Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківські операції (А. М. Мороз, М. І. Савлук) скачати онлайн-> 4.2. Принципи й умови кредитування

4.2. Принципи й умови кредитування


Кредитний ризик — це ризик несплати у визначений строк основного боргу і процентів по позичках, що належать кредитору.
При визначенні кредитного ризику необхідно враховувати такі фактори, як:
— репутація;
— можливість;
— капітал;
— умови;
— застава.
Репутація полягає у бажанні і рішучості позичальника погасити свої зобов’язання перед банком. Репутацію позичальника банкір може визначити тільки тоді, коли він достатньо добре через особисті стосунки вивчив клієнта.
Банкіру не слід забувати, що не є винятком такі ситуації, коли потенційний позичальник свідомо не має наміру повертати позичку, одержану в банку. Тому тільки впевненість банкіра у чесності і порядності позичальника може бути підставою для довіри до нього.
Можливість — це здатність позичальника отримати гроші по своїх активних операціях і конкретних проектах, що будуть прокредитовані, ефективно керувати грошовими потоками, з тим щоб забезпечити повне і своєчасне погашення кредитної заборгованості і процентів по ній.
Висока особиста репутація клієнта має бути підкріплена його менеджерськими здібностями. Якщо у підприємця справи загалом ідуть кепсько, то у банкіра не може бути впевненості, що заходи (проект), які він (підприємець) планує здійснити за рахунок кредиту, будуть реалізовані успішно. Водночас не можна вважати, що гарні справи на підприємстві в цілому завжди є надійною запорукою ефективного впровадження нового заходу, реалізація якого потребує кредиту. Тому фактор “можливість” необхідно враховувати як при оцінці роботи клієнта в цілому, так і стосовно тієї справи, яку пропонується прокредитувати.
Капітал. Цей фактор означає, що потенційний позичальник повинен мати певну суму власного капіталу, яка буде використана в проекті, що кредитуватиметься. Інакше кажучи, позичальник мусить розділити кредитний ризик з банком.
Для світової банківської практики характерно, що частка власного капіталу позичальника у фінансуванні проекту традиційно становить близько 30% його вартості, 70% вартості проекту банк кредитує.
Умови. Згідно з цим фактором банкір мусить добре знати стан місцевої, регіональної і національної економіки, а також умови господарювання позичальника, здійснювати їх періодичний огляд і прогнозування.
Неоднакові економічні умови та прогнози для окремих галузей господарства свідчать про те, що критерії для надання позичок мають бути різними.
Застава. Надійне забезпечення кредиту у формі застави може подолати слабкість інших параметрів кредитної угоди. Однак банкіру необхідно звертати увагу на якість застави, її юридичне оформлення, співвідношення між вартістю застави і позички і як часто ця вартість змінюється.
У банківській практиці застосовуються певні заходи, спрямовані на мінімізацію втрат від кредитного ризику, а саме:
— лімітування;
— дотримання нормативів кредитного ризику;
— диверсифікація;
— вивчення й оцінка кредитоспроможності позичальнПід формою забезпечення повернення банківської позички слід розуміти конкретне джерело погашення боргу, юридичне оформлення права кредитора на його використання, організацію контролю банку за достатністю даного джерела.
Основною передумовою повернення банківської позички є цільові грошові надходження, дохід, прибуток від реалізації об’єкта, що прокредитований. Але будь-яка кредитна операція пов’язана з певним ризиком. Тобто можлива ситуація, що позичальник не зможе одержати достатню суму цільових грошових надходжень, доходу, прибутку і тому не забезпечить своєчасного повернення боргу. Для страхування цього ризику застосовуються певні форми страхування повернення боргу, або певні гарантії.
Отже, в банківській практиці використовується два джерела погашення позичок — первинні і вторинні.
Для фінансово стабільних позичальників, які належать до першокласних клієнтів банку, цілком достатньо закріпити в кредитній угоді первинне джерело погашення позички. Але першокласні клієнти не є домінуючими в загальній масі позичальників, тому в більшості випадків банки змушені застосовувати, поряд з первинними, і вторинні (додаткові) засоби захисту від кредитного ризику, тобто вимагати від позичальників певного забезпечення.
В Україні згідно з чинним законодавством банки можуть використовувати такі форми забезпечення позичок:
— застава;
— гарантія;
— перевідступлення (цесія) на користь банку вимог і рахунків до третьої особи;
— іпотека;
— страхова угода (поліс).
Застава — це спосіб забезпечення зобов’язання. Найпоширенішою є застава, обумовлена договором, коли боржник добровільно віддає майно в заставу і оформляє це угодою з кредитором.
Заставою може бути забезпечена тільки дійсна вимога. Це означає, що договір застави не має самостійного характеру, тобто його не можна укладати поза договором, виконання якого він забезпечує.
Предметом застави може бути будь-яке майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужене заставодавцем, а також цінні папери і майнові права.
Заставне майно мусить мати:
— високу ліквідність, тобто здатність до конвертації в грошові кошти;
— здатність до тривалого зберігання (як правило, протягом терміну користування позичкою);
— стабільні ціни;
— низькі витрати щодо зберігання і реалізації;
— легкий доступ для контролю.
Кредитор-заставодержатель має право реалізувати заставне майно, якщо забезпечене ним зобов’язання не буде виконано. Кредитор має право у разі невиконання боржником-заставодавцем забезпеченого заставою зобов’язання отримати задоволення з вартості заставного майна раніше інших кредиторів боржника.
Застава повинна забезпечити не тільки повернення позички, а й сплату процентів і пені за договором. Вартість застави має бути вищою, ніж розмір позички.
Нижче наведений зразок договору про заставу.

