Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік в галузі народного господарства (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Принципи та вимоги до ведення бухгалтерського обліку

Принципи та вимоги до ведення бухгалтерського обліку


Згідно статті 1 Закону4 бухгалтерський облік розглядається як система суцільного, безперервного та взаємопов’язаного відображення господарської діяльності підприємства, засіб узагальнення всіх господарських операцій у вартісному виразі. Бухгалтерський облік – це основа, ядро інформаційного забезпечення діяльності підприємства. В його системі формується близько 80% усього обсягу інформації щодо фінансово-господарських операцій.
Метою нової системи бухгалтерського обліку на підприємствах комунального господарства є забезпечення:
• відповідності нової системи обліку сьогоднішній системі економічних відносин та інтеграційним процесам, тобто її відповідність реаліям ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
• формування надійного джерела інформації про фінансовий стан підприємства в цілому;
• наявності інформації, придатної для об’єктивного ціноутворення (формування тарифів на послуги) та ефективного управління (використання облікової інформації в процесі прийняття управлінських та інвестиційних рішень);
• більшої відкритості вітчизняного обліку для українських та західних інвесторів та прозорість фінансової звітності.
Принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображені їх результатів у фінансовій звітності. Основні принципи бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності викладені в статті 4 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та п.18 П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” і включають: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.
Система бухгалтерського обліку в Україні складається з наступних елементів:
1. Нормативно-правове забезпечення реформування обліку на основі Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що визначають принципи та методи обліку і складання фінансової звітності і не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського обліку;
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій;
3. Облікова політика підприємства (рис. 1);
4. Самостійний вибір форм організації ведення бухгалтерського обліку;
5. Первинне спостереження, реєстрація, документація (первинні документи і облікові регістри);
6. Облікові оцінки як система вартісного виміру та калькулювання;
7. Інвентаризація, рахунки обліку та подвійний запис;
8. Фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансових звітів) на підставі накопичення інформації у новій обліковій системі згідно з вимогами П(С)БО;
9. Методично-інформаційне забезпечення і комп’ютеризація та технічне оснащення облікової функції;
10. Контроль та аналіз господарської діяльності.
Сучасний облік на підприємствах комунальної галузі повинен відповідати ряду вимог, зокрема:
1. За якістю:
– Бути своєчасним, щоб оперативно використовувати облікові дані в процесі управління;
– Бути документально обґрунтованим, достовірним (дані обліку повинні точно відповідати дійсності, тобто фактичній наявності цінностей, які є предметом обліку, дійсному стану та руху в часі всіх засобів, що мають місце на підприємстві);
– Задовольняти вимоги – необхідності і достатності інформації для управління та контролю роботи підприємства;
– Бути доступним і зрозумілим для всіх учасників діяльності підприємства, здійснення перевірок та розробки заходів щодо покращення показників роботи.
2. За змістом:
– Правильно відображати вимоги нормативно-правових документів;
– Відображати виконання завдань, поставлених апаратом управління;
– Охоплювати всі види звичайної діяльності підприємства: операційну (постачання, виробництво та збут), фінансову, інвестиційну, інші;
– Показувати наявність, рух та використання усіх видів засобів – матеріалів, палива, енергії, обладнання, інструменту, а також робочої сили;
– Визначати фонд заробітної плати, виявляти продуктивність праці;
– Надавати інформацію про фактичні витрати для розрахунків собівартості продукції;
– Відображати фінансовий стан підприємства, фінансові результати діяльності.
3. За побудовою:
– Правильно відображати організацію та технологію виробництва;
– Побудова обліку і способи обчислення облікових даних повинні відповідати побудові і методиці планових показників для можливості їх порівняння;
– Побудова обліку і методика обчислення облікових даних і фінансово-економічних показників діяльності повинні бути однаковими в усіх підприємствах даної галузі економіки, що дає можливість порівнювати роботу окремих підприємств для використання передового досвіду.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік в галузі народного господарства (Конспект лекцій)