Головна Головна -> Підручники -> Підручник Державне регулювання економіки (Швайка Л. А) скачати онлайн-> 6.4. Міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції, їх роль у державному регулюванні структури економіки

6.4. Міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції, їх роль у державному регулюванні структури економіки


Міжгалузевий баланс – основна модель економіки, яка дає змогу показати різноманітні зв´язки в економіці. Вона визначає показники виробництва і розподілу продукції з урахуванням взаємозв´язків виробництва, капітальних вкладень, трудових ресурсів.

Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції (МГБ) – це економіко-математична структурна модель функціональних зв´язків між галузями і сферами економіки та взаємозв´язків між загальноекономічними пропорціями і пропорціями розвитку окремих галузей.

В основу МГБ покладена модель американського економіста В. Леонтьева “витрати випуск” (табл. 23).

Розрізняють декілька видів МГБ залежно від ознак: національні, регіональні (за масштабом); натуральні, вартісні, натурально-вартісні (за характером вимірників); статичні, динамічні (за характером процесу виробництва).

МГБ складається з трьох квадратів (блоків):

І квадрат – основний, відображає рух проміжного продукту, тобто частини створеного продукту, яка не виходить з виробництва і не призначена для кінцевого споживання. По вертикалі таблиці розміщені галузі – виробники продукції (і-галузь); по горизонталі – галузі – споживачі цієї продукції (j-галузь).

Показники І квадрата характеризують взаємозв´язок між галузями за допомогою коефіцієнтів прямих витрат:

f23

де xij – кількість продукції і-галузі, спожитої j-галуззю; xj – валовий випуск галузі-споживача.

Технологічні коефіцієнти прямих витрат (aij) характеризують кількість продукції однієї галузі, необхідної для виробництва одиниці продукції іншої галузі:

f24

Це середні величини витрат галузі для кожного конкретного рівня розвитку техніки, технології та організації виробництва.

Розраховують коефіцієнти повних витрат ( Bij), які характеризують витрати будь-якого продукту на виробництво одиниці продукції на всьому ланцюгу взаємопов´язаних галузей.

Таблиця 23. Схема натурально-вартісного МГБ виробництва, розподілу продукції та послуг

Галузі-споживачі
Галузі-вироб-ники Проміжне споживання Кінцеве споживання
1 2 j n Разом Осо-бисте спо-жи-вання Фонд нагро-мад-ження Відшко-дування вибулих основних фондів – аморти-зація Саль-до

екс-порту (+)

ім-порту (-)

Ра-зом Вало-вий

ви-пуск

1 2 3 4
1 a11x1 a12x2 a1jxj a1nxn S a1nxn y1 X1
2 a21x1 a22x2 a2jxj a2nxn S a2nxn y2 X2
ai1x1 ai2x2 aijxj ainxn S ainxn yi Xi
I кв. II кв.
n an1x1 an2x2 anjxj annxn S annxn yп Xп
Разом S ai1x1 S ai2x2 S aijxj S ainxn SS S S
Доходи населен-ня
Доходи підпри-ємців ІІІ кв.
Доходи держави
Разом
Валовий продукт X1 X2 Xi Xп SS

У II квадраті МГБ відображається використання створеного продукту на кінцеве споживання (у):

— особисте споживання (сімейне господарство);

— нагромадження (інвестування);

— амортизацію (відновлення основного капіталу);

— чистий експорт (різниця між експортом та імпортом);

— інше.

Сума показників І і II квадратів по горизонталі відображають валовий випуск продукції певної галузі (ВВП) (У), а баланс рядків f25-1валовий національний продукт (ВНП).

f25

де Xj – валовий випуск продукції галузі (і = 1, 2, …, n); Хij – кількість продукції і-галузі, спожитої j-галуззю; уi – кінцевий продукт; п – кількість галузей.

Це перше і основне рівняння МГБ.

III квадрат характеризує додану вартість (Z) і виражає доходи населення, підприємців, держави, тобто суму заробітних плат, дивідендів, прибутків, податків, амортизації.

Сума показників І і III квадратів (по вертикалі) відображає витрати на випуск продукції певної галузі (Xі), а баланс f26-1 – витрати на створення продукції за всім народним господарством.

f26

де Xj – валовий випуск галузі-споживача (j = 1, 2, …n); Хij – матеріальні витрати галузі споживача; Zj– додана вартість; f26-2 – кількість галузей.

Це друге рівняння МГБ.

f27

Це третє рівняння МГБ.

МГБ є основою для макроекономічного аналізу; використовується для макроекономічного прогнозування; забезпечує регулювання міжгалузевих зв´язків, формування раціональної народногосподарської структури; виявляє роль різних факторів, секторів та галузей у розвитку національної економіки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Державне регулювання економіки (Швайка Л. А)