Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Визнання змін показників власного капіталу в звітній формі Ф№4 “Звіт про власний капітал”

Визнання змін показників власного капіталу в звітній формі Ф№4 “Звіт про власний капітал”


Власний капітал – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов’язань (п.4 Положення бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.
Відомо, що для визначення частки власного капіталу в активах підприємства необхідно скористатися такою формулою:
Капітал = Активи – Зобов’язання
Зміст і форма цього звіту-ф.№4 “Звіт про власний капітал” – визначені Положенням бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”.
У даній формі необхідно представити не лише структуру власного капіталу, але і постатейну деталізацію всіх факторів, що вплинули на його величину протягом звітного періоду.
Нижче в табличній формі зазначені причини, що призводять до зміни розміру власного капіталу, їх вплив на різні види власного капіталу збільшення (+) або зменшення (-) і взаємозв’язок показників ф.№4 “Звіт про власний капітал” з показниками інших форм фінансової звітності –ф.№1 “Баланс” і ф.№2 “Звіт про фінансові результати”.
Статутний капітал (графа 3 ф. №4; рядок 300 ф. №1 “Баланс”)
– формування розміру с статутного капіталу; (+)
– випуск нових акцій (для акціонерних товариств); (+)
– збільшення номінальної вартості акцій; (+)
– збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+)
– реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+)
– зменшення номінальної вартості акцій; (-)
– анулювання (на суму номінальної вартості) акцій, викуплених в акціонерів; (-)
– повернення частки статутного капіталу при виході учасників – на суму, яка зафіксована в установчому договорі; (-)

Пайовий капітал (графа 4 ф. №4; рядок 310 ф. №1 “Баланс”)
– реєстрація пайових внесків; (+)
– повернення внесків (паїв) при виході учасника; (-)
Додатково вкладений капітал (графа 5 ф. №4; рядок 320 ф. №1 “Баланс”)
– емісійний доход (розміщення акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість); (+)
– реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість; анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких менше номінальної вартості; (+)
– анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких перевищувала номінальну вартість; (-)
– реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (-)
Інший додатковий капітал (графа 6 ф. №4; рядок 330 ф. №1 “Баланс”)
– дооцінка необоротних активів; (+)
– безплатно одержані необоротні активи ; (+) – уцінка необоротних активів; (-)
– нарахування амортизації за безплатно одержаними необоротними активами; (-)
Резервний капітал (графа 7 ф. №4; рядок 340 ф. №1 “Баланс”)
– спрямування частини прибутку на його формування та поповнення; (+)
– виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди за привілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (-)
– покриття збитків; (-)
Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. №4)
– чистий прибуток, одержаний за звітний період (рядок 350 ф.№1 “Баланс” або рядок 220 ф. №2 “Звіт про фінансові результати”); (+)
– виплата дивідендів; (-)
– чистий збиток за звітний період (рядок 350 ф.№1 “Баланс” або рядок 225 ф. №2 “Звіт про фінансові результати”); (-)
– відрахування до резервного капіталу; (-)
При коригуванні залишків на початок звітного періоду:
– зміна облікової політики (рядок 020 ф. №4 “Звіт про власний капітал”); (+) або (-)
– виправлення помилок (рядок 030 ф. №4 “Звіт про власний капітал”); (+) або (-)
– інші зміни (рядок 040 ф. №4 “Звіт про власний капітал”); (+) або (-)
Неоплачений капітал (графа 9 ф.№4; рядок 360 ф.№1 “Баланс”)
– заборгованість за внесками учасників до статутного капіталу; (+)
– погашення заборгованості шляхом внесення внесків до статутного капіталу; (-)
– заборгованість за неоплаченими акціями (частками), які раніше з метою перепродажу були викуплені в інших учасників; (-)
Вилучений капітал (графа 10 ф.№4; рядок 370 ф.№1 “Баланс”)
– фактична собівартість акцій власної емісії (часток), викуплених в акціонерів (учасників); (+)
– вилучення капіталу у випадку виходу учасника; (+)
– реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емісії (часток) – на суму фактичної собівартості; (-)
– анулювання викуплених акцій – на суму фактичної собівартості; (-)
Загальна суму власного капіталу підприємства визначається таким чином:
Капітал = ряд.380 ф.№1 “Баланс” або ( ряд.300 + ряд.310 + ряд.320 + ряд.330 + ряд.340 +/- ряд.350 – ряд.360 – ряд.370) ф.№1”Баланс”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності (Конспект лекцій)