Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит у зарубіжних країнах (О.А. Петрик, М.Т. Фенченко) скачати онлайн-> Розділ 3. Виконання і захист практичних завдань

Розділ 3. Виконання і захист практичних завдань


Для самостійного вивчення студентами з курсу “Аудит у зарубіжних країнах” шляхом опрацювання спеціальної літератури виносяться такі питання:
1. Поняття циклів ділової активності.
2. Події після дати балансу й оцінка їх аудитором.
3. Аналіз фінансової звітності в процесі аудиторської перевірки.
4. Аудит циклу закупок.
5. Аудит процесу виробництва.
6. Аудит процесу реалізації продукц   Практичні завдання з курсу “Аудит у зарубіжних країнах” виконуються студентами протягом семестру згідно з програмами курсу з метою закріплення теоретичних знань. Викладачем, який веде практичні заняття, здійснює поточний контроль виконання практичних завдань шляхом перевірки наявності виконаних завдань та індивідуальної співбесіди зі студентом за кожним завданням. Кожне завдання оцінюється окремо відповідно до встановлених критеріїв оцінки.
Виконання практичних завдань має творчий характер. Попередньо студент повинен вивчити відповідні теми за рекомендованою літературою, список якої наведено в кінці цих методичних вказівок.
З незрозумілих питань курсу студент може одержати консультацію викладача дисципліни у відповідні дні, за графіком, установленим кафедрою.
Практичні завдання виконуються в окремому зошиті або на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Вимоги до оформлення — аналогічні вимогам до оформлення реферату. Кожне завдання повинно мати назву, номер, відповідні пояснення.
Практичні завдання подаються до захисту в систематизованому, охайному вигляді.
7. Аудит рахунків дебіторів, кредиторів та розрахунків з бюджетом.
8. Аудит капіталу.
9. Аудит фінансових результатів.
10. Структура системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту підприємства.
11. Аудит незавершеного виробництва.
12. Оцінка та довіра аудитора до системи внутрішнього контролю підприємства.
13. Договір на аудит; його зміст і структура.
14. Детальна класифікація робочих документів аудитора.
15. Лист-зобов’язання та його зміст.
Ці питання мають бути опановані студентами поза межами лекційного матеріалу. Формами контролю знань із зазначених питань можуть бути: усне опитування, контрольні роботи, проміжне та підсумкове тестування, написання та захист рефератів, короткі доповіді та презентації.
Додаткові питання для самостійного вивчення, крім зазначених у наведеному переліку, визначаються викладачами, які ведуть лекційні та практичні заняття.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит у зарубіжних країнах (О.А. Петрик, М.Т. Фенченко)