Головна Головна -> Підручники -> Підручник Теорія держави і права (Скакун О.Ф.) скачати онлайн-> § 3. Склад і види правомірної поведінки

§ 3. Склад і види правомірної поведінки


Склад правомірної поведінки — це система ознак поведінки, яка відповідає розпорядженням права.

Склад правомірної поведінки
Суб’єкт Суб’єктивна сторона Об’єкт Об’єктивна сторона
–  суб ‘ єкти права: фізичні та   юридичні особи, які визнані дієздатними і делікто-здатними, тобто   здатними здійснювати свої   права   і обов’язки та нести юридичну відповідальність – внутрішнє ставлення (зацікавленість, байдужість) суб’єкта права до своєї діяльності та її результатів, визначення якості

ВЧИНКІВ, 3 ЯКИХ

складається поведінка, їх оцінка

– явища нав-колишнього середовища, на які спрямовані правомірні вчинки: матеріальні та нематеріальні блага, суспільні відносини – зовнішня форма вираження правомірних вчинків: дія чи бездіяльність; їх корисні результати; причинний зв’язок між діяннями та їх наслідками

Залежно від характеру правових розпоряджень розрізняють такі види правомірної поведінки:

Належна                                       Можлива

(соціальне необхідна)                  (соціальна допустима):

(захист батьківщини, виконай- — бажана (участь у виборах, ня трудових обов’язків, додер- оскарження неправомірних дій жання правил дорожнього руху посадових осіб, вступ до шлюбу); та ін.)                                        — небажана (розлучення,

страйк та ін.).

— Закріплюється в імператив- — Закріплюється, як правило, у них нормах як обоє ‘язки та за- диспозитивних нормах як права безпечується, крім як в інші спо- суб’єкта, а не як його обов’яз-соби, державним примусом.         ки, реалізується відповідно до

його волі (інтересу) і забезпечу-___________________________ється державою._____________

За об’єктивною стороною правомірна поведінка виражається в:

— дії;

– бездіяльності (наприклад, відмова обвинуваченого від дачі показань).

За особливостями суб’єктивної сторони розрізняють такі види правомірної (законослухняної) поведінки:

•      активну;

•      звичайну (звичну);

•      пасивну (конформістську — її різновид);

•      маргінальну.

Активна правомірна поведінка — це вид правомірної поведінки, який полягає в цілеспрямованій діяльності громадян, посадових осіб, пов’язаній з реалізацією своїх прав, обов’язків, компетенції в рамках правових норм і пов’язаний з додатковими витратами часу, енергії, а іноді й матеріальних коштів.

Звичайна (звична) правомірна поведінка — це вид законослухняної поведінки, що являє собою повсякденну службову, побутову та іншу діяльність людини, яка відповідає розпорядженням правових норм, стала звичкою і не потребує додаткових витрат і зусиль. Необхідність здійснення поведінки лише правомірним чином стала для такої людини звичною, навіть неусвідомленою в усіх аспектах.

Пасивна правомірна поведінка — це вид правомірної поведінки, який виявляється в бездіяльності, умисному невикористанні суб’єктом належних йому прав і обов’язків: неучасті у виборах тощо. Пасивна позиція призводить до конформістської поведінки, тобто пасивно-пристосовницької, яка не відрізняється від поведінки інших (принцип: «роби так, як роблять інші») — до підпорядкування суб’єкта груповим стандартам і вимогам.

Маргінальна поведінка — це вид поведінки, який характеризується «проміжним» (прикордонним) між правомірним і протиправним станом особи. Маргінальна поведінка особи виражається в готовності до протиправних дій у разі зменшення нагляду за її поведінкою, але не стає антисуспільною, не призводить до правопорушення через страх юридичної відповідальності (наприклад, пасажир оплатив проїзд в автобусі лише тому, що в нього зайшов контролер).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Теорія держави і права (Скакун О.Ф.)