Класифікація фінансової звітності


Звітність підприємства класифікується:
1.Фінансова (бухгалтерська) звітність складається з Балансу (Ф – 1), Звіту про фінансові результати (Ф – 2), Звіту про рух грошових коштів (Ф – 3), Звіту про власний капітал (Ф – 4), Приміток до фінансової звітності (річними є Ф – 3, Ф – 4, Примітки).
Суб’єкти, які ведуть спрощену форму обліку здають тільки дві форми звітності: Ф – 1м “Баланс”, Ф – 2м “Звіт про фінансові результати”.
Фінансова звітність подається в:
•статистичні органи управління по місцю реєстрації;
•вищестоящі організації (власнику на вимогу);
•обслуговуючому банку при наявності непогашених кредитних ресурсів;
•комісію з цінних паперів та фондового ринку – щорічно до 1 травня для ЗАТ і ВАТ.
Квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна – до 20 лютого.
Особливістю фінансової звітності є те, що вона має повне узагальнення з даними обліку.
2.Податкова – звітність підприємства по основних податках та платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних обліку з коригуванням за вимогами податкового законодавства.
3.Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування.
4.Спеціальна звітність подається з окремих питань за рішенням уряду по певних показниках діяльності підприємства (наприклад, перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів та інше).
5.Статистична звітність – термін та форми подання встановлюються державним органами статистики, показники визнаються як в грошових так і натуральних вимірах.
Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:
-існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;
-оцінка статті може бути достовірно визначена.
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.
Якісні характеристики фінансової звітності:
•Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива.
•Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами.
•Фінансова звітність повинна бути достовірною.
•Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:
-фінансові звіти підприємства за різні періоди;
-фінансові звіти різних підприємств.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності (Конспект лекцій)