараник З. П. Статистика ринку праці: Навч. посібник — К.: КНЕУ, 2005.
2. Брич В. Я. Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення: методологія, практика, шляхи вирішення. — Тернопіль: Економічна думка, 2003.
3. Васильченко В. С Державне регулювання зайнятості: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.
4. Дяків О. П. Формування механізмів регулювання зайнятості населення //Україна: апекти праці. – 1998. – № 5.-С. 20-23.
5. Петюх В. М. Ринок праці: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.
6. Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття. Закон України від 02.03.2000 № 1533-ІІІ (зі змінами та доповненнями).
7. Про зайнятість населення. Закон України від 01.02.1991 № 803-ХІІ (зі змінами та доповненнями).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків)