Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками бухгалтерського обліку

Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками бухгалтерського обліку


Залишкова вартість (010)Ряд. 011-ряд.012
Первинна вартість (011)Дт 12
Знос (012) (Кт 133)
Незакінчене будівництво (020) Дт 15
Залишкова вартість (030) Ряд.031-ряд.032
Первинна вартість (031) Дт 10 – Дт 11
Знос (032) (Кт 131 + Кт 132)
Довгострокові фінансові інвестиції:
Що враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств (040) Дт 141
Інші фінансові інвестиції (045) Дт 142 + Дт143
Довгострокова дебіторська заборгованість (050) Дт 16
Відстрочені податкові активи (060) Дт 17
Інші необоротні активи (070) Дт 18 – Кт 19
Усього за розділом І. (080) Ряд.010+ряд.020+ряд.030+ряд.040+ряд.045+ряд.050+ряд.060+ ряд.070
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси (100) Дт 20 + Дт 22 + Дт 25
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (110) Дт 21
Незакінчене виробництво (120) Дт 23
Готова продукція (130) Дт 26 + Дт 27
Товари (140) Дт 28
Векселі отримані (150) Дт 34
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізаційна вартість (160) Ряд.161-ряд.162
Первісна вартість (161) Дт 36
Резерв сумнівних боргів (162) (Дт 38)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
З бюджетом (170) Дт 641 + Дт 6421 + Дт 644
За виданими авансами (180) Дт 371
За нарахованими доходами (190) Дт 373
За внутрішніми розрахунками (200) Дт 682 + Дт 683
Інша поточна дебіторська заборгованість (210) Дт 6422 + Дт 372 + Дт 374 + Дт 375 + Дт 376 + Дт377
Поточні фінансові інвестиції (220) Дт 35
Кошти та їх еквіваленти:
У національній валюті (230) Дт 301 + Дт 311 + Дт 313
В іноземній валюті (240) Дт 302 + Дт 312 + Дт 314
Інші оборотні активи (250) Дт 24, 643, 331, 332
Усього за розділом ІІ (260) Ряд.100+ряд.110+ряд.120+ряд.130+ряд.140+ряд.150+ряд.160+ряд.170+ряд.180+ряд.190+ряд.200+ряд.210+ряд.220+ряд.230+ряд.240+ряд.250
ІІІ. Витрати майбутніх періодів (270) Дт 39
Баланс (280) Ряд.080+ряд.260+ ряд.270

І. Власний капітал
Статутний капітал (300) Кт 40
Пайовий капітал (310) Кт 41
Додатковий вкладений капітал (320) Кт 421 + Кт 422
Інший додатковий капітал (330) Кт 423 + Кт 424 + Кт 425
Резервний капітал (340) Кт 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (350) Кт 441 – Дт 424 – Дт 443
Неоплачений капітал (360) (Дт 46)
Вилучений капітал (370) (Дт 45)
Усього за розділом І (380) Ряд.300+ряд.310+ряд.320+ряд.330+ряд.350+ряд.360+ряд.370
ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу (400) Кт 471 + Кт 472
Інші забезпечення (410) Кт 473 + Кт 474
Цільове фінансування (420) Кт 48
Усього за розділомІІ (430) Ряд.400+ряд.410+ ряд.420
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків (440) Кт 501 + Кт 502 + Кт 503 + Кт 504
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 Кт 5051 + Кт 5061 + Кт 52
Відстрочені податкові зобов’язання (460) Кт 54
Інші довгострокові зобов’язання (470) Кт 5052 + Кт 5062 + Кт 51 + Кт 53 + Кт 55
Усього за розділом ІІІ (480) Ряд.440+ряд.450+ряд.460+ряд.470
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків (500) Кт 601 + Кт 602 + Кт 603 + Кт 604
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (510) Кт 61
Векселі видані (520) Кт 62
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (530) Кт 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:
За отриманими авансами (540) Кт 681
З бюджетом (550) Кт 641 + Кт 6742 + Кт 643
З позабюджетних платежів (560) Кт 6422
Зі страхування (570) Кт 65
З оплати праці (580) Кт 66
З учасниками (590) Кт 67
За внутрішніми розрахунками (600) Кт 682 + Кт 683
Інші поточні зобов’язання (610) Кт 605 + Кт 606 + Кт 684 + Кт 685, 644
Усього за розділом IV (620) Ряд.500+ряд.510+ряд.520+ряд.530+ ряд.540+ряд.550+ряд.560+ряд.570+ряд.580+ряд.590+ряд.600+ряд.610
V. Доходи майбутніх періодів (630) Кт 69
Баланс (640) Ряд.380+ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності (Конспект лекцій)