Головна Головна -> Підручники -> Підручник Кримінально-процесуальне право (Конспект лекцій ЛНУ) скачати онлайн-> ЛЕКЦІЯ №8 СЛІДЧІ ДІЇ

ЛЕКЦІЯ №8 СЛІДЧІ ДІЇ


1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА СЛІДЧИХ ДІЙ
2. ВИДИ СЛІДЧИХ ДІЙ

Слідча дія Мета проведення Суб ’ єкт прове дення Юридична підстава проведення Обов’язковість участі понятих чи інших осіб Процесуальне оформлення
Допит обвинуваченого, підозрюваного, свідка, потерпілого З ’ ясування обставин, які мають значення для справи Слідчий ——– Для неповнолітнього свідка-педагог, при необхідності – лікар,батьки Протокол
Очна ставка З ’ ясування правдивості двох раніше допитаних осіб, в показаннях яких є суперечності Слідчий ——— ——— Протокол
Пред’явлення для впізнання З ’ ясувати чи відома певна особа чи предмет обвинуваченому, підозрюваному,

свідкові чи потерпілому

Слідчий ———- Не менше 2 понятих Протокол
Обшук Виявлення доказів Слідчий Постанова слідчого, затверджена прокурором, обшук житла- постанова судді ,за винятком невідкладних випадків Не менше 2 понятих, особа, яка займає це приміщення Протокол
Виїмка Вилучення доказів Слідчий Постанова слідчого, виїмка документів, що становлять державну чи банківську таємницю- постанова слідчого, затверджена прокурором, виїмка з житла- постанова судді Не менше 2 понятих, особа, яка займає це приміщення Протокол
Накладення арешту на кореспон-

денцію і зняття інформації з каналів зв’язку

З ’ ясування обставин, що мають значення для справи Начальник відповідної установи Постанова судді ————- ———-
Огляд і виїмка кореспон-

денції і досліджен-ня інформації, знятої з каналів зв’язку

З ’ ясування обставин, що мають значення для справи Слідчий Рішення суду Поняті з числа службовців установи Протокол
Огляд місцевості, приміщення, предметів і документів Виявлення слідів злочину, з ’ ясування інших обставин, які мають значення для справи Слідчий Огляд житла- постанова судді Не менше 2 понятих Протокол
Освідування Виявлення або засвідчення наявності у обвинуваченого, підозрюваного, свідка чи потерпілого особливих прикмет Слідчий,

судово-медичне освідуван-

ня проводить судмед-

експерт або лікар

Постанова слідчого ———— Протокол, при судово-медичному-акт або довідка
Відтворення обстановки і обставин події Перевірка і уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, обвинуваченого або даних, одержаних при проведенні слідчих дій

Слідчий

————-

Не менше 2 понятих Протокол
Огляд та ексгумація трупа Виявлення слідів злочину, з ’ ясування інших обставин, які мають значення для справи Слідчий ,

судмедексперт

При ексгумації-постанова слідчого, затверджена прокурором Не менше 2 понятих Протокол
Експертиза Одержання відповідей на питання , для з ’ ясування яких потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання Експерт чи група експертів Постанова слідчого ———— Висновок

1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА СЛІДЧИХ ДІЙ
Основним змістом процесуальної діяльності є встановлення об’єктивної істини, а основним засобом отримання і перевірки доказів є слідчі дії.
У теорії кримінального процесу мають місце різні визначення поняття слідчих дій. Наприклад, на думку Н. А. Громова, слідчі дії — це передбачені кримінально-процесуальним законом і здійснювані з метою збирання і перевірки доказів заходи, що складаються з сукупності пошукових, пізнавальних і засвідчуваних прийомів, які обумовлені своєрідним поєднанням у кожному з них загальнонаукових методів пізнання, відповідаючих особливостям слідів злочину і пристосованих для ефективного виявлення, сприйняття і закріплення доказової інформації.
Слідчі дії — це регламентовані нормами процесуального права та здійснювані в рамках кримінально-процесуального провадження уповноваженою на те особою, а також забезпечувані заходами державного примусу та супроводжувані необхідним документуванням процесуальні дії, які являють собою комплекс пізнавально-засвідчувальних операцій, спрямованих на отримання, дослідження та перевірку доказів.
Іншими словами, слідчі дії — це процесуальні дії, здійснювані для одержання доказової інформації, збирання, дослідження та перевірки доказів. Вони мають пізнавальний характер та процесуально-правову природу.
Основу слідчих дій складають окремі методи пізнання — візуальне спостереження, розпитування, сприйняття, пошук, порівняння (ідентифікація), відтворення, дослідження, які супроводжуються закріпленням (фіксацією та засвідченням) одержаної доказово інформації чи висновків дослідження в відповідних процесуальні документах.
КПК передбачає та регламентує проведення таких слідчих дій:
1.огляд (місця події, предмета, документів, місцевості, приміщень, трупа);
2. обшук;
3.виїмка (предметів, документів);
4.огляд і виїмка поштово-телеграфної кореспонденції;
5.зняття інформації з каналів зв’язку;
6.накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію;
7.відтворення обстановки та обставин події злочину;
8.допит (свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта);
9.очна ставка;
10.пред’явлення для впізнання;
11.огляд і ексгумація трупа; 12.проведення експертизи. 13.освідування

2. ВИДИ СЛІДЧИХ ДІЙ
Залежно від джерел отриманої інформації слідчі дії поділяються на:
а) спрямовані на отримання інформації від людей (допит, очна ставка, впізнання та деякі інші);
б) спрямовані на отримання інформації від матеріальних об’єктів (огляд, обшук, виїмка, експертиза та подібні);
в) спрямовані на отримання інформації як від матеріальних об’єктів, так і від людей (відтворення обстановки й обставин події злочину, затримання підозрюваного).
За особливостями процесуальної форми провадження слідчі дії можуть бути поділені на такі, які провадяться:
1) за постановою слідчого або без неї.
2) з санкції прокурора і без санкції прокурора;
3) за постановою судді (виїмка поштово-телеграфноі кореспонденції, обшук житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з технічних каналів зв’язку);
4) за участю понятих (обшук, виїмка, впізнання) і без них (допит, очна ставка);
5) з обов’язковою участю фахівця (огляд трупа; судово-медичний огляд; ексгумація трупа; допит неповнолітнього свідка у віці до 14 років) і без його участі або за його участю на розсуд слідчого.
6) особою однієї статі з іншими учасниками (освідування, особистий обшук) та будь-якими особами, що проваджують розслідування в передбаченому порядку.
Слідчі дії за послідовністю проведення можуть бути поділені на:
а) первинні і повторні. При цьому, наприклад, слідчий може призначити повторну експертизу, але не може провести повторне пред’явлення особи для впізнання;
б) невідкладні та інші. Огляд місця події, наприклад, завжди має характер невідкладної слідчої дії, а очна ставка, навпаки, проводиться в певний, визначений слідчим час, або ж не проводиться взагалі. Невідкладність проведення певної слідчої дії може виявитися не тільки на початку розслідування, а й у ході подальшого його провадження. Наприклад, достатні підстави для проведення обшуку на квартирі знайомої обвинуваченого виникли лише після допиту одного з співучасників злочину;
в) основні та додаткові. Наприклад, після відтворення обстановки й обставин події злочину може виникнути потреба в проведенні додаткового допиту потерпілого, обвинуваченого чи проведенні додаткової експертизи.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Кримінально-процесуальне право (Конспект лекцій ЛНУ)