ДОГОВІР ЗАСТАВИ

м. Київ, “__” ______________ р.
Юридична особа за законодавством України — акціонерно-комерційний банк “_________” ( далі — Банк), від імені якого на підставі прав за посадою діє Голова Правління ________________, з одного боку, та Юридична особа за законодавством України ____________________ (далі — Заставник) в особі Генерального директора _________________ (який діє на підставі Статуту), з іншого боку, такі, що разом за текстом цього Договору іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Заставник з метою виконання основного зобов’язання згідно з Договором позички від “__” ____________ р. за № ________, який передбачає у вигляді забезпечення повернення кредиту цей Договір застави, передає, а Заставодержатель бере в заставу залишок готової продукції на складі, що не знижується, а саме (назва майна) (далі Предмет застави), яка є його власністю.
Сторони домовилися оцінити вартість майна, що передається в заставу, на суму ________________________ грн.
1.2. Згідно з цим Договором заставою забезпечується основне зобов’язання Заставника за Договором позички від (дата, номер), відповідно до якого він зобов’язався прийняти, належним чином використати і повернути Заставодержателеві у строк до (дата) __________________ грн., а також сплатити Заставодержателеві проценти за користування кредитом виходячи з величини визначеної в Договорі позички, а також сплатити комісію, пеню й штрафи в розмірі і у випадках, передбачених Договором позички.
1.3. Предмет застави залишається у володінні і користуванні Заставника протягом усього строку дії цього Договору.
1.4. Ризик випадкового пошкодження предмета застави несе Заставник.

2. ЗАПЕВНЕННЯ І ГАРАНТІЇ

2.1. Заставник підтверджує, що на момент підписання цього Договору:
2.1.1. Предмет застави є власністю Заставника.
2.1.2. Предмет застави не є предметом застави за іншими Договорами, нікому не проданий, не подарований, не переданий в оренду, не перебуває у спільній власності, у суперечці чи під арештом.
2.1.3. Не існує таких документів, що мають силу довіреностей, виданих Заставником третім особам, які свідчили б про право останніх розпоряджатися тим або іншим майном, що входить до складу предмета застави.
2.1.4. Заставник має всі повноваження на укладення цього Договору щодо предмета застави згідно з чинним законодавством України.
2.2. У разі виникнення будь-яких претензій третіх осіб щодо предмета застави за цим Договором такі претензії підлягають урегулюванню за рахунок Заставника.

3. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАСТАВИ

3.1. Право Заставника володіти і користуватися предметом застави протягом усього строку дії цього Договору, передбачене в п. 1.3, охоплює всі дії, спрямовані на використання предмета застави згідно з його прямим виробничим призначенням. Заставник не має права використати предмет застави з якоюсь іншою метою без згоди на те Заставодержателя, а в разі, якщо предмет використовується Заставником не за призначенням, Заставодержатель має право вимагати від останнього дострокового виконання основного зобов’язання в повному обсязі.
3.2. До остаточного виконання основного зобов’язання Заставник не має права без згоди на те Заставодержателя розпоряджатися будь-яким предметом застави взагалі й окремим майном, що входить до його складу, у певний спосіб відчужувати (продавати, дарувати, обмінювати), списувати з балансу, знищувати фізично, передавати у володіння і користуватися (оренду, лізинг) третім особам, а також укладати щодо предмета застави або його частини будь-які інші угоди, якщо укладення таких може створити певні перешкоди для здійснення Заставодержателем права застави згідно з цим Договором.
3.3. У разі досягнення Сторонами згоди щодо відчуження Заставником предмета застави або його частини третій особі до останньої переходить відповідна частина основного зобов’язання, забезпеченого заставою згідно з цим Договором.
3.4. Заміна предмета застави або майна, що входить до його складу, провадиться Заставником виключно за згодою Заставодержателя.
3.5. Подальші застави предмета застави за цим Договором не допускаються.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Заставодержателя:
4.1.1. Без жодних обмежень з боку Заставника перевіряти документально і фактично наявність, розмір, стан і умови експлуатації та зберігання предмета застави.
4.1.2. Вимагати від третіх осіб припинення зазіхань на предмет застави, таких, що загрожують йому загибеллю або пошкодженням.
4.1.3. Вимагати від Заставника вжиття заходів, необхідних для зберігання предмета застави і його захисту від посягання з боку третіх осіб.
4.1.4. У разі порушення Заставником зобов’язань, передбачених п. 4.3.2 і 4.3.3 цього Договору, вимагати від нього дострокового виконання в повному обсязі основного зобов’язання або самостійно вживати всіх заходів, необхідних для забезпечення збереження і захисту предмета застави від зазіхань з боку третіх осіб зі стягненням із Заставника завданих витрат.
4.1.5. У разі невиконання Заставником обов’язку щодо страхування застави згідно з п. 4.3.4 вимагати від нього дострокового виконання в повному обсязі основного зобов’язання або застрахувати предмет застави за свій рахунок, але в інтересах Заставника, зі стягненням з останнього витрат на страхування.
4.1.6. Брати участь у судах, третейських або арбітражних судах як третя особа при розгляді спорів про предмет застави.
4.1.7. Звернути стягнення на предмет застави в разі, коли в момент настання строку виконання Заставником основного зобов’язання (або відповідної його частини), забезпеченого заставою згідно з цим Договором, воно не буде виконане.
4.2. Права Заставника:
4.2.1. Володіти й користуватися предметом застави згідно з його призначенням.
4.2.2. Достроково виконати основне зобов’язання.
4.2.3. Реалізувати за згодою Заставодержателя предмет застави або його частину з переведенням на покупця основного зобов’язання (відповідної його частини), забезпеченого заставою згідно з цим Договором.
4.3. Заставник зобов’язаний:
4.3.1. На першу вимогу Заставодержателя надавати йому для ознайомлення оригінали документів, що стосуються предмета застави, і не пізніше як за п’ять робочих днів з моменту подання відповідної вимоги надати Заставодержателю нотаріально засвідчені копії вказаних документів.
4.3.2. Вживати заходів, передбачених цим Договором, або таких, що необхідні для забезпечення збереження предмета застави, включаючи здійснення за свій рахунок капітального і поточного ремонтів, а також усіх необхідних заходів для захисту предмета застави від посягання з боку третіх осіб.
4.3.3. Не вдаватися до дій, що призводять до зменшення вартості і/або якості предмета застави.
4.3.4. На період дії цього Договору страхувати за свій рахунок предмет застави в повному обсязі на користь Заставодержателя.
4.3.5. У разі пошкодження предмета застави надати як забезпечення основного зобов’язання аналогічне за вартістю та якістю і таке, що задовольняє Заставодержателя, майно, або (незалежно від строку) виконати основне зобов’язання в повному обсязі.
4.3.6. Без письмової згоди Заставодержателя не учиняти дій, пов’язаних зі зміною права власності на предмет застави, а також з передачею предмета застави в оренду.
4.3.7. Повідомляти Заставодержателя про будь-які зміни, що вже відбулися, або такі, що відбуваються з предметом застави, у тому числі про зазіхання третіх осіб на предмет застави.
4.3.8. Сплачувати всі передбачені чинним законодавством податки і збори, пов’язані з майном.
4.3.9. На першу вимогу Заставодержателя надавати йому для ознайомлення Книгу запису застав, а також повідомляти його про будь-які зміни в Книзі з наданням відповідних витягів, довідок тощо не пізніше наступного дня після здійснення нового запису.
4.3.10. На першу вимогу Заставодержателя надавати йому баланс Заставника з додаванням оригіналів і списків всієї необхідної контрактної фінансової та бухгалтерської документації.

5. ВИНИКНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ЗАСТАВИ

5.1. Право застави виникає у Заставодержателя з моменту нотаріального засвідчення цього Договору.
5.2. У разі невиконання або неналежного виконання Заставником основного зобов’язання або його частини Заставодержатель має змогу реалізувати своє право застави і звернути стягнення на предмет застави в порядку, передбаченому цим Договором.
5.3. Заставодержатель має право задовольнити за рахунок предмета застави свої вимоги в повному обсязі, які визначаються на момент реалізації права застави, включаючи комісію та інші платежі на користь Заставодержателя, передбачені Договором позички, а також нараховані і не сплачені Заставником на момент реалізації права застави штрафні санкції за порушення зобов’язань за Договором позички (пеня, неустойка, штраф).
5.4. Право застави припиняється в такому разі:
– виконання Заставником у повному обсязі основного зобов’язання, що випливає з Договору позички;
– знищення предмета застави;
– придбання Заставодержателем права власності на предмет застави;
– примусового продажу предмета застави.

6. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЮ
6.1. Заставодержатель набуває права звернути стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання строку виконання основного зобов’язання (або тієї чи іншої його частини) воно не буде виконане.
У разі припинення діяльності юридичної особи Заставника (реорганізація або ліквідація) Заставодержатель має право звернути стягнення на предмет застави незалежно від настання строку виконання основного зобов’язання.
6.2. У разі невиконання Заставником основного зобов’язання (або тієї чи іншої його частини) у строк, передбачений Договором позички, Заставодержатель має право встановити режим фінансового оздоровлення Заставника, строки та основні умови якого закріплюються Сторонами в окремому документі.
Протягом усього строку дії режиму фінансового оздоровлення Заставника Заставодержатель, якщо інше не буде обумовлене Сторонами додатково, матиме право:
– для здійснення безпосереднього і прямого контролю за діяльністю Заставника призначати своїх повноважних представників до органів управління підприємством Заставника з правом вирішального голосу з питань, які стосуються інтересів підприємства Заставника взагалі;
– обмежувати Заставника у праві розпоряджатися готовою продукцією;
– обмежувати Заставника у праві вільного розпорядження грошовими коштами на поточному, валютному та інших рахунках у Банку, якщо такі заходи будуть визнані банком розумними для забезпечення раціонального і цільового витрачання коштів, отриманих у кредит згідно з Договором позички.
6.3. Якщо Сторони не дійшли згоди щодо встановлення режиму фінансового оздоровлення підприємства Заставника або в разі, коли по закінченні встановленого Сторонами строку здійснення заходів з фінансового оздоровлення Заставника ці заходи не дали бажаних результатів і заборгованість Заставника за Договором позички лишилася не погашеною, Заставодержатель має право звернути стягнення на предмет застави.
6.4. Застереження. Установлення режиму фінансового оздоровлення, як зазначається в цій статті, є правом, а не обов’язком Заставодержателя. Останній має право звернути стягнення на предмет застави у будь-який час у разі невиконання або неналежного виконання Заставником (повністю або частково) основного зобов’язання.
6.5. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється в цих випадках беззаперечно на підставі виконавчого припису державного або приватного нотаріуса у встановленому чинним законодавством порядку.
6.6. Заставник у будь-який час до реалізації предмета застави має право припинити звернення на нього стягнення виконанням основного зобов’язання в повному обсязі.
6.7. Порядок реалізації предмета застави:
6.7.1. Реалізація предмета застави, на який накладено стягнення згідно з п. 6.4 цього Договору, виконуватиметься відповідно до статей 20—23 Закону України “Про заставу” з аукціонів (публічних торгів).
6.7.2. До проведення аукціону Заставодержатель у розумні строки має провести комплекс заходів з інвентаризації майна, що входить до складу предмета застави, а також оцінити його вартість на момент проведення аукціону.
Для оцінювання предмета застави за рішенням Заставодержателя здійснюється відповідна експертиза, при цьому витрати на неї відносяться на рахунок Заставника і покриваються з вартості предмета застави, який реалізується.
6.7.3. Не пізніше як за 2 (два) тижні до проведення аукціону Заставник зобов’язаний дати оголошення про день його проведення в офіційних і місцевих виданнях.
6.7.4. У разі придбання предмета застави на аукціонні кошти, одержані від його продажу, спрямовуються насамперед на погашення заборгованості Заставника перед Заставодержателем за Договором позички, а також на покриття витрат, пов’язаних з проведенням аукціону.
6.7.5. Якщо суми, одержаної від реалізації предмета застави, недостатньо для повного задоволення вимог Заставодержателя, останній має право отримати суму, якої бракує для повного задоволення вимог, з іншого майна в порядку черговості, передбаченому чинним законодавством України.
6.7.6. Якщо при реалізації предмета застави одержана грошова сума перевищує видатки основного зобов’язання і витрати на проведення аукціону, різниця повертається Заставникові.
6.7.7. У разі, коли аукціон буде визнаний таким, що не відбувся, право власності на предмет застави переходить до Заставодержателя на підставі Протоколу комісії з проведення торгів за ціною, обумовленою цим Договором.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони не нестимуть відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання спричинилося надзвичайними обставинами, які відомі у світовій практиці укладання контрактів, перебувають поза контролем Сторін, виникли після укладення цього Договору і перешкоджають Сторонам належним чином виконати свої обов’язки згідно з цим Договором.
Обставинами непереборної сили не вважаються нормативні акти, дії або бездіяльність органів державної влади та управління України.
7.2. У разі настання обставин непереборної сили, зазначених у п. 7.1, строк виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором відповідно відкладається на час дії таких обставин або їх наслідків.

8. АРБІТРАЖ І ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок і розбіжностей за цим Договором або у зв’язку з ним Сторони зроблять усе необхідне для урегулювання зазначених розбіжностей шляхом переговорів.
8.2. Суперечки та розбіжності в межах цього Договору, які не вдалося урегулювати шляхом переговорів між Сторонами, передаються на розгляд арбітражного суду або (за згодою Сторін) на розгляд третейського суду.
8.3. Відносини, що виникають при укладанні і виконанні цього Договору і не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.

9. ПІДСУМКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.
9.2. Зміни і доповнення до цього Договору набувають чинності з моменту їх нотаріального засвідчення.
9.3. Будь-які повідомлення, що їх надсилають Сторони одна одній згідно з цим Договором, мають бути зроблені в письмовій формі і вважатимуться поданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або доставлені особисто за зазначеними фактичними адресами Сторін.
9.4. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального засвідчення і діє до повного виконання Заставником своїх зобов’язань за Договором позички.
9.5. Цей Договір складений у 3-х примірниках (по одному — для кожної зі Сторін, один — для нотаріуса) українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заставодержатель                                                                                                           Заставник

ПІДПИСИ СТОРІН

За Заставодержателя                                                                                                      За Заставника

Гарантія (поручительство) — це угода, яка укладається між банком і гарантом шляхом видачі останнім гарантійного листа і прийняття цього листа до виконання банком. Гарантами можуть бути будь-які фінансово стабільні юридичні особи (підприємства) і банки. Найвагомішою вважається банківська гарантія.
Строк дії гарантії встановлюється, як правило, на 10—15 діб більше від строку погашення позички, повернення якої забезпечене гарантією.
Гарантійний лист складається в двох примірниках. Один примірник гарантійного листа з відміткою банку, що обслуговує гаранта, про прийняття гарантії подається до банку позичальника, після чого здійснюється кредитування під гарантію.
Якщо позичальник не повертає у встановлений строк борг, забезпечений гарантією, несплачена позичка стягується у безспірному порядку з рахунку гаранта.
Нижче наводиться зразок гарантійного листа (договору-поручительства).

ДОГОВІР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

“___” _____________ р.
Київ
Фірма “___________” в особі Президента __________________, який діє на підставі Статуту та прав за посадою (далі — Поручитель); акціонерне товариство “____________” в особі Генерального директора _______________, який діє на підставі Статуту (далі — Позичальник), та акціонерно-комерційний банк “________” в особі Голови Правління __________________, який діє на підставі Статуту і прав за посадою (далі — Кредитор), що разом за текстом цього договору (далі — Договір) іменуються Сторони, згідно зі статтями 191—194 Цивільного кодексу України уклали Договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Поручитель безумовно зобов’язується перед Кредитором відповідати за належне виконання Позичальником узятих на себе зобов’язань за Договором від (дата, номер) (далі — Договір позички), а саме:
–  повернути Кредиторові суму кредиту в розмірі ____________ грн. у строки, обумовлені Договором позички;
– заплатити Кредиторові за користування кредитом із розрахунку _____ процентів річних;
– сплатити Кредиторові комісію за обслуговування кредиту в розмірі _____ процента від величини дебетового обороту;
– у разі дострокового повернення кредиту сплатити Кредиторові адміністративну комісію в розмірі ____ процента від суми кредиту, що підлягає достроковому погашенню.
1.2. Поручитель у разі невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань за Договором позички доручає Кредиторові в беззаперечному порядку і без попереднього попередження погасити заборгованість Позичальника за Договором позички зі свого рахунку в акціонерно-комерційному банку “_________”, що означатиме виконання Поручителем своїх зобов’язань за Договором.
Жодні обставини, так само як і положення цього Договору, не можуть тлумачитися як такі, що обмежують або виключають відповідальність Поручителя згідно з Договором.
Загальна сума зобов’язання Поручителя за Договором у будь-якому разі не може перевищувати суми ______________ грн.

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за Договором згідно з чинним законодавством України.

3. АРБІТРАЖ І ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

3.1. Відносини, що виникають при підписанні та у процесі реалізації Договору і не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.
3.2. При виникненні суперечок і розбіжностей за Договором Сторони зроблять усе можливе для досягнення згоди шляхом переговорів.
3.3. Якщо домовленості досягти не вдалося, будь-який спір, що виникає за Договором або у зв’язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до районного суду за місцезнаходженням відповідача.
Сторони згодні з тим, що у процесі розгляду і вирішення спору застосовуватиметься Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торговельно-промисловій палаті України.
Усі положення Договору регулюються чинним законодавством України.

4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір може бути припинений, змінений або доповнений виключно за згодою Сторін. Усі зміни і доповнення до Договору мають бути довершені в письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін.
4.2. Договір складений у 3-х примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і початку дії Договору позички.
4.3. Дія Договору припиняється з належним виконанням Позичальником своїх зобов’язань за Договором Позички, письмово підтвердженим Кредитором, або виконанням Поручителем своїх зобов’язань згідно з п. 1.2 Договору.

Юридичні адреси та підписи
Сторін:
КРЕДИТОР/                                                                           ПОРУЧИТЕЛЬ/

Перевідступлення (цесія) на користь банку вимог і рахунків позичальника до третьої особи означає передачу банку-кредитору права спрямовувати виторг за цими вимогами і рахунками безпосередньо на погашення позички при настанні строку її повернення.
Цесія здійснюється на підставі складеної між банком і позичальником угоди, в якій вказується сума вимог і рахунків, що перевідступляться, та інші умови.
Якщо позичальник має поточний рахунок у даному банку, то угоду про перевідступлення можна не складати, а обумовити цю умову (цесію) в кредитній угоді.
Іпотека — це різновид застави нерухомого майна (головним чином землі і будівель) з метою одержання позички в банку. Іпотека надає право банку переважного задоволення його вимог до боржника в межах вартості зареєстрованої застави. У разі неплатоспроможності боржника вимоги кредитора задовольняються за рахунок виторгу від реалізованого майна.
При використанні такої форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком, як страхування відповідальності, клієнт надає банку страхове свідоцтво (поліс) або інші документи, які підтверджують факт страхування клієнтом кредитної операції. Банк повинен переконатися в наявності у страхователя необхідних фондів страхування, тобто в його платоспроможності.
Банк може самостійно застрахувати позичку, що надається шляхом укладання зі страховою установою угоди про добровільне страхування кредитного ризику. У цьому разі сума страхових внесків додається до плати за користування позичкою.
Нижче наведено зразок договору страхування.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

Акціонерне товариство страхова компанія “______”, що далі іменується Страховик, в особі Голови Правління __________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і СП “_____”, що далі іменується Страхувальник, в особі Генерального директора ________, який діє на підставі статуту, з іншого боку, уклали цей Договір страхування про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Страхувальник зобов’язується сплатити страхову премію в розмірі і в строки, передбачені п.7.1 цього Договору, а Страховик зобов’язується в разі настання страхової події виплатити страхову винагороду.
1.2. Вигодоотримувачем за цим договором страхування є акціонерно-комерційний банк “_________”.

2. Об’єкт страхування

2.1. Об’єктом страхування є обладнання, яке розміщене ____________, за адресою:______________.

3. Період страхування

3.1. Страховий захист поширюється на період з _______ до дати погашення позички і процентів за позичкою, наданою Вигодоотримувачем Страхувальникові за Договором (дата, номер).

4. Умови страхування

4.1. Майно застраховане згідно з Правилами страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ (секція 1) і Правилами страхування майна (секція 2) Страховика.
4.2. Протягом усього періоду страхування умови зберігання і експлуатації майна мають відповідати умовам, зазначеним у заяві Страхувальника від (дата).

5. Застраховані ризики

5.1. Застрахованими згідно з умовами страхування вважаються такі ризики:
Секція 1. 1. Пожежа, удар блискавки, вибух газу, використовуваного для побутових потреб.
2. Стихійне лихо.
Секція 2. 1. Крадіжка зі зламом, грабіж.
2. Вибух парових казанів, кислотосховищ, газопроводів, машин, апаратів.
3. Пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних систем, систем опалювання і пожежогасіння.
4. Зловмисні дії третіх осіб.
5. Падіння пілотованих літальних об’єктів та їх уламків.

6. Страхова сума

6.1. Страхова сума за цим Договором становить еквівалент _______ грн.

7. Страхова премія

7.1. Страхова премія за цим Договором сплачується одноразово і становить ______________ грн. За період з _________ по _________.
7.2. У разі продовження дії Договору страхування після (дата) Страхувальник зобов’язаний сплатити додаткову страхову премію.

8. Страхове відшкодування

8.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком протягом одного місяця після повідомлення Страхувальником або Вигодоотримувачем про те, що настав страховий випадок, та надання документів, котрі підтверджують причини і розмір збитку.
8.2. Після сплати страхового відшкодування до Страховика в межах сплаченої суми переходять права, які Страхувальник має щодо осіб, відповідальних за спричинення збитку. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всі документи і виконати всі дії, необхідні для здійснення права вимоги до винних осіб.

9. Строк дії Договору

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання останніми взятих на себе зобов’язань.

10. Дострокове розірвання Договору

10.1. Цей Договір може бути розірваний з ініціативи будь-якої зі сторін письмовим повідомленням іншої сторони не менш ніж за 14 днів до дати розірвання Договору.
10.2. У разі дострокового розірвання цього Договору Страхувальнику повертається частина премії в розмірі різниці між премією отриманою і премією за фактичний строк страхування, визначеною на пропорційній основі.

11. Спори

11.1 Спори за цим Договором вирішуються згідно з чинним законодавством України.
Страхувальник                                                                Страховик

Формою забезпечення виконання зобов’язань є також стягнення пені і штрафів. Пенею є визначена законом або угодою грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредитору у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, зокрема у випадку прострочки виконання.
Стягнення пені передбачається в кредитній угоді і застосовується при несвоєчасній сплаті процентів за користування кредитом і несвоєчасному поверненні позички. Пеня визначається в процентному відношенні до суми зобов’язання, яке прострочене, і нараховується у встановленому розмірі за кожний день прострочки платежу.
Однією з форм страхування кредитного ризику є створення банком резервів для покриття можливих втрат від кредитних операцій. Детально про це йдеться в розділі 10.1.
— отримання від клієнтів достатнього і якісного забезпечення;
— оперативність при стягненні боргу;
— страхування;
— визначення кредитної політиВажливе значення для ефективної організації кредитних відносин між банками і клієнтами мають принципи банківського кредитування. Банківське кредитування здійснюється за такими принципами: строковість повернення, цільовий характер, забезпеченість та платність кредиту.
Принцип строковості повернення означає, що позичка має бути повернена позичальником банку в заздалегідь обумовлений строк, тобто він конкретизує повернення кредиту в певний час.
Від дотримання принципу строковості повернення кредиту залежить можливість надання нових позичок, оскільки одним із ресурсів кредитування є повернені позички. Порушення цього принципу кредитування призводить до перетворення строкової заборгованості за позичками у прострочену. При порушенні строків повернення і наявності прострочених позичок нові кредити, як правило, не надаються.
Цільовий характер кредитування припускає вкладання позичкових коштів у конкретні господарські процеси, проекти, заходи. Кредит надається позичальнику, як правило, на конкретну ціль, а не тому що у нього виникла нагальна потреба в коштах. Від дотримання цього принципу багато в чому залежить своєчасність повернення позички, тому що тільки реалізація цілі, на яку одержано кредит, може забезпечити необхідні грошові кошти для погашення боргу.
Принцип забезпеченості позичок має захистити інтереси банку і не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника. Він означає, що проти заборгованості за позичками, яка відображається в пасиві балансу клієнта-боржника, має бути певне майно (товари або цінні папери), яке враховується в активі його балансу, або зобов’язання третьої особи погасити борг банку (гарантії, поручительства тощо).
Деякі кредити можуть надаватися і без забезпечення, якщо банк на це дає свою згоду.
Відсутність забезпечення може бути викликана як об’єктивними причинами, коли економічна природа кредиту не передбачає вкладення коштів у матеріальні цінності (наприклад, кредити на виплату заробітної плати, на виставлення акредитивів тощо), так і суб’єктивними, коли банк іде на це свідомо, страхуючи свій підвищений ризик високими позичковими процентами.
У процесі кредитування клієнтів банк вимагає не тільки повернення одержаної позички, а й сплати процента за користування нею. В умовах ринкових відносин процент є об’єктивним супутником кредиту, його складовою ланкою, оскільки кредитна операція — це акт комерційного продажу на певний час грошових коштів. За рахунок процентів банки покривають свої витрати і одержують прибуток. Процент є також одним із засобів управління сукупним грошовим оборотом, що застосовується центральним банком країни.
Здійснення кредитних операцій комерційних банків має відповідати певним вимогам і умовам.
Кредити видаються тільки в межах наявних ресурсів, що є в розпорядженні банку. Про кожний випадок надання позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10% власного капіталу (великі кредити), комерційний банк мусить повідомити Національний банк України. Сукупна заборгованість за кредитами, врахованими векселями та 100% суми позабалансових зобов’язань, виданих одному позичальнику, не може перевищувати 25% власних коштів комерційного банку.
Загальний розмір кредитів, наданих банком, стосовно всіх позичальників, з урахуванням 100% позабалансових зобов’язань банку, не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку.
Кредитування позичальників має здійснюватися з додержанням комерційним банком економічних нормативів регулювання банківської діяльності та вимог НБУ щодо формування обов’язкових, страхових і резервних фондів.
Позички надаються всім суб’єктам господарювання незалежно від форми власності за умови, що позичальник є юридичною особою, зареєстрованою як суб’єкт підприємництва, або фізичною особою.
Рішення про надання кредиту приймаються колегіально (кредитним комітетом (комісією) банку, відділення, філії) й оформляється протоколом.
Кредитування здійснюється в межах параметрів, визначених політикою банку, які включають: пріоритетні напрями в кредитуванні; обсяги кредитів та структуру кредитного портфеля; граничні розміри кредиту на одного позичальника; методику оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника; рівень процентної ставки тощо.
Кредити надаються тільки на комерційних засадах з додержанням таких умов:
— оцінки установою банку кредитоспроможності позичальника, фінансової стабільності, рентабельності, ліквідності;
— кредитуються тільки ті види діяльності позичальника, які передбачені його статутом;
— позичальник повинен мати власне майно і брати участь у фінансуванні об’єкта, що кредитується, певною сумою власного капіталу.
Банки можуть надавати бланкові кредити (незабезпечені майном та іншими формами), але тільки в межах власних коштів і лише клієнтам зі стійким фінансовим станом та інсайдерам банку в сумі, що не перевищує 50% номінальної вартості акцій банку, що перебувають в їхній власності.
Банки не можуть надавати кредити: на покриття збитків господарської діяльності позичальника; на формування та збільшення статутного фонду клієнта; на внесення клієнтом платежів у бюджет і позабюджетні фонди (за винятком кредитування по контокорентному рахунку); підприємствам, проти яких порушено справу про банкрутство; підприємствам, у контрактах яких не передбачено страхування можливих втрат від непоставок товарно-матеріальних цінностей; підприємствам, які мають прострочену заборгованість за раніше отриманими позичками і несплаченими процентами.
Для одержання кредиту позичальник звертається до банку з кредитною заявкою, до складу якої входить певний пакет документів. Склад необхідних документів залежить від характеру кредитної операції, і для різних клієнтів він може бути різним.
Кредити надаються на підставі укладеної між банком і позичальником кредитної угоди (договору). До укладання кредитного договору банк повинен ретельно проаналізувати кредитоспроможність позичальника, здійснити експертизу проекту чи господарської операції, що пропонується для кредитування, визначити ступінь ризику для банку та структуру майбутньої позички (сума, строк, процентна ставка тощо).
У кредитному договорі передбачаються: мета, сума, строк, порядок, форма видачі і погашення кредиту, форма забезпечення зобов’язань позичальника, процентна ставка, порядок і форма сплати процентів й основного боргу, права, зобов’язання, відповідальність сторін щодо надання і погашення кредитів, перелік відомостей, розрахунків та інших документів, необхідних для кредитування, періодичність їх подання банку, можливість проведення банком перевірок на місці, наявності і стану зберігання заставного майна тощо. Зміст кредитного договору визначається сторонами залежно від конкретної кредитної операції.
При виникненні у позичальника тимчасових фінансових труднощів з об’єктивних причин та неможливості у зв’язку з цим погашення кредиту у строк, установлений кредитним договором, банк може в окремих випадках надати позичальнику відстрочку (пролонгацію) погашення боргу зі зміною кінцевого строку погашення кредиту. Пролонгація кредиту оформляється додатковою угодою до кредитного договору.
Банківське кредитування здійснюється із застосуванням таких позичкових рахунків: простий, спеціальний, контокорентний.
Простий позичковий рахунок є найпоширенішою формою банківського строкового кредитування. На ньому може бути тільки активне (дебетове) сальдо, кожний факт видачі і погашення кредиту оформляється відповідними документами клієнта або банку (платіжне доручення, розпорядження кредитного відділу банку операційному відділу тощо).
Спеціальний позичковий рахунок застосовується банком в окремих випадках, наприклад при кредитуванні позичальника під заставу векселів.
Він є формою обліку позичок до запитання. Якщо на цьому рахунку виникає кредитове сальдо, воно в той самий день має бути зараховане на поточний рахунок позичальника. Погашення кредиту може здійснюватися як за платіжними дорученнями позичальника, так і шляхом зарахування коштів, які надходять на користь позичальника від боржників за векселями, в кредит спеціального позичкового рахунку. Банк має право стягнути заборгованість за спеціальним позичковим рахунком у будь-який час без попередження клієнта, але це має бути передбачено кредитною угодою.
Контокорентний рахунок — це активно-пасивний рахунок, на якому обліковуються всі операції банку з клієнтом. На ньому відбивають, з одного боку (за дебетом), заборгованість банку і всі платежі з рахунку за дорученням клієнта, а з іншого (за кредитом) — надходження коштів у банк від платників, у вигляді вкладів, повернення позичок тощо.
Контокорентний рахунок поєднує в собі позичковий рахунок з поточним і може мати дебетове або кредитове сальдо. Операції на ньому здійснюються за допомогою письмових доручень клієнта.
Банк здійснює контроль за виконанням позичальниками умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням і сплатою процентів за ним. При виникненні певних порушень умов кредитного договору з боку позичальника банк має право застосовувати економічні і правові санкції.
У разі погіршення економічного стану позичальника використання ним кредиту не за цільовим призначенням, ухилення від контролю банку, надання недостовірної звітності й запущеності бухгалтерського обліку, несвоєчасного повернення кредиту, а також у випадку, коли наданий кредит виявляється незабезпеченим, банк має право пред’явити вимогу про дострокове стягнення кредиту і процентів за ним, у тому числі шляхом спрямування стягнення на забезпечення в установленому законодавством порядку.
Якщо виявлені факти використання кредиту не за цільовим призначенням, банк має право достроково розірвати кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів у межах зобов’язань позичальника за кредитним договором.
При несвоєчасному погашенні боргу за кредитами та процентами і ненаданні банком пролонгації погашення кредиту він має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених кредитним договором.
У разі відмови позичальника від оплати боргів за позичками банк стягує борги в претензійно-позовному порядку.
Якщо позичальник систематично не виконує зобов’язань щодо сплати боргу відповідно до кредитної угоди, банк може звернутися у передбаченому законом порядку із заявою про порушення справи про банкрутство.
З метою прискорення розрахунків за простроченими кредитами банк може використовувати такі форми, як відступлення права вимоги та переведення боргу.
Згідно зі статтею 197 Цивільного кодексу України в період дії зобов’язань може відбуватися заміна кредитора або боржника. Кредитор (банк) може передавати свої права за зобов’язаннями іншій особі, оформивши це угодою про відступлення права вимоги. Відступлення права вимоги оформляється письмовою угодою з повідомленням про це боржника.
Переведення боргу оформляється письмовою угодою між первинним боржником і новим боржником. Укладення угоди про переведення боргу можливе тільки за згодою комерційного банку, який видав позику первинному боржнику.
— підтримка оптимальної структури заборгованості за кредитами;
— формування резервів.
Лімітування — це встановлення межі кредиту.
Межа (ліміт) кредиту може встановлюватися окремим позичальникам, групі однотипних позичальників, галузі господарства. Це дає змогу уникнути ризику концентрації кредитних вкладень в окремих суб’єктів, що зменшує вірогідність можливих втрат від кредитних операцій.
Лімітуватися можуть також права окремих банківських менеджерів і структур відносно ухвалення рішення про надання кредиту.
Розрахунок ліміту кредитування здійснюється на підставі фінансових показників позичальника і прогнозування його майбутніх грошових потоків. Розмір ліміту залежить від можливих фінансових
результатів діяльності суб’єкта, що кредитується, за квартальний термін. Через квартал необхідно робити уточнення потреб і можливостей позичальників.
Комерційні банки використовують таку форму лімітування кредитів, як кредитна лінія. Вона являє собою юридично оформлене зобов’язання банку перед позичальником надавати йому протягом певного терміну (від кварталу до року) позички в межах узгодженої суми.
Кредитна лінія встановлюється у разі тривалих зв’язків між банком і позичальником. Вона має декілька переваг порівняно з одноразовим кредитом. Позичальник має змогу точніше оцінити перспективи свого розвитку, скоротити витрати часу, пов’язані з переговорами про укладання окремих угод на кредитування. Зазначені переваги стосуються і банку. При цьому у нього з’являється можливість детальніше ознайомитися з діяльністю позичальника.
Установивши кредитну лінію, банк, незалежно від ситуації на ринку позичкових капіталів, зобов’язується надавати кредити у повній відповідності з укладеною кредитною угодою.
Лімітування прав менеджерів і підрозділів може здійснюватися в системі одного банку, і “розмір” права на видачу кредиту залежить від рівня кваліфікації відповідного фахівця та обсягу капіталу, яким оперує банківська установа (відділення, філія тощо).
Зазначене вище лімітування — це засіб захисту від кредитного ризику, який застосовується з ініціативи банку-кредитора. Існує певне лімітування, ініціатором якого є центральний банк (Національний банк України). Це нормативи кредитного ризику, які є складовою економічних нормативів регулювання банківської діяльності. Вони обмежують кредит одному позичальнику (великий кредит, кредит інсайдерам тощо).
Про такі засоби мінімізації кредитного ризику, як вивчення й оцінка кредитоспроможності позичальника та отримання від клієнтів достатнього і якісного забезпечення, детально йшлося у попередніх розділах.
Оперативність при стягненні боргу передбачає обов’язок банку підтримувати з позичальником контакт протягом усього терміну користування позичкою. Банку необхідно уважно стежити за станом справ у клієнта і при виникненні у нього проблемних ситуацій, які можуть спричинити несплату боргу, вжити необхідні упереджувальні заходи щодо захисту своїх інтересів.
Страхування кредитних операцій означає, що банки повинні створювати страхові фонди, а також можуть страхувати за рахунок клієнтів окремі високоризикові кредитні угоди у спеціалізованих страхових установах.
Визначення найбільш придатної на даний час і для даного банку кредитної політики сприяє ефективному використанню позичкових ресурсів.
Якщо частка кредитів у загальному обсязі робочих активів банку становить до 30%, то це означає, що банк проводить досить обережну кредитну політику і забезпечує свою прибутковість за рахунок менш ризикованих активних операцій. Але в цьому разі банк втрачає значний сегмент фінансового ринку. Таке співвідношення між кредитами і робочими активами більш бажане для новоствореного банку, який ще не має достатнього досвіду кредитної роботи.
При поміркованій кредитній політиці частка кредитів у робочих активах перебуває в межах 30—50%. Така політика притаманна стабільним і надійним банкам, які мають достатній досвід кредитної роботи.
Частка кредитів, що перевищує 50% робочих активів, свідчить про агресивну кредитну політику банку. Вона може бути обгрунтованою тільки надприбутками і не може бути тривалою. Слід пам’ятати, що чим більша частка кредитів у робочих активах і триваліший часовий термін її існування, тим вищий рівень ризику.
Важливе значення для мінімізації втрат від кредитного ризику має підтримка оптимальної структури кредитного портфеля комерційного банку. За методикою НБУ кредитний портфель комерційного банку складається з таких кредитів: стандартних, під контролем, субстандартних, сумнівних, безнадійних.
Досвід роботи багатьох банків свідчить, що оптимальним можна вважати кредитний портфель, в якому консолідована заборгованість за позичками розподілена так:
— стандартні позички — 22%;
— під контролем — 38%;
— субстандартні — 30%;
— сумнівні — 5%;
— безнадійні — 5%.
Дуже важливим заходом, спрямованим на покриття можливих втрат від кредитного ризику, є створення загального і спеціального резервів. Частина цих резервів формується одночасно з наданням кредиту, а частина — при виникненні проблемних позичок (див. розділ 10.1).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківські операції (А. М. Мороз, М. І. Савлук